Úvodní strana  »  Výzkum  »  Výstupy výzkumu  »  Články a oznámení  »  Povinnosti související s přepravou nebezpečných věcí dle dohody ADR – seminář pro KÚ

Povinnosti související s přepravou nebezpečných věcí dle dohody ADR – seminář pro KÚ

Ve dnech 25. a 26. listopadu 2015 se v prostorách Centra dopravního výzkumu, v. v. i. uskutečnil tradiční akreditovaný seminář, zaměřený na kontrolu povinností jednotlivých subjektů zapojených do silniční přepravy nebezpečných věcí (ADR). Semináře se zúčastnili pracovníci většiny krajských úřadů, do jejichž pracovní náplně spadá Státní odborný dozor v silniční dopravě (SOD). Seminář byl tento rok věnován především kontrole přepravy nebezpečných věcí v kusech.

Hlavní část oborné problematiky prezentoval lektor Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Ing. Krejčí. Stěžejní část prezentace byla zaměřena na kontrolu povinností odesilatele, dopravce a příjemce nebezpečných věcí, stanovených v § 23 zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě v platném znění. Během semináře byly připomenuty jednotlivé povinnosti, které mají subjekty zapojené do přepravy nebezpečných věcí a postupně byla probrána značná část mezinárodní dohody ADR. Účastníci si mohli ujednotit kontrolní postupy, které využijí při výkonu SOD v provozovnách, při řešení správního řízení v této oblasti a případně přímo při silniční kontrole.

Mimo jiné byl diskutován rozsah povinnosti jmenovat bezpečnostního poradce anebo otázka přepravy nebezpečných odpadů v režimu ADR. Setkání obohatily praktické poznatky z kontroly ADR, které mohou posloužit i dalším kontrolním pracovníkům pro budoucí práci.

V průběhu semináře byl kladen důraz zejména na ustanovení, které byly v letošním roce změněné z důvodu novelizace mezinárodní dohody ADR. Na semináři byla připomenuta i změna ostatní legislativy s dopadem na povinnosti účastníků přepravy nebezpečných věcí – např. vyhláška č. 341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Účastníci si při této příležitosti mohli opět ujednotit společný názor na co se při kontrole zaměřit a co vše je nutné zkontrolovat v oblasti ADR.

V rámci semináře dále vystoupil Ing. Bártů z Centra služeb pro silniční dopravu, který prezentoval praktické poznatky ze silničních kontrol vozidel ADR, na kterých se tato organizace expertně podílí. Věnoval se zvláštním případům přepravy nebezpečných věcí, u kterých jsou některé povinnosti či označení stanoveno odlišně od standardních požadavků ADR. Jednalo se například o přepravu kuliček polymerních, zpěňovatelných, nebo o organické peroxidy třídy 5.2. Účastníci semináře si tak zopakovali, na co se při kontrole těchto přeprav zaměřit.

Na semináři vystoupil taktéž Ing. Salcman ze společnosti CIMTO, s.r.o., která se mimo jiné zabývá testováním obalů pro nebezpečné věci. V prezentaci byly představeny akreditované zkoušky prováděné touto akreditovanou zkušební laboratoří. Na názorných fotografiích byly ukázány i laboratorní přístroje, které zkušebna využívá pro ověření, zda obaly pro nebezpečné látky splňují požadavky mezinárodních předpisů. Účastníci semináře si již mohou lépe představit, jak náročné zkoušky musí obaly s UN kódem (testované dle ADR) podstoupit. Důkazem přísnosti zkoušek byly fotografie poškozených obalů, které nevyhověly požadavkům. Byly prezentovány příklady UN kódů obalů, aby účastníci dokázali zjistit veškeré podstatné informace o obalovém prostředku. Lze očekávat, že bude při kontrolách věnována zvýšená pozornost způsobilosti obalu pro danou nebezpečnou látku.

Za Policejní prezidium České republiky na semináři vystoupil pplk. Mgr. Bukovský. Informoval účastníky o podrobné statistice silničních kontrol a dopravních nehod při přepravě nebezpečných věcí, členěné podle různých kritérií. Účastníci byli informování o růstové tendenci v počtu nehod při přepravě ADR, i když za rok 2015 ještě není k dispozici úplný soubor dat.

Účastníci byli seznámeni s plánovanými opatřeními Ředitelství služby dopravní policie v oblasti kontrol, zejména v oblasti přepravy ADR. Účastníci se dozvěděli, že právě probíhá proces zvyšování odborných znalostí příslušníků Polici ČR a dochází k zlepšování speciální technické výbavy Policie ČR pro zkvalitnění a zefektivnění kontrol vozidel ADR.

Na závěr vystoupil opět Ing. Krejčí z Centra dopravního výzkumu, v. v. i. a zopakoval různé výjimky ze standardní přepravy nebezpečných věcí. Hovořil zejména o nebezpečných věcech balených v omezeném množství, vyňatém množství a tzv. „podlimitním množství“ podle pododdílu 1.1.3.6 dohody ADR. Pozornost byla věnována zejména přepravním dokladům v souvislosti s těmito druhy přeprav.

Vzhledem k tomu, že ze strany pracovníků krajských úřadů je zájem o pokračování těchto tematicky zaměřených seminářů, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. připraví a uspořádá obdobné semináře i v roce 2016.

Organizátoři semináře by touto cestou chtěli poděkovat všem externím přednášejícím, kteří se zásadní měrou zasloužili o vysokou odbornou úroveň uspořádaného semináře.

povinnosti-souvisejici-s-prepravou-nebezpecnych-veci-dle-dohody-adr-2015-1 povinnosti-souvisejici-s-prepravou-nebezpecnych-veci-dle-dohody-adr-2015-2
povinnosti-souvisejici-s-prepravou-nebezpecnych-veci-dle-dohody-adr-2015-3 povinnosti-souvisejici-s-prepravou-nebezpecnych-veci-dle-dohody-adr-2015-4