Kontaminace pevných a kapalných matric

Problematika kontaminace pevných a kapalných matric se zabývá zejména zjišťováním množství zkoumané látky v příslušné matrici a jejím působením na okolní prostředí. V případě stavebních materiálů je zkoumáno jejich složení a možné uvolňování škodlivých látek do okolního prostředí. Z kapalných matric jsou sledovány především vzorky vod a vodné výluhy pevných vzorků, z pevných matric pak zeminy, sedimenty, aerosolové částice v ovzduší, stavební materiály (asfalty, betony) a také vzorky bioty – jehličí, mechy, lišejníky, listí apod. Pevné vzorky jsou před vlastními analýzami upravovány s využitím přístrojů firmy Retsch zahrnujícími čelisťový drtič, síťovací stroj, oscilační mlýn a dělič vzorků. Dále jsou vzorky připraveny k samotné analýze s využitím extrakčních přístrojů, mikrovlnného rozkladu apod. Ke stanovení koncentrací organických škodlivin je využíván plynový chromatograf s hmotnostní detekcí GC MS/MS Triple Quadrupole 7000C firmy Agilent Technologies. Ke stanovení koncentrací anorganických látek vč. těžkých a platinových kovů je využíván přístroj 8800 ICP-QQQ-MS firmy Agilent Technologies. Dále je využíváno např. spektrofotometru Spectroquant® Prove 300, Infračerveného spektrometru s Fourierovou transformací iS5, Nicolet, analyzátoru organického a elementárního uhlíku, ekotoxikologických testů apod.

Garant problematiky:

Projekty

 • Řízení smyvů z komunikací a snižování rizik pro životní prostředí – CEDR,
 • Aplikace nízkonákladových senzorů pro měření kvality ovzduší v souvislosti s dopravními opatřeními,
 • Městské parky jako kvalitní sociální a přírodní prostředí pro život – VaV TAČR,
 • Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu – Ochrana životního prostředí a zelená dopravní infrastruktura – VaV TAČR,
 • Integrovaný systém sledování kontaminace životního prostředí dopravou – VaV TA ČR,
 • Ochrana životního prostředí a zelená dopravní infrastruktura – VaV TAČR,
 • Anorganická analýza kapalných vzorků – UIACH AV ČR,
 • Komplexní interakce mezi přírodními ději a průmyslem s ohledem na prevenci závažných havárií a krizové řízení – VaV MŽP,
 • Morfologie, chemická a toxikologická charakteristika pouličního prachu a suspendovaných prachových částic, včetně určení zdrojů původu – VaV MŽP,
 • Studie o vývoji dopravy z hlediska životního prostředí – MŽP,
 • Měření kovů v exponovaných filtrech ovzduší – UVGZ AV ČR,
 • Chemické analýzy prvků tuhých částic ve frakci PM1, PM2,5 a PM10 – Žilinská univerzita v Žiline,
 • Stanovení Pt, Pd, Rh, Sb, Ru, Y a S ve vzorcích rostlin – zakázka VÚV T.G.M.,
 • Stanovení Pt, Pd, Rh, Sb, Ru, Y a S ve vzorcích rostlin a půd – zakázka VÚV T.G.M.,
 • Vliv srážkoodtokových poměrů dálnic a rychlostních komunikací a jejich dopad na vodní útvary ve smyslu Směrnice 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky – VaV MD,
 • Kvantifikace vlivu specifického znečištění na degradaci materiálů a protikorozní ochrany v tunelech – VaV TA ČR,
 • Přímé stanovení platinových kovů v environmentálních vzorcích metodou indukčně vázaného plazmatu s hmotnostní detekcí – MŠMT,
 • Vzdělávání ekologie v Bělorusku, Rusku a na Ukrajině – TEMPUS, EU,
 • Distribuce prvků v různých velikostních frakcích vzdušných nanočástic a jejich sezónní variace – MŠMT.

Služby

 • stanovení koncentrací organických škodlivin ve vzorcích pevných a kapalných matric (PAU, případně NEL, PCB) metodou GC – MS,
 • stanovení koncentrací prvků vč. platinových kovů ve vzorcích pevných a kapalných matric metodou ICP-MS,
 • stanovení chloridové zátěže vzorků vod a vodných výluhů pevných matric přístrojem Spectroquant® Prove,
 • provádění ekotoxikologických testů,
 • stanovení obsahu uhlíku (elementární, organicky vázaný a anorganický),
 • statistické zpracování výsledků a jejich interpretace.