Úvodní strana  »  Výzkum  »  Výstupy výzkumu  »  Články a oznámení  »  Měření rychlosti (radary a tolerance měření) v České republice a v jiných státech

Měření rychlosti (radary a tolerance měření) v České republice a v jiných státech

ČESKÁ REPUBLIKA

Z předpisu EHK/OSN č. 39 a z evropské směrnice 75/443/EHS, které právní řád ČR respektuje, vyplývá, že rychlost udávaná rychloměrem nesmí být nikdy nižší než skutečná rychlost. To znamená, že ten, kdo dodržuje stanovené rychlostní limity podle tachometru, nepřekročí dovolenou rychlost ani ve skutečnosti. Tachometr vždy ukazuje víc, než jakou rychlostí vozidlo ve skutečnosti jede, tedy pokud nejsou na vozidle provedeny nepovolené úpravy, např. namontovány pneumatiky nepovoleného většího rozměru aj.

Každý radar, který Policie ČR, vojenská policie nebo obecní police používá k měření rychlosti vozidel, musí odpovídat zákonu č. 505/1990 Sb., o metrologii, a jeho prováděcím vyhláškám. Radary musí mít platné typové schválení a každý jednotlivý kus musí být pravidelně kalibrován.

Radary jsou v ČR schvalovány s jednotnou odchylkou +- 3 km/h, pokud je zjištěná rychlost do 100 km/h, respektive +-3 procenta při rychlostech nad 100 km/h. Tato odchylka není promítnuta do zobrazené rychlosti na radaru, zohlednit ji musí sám policista nebo strážník. Teoreticky může u řádně fungujících radarů nastat situace, že vozidlu, které objektivně jede rychlostí 50 km/h, ukáže jeden radar rychlost 47 km/h a jiný 53 km/h. Překročení rychlosti 50 km/h lze tedy považovat za spolehlivě prokázané až tehdy, zobrazí-li se na radaru rychlost 54 km/h a vyšší.

RAKOUSKO

Rakouský Spolkový úřad pro cejchování a měření stanovuje tolerance měření rychlosti v závislosti na užité měřicí metodě a typu přístroje. Tyto tolerance se odečítají od naměřených hodnot; trestání v rámci měřicích tolerancí se obecně považuje za nepřípustné. Tolerance jsou následující:

Měřicí metoda Tolerance měření
Rychlost do 100 km/h Rychlost nad 100 km/h
Laser (laserová pistole) 3 km/h 3 %
Radar (stacionární, na vozidle, radarová pistole) 5 - 7 km/h 5 - 7 %
Elektronické zařízení pro sledování z vozidla za jízdy 5 - 10 km/h 5 - 10 %
Odhad policejního úředníka 30 %
Section Control (úsekové měření) 3 km/h 3 %

To znamená, že tolerance se při měření automaticky odečítají, tj. např. nepřipadá v úvahu trestání v důsledku naměřené rychlosti 53 km/h na úseku s dovolenou rychlostí 50 km/h. Trestání teoreticky může začít až od naměřené hodnoty 54 km/h.

Policejní praxe v různých spolkových zemích však může být různá - např. zástupce dopravní policie spolkové země Salcbursko telefonicky sdělil, že i u laserových a radarových pistolí je pro postihování řidiče rozhodující hodnota, která vznikne odečtem 10 % hodnoty naměřené (tj. např. je-li údaj měřidla 60 km/h, potom se řidič posuzuje tak, jako kdyby jel rychlostí 54 km/h). Tak jsou zahrnuty jak měřicí tolerance, tak i určitá míra benevolence.

V praxi je pak reálné trestání přenecháno úvaze konkrétní hlídky a konkrétním okolnostem jednotlivé situace. Rakouská policie zpravidla neměří (a nepovažuje za účelné měřit) na úrovni „obecní tabule“, ale alespoň 150 až 200 m za ní. Rovněž překročení do 10 km/h se většinou nepostihuje, pokud nejde o citlivý případ (např. jízdu rychlostí 40 km/h namísto 30 km/h u školy, kde se pohybují děti). Postih nejčastěji začíná v rozmezí 15 až 20 km/h (běžná tolerance např. na vídeňském okruhu Gürtel).

Míra překročení rychlosti Postih
do 20 km/h 20 Euro
20-25 km/h 30 Euro
25-30 km/h 35 Euro
30-40 km/h přestupek vyřizován ve správním řízení
více než 40 km/h v obci nebo 50 km/h mimo obec odebrání řidičského průkazu na místě

Poznámka: Rychlostní přestupky nejsou zahrnuty v rakouské obdobě bodového systému (tzv. Vormerksystem - za vybrané přestupky „třikrát a dost“). Toto nevyplývá z doporučení odborného (odborníci to požadovali), ale jde o politický kompromis. Všeobecně se má za to, že Rakousko je ohledně výše pokut stále jednou z „nejlevnějších“ evropských zemí. Zato např. za časový odstup za vpředu jedoucím vozidlem menší než 0,2 vteřiny (při 130 km/h na dálnici méně než 7,2 metry) se okamžitě na místě odebírá řidičský průkaz.

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

Finanční postihy řidičů jsou dvojí: do částky 35 Euro se jedná o tzv. finanční důtku (Verwarnungsgeld), od 40 Euro výše jde o pokutu (Bußgeld).

Kdo v obci překročí dovolenou rychlost do 10 km/h, zaplatí finanční důtku 15 Euro. Při překročení o více než 20 km/h platí pokutu 50 Euro a je mu udělen 1 bod. Jde-li o začátečníka v řízení, který spadá do režimu tzv. řidičského průkazu na zkoušku, má takový přestupek za následek povinnou účast na doškolovacím kursu a prodloužení zkušební doby ze dvou na čtyři roky.

V katalogu pokut a skutkových podstat nejsou dány žádné tolerance, přísně právně je i překročení rychlosti o 1 km/h přestupkem. Ovšem užívané měřicí přístroje mají taktéž stanovenu toleranci měření. Všechny užívané přístroje musí být vyzkoušeny a schváleny Fyzikálně technickým spolkovým ústavem (PTB). U stacionárních měřidel se do rychlosti 100 km/h uvažuje tolerance 3 km/h, nad 100 km/h pak 3 %.

Teoreticky je tedy možné, že je řidič postižen za naměřenou hodnotu 54 km/h (po odečtení tolerance 3 km/h jde o prokázanou rychlost nejméně 51 km/h). Takovéto případy jsou ale velmi vzácné a ve veřejnosti nejsou ani diskutovány. Zpravidla se postihuje až prokázané překročení o 5 km/h a více.

Je zřejmé, že pořádkové a policejní orgány uplatňují v praxi rozumné tolerance. Rovněž z hlediska státu nejsou zaznamenány žádné snahy tyto tolerance zakazovat či upravovat.

Zajímavé informace o trestání konkrétních dopravních přestupků lze nalézt na internetové adrese: www.fahrtipps.de/bussgeldrechner/. Tady je možné zadat přestupek, jakého jsme se dopustili (nebo jehož způsob postihování nás zajímá) a systém vypočítá odpovídající sankce (a též případné další důsledky pro řidiče, kteří spadají do zkušební doby řidičského oprávnění, tzv. řidičského průkazu na zkoušku, zejména prodloužení zkušební doby ze dvou na čtyři roky a stanovení povinné účasti na doškolovacích kursech, tzv. driver improvement).

Shrnutí postihů za překročení rychlosti:

Míra překročení rychlosti Postih
do 10 km/h finanční důtka 15 Euro
11 - 15 km/h finanční důtka 25 Euro
16 - 20 km/h finanční důtka 35 Euro
21 - 25 km/h pokuta 50 Euro, 1 bod
26 - 30 km/h pokuta 60 Euro, 3 body
31 - 40 km/h pokuta 100 Euro, 3 body,
odebrání ŘP na 1 měsíc
41 - 50 km/h pokuta 125 Euro, 4 body,
odebrání ŘP na 1 měsíc
51 - 60 km/h pokuta 175 Euro, 4 body,
odebrání ŘP na 2 měsíce
61 - 70 km/h pokuta 300 Euro, 4 body,
odebrání ŘP na 3 měsíce
o více než 71 km/h pokuta 425 Euro, 4 body,
odebrání ŘP na 3 měsíce

FRANCIE

Z čistě právního hlediska neexistuje žádná tolerance týkající se překračování dovolené rychlosti a přední politici pravidelně ujišťují, že tato nulová tolerance zůstane zachována.

Code de la route - R413 - uvádí maximální dovolenou rychlost pro typy vozidel a komunikací a specifikuje i sankce za jejich překročení:

Výše limitu Překročení limitu Pokuta (max.) Trestné body Další sankce
do 50 km/h vč. 1 - 19 km/h 68
(450 Euro)
1  
nad 50 km/h 1 - 19 km/h 135 (750 Euro) 1  
- 20 - 29 km/h 135 (750 Euro) 2  
- 30 - 39 km/h 135 (750 Euro) 3 až 3 roky ztráta ŘO
- 40 - 49 km/h 135 (750 Euro) 4 až 3 roky ztráta ŘO
- přes 50 km/h 135 (750 Euro) 6 až 3 roky ztráta ŘO

Kontrola dodržování dovolené rychlosti se provádí prostřednictvím profilových manuálních a automatických radarů (CSA - Automatická kontrola a sankce).

Základními kritérii pro výběr profilu permanentních radarů jsou:

  • úseky s častým výskytem nehod se zraněním,
  • úseky na nichž se odehrává vyšší počet nehod mající vztah k vysoké rychlosti,
  • úseky kde je obtížné měřit rychlost manuálně.

U automatických ale i ručních radarů se vždy bere v potaz možná technická odchylka - citlivost radaru. Ta je stanovena na 5 % nad stanovenou dovolenou rychlostí a do rychlosti 100 km/h odpovídá 5 km/h.

Rychlostní limit Tolerance Rychlost měřená Rychlost rozhodující
50 km/h 5 km/h 56 km/h 51 km/h
60 km/h 5 km/h 66 km/h 61 km/h
70 km/h 5 km/h 76 km/h 71 km/h
80 km/h 5 km/h 86 km/h 81 km/h
90 km/h 5 km/h 96 km/h 91 km/h
100 km/h 5 km/h 106 km/h 101 km/h
110 km/h 6 km/h 117 km/h 111 km/h
120 km/h 6 km/h 127 km/h 121 km/h
130 km/h 7 km/h 138 km/h 131 km/h

V praxi je pak od naměřené rychlosti odečteno 5 až 7 km/h a takto vyčíslená rychlost je pak směrodatná pro pokutování řidiče. Na automaticky odesílaném pokutovém bloku (v případě automatických radarů) je uvedena rychlost rozhodující, ne měřená.

V případě užití manuálních radarů je uplatňována často ještě vyšší tolerance (pro nastavení aktivace radaru) kolem 10 %, motivována snahou trestat závažnější přestupky na úkor těch méně závažných.

IRSKO

V Irsku je policií tradičně aplikována tolerance 10% nad dovolenou rychlost. U automatických kamer se pak uvažuje tolerance 5 až 7 %.

ŠVÝCARSKO

V zemi existuje nulová tolerance pokud jde o překračování dovolené rychlosti a policie počítá pouze s nepatrnou nepřesností měřících přístrojů. Ta je podle technických instrukcí pro kontrolu dodržování rychlostních limitů vydaných Federálním oddělením pro životní prostředí, dopravu, energii a komunikace z 10. srpna 1998 následující:

Pro laserové měřiče (nařízení z roku 1995)

  • 0 - 100 km/h         3 %
  • 101 - 150 km/h      4 %
  • více než 150 km/h  5 %

Pro radarové měřiče (nařízení z roku 1984)

  • 0 - 100 km/h          5 %

Dle platných technických nařízení (art. 55 al. 2 schválených 19 června 1995: RS 741.41) nesmí být rychlost indikovaná rychloměrem v osobním automobilu nižší než skutečná. U více než 90 % vozidel je tak v praxi přednastavena odchylka 5 %, která bere v úvahu všechny možné nepřesnosti měření.

Poté, co byl roce 2005 zamítnut požadavek na jednotnou 5 % toleranci, administrativa uvažuje o zavedeni 4 % tolerance společné pro všechny typy přístrojů a platné do rychlosti 100 km/h.

ŘECKO

Oficiálně neexistuje žádná tolerance pro překračování dovolené rychlosti. Nepřesnost přístrojů není braná v úvahu, ovšem policejní praxe je pokutovat pouze ty řidiče, kteří se svým vozidlem jedou více než 10 % nad povolený limit. Tedy konvenční limit tolerance je nastaven na 10 %.

Dle řeckých pravidel silničního provozu (1999) vydaných Ministerstvem dopravy a spojů jsou přestoupení rychlostí klasifikovány následovně: do 20 km/h, do 40 km a více.

VELKÁ BRITÁNIE

Doporučení vydaná Sdružením policejních ředitelů (Association of Chief Police Officers (ACPO)) nařizuje uplatňovat při kontrolách rychlosti tolerance 10 % + 2 mph (3,2 km/h). Důvodem pro tolerance je možná nepřesnost rychloměrů.

Konkrétněji limit tolerance aplikovaný v roce 2004 činil pro limit 30 mph (48,3 km/h) 5 mph (8 km/h) a pro rychlostní limit 70 mph (112,65 km/h) pak 9 mph (14,48 km/h).

ŠVÉDSKO

Limit tolerance pro překračování povolené rychlosti je ve Švédsku nastaven na 10 %.

NIZOZEMSKO

Počet na místě vymáhaných pokut za překračování povolené rychlosti (včetně automatických zařízení) je v Nizozemsku zřejmě vůbec nejvyšší v Evropě a dosahuje 70 pokut na 100 řidičských oprávnění skupiny B (viz obrázek).

Měření rychlosti: počet pokut za překročení rychlosti v roce 2002

Zdroj: Central Judicial Debt Collection Agency/SWOV
Zdroj: Fact sheet, Police surveillance and driving speed, SWOV, 2005

Z naměřené rychlosti se odečítá automaticky

  • při rychlosti do 100 km/h      3 km/h
  • při rychlosti nad 100 km/h     5 km/h

jakožto možná technická odchylka měřícího zařízení, přičemž na extravilánových komunikacích s limitem 80 km/h, jsou přístroje přednastavené na 87 km/h a na hlavních extravilánových komunikacích s limitem 100 km/h na 107 km/h. Rychlost nižší než 87, respektive 107 km/h není registrována jako přestupek. Obdobně na dálnicích s rychlostním limitem 120 km/h jsou zařízení přednastavena na registrování rychlosti vyšší než 127 km/h.

Přestupky v kategorii do 5 km/h nad limit na komunikacích s limitem 80 km/h znamenají v praxi naměřenou rychlost 87 až 88 km/h. Přestupek v kategorii 6 až 10 km/h znamená v praxi naměřenou rychlost mezi 89 a 93 km/h.

VICTORIA (AUSTRÁLIE)

Limit tolerance je nastaven na 2 km/h pro pevné kamery a 3 km/h pro mobilní kamery.

Zdroj: Materiál V. Ekslera a P. Skládaného (Centrum dopravního výzkumu Brno): „Otázky tolerance pro postihování řidičů překračujících dovolenou rychlost ve vybraných evropských zemích“