Úvodní strana  »  Bezpečnostní poradci ADR  »  Bezpečnostní poradci - Informace o zkoušce bezpečnostních poradců

Informace o zkoušce bezpečnostních poradců

Zkouška pro získání osvědčení i zkouška pro prodloužení platnosti osvědčení má část všeobecnou a část zaměřenou na příslušnou specializaci:
a) třídy 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 a 9
b) třída 1
c) třída 7

Zkouška pro získání osvědčení se skládá z následujících částí:

  • Všeobecná část;
  • Specializační část;
  • Případová studie.

Zkouška pro prodloužení platného osvědčení se skládá z následujících částí:

  • Všeobecná část;
  • Specializační část;

Všeobecná část, která je společná pro všechny specializace, sestává z testu obsahujícího 20 otázek s možností volby ze tří možných odpovědí a není u ní dovoleno používat žádné pomůcky. Doba na vypracování této části je 30 minut.

Specializační část obsahuje 15 otázek s otevřeným koncem zaměřených na příslušnou třídu (třídy), ze kterých uchazeč skládá zkoušku. Při vypracování této části je dovoleno použití pomůcek (kalkulátor a právní předpisy ve formě Sbírky zákonů nebo Sbírky mezinárodních smluv, případně vydané v knižní podobě). Doba na vypracování specializační části je 90 minut. Po uplynutí uvedené doby uchazeči zkušební testy odevzdají bez ohledu na to, zda testy dokončili či nikoliv.

Případová studie obsahuje dvě části zaměřené na příslušnou třídu (třídy), ze kterých uchazeč skládá zkoušku. Při vypracování této části je rovněž dovoleno použití pomůcek (kalkulátor a právní předpisy ve formě Sbírky zákonů nebo Sbírky mezinárodních smluv, případně vydané v knižní podobě). Doba na vypracování případové studie je 90 minut.

Uchazeč může v jeden den vykonávat zkoušku pouze pro získání jedné specializace (třídy 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 a 9, nebo třída 1, nebo třída 7). Uchazeč, který má platné osvědčení pro více specializací, může v jeden den prodloužit osvědčení maximálně pro dvě specializace.

Vzor otázky všeobecného testu:

Od jaké hmotnosti musí být přívěs tvořící část cisternového vozidla vybaven ABS?

  1. 3 tuny
  2. 10 tun
  3. 20 tun

Vzor otázky specializačního testu s otevřeným koncem:

Jaké jsou rozměry bezpečnostních značek na obalech?
100 x 100 mm

Vzor případové studie:

Máte přepravit cisternou dopravní jednotkou z Paříže do Prahy následující produkty:

I)  10 000 litrů topného oleje
(bod vzplanutí přes 61°C až do nejvýše 100°C)
II) 20 000 litrů UN 1203

a) Uveďte identifikační čísla látek, názvy dle ADR, třídu, klasifikační kód a obalovou skupinu
b) Uveďte typ cisternového vozidla a kód cisterny, který pro přepravu použijete