Úvodní strana  »  Bezpečnostní poradci ADR  »  Bezpečnostní poradci - Výtah ze zkušebního řádu

Výtah ze zkušebního řádu

(zapracovány změny k 1. 4. 2018)

Článek 1
Úvodní ustanovení

1.1 Organizaci zkoušek pro získání osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí silniční dopravou (dále jen „osvědčení“) a zkoušek pro prodloužení platnosti tohoto osvědčení zajišťuje Centrum dopravního výzkumu (dále jen „CDV“), pověřené Ministerstvem dopravy (dále jen „MD“) podle 1.8.3.10 ADR.

1.2 Zkoušky pro získání osvědčení i zkoušky pro prodloužení platnosti osvědčení se provádějí pro následující specializace:

  1. třídy 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 a 9,
  2. třída 1,
  3. třída 7.

V jednom termínu může žadatel vykonat zkoušku pro získání osvědčení nejvýše pro jednu specializaci. V případě zkoušky pro prodloužení platnosti osvědčení je možno provést v jednom termínu zkoušky pro dvě specializace.

Článek 3
Přítomnost u zkoušky

3.1 Zkouška je neveřejná. Ve zkušební místnosti mohou být pouze členové zkušební komise, organizační pracovníci zkoušek z CDV a uchazeči, kteří splnili požadavky uvedené v bodě 5.1.

3.2 Přihlášený uchazeč se ke zkoušce dostaví ve stanoveném termínu a čase uvedeném na pozvánce. Pokud se dostaví po uplynutí stanoveného času, nebude ke zkoušce připuštěn.

3.3 Přihlášený uchazeč, který se ke zkoušce nedostaví, má možnost podat novou přihlášku na některý následující vyhlášený termín.

Článek 4
Zkušební komise

4.1 Zkoušky se skládají před zkušební komisí, která je tříčlenná a je sestavena a schválena MD.

4.2 Předsedou zkušební komise je zástupce MD. Předseda zkušební komise řídí jednání a práci zkušební komise a dbá na správný postup zkušební komise.

Článek 5
Průběh zkoušky

5.1 Uchazeč je povinen u prezence před zkouškou prokázat svoji totožnost, předložit originál dokladu o maturitní zkoušce, popřípadě vysokoškolský diplom (tato povinnost se nevztahuje na uchazeče pro prodloužení platnosti osvědčení), předložit doklad o zaplacení poplatku za zkoušky (případně poplatek uhradit u prezence) a podepsat se do presenční listiny. Uchazeč o prodloužení platnosti osvědčení předloží u prezence jeho originál(y). Pokud uvedené podmínky nesplní, nebude ke zkoušce připuštěn.

5.2 Zkouška pro získání osvědčení i zkouška pro prodloužení platnosti osvědčení má část všeobecnou a část zaměřenou na příslušnou specializaci podle článku 1.2.
Zkoušky se provádějí písemnou formou vypracováním zkušebních testů, kdy uchazeč zodpovídá otázky na formuláři pro vypracování zkušebního testu a v případě zkoušky pro získání osvědčení vypracováním případové studie dle zadání na formuláři pro její vypracování. Na formulářích vyplní uchazeč předtištěné údaje a postupuje podle pokynů na formulářích uvedených.

5.2.1 Všeobecná část, která je společná pro všechny specializace, sestává z testu obsahujícího 20 otázek s možností  volby ze tří možných odpovědí a není u ní dovoleno používat žádné pomůcky. Doba na vypracování této části je 30 minut.

5.2.2 Zkouška pro získání osvědčení.
Zkouška má dvě části, a to část testovou a část případové  studie. Testová část se skládá ze  všeobecné části (viz 5.2.1) a ze specializační části, která obsahuje 15 otázek s otevřeným koncem a je u ní dovoleno použití pomůcek  uvedených v bodě 5.4. Doba na vypracování této specializační části je 90 minut. Na testovou část zkoušky navazuje zpracování případové studie, při které je rovněž dovoleno použití pomůcek uvedených v bodě 5.4. Doba na vypracování případové studie je 90 minut. Po uplynutí uvedených dob uchazeči zkušební testy resp. studii odevzdají bez ohledu na to, zda testy a případovou studii dokončili, či nikoliv.

5.2.3 Zkouška pro prodloužení platnosti osvědčení.
Zkouška se skládá ze všeobecné části (viz 5.2.1) a ze specializační části, která obsahuje 15 otázek s otevřeným koncem a je u ní dovoleno použití pomůcek  uvedených v bodě 5.4.  Doba na vypracování této specializační části je 90 minut. Po uplynutí uvedené doby uchazeči zkušební testy odevzdají bez ohledu na to, zda testy dokončili, či nikoliv.

5.3 Pokud uchazeč hodlá provést zkoušky pro více specializací podle bodu 1.2, absolvuje všeobecnou část zkoušky podle 5.2.1 pouze jednou s platností pro všechny specializace a následně pokračuje zkouškou buď podle 5.2.2, nebo 5.2.3.

5.4 Uchazeči mohou v částech zkoušky, pro které je to povoleno, používat pouze tyto pomůcky:

  • kalkulátor
  • právní předpisy ve formě Sbírky zákonů nebo Sbírky mezinárodních smluv jen pro tu část nebo etapu, pro kterou je to povoleno

Článek 7
Opakování zkoušky

7.1 Uchazeč, který u zkoušky neprospěl, nebo byl vyloučen, se může přihlásit k vykonání opravné zkoušky nejdříve za měsíc od termínu neúspěšné zkoušky. Neúspěšný uchazeč může opravnou zkoušku vykonat pouze jednou v celém rozsahu, včetně poplatku. Další opakování zkoušky je možné až po absolvování nového školení.

7.2 Uchazeč pro prodloužení platnosti osvědčení, který u zkoušky neprospěl, ji může opakovat pouze jednou, nejpozději však do data skončení platnosti osvědčení, včetně poplatku.

Článek 9
Osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí

9.1 Na základě úspěšně vykonané zkoušce vydá MD uchazeči do 15-ti pracovních dnů od vykonání zkoušky „Osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí“ (dále jen „Osvědčení“) s uvedením, pro které třídy nebezpečných věcí může vykonávat funkci bezpečnostního poradce v silniční dopravě.

9.2 Na základě úspěšně vykonané zkoušky pro prodloužení platnosti osvědčení prodlouží MD uchazeči jeho platnost s uvedením, pro které třídy nebezpečných věcí může vykonávat funkci bezpečnostního poradce v silniční dopravě.

9.3 Osvědčení má platnost pět let. Zkoušku pro prodloužení lze vykonat nejpozději do ukončení jeho platnosti.

Článek 10
Různé

Veškeré základní údaje a informace související s konáním zkoušek MD zveřejňuje ve Věstníku dopravy.