Problematika hodnocení rizik

Pozornost je při řešení této problematiky zaměřena na hodnocení zátěže životního prostředí a zdraví člověka v důsledku expozice škodlivým látkám obsaženým v různých environmentálních matricích a stanovení rizik spojených s jejich kontaminací. Součástí jsou laboratoře vybavené moderní přístrojovou technikou pro odběry environmentálních vzorků, jejich zpracování a přípravu k chemickým a toxikologickým analýzám a následného kvalitativního i kvantitativního stanovení široké škály organických látek včetně jejich stopových a ultrastopových koncentrací.

K odběrům vzorků a stanovení koncentrací pevných částic (PM) jsou využívána především středněobjemová čerpadla Leckel MVS 6, dále také vysokoobjemová čerpadla PS-1 a maloobjemová čerpadla Aircheck 2000. Pro stanovení hmotnostních koncentrací PM je k dispozici klimatizovaná váhovna s mikrováhami MX5/A. K určení velikostní distribuce PM je využíván přístroj EnvironCheck 107, který umožňuje jak sledování počtu částic s rozměry od 0,2 µm po 30 µm, tak současné stanovení hmotnostních koncentrací PM1.0, PM2.5 a PM10. Přístroj ELPI + umožňuje stanovení početních koncentrací pevných částic ve velikostním intervalu 6 nm až 10 µm včetně odběru vzorků 14 velikostních frakcí v uvedeném intervalu tzn. včetně nanočástic. Koncentrace těkavých organických látek (benzen, toluen, ethylbenzen, xyleny, 1,3-butadien) v ovzduší jsou určovány analyzátorem VOC71M-PID. Koncentrace plynných škodlivin v ovzduší (CO, O3, SO2, H2S, oxidy dusíku, CO2, uhlovodíky) jsou měřeny prostřednictvím kompaktního systému pro měření kvality ovzduší Airpointer® Sledování meteorologických ukazatelů (teplota, vlhkost, směr a rychlost větru) je prováděno s využitím přenosných meteostanic vybavených čidly Gill Instruments Limited, tyto parametry jsou měřeny rovněž přístrojem Airpointer®. Morfologie pevných částic vč. prvkového složení jednotlivých částic je hodnoceno pomocí SEM Vega LSU II ve spojení s EDX Quantax 200. Pevné vzorky jsou před vlastními analýzami upravovány za využití přístrojů firmy Retsch zahrnující čelisťový drtič, síťovací stroj, oscilační mlýn a delič vzorků. Ke stanovení koncentrací semivolatilních organických škodlivin ve složkách životního prostředí je využíván plynový chromatograf s hmotnostní detekcí QP 2010 firmy Shimadzu a systém GC MS/MS Triple Quadrupole 7000C a GC system 7890B firmyAgilent Technologies. Ke stanovení koncentrací prvků vč. těžkých a platinových kovů je využíván přístroj 8800 ICP-QQQ-MS firmy Agilent Technologies.

Laboratoře také provádějí testy toxicity (Řasový test, test na semenech hořčice bílé, test na sladkovodním korýši hrotnatka velká).

Ke své činnosti využívají platných norem ČSN, EN a ISO, pro některé zkoušky mají vypracovány vlastní validované postupy, které vycházejí především z norem US EPA. Rovněž se účastní mezilaboratorních porovnávacích zkoušek.

Měření kvality ovzduší kompaktním měřícím systémem Airpointer  ( 4,83 MB)

Garant problematiky:

Projekty

 • Vývoj a využití zařízení k odběru vzorků výfukových plynů a měření emisí motorových vozidel za jízdy – VaV TA ČR
 • Integrovaný systém sledování kontaminace životního prostředí dopravou – VaV TA ČR
 • Komplexní interakce mezi přírodními ději a průmyslem s ohledem na prevenci závažných havárií a krizové řízení – VaV MŽP
 • Nové postupy při kvantifikaci emisních zdrojů ve vztahu k dopravě – VaV TA ČR
 • Monitoring znečištění ovzduší v malých sídlech – VaV TA ČR
 • Emise persistentních organických polutantů z dopravy – VaV MD
 • Morfologie, chemická a toxikologická charakteristika pouličního prachu a suspendovaných prachových částic, včetně určení zdrojů původu – VaV MŽP
 • Studie o vývoji dopravy z hlediska životního prostředí – komerční zakázka MŽP
 • Prašnost dopravy a její vlivy na imisní zatížení ovzduší suspendovanými částicemi –VaV MD
 • Pevné částice produkované dopravou - COST 633 MŠMT
 • Pevné částice ve vnitřním prostředí automobilu - COST 633 MŠMT
 • Stanovení podílu dopravy ve frakcích polétavého prachu: PM10, PM2.5 a PM1.0 v průběhu roku na základě chemického složení – KONTAKT AIP ČR
 • Vliv srážkoodtokových poměrů dálnic a rychlostních komunikací a jejich dopad na vodní útvary ve smyslu Směrnice 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky – VaV MD
 • Integrovaný systém sledování kontaminace životního prostředí dopravou – VaV TA ČR
 • Kvantifikace znečištění ovzduší a z něj vyplývajících zdravotních rizik v malých sídlech České Republiky a systém řešení – VaV TA ČR
 • Kvantifikace vlivu specifického znečištění na degradaci materiálů a protikorozní ochrany v tunelech – VaV TA ČR
 • Vývoj a využití zařízení k odběru vzorků výfukových plynů a měření emisí motorových vozidel za jízdy – VaV TA ČR
 • Nové postupy při kvantifikaci emisních zdrojů ve vztahu k dopravě – VaV TA ČR
 • Přímé stanovení platinových kovů v environmentálních vzorcích metodou indukčně vázaného plazmatu s hmotnostní detekcí - MŠMT
 • Vzdělávání ekologie v Bělorusku, Rusku a na Ukrajině – TEMPUS, EU

Služby

Měření autorizovaná MŽP podle §32 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší  ( 238,43 KB)

 • Akreditovaná a autorizovaná měření kvality ovzduší (PM10, CO, SO2, NO2, O3, benzen),
 • měření koncentrací a velikostní distribuce jednotlivých frakcí pevných částic v ovzduší (PM10, PM2.5, PM1.0),
 • měření koncentrací PAU v ovzduší (16 PAU dle US EPA, 15+1 EU prioritních PAU, koronen apod.),
 • měření koncentrací TOL v ovzduší (benzen, toluen, ethylbenzen, xyleny, 1,3-butadien),
 • měření koncentrací H2S, oxidů dusíku, CO2, uhlovodíků v ovzduší,
 • stanovení koncentrací organických škodlivin ve vodách, zeminách, sedimentech, prachových částicích apod. (PAU, případně NEL, PCB), metodou GC – MS,
 • stanovení koncentrací prvků ve vodách, zeminách , sedimentech, prachových částicích apod., metodou ICP-MS,
 • statistické zpracování výsledků a jejich interpretace, hodnocení zdravotních rizik na základě provedených měření.

Další služby

 • měření koncentrací CO, O3, SO2, H2S, oxidů dusíku, CO2, uhlovodíků v ovzduší
 • stanovení koncentrací organických škodlivin ve vodách, zeminách, sedimentech, prachových částicích apod. (PAU, případně NEL, PCB)
 • statistické zpracování výsledků a jejich interpretace
 • hodnocení zdravotních rizik na základě provedených měření