Úvodní strana  »  Výzkum  »  Výstupy výzkumu  »  Články a oznámení  »  Bezpečnost silniční dopravy

Bezpečnost silniční dopravy - články

6. ročník kulatého stolu CEE Road Safety

29.10.2013

Ve dnech 17-18. 10. 2013 proběhl v budově Centra Dopravního Výzkumu, v.v.i, kulatý stůl zástupců zemí střední a východní Evropy na téma bezpečnost silničního provozu. V pořadí již šestého ročníku této akce, vzešlé z iniciativy rakouského institutu KFV (www.kfv.at), se zúčastnilo přes třicet partnerů převážně z orgánů státní správy, výzkumných institucí a správců pozemních komunikací ze Slovenska, Rakouska, Srbska, Slovinska, Polska, Maďarska, Chorvatska a České republiky.

Praktická zkouška žadatele o řidičské oprávnění pro skupinu A a její význam pro snížení dopravní nehodovosti řidičů motocyklů

28.6.2012

Praktická zkouška žadatele o řidičské oprávnění pro skupinu A je ukazatelem, jak žadatel zvládl výcvik praktických dovedností. Pokud je žadatel v autoškole dobře připravený, bude jistou zárukou, alespoň částečné možnosti eliminace vzniku dopravní nehody, zvláště v prvních dvou letech po získání řidičského oprávnění.

Umístění dopravních značek upravující přednost v jízdě

21.6.2012

Dopravní značky upravující přednost v jízdě lze považovat za jedny z nejdůležitějších značek na pozemních komunikacích. Organizaci dopravy si bez těchto značek jde jen těžko představit. Tomuto faktu bohužel však neodpovídá jejich umisťování v praxi.

Výpočet ekonomických ztrát z dopravní nehodovosti za rok 2010

21.2.2012

Vyčíslení ztrát z dopravní nehodovosti je důležitou stránkou v oblasti ekonomiky dopravy. Doprava způsobuje řadu negativních externalit, a to jak formou dopravních nehod, zranění účastníků, psychické újmy, tak i škodách na majetku a finančních ztrátách. Právě tyto ekonomické ztráty představují cca 1,5 % z HDP v ČR.

Ztráty z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích za rok 2010

13.2.2012

Vyčíslení ztrát z dopravní nehodovosti je důležitou stránkou v oblasti ekonomiky dopravy. Doprava způsobuje řadu negativních externalit, a to jak formou dopravních nehod, zranění účastníků, psychické újmy, tak i škodách na majetku a finančních ztrátách. Právě tyto ekonomické ztráty představují cca 2 % z HDP v EU. V současné době se počet usmrcených osob snižuje. Důvodem může být lepší úroveň zdravotnické péče, vyšší podíl moderních vozidel s lepšími bezpečnostními prvky, v neposlední řadě i legislativní změny a dopravně bezpečnostní kampaně.

Moderní úpravy komunikací ve městech a obcích

9.8.2011

Publikace pod tím názvem začala vznikat v roce 2004 ve formě katalogu. Po ukončení projektů, ze kterých bylo možné katalog financovat, došlo k přerušení vydávání jednotlivých komentovaných příkladů. I přes to, že vznikají na komunikacích nová, mnohdy kvalitnější opatření, než která jsou uvedená v publikaci, je o ni zájem stále vysoký. Chceme proto všem zájemcům a uživatelům vyhovět a formou jednotlivých katalogových listů, které budeme vydávat v elektronické podobě, publikovat některé aktualizované původní příklady a vydávat příklady nové.

Hloubková analýza dopravních nehod (HADN)

15.7.2011
Cílem hloubkové analýzy dopravních nehod je získat podrobné informace o jejich příčinách a následcích. Tyto informace budou zpětně analyzovány za účelem zjištění dostatečně průkazných podnětů ke zlepšení jak dopravní infrastruktury, tak automobilové techniky. Obecným cílem hloubkové analýzy dopravních nehod je zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Zpomalovací prahy - jejich význam a uplatnění

31.5.2011
Vysoký podíl nehod s chodci, kde byly zjištěny následky na životech, vede k potřebě zabývat se bezpečností zranitelných účastníků provozu, především ve městech a obcích. Při srovnání počtu usmrcených chodců v obci a chodců v celém provozu na pozemních komunikacích, je z uvedených zemí Česká republika desátá se 72,2 %.

Bezpečně na dvou kolech

30.6.2009
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Divize bezpečnosti a dopravního inženýrství, se účastnilo ve dnech 5. 6. – 11. 6. 2009 doprovodného programu Autosalonu Brno 2009 s názvem „Bezpečně na dvou kolech“ pod záštitou „Brněnských dnů bez úrazu“. Cílem bylo seznámit návštěvníky Autosalonu Brno 2009 z řad odborné i laické veřejnosti s návrhem metodiky provádění druhé části zkoušky dovedností žadatelů o řidičské oprávnění pro skupinu A a její podskupiny...

Jízda na kole - bezpečnost a zdraví

1.4.2008
Cyklisté jsou často popisováni jako „měkcí - soft“, „slabí - weak“ nebo „zranitelní - vulnerable“ účastníci provozu. Přitom pravidelní cyklisté jsou v dopravě spíše ti odolní, vytrvalí a houževnatí v porovnání s těmi, kdo jezdí zejména auty či MHD. Proto se pro popis cyklistů hodí spíše slovní spojení „nechránění účastníci provozu“, neboť v případě nehody je cyklista náchylnější k vážným zraněním.

Ekonomické ztráty způsobené nehodovostí v ČR v roce 2006

9.10.2007
V posledních letech se počet dopravních nehod na pozemních komunikacích snižuje. I přes jejich pokles se ale jedná o vysoká čísla (ročně umírá na silnicích přes tisíc osob). Dopravní nehody přinášejí jednak fyzické ztráty jako ztráty na lidských životech, různá zranění, hmotné škody, ale také psychické újmy. Důsledky dopravních nehod nedopadají pouze na jejich účastníky, ale také na stát a státní rozpočet formou ztrát na produkci, vyplácených vdovských a sirotčích důchodů, invalidních důchodů, atd.

Problematika pasivní bezpečnosti pozemních komunikací. Část 1 – pevné překážky: Německo, Rakousko

1.6.2007
Projekt VYPAB – Výzkum pasivní bezpečnosti pozemních komunikacích, zadaný Ministerstvem dopravy v roce 2005, řešitelé rozdělili do následujících částí: část 1: pevné překážky (především stromy, sloupy, podpěrné konstrukce dopravních značek a reklam); část 2: záchytné bezpečnostní zařízení (svodidla a tlumiče nárazu); část 3: provedení, příp. vybavení zářezových a násypových svahů (sklony, úhly, výškové rozdíly, uspořádání příkopů apod.); část 4: provedení krajnic. Tento první článek se bude zabývat problematikou pevných překážek, zejména stromů ve Spolkové republice Německo.

Problematika pasivní bezpečnosti pozemních komunikací. Část 2 – Pevné překážky v blízkosti silnic: Francie

1.6.2007
Podobně jako společnost Centrum dopravního výzkumu v České republice, existuje společnost SETRA, která funguje jako technická služba připojená k francouzskému ministerstvu dopravy. Je jednou z nejvýznamnějších společností působících ve Francii, která se zabývá celou problematikou silničních předpisů (mimo obydlených ploch a tunelů), plánováním dopravní infrastruktury, údržbou infrastruktury, její konstrukcí, bezpečnosti, ochrany a začleňování do okolního prostředí apod. Společnost SETRA se podílí velkou měrou na tvorbě a úpravách francouzských předpisů v oblasti dopravní infrastruktury.

Problematika pasivní bezpečnosti pozemních komunikací. Část 3 – záchytná a bezpečnostní zařízení (Německo, Norsko, Finsko)

1.6.2007
Další částí projektu Výzkum pasivní bezpečnosti pozemních komunikací (akronym VYPAB) je také problematika záchytných a bezpečnostních zařízení. V tomto díle bychom chtěli představit problematiku, která se zabývá svodidly a tlumiči nárazu v Německu, Norsku a Finsku. Cílem tohoto článku není podat vyčerpávající zprávy o všech systémech, ale naopak, zkusit nadefinovat způsoby umístění a aplikace nejpoužívanějších zádržných systémů v jednotlivých zemích.

Systém analýzy dopravních nehod na Novém Zélandu

2.3.2007
Systém analýzy dopravních nehod (Crash Analysis System, zkráceně CAS) je integrovaný softwarový nástroj spravovaný organizací Land Transport New Zealand. CAS umožňuje snadno a rychle vyhodnocovat faktory vzniku dopravních nehod a poskytuje tak dopravním odborníkům užitečný nástroj k řešení nejen nehodových lokalit.

Trvale udržitelný dopravní systém

20.12.2006
Z environmentálního hlediska je trvale udržitelný dopravní systém takový, ve kterém: míra využívání obnovitelných zdrojů nepřesahuje možnosti jejich vytváření, míra využívání neobnovitelných zdrojů nepřesahuje míru vytváření obnovitelných zdrojů a míra znečištění nepřekračuje asimilační kapacitu životního prostředí.

Měření rychlosti (radary a tolerance měření) v České republice a v jiných státech

4.12.2006
Z předpisu EHK/OSN č. 39 a z evropské směrnice 75/443/EHS, které právní řád ČR respektuje, vyplývá, že rychlost udávaná rychloměrem nesmí být nikdy nižší než skutečná rychlost. To znamená, že ten, kdo dodržuje stanovené rychlostní limity podle tachometru, nepřekročí dovolenou rychlost ani ve skutečnosti. Tachometr vždy ukazuje víc, než jakou rychlostí vozidlo ve skutečnosti jede, tedy pokud nejsou na vozidle provedeny nepovolené úpravy, např. namontovány pneumatiky nepovoleného většího rozměru aj.

Poznatky z bezpečnostních auditů okružních křižovatek na Novém Zélandu a v České republice

2.11.2006
Mezi cíle bezpečnostního auditu patří prohloubení znalostí o problematice bezpečnosti dopravy, přenos poznatků z provedených auditů a výměna zkušeností mezi dopravními odborníky. Jelikož je provádění auditu v České republice teprve v začátcích, je vhodné se podívat, jak se tyto cíle naplňují v zemi, která institut auditu zavedla jako jedna z prvních na světě – na Novém Zélandu (metodika provádění auditu zde byla poprvé publikována v roce 1993).

Konference o pěší dopravě 2006

1.11.2006
3 – 4. listopadu se v novozélandském městě Christchruch konala druhá národní konference na téma chůze a její role pro život obcí – v originále „NZ national conference on Walking and liveable communities“. Konferenci organizovala nezisková organizace Living Streets Aotearoa a svým proslovem ji zahájila novozélandská ministryně dopravy paní Hon Annette King. Klíčovými přednášejícími byli Todd Litman a Rodney Tolley.

Tramvajové zastávky ve Vídni

1.10.2006
Město Vídeň má hustou síť tramvajové dopravy s velkou tradicí a progresivními dopravně-inženýrskými řešeními, včetně provedení zastávek. Ve Vídni byl zkonstruován a v roce 1992 poprvé vyzkoušen nový a velm perspektivní typ zastávky tzv. zastávka se zvýšenou vozovkou (nesprávně též „pojížděný mys“). Snaha o modernizaci a atraktivnější provedení tramvajových zastávek je všeobecná, což je patrné i z následující tabulky.

Zklidňování dopravy na místních komunikacích

1.10.2006
Rostoucí intenzity motorové dopravy a s tím spojené neblahé vlivy na životní prostředí i kvalitu života vůbec vedou k hledání cest, jak tyto negativní účinky zmírnit resp. kompenzovat. Nadějným prostředkem úspěšně rozvíjeným ve značné části Evropy je proces tzv. zklidňování dopravy. Co si pod tímto pojmem představit? Je to snaha o zmírnění dopravní zátěže, rychlosti jízdy či emisí? Realizace stávající dopravní zátěže přijatelnějším způsobem? Nebo přeměna historické části města sloužící dosud jako skladiště parkujících automobilů (viz obrázek 1) na kulturní a společenské centrum? Záleží na konkrétním případě.

Bezpečné utváření pozemních komunikací

1.10.2006
Člověk je tvor omylný a omylným zůstane. I rozbory nehod signalizují, že většina nehod jde na vrub často banálních lidských selhání. Proto je potřebné utvářet na pozemních komunikacích takové prostředí, které chybování člověka co nejvíce omezí, resp. zaslouží se o to, aby následky případné chyby byly co nejmenší. Designem a úpravami pozemních komunikací je možné ovlivnit dopravní nehodovost v kladném i záporném smyslu velice výrazně (i o několik řádů), proto v rukou těch, kteří o koncepci i vybavení komunikací rozhodují, spočívá veliká odpovědnost za životy a zdraví jejich uživatelů.

Dopravní úrazy a těhotenství

1.10.2006
Úrazy při dopravních nehodách patří v současnosti k nejčastějšim úrazům a jejich počet stále narůstá. Charakteristickým rysem dopravních úrazů jsou mnohočetná poranění a polytraumata. S aktivním životním stylem také narůstá počet těhotných spolujezdkyň a řidiček, což má za následek nárůst počtu dopravních zranění v těhotenství (až 70 % všech úrazů v těhotenství). Příspěvek informuje o významu správného užívání bezpečnostních pásů v prevenci a snižování rizik dopravních polytraumat u těhotných žen, o dalších opatřeních ke snížení rizika a o možné roli praktických gynekologů v této kampani.

Hloubková analýza dopravních nehod

1.10.2006
Ve dnech 1. – 3. 9. 2004 se v areálu Vysoké školy lékařské v Hannoveru (Hannover Medical School) konaly dvě významné akce týkající se bezpečnosti silničního provozu, a to seminář PENDANT a na něho navazující konference ESAR.

Hrozba pro řidiče - mrtvé úhly automobilů

1.10.2006
Výhled zpětnými zrcátky za vozidlo a částečně i vedle vozidla je jedním z faktorů, jež výrazně ovlivňují bezpečnost silničního provozu. Ačkoliv se v oficiálních statistikách dopravní nehodovosti nevykazují dopravní nehody, jejichž příčinou je tzv. „mrtvý“ (někdy též „slepý“) úhel, je všeobecně známým faktem, že tyto nehody jsou velmi časté.

Systém výběru mýtného v centrální oblasti Londýna

1.10.2006
Média v České republice, stejně jako na celém světě, věnují značnou pozornost projektu zpoplatnění vjezdu automobilů do centra Londýna. V dubnových číslech časopisů ITE JOURNAL, ITS INTERNATIONAL a WORLD HIGHWAYS vyšla série článků věnujících se této problematice podrobněji. Následující text nabízí stručné shrnutí těchto článků.

Okružní křižovatky v České republice - chyby a omyly

1.10.2006
Je potěšující, že i v České republice znovu objevujeme výhody okružních křižovatek, zejména malých, které jsou považovány za nejbezpečnější formu uspořádání křižovatky vůbec a nabízejí poměrně vysokou kapacitu na malém prostoru. Nedostatečná praxe České republiky v tomto oboru má však za následek řadu projekčních resp. stavebních chyb, kterými vzniklá řešení často trpí. Myslíme si, že dozrál čas k malému bilancování, abychom se mohli z neúspěchů minulosti poučit a zlepšit kvalitu přípravy staveb budoucích; opakování stejných chyb již není při dnešním stavu vědomostí nezbytné.

Otázky tolerance pro postihování řidičů překračujících dovolenou rychlost ve vybraných evropských zemích

1.10.2006
Ve všech evropských státech je zákonem regulována maximální rychlost vozidel na pozemních komunikacích. Její dodržování je pak vymáháno prostřednictvím pořádkových orgánů za použití mobilních či stacionárních zařízení k měření rychlosti (radary stacionární a mobilní, laserové měřiče stacionární i mobilní a tzv. sledovací jízdy vozidlem, resp. plovoucí vozidla). Rozvoj zažívá i úsekové měření rychlosti (tzv. Section Control).

Hustota ztrát z dopravní nehodovosti – prvotní nástroj k identifikaci míst častých dopravních nehod

1.10.2006
Stále přetrvávající nedostatky ve statistikách dopravní nehodovosti spočívající jak v nepřesnostech lokalizace nehod, tak i ve vykazování údajů, jež mají pro práci dopravních inženýrů nedostatečnou vypovídací schopnost, jsou důvodem pro hledání cesty nápravy. CDV se soustavně snaží o vytvoření systému přesné a vystihující evidence, resp. statistiky dopravních nehod. Postupem doby byla navržena celá řada vylepšení, např. ze stávajícího „Formuláře evidence dopravních nehod v silničním provozu", byl vytvořen „Typologický katalog dopravních nehod“ a v rámci projektu „Systém hospodaření s pozemními komunikacemi“ byly navrženy postupy pro vyhledávání a klasifikaci míst častých dopravních nehod.

Záznamový systém pro rakouské řidiče

1.10.2006
Od 1. července 2005 vstoupil u našich jižních sousedů v platnost nový záznamový systém (známý jako bodový řidičský průkaz). Dopravní odborníci se domnívají, že nyní již bude možné důsledněji a efektivněji postupovat proti hulvátům a nepřizpůsobivým řidičům, kteří tím, že nerespektují dopravní předpisy ohrožují nejen sebe, ale zejména zdraví a životy ostatních účastníků silničního provozu. Kuratorium pro bezpečnost v dopravě odhaduje, že výsledkem tohoto opatření bude snížení počtu zabitých na silnicích o 75 osob ročně.

Bodový systém hodnocení řidičů

1.10.2006
Bodový systém hodnocení řidičů je jedním z mnoha opatření ke snížení počtu a následků dopravních nehod v České republice do roku 2010, která jsou obsažena v rámcové Národní strategii bezpečnosti silničního provozu, který schválila vláda České republiky svým usnesením č. 394 ze dne 28. dubna 2004. Zavedení bodového systému není ojedinělým opatřením; je součástí celého systému založeného na intervencích jak v oblasti lidského činitele - dopravního prostředí - tak i vozidel.

Účinnost zavedení automatických měřičů rychlosti a automatických kamer zaznamenávajících průjezd na signál „Stůj!“ světelného signalizačního zařízení

1.10.2006
Jedním z dílčích cílů - v dubnu 2004 vládou přijaté Národní strategie bezpečnosti silničního provozu - je i snížení počtu nehod a jejich následků způsobených nepřiměřenou rychlostí. Jedním z opatření, jak toho dosáhnout, je i nástroj A 3.2 opatření A 3 „Rozšíření využití stacionárních měřičů rychlosti“. Za plnění tohoto opatření zodpovídá Ministerstvo vnitra a obce, s termínem do konce roku 2005. Obdobně tato Strategie stanovila i cíl „Zvýšení počtu sledování jízdy a chůze na červenou na křižovatkách vybavených světelně signalizačním zařízením“.

Postoje českých řidičů k používání bezpečnostních pásů

1.10.2006
Většina řidičů si uvědomuje, že české silnice nepatří mezi nejbezpečnější v Evropě. Navzdory tomu však patříme mezi země, ve kterých je nejnižší obliba bezpečnostních pásů a dalších systémů, které alespoň částečně chrání uživatele před následky případné nehody. Ukázaly to i výsledky mezinárodního srovnávacího průzkumu SARTRE 3, který probíhal v letech 2002 - 2003. Kromě dalších aspektů bezpečnosti silničního provozu zde byla zkoumána i problematika bezpečnostních pásů. Řidiči uváděli, zda je jimi jejich vozidlo vybaveno, zda je oni sami používají a zda byli za jejich nepoužití v poslední době sankcionováni a jestli používají dětské zádržné systémy, když vezou ve svém vozidle děti.

Historie zklidňování dopravy

1.10.2006
Během 20. století se používání automobilů stalo dominantním způsobem osobní i nákladní dopravy. Tento vývoj změnil strukturu měst a přinesl nutnost výstavby další infrastruktury. To, že je nutné uspokojovat rostoucí poptávku nabídkou další kapacity, byl v druhé polovině 20. století většinový názorový proud převládající mezi dopravními plánovači, inženýry a politiky.

Okružní křižovatky - ano či ne?

1.10.2006
Okružní křižovatky jsou v poslední době moderním a hojně používaným dopravním řešením. Je však jejich používání odůvodnělé? Kdy a za jakých okolností je jejich realizace vhodná? Jak jsou výstavbou okružní křižovatky ovlivněni jednotliví účastníci silničního provozu?

Rozvoj cyklistiky ve městech - je možné se v českých podmínkách inspirovat Holandskem ?

1.10.2006
Zvyšující se závislost člověka na automobilech je jednou z hlavních příčin toho, že se města stávají neatraktivní a jejich obyvatelé si hledají práci a domov v okrajových částech, popřípadě mimo města v lokalitách, které jsou dosažitelné zejména auty. Tímto trendem se kvalita života ve městě dále zhoršuje. Ke změně tohoto trendu je nutné, aby se města stala atraktivní pro své obyvatele a pro investice, aby poskytovala dostupné bydlení a kvalitní vybavení. Města musí být bezpečným a kvalitním místem pro život. Doprava hraje klíčovou roli ve snaze taková města vytvářet. Zejména podoba automobilové dopravy musí rozvoj města podporovat a ne být hlavním důvodem toho, že prostředí měst je „nepřátelské“.

Zpoplatnění vjezdu vozidel do centrální oblasti Stockholmu

1.10.2006
Stockholm (760 000 obyvatel ve městě, 1,9 miliónu v regionu) se po několika letech debat rozhodl zavést zpoplatnění vjezdu vozidel do centrální oblasti. Jedná se o oblast o rozloze 30 km2, po jejíž hranici bude rozmístěno 19 placených vjezdů.

Zpoplatnění vjezdu automobilů do městských center

1.10.2006
Na berlínské technické univerzitě proběhl 18. 2. 2005 seminář s názvem „Urban Road Pricing for Sustainable Cities“. Seminář se konal v rámci projektu TELLUS, což je evropský výzkumný projekt, který je součástí programu CIVITAS. Tohoto projektu se účastnilo 5 evropských měst, ve kterých se pomocí integrované dopravní politiky snaží řešit dopravní problémy (kongesce, znečištění, vzrůstající počet automobilů atd).

Závislost počtu obětí silničních nehod na rychlosti aneb mocninami ke snížení počtu usmrcených

1.10.2006
Instalace kamer kontrolujících dodržování předepsané rychlosti je v mnoha zemích chápáno jako poněkud kontroverzní opatření a bývá předmětem vášnivých debat. Statistické vyhodnocení vlivu změny rychlosti na změnu počtu dopravních nehod, respektive změnu počtu zraněných a počtu usmrcených při dopravních nehodách, hraje v těchto debatách velmi důležitou roli.

Kdy skončí hazardování na našich silnicích?

1.10.2006
Policisté na území republiky 16. května 2005 zkontrolovali téměř osmnáct tisíc vozidel, přičemž zjistili pět tisíc přestupků. Nejčastějším přestupkem byla rychlá jízda. Tvořila přes dva a půl tisíce případů. Alkohol policisté zaznamenali v devětapadesáti případech. Jenom při kontrolách v Praze policisté za jeden den zjistili přes čtyři sta přestupků. Za ty uložili blokové pokuty v souhrnné výši dvě stě šest tisíc korun. Mezi nejčastěji zjištěné přestupky tradičně patřilo nedodržení nejvyšší povolené rychlosti (229 případů). Dále pak nevyhovující technický stav kontrolovaných vozidel (46) a nepoužití bezpečnostních pásů (49).

Proč selháváme za volantem

1.10.2006
Viníkem dopravních nehod je téměř vždy člověk, technika se na nich podílí pouze několika procenty. Existují řidiči, kteří jsou k nehodám náchylní?