Úvodní strana  »  Výzkum  »  Dopravní infrastruktura a životní prostředí

Dopravní infrastruktura a životní prostředí

Oblast dopravní infrastruktury

Naše činnost navazuje na více než padesátiletou tradici výzkumu v oblasti pozemních komunikací a letištních ploch. V současné době řešíme výzkumné úkoly zaměřené na racionalizaci návrhu, výstavby, údržby a oprav pozemních komunikací, drážních staveb a mostních objektů. Připravujeme podklady pro technickou politiku, diagnostiku a hodnocení provozně technických podmínek. Věnujeme se rovněž legislativě, standardizaci a technickým předpisům v oboru dopravní infrastruktury.

Disponujeme Laboratořemi dopravní infrastruktury a životního prostředí akreditovanými pro provádění zkoušek z čerstvého a ztvrdlého betonu včetně odběru vývrtů a nedestruktivního zkoušení, zkoušek zrnitosti kameniva, ztvrdlých malt, pevnosti potěrových materiálů, měření nerovnosti vozovek, geotechnických laboratorních a terénních zkoušek zemin pro dopravní stavby včetně zatěžovacích zkoušek, měření dopravního hluku, stanovení koncentrací limitovaných škodlivin ve vnějším ovzduší (imise) a ekotoxikologických zkoušek vymezených přílohou osvědčení o akreditaci č. 665/2015.

Doprava a životního prostředí

Navazujeme na dlouholetou výzkumnou a odbornou činnost v oblasti hodnocení dopadů dopravy na životní prostředí. Je zaměřena především na řešení problematických oblastí, jako jsou: komunikace s intenzívní dopravou, městské aglomerace a území se zvláštním režimem ochrany, systematický výzkum a trvalý monitoring zátěže životního prostředí dopravou, stanovení hodnot vybraných indikátorů, vyhodnocení jejich trendů, tvorbu metodických postupů a návrh konkrétních realizačních opatření vedoucích ke snížení zátěže na jednotlivé složky životního prostředí a zdraví člověka, zpracovávání podkladů pro legislativu, politiku a standardizaci technických předpisů.

Pro komplexní hodnocení vlivů dopravy na životní prostředí využíváme Laboratoře analýz životního prostředí vybavené špičkovou přístrojovou technikou. Jejich vybavení nám umožňuje stanovovat organické látky s nejzávažnějšími dopady na životní prostředí a zdraví člověka, zejména pevné částice suspendované v ovzduší a škodlivé látky na ně vázané, včetně vyhodnocení jejich toxických, genotoxických a karcinogenních účinků.

Pracujeme v těchto organizačních složkách

Kontakt

ředitel:
výzkumná koordinátorka:
projektová ekonomka: