Úvodní strana  »  Nabídka pro města a obce  »  Snižování zátěže životního prostředí

Snižování zátěže životního prostředí

Jedním z nejzávažnějších problémů dopravy měst a obcí je znečištění ovzduší emisemi, které mají rizikový vliv na zdraví člověka. Dopravní provoz produkuje velké množství znečišťujících látek a zatěžuje obyvatele nadměrným hlukem.


Ke stažení: Snížení zátěže životního prostředí

Nabízíme Vám proto komplexní řešení tohoto problému:

 • Provádíme systematický výzkum, monitoring a vyhodnocení zátěže životního prostředí dopravou včetně možných zdravotních rizik.
 • Stanovíme a vyhodnotíme vybrané indikátory zátěže životního prostředí, a to včetně jejich trendů.
 • Zpracujeme pro Vás metodické postupy či odborné studie vč. návrhu opatření vedoucích ke snížení zátěže životního prostředí dopravou.

Snižování zátěže životního prostředí  ( 4,84 MB)

Pro hodnocení vlivů dopravy na životní prostředí využíváme vlastní laboratoře vybavené špičkovou přístrojovou technikou pro odběry environmentálních vzorků, k jejich zpracování a přípravě k chemickým a toxikologickým analýzám a následnému kvalitativnímu i kvantitativnímu stanovení široké škály organických i anorganických látek včetně jejich stopových a ultrastopových koncentrací.


Vyberte si z naší nabídky služeb:

Měření kvality ovzduší v rozsahu zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

Nabízíme Vám měření koncentrací škodlivých látek v ovzduší uvedených v zákoně č. 201/2012 Sb. autorizovaná MŽP a akreditovaná ČIA: oxid dusičitý, oxid uhelnatý, oxid siřičitý, troposférický ozón, benzen, pevné částice PM 10 a PM 2.5 , arsen, kadmium, nikl, olovo a benzo[a]pyren.

Součástí mohou být měření dalších škodlivin zahrnující sulfan, oxid dusný, oxidy dusíku, oxid uhličitý, těkavé organické látky (celkové, toluen, etylbenzen, o-xylen, m,p-xyleny, 1.3 – butadien). Měření může být prováděno současně na dvou lokalitách, délka měření dle požadavků, lze dohodnout i jiná schémata měření.

Orientační cena: 1 800 – 6 500 Kč/den podle rozsahu požadovaného měření a vzdálenosti od Brna.

Reference: Hlavní město Praha, 2013-2014
Hydrotrajekt, Banská Bystrica, Slovensko, 2014-2015

Kontakt:

Modelování emisí z dopravy a příspěvků dopravy k imisním koncentracím

Nabídka zahrnuje modelování emisních toků z dopravy na daném území a tvorbu rozptylových studií (modelování příspěvků dopravy k imisním koncentracím). Vstupem pro tato modelování je multimodální dopravní model. Pokud objednatel dopravní model nemá k dispozici, může být jeho tvorba součástí nabídky.

Konkrétní cena se odvíjí od velikosti území, množství a náročnosti prováděných dopravně-organizačních analýz, počtu scénářů a množství hodnocených polutantů. Zásadní vliv na cenu má také potřeba tvorby dopravního modelu a jeho podrobnost.

Kontakt:

Modelování imisních koncentrací z dopravy (Rozptylová studie)

Nabídka zahrnuje výpočet imisních koncentrací jak plynných, tak pevných znečisťujících látek z dopravy podle metodiky SYMOS ́97. Primárně jsou hodnoceny látky, které mají dané limity podle zákona o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. Po dohodě je možné modelovat i další znečišťující látky.

Rozptylová studie vyhodnocuje:

 • maximální imisní krátkodobé koncentrace,
 • průměrné roční koncentrace,
 • intervaly imisních hodinových koncentrací,
 • zohlednění pozaďového znečištění,
 • vyhodnocení pro obzvláště citlivá místa, jako jsou okolí škol, sportovišť, rezidenční čtvrti atd.,
 • srovnání modelových koncentrací s imisními limity,
 • doby překročení limitních hodnot,
 • srovnání se staničním měřením poskytovaným ČHMÚ.

Cena závisí na velikosti modelovaného území, podle něhož se odvíjí délka přípravy dat a výpočtový čas.

Kontakt:

Měření akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru stavby

Nabídka zahrnuje měření, které je realizováno dle normy ISO 1996-1 a 1996-2 v akreditovaném režimu - ověření dodržování hlukových limitů v chráněném venkovním prostoru budov. V případě hluku z dopravy cena zahrnuje i sčítání vozidel.

Orientační cena: 16 800 Kč bez DPH za 24 hod. měření.

Kontakt:

Konzultační činnost v problematice hlukové zátěže a boje s nadměrným hlukem z dopravy

Naše nabídka zahrnuje konzultační činnost, návrhy možných řešení, návrhy opatření atd.

Cena se odvíjí od individuálního zadání.

Kontakt:

Zpracování akustických studií

(hlukové mapy, akční plány, simulace problémových míst, simulace protihlukových opatření, výpočty zasažených obyvatel nadměrným hlukem a peněžní vyjádření externalit z hlukové zátěže aj.)

Nabídka zahrnuje:

 • zpracování hlukových map,
 • akčních plánů,
 • simulace problémových míst,
 • simulace protihlukových opatření,
 • výpočty zasažených obyvatel nadměrným hlukem, peněžní vyjádření externalit z hlukové zátěže.

Cena se odvíjí od individuálního zadání.

Kontakt:

Měření hlučnosti povrchu vozovky v celé její délce metodou CPX

Nabídka zahrnuje akreditované měření hlučnosti libovolného povrchu vozovky dle metody CPX (Close- ProXimity), ověření účinnosti nízkohlučných povrchů, srovnání hlučnosti jednotlivých typů povrchů v různé době životnosti.

Orientační cena jedné měřící kampaně je cca 10 000 - 20 000 Kč bez DPH.

Kontakt:

Analýzy pro zavádění alternativních paliv a pohonů ve vozových parcích

Nabízíme Vám provedení analýzy ekonomické i neekonomické (technické, organizační, apod.) povahy pro manažerské rozhodování o zavedení vozidel provozovaných na alternativní paliva a vozidel s alternativními pohony ve vozovém parku.

Výše ceny se odvíjí od množství a náročnosti prováděných analýz.

Kontakt:

Optimalizace rozmístění infrastruktury pro alternativní pohony v daném území

Zpracujeme pro Vás návrh na optimální umístění čerpacích stanic alternativních paliv a dobíjecí infrastruktury v definovaném území.

Cenu Vám nastavíme podle individuálního zadání.

Kontakt:

Systémy podpory čistých vozidel ve městech

Navrhneme pro Vás koncepci podpory čistých vozidel s využitím nástrojů spadajících do kompetence samosprávních územních celků, které mohou být využity pro zkvalitnění životního prostředí ve městech a vyšších územně správních celcích.

Kromě využití čistých vozidel ve veřejných službách jsou součástí produktu mimo jiné návrhy nástrojů podpory, které by měly motivovat uživatele k provozování environmentálně šetrných vozidel zvýhodněními během doby jejich užívání. Produkt je zároveň zaměřen na definování požadavků na infrastrukturu.

Konkrétní cena se odvíjí od velikosti území, množství a náročnosti prováděných analýz (dopravně-organizační, ekonomické, technologické), množství hodnocených opatření a dopadů na kvalitu ovzduší (počet scénářů a polutantů). Zásadní vliv na cenu má také potřeba tvorby dopravního modelu.

Kontakt:

SRAŽENÁ ZVĚŘ – webová aplikace slouží k lepšímu pochopení úhynu živočichů na dopravních komunikacích

Každým dnem jsou na silnicích a železnicích v České republice usmrcovány desítky až stovky zvířat. Naše aplikace přináší celostátní přehled o druhovém složení sražené zvěře a místech, kde ke srážkám nejčastěji dochází. Pomáháme tím k lepšímu pochopení okolností, za kterých dochází k těmto dopravním nehodám.

Údaje využívají odbory zodpovědné za myslivost na různých úrovních samospráv, hospodáři mysliveckých sdružení, okresní myslivecké spolky, ale též zájemci o bezpečnost dopravy a ochranu přírody.

Pokud máte informace o zvířatech usmrcených vlivem srážky s motorovými vozidly, vložte je do databáze také. Stačí se pouze zaregistrovat.

Kontakt:

Podrobná mapa srážek se zvěří ZDE.Fotogalerie