Úvodní strana  »  Výzkum  »  Výstupy výzkumu  »  Články a oznámení  »  Povinnosti související s přepravou nebezpečných věcí dle dohody ADR – seminář pro KÚ

Povinnosti související s přepravou nebezpečných věcí dle dohody ADR – seminář pro KÚ

Ve dnech 15. a 16. října 2013 se v prostorách Centra dopravního výzkumu, v. v. i. uskutečnil pravidelný akreditovaný seminář zaměřený na kontrolu povinností jednotlivých subjektů zapojených do silniční přepravy nebezpečných věcí. Semináře se zúčastnili pracovníci většiny krajských úřadů, do jejichž pracovní náplně spadá Státní odborný dozor v silniční dopravě. Seminář byl tento rok věnován především kontrole povinností ADR v provozovnách dopravců, odesilatelů a příjemců nebezpečných věcí.

Hlavní část oborné problematiky prezentoval pracovník Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Ing. Krejčí, který výklad rozdělil do několika částí. Úvodní část byla věnována vyhlášce 522/2006 Sb. o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě v platném znění. V rámci tohoto předpisu byly účastníkům připomenuty ty části, které se týkají oblasti kontroly ADR. V následující části byl prezentován zákon č. 255/2012 Sb. o kontrole, který nabyde účinnosti 1. 1. 2014. Na příslušný předpis bylo nahlíženo opět z pohledu kontroly v provozovnách společností, které se zabývají odesíláním, dopravou či příjmem nebezpečných věcí. Během semináře se účastníci snažili dospět k společným závěrům, které vyústí v jednotný a efektivní systém kontroly v provozovnách. Byl mimo jiné diskutován rozsah povinnosti jmenovat bezpečnostního poradce anebo otázka přepravy příměsí do pohonných hmot v režimu ADR.

Významný bod programu byl zákon o silniční dopravě č. 111/1994 Sb. v platném znění. Na základě připomenutí povinností, které tento zákon ukládá odesilatelům, dopravcům a příjemcům nebezpečných věcí, byla postupně probrána značná část dohody ADR. Účastníci si při této příležitosti mohli opět ujednotit společný názor na co se při kontrole zaměřit a co vše je nutné zkontrolovat v oblasti ADR. Setkání obohatily praktické poznatky z kontroly ADR jednotlivých účastníků, které mohou posloužit i dalším kontrolním pracovníkům pro budoucí práci.

Na semináři taktéž vystoupil pplk. Dr. Šulc z Policejního prezidia České republiky. Informoval účastníky o podrobné statistice dopravních nehod a silničních kontrol při přepravě nebezpečných věcí. Účastníci se seznámili s pohledem Policie ČR na kontrolu vozidel ADR i silniční nákladní dopravy všeobecně. Zmínil také nejčastější pochybení, se kterými se Policie při kontrolách ADR setkává, a vše doložil názornými fotografiemi. Účastníci se dozvěděli, že mezi časté pochybení spadá nesprávné označení dopravních jednotek, především špatně umístěné či vybledlé bezpečnostní značky, nedostatky v přepravních dokladech anebo špatné vyhodnocení přepravy nebezpečných věcí v tzv. „podlimitním množství“.

V rámci semináře dále vystoupil Ing. Bártů z Centra služeb pro silniční dopravu, který prezentoval praktické poznatky ze silničních kontrol vozidel ADR, na kterých se tato organizace expertně podílí. Věnoval se přepravě nebezpečných věcí v multimodálním řetězci a upozornil na rozdíly ve značení kontejnerů podle předpisů pro námořní přepravu nebezpečných věcí. Dále zmínil zajímavou problematiku zaplynovaných jednotek a poučil účastníky o potenciálním nebezpečí.

Další den vystoupil opět Ing. Krejčí z Centra dopravního výzkumu, v. v. i. a přiblížil účastníkům problematiku přepravy nebezpečných odpadů. Byly představeny novinky v legislativě věnující se této oblasti a celá problematika byla opět prezentována s ohledem na kontrolu při přepravě nebezpečných odpadů klasifikovaných jako nebezpečné věci dle dohody ADR.

Na závěr vystoupil Dr. Kirchnawy z rakouského Ministerstva dopravy. Podrobně přiblížil účastníkům systém organizace a kontroly nebezpečných věcí v Rakousku. Hovořil o systému školení Policie a kontrolních pracovníků a o jejich technické výbavě. Dále byly prezentovány nejčastější porušení zjištěná při silničních kontrolách ADR i statistika přeprav nebezpečných věcí. Účastníci se zájmem vyslechli odlišnosti v rakouské legislativě týkající se nebezpečných věcí a některá ustanovení týkající se např. bezpečnostních poradců shledali jako poměrně užitečná pro usnadnění kontroly tamních orgánů. Vzhledem k mezinárodnímu charakteru přepravy rakouské ministerstvo považuje spolupráci s našimi kontrolními orgány za velice důležitou a hodlá v ní v případě zájmu pokračovat.

Vzhledem k tomu, že ze strany pracovníků krajských úřadů je zájem o pokračování těchto tematicky zaměřených seminářů, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. připraví a uspořádá obdobné semináře i v roce 2014.

Organizátoři semináře by touto cestou chtěli poděkovat všem externím přednášejícím, kteří se zásadní měrou zasloužili o vysokou odbornou úroveň uspořádaného semináře.

Seminář: Povinnosti související s přepravou nebezpečných věcí dle dohody ADR 2013 - 1 Seminář: Povinnosti související s přepravou nebezpečných věcí dle dohody ADR 2013 - 2
Seminář: Povinnosti související s přepravou nebezpečných věcí dle dohody ADR 2013 - 3 Seminář: Povinnosti související s přepravou nebezpečných věcí dle dohody ADR 2013 - 4