Úvodní strana  »  Výzkum  »  Výstupy výzkumu  »  Články a oznámení  »  Praktická zkouška žadatele o řidičské oprávnění pro skupinu A a její význam pro snížení dopravní nehodovosti řidičů motocyklů

Praktická zkouška žadatele o řidičské oprávnění pro skupinu A a její význam pro snížení dopravní nehodovosti řidičů motocyklů

Tento článek vznikl v rámci institucionální podpory na rozvoj výzkumné organizace.

Praktická zkouška žadatele o řidičské oprávnění pro skupinu A je ukazatelem, jak žadatel zvládl výcvik praktických dovedností. Pokud je žadatel v autoškole dobře připravený, bude jistou zárukou, alespoň částečné možnosti eliminace vzniku dopravní nehody, zvláště v prvních dvou letech po získání řidičského oprávnění.

Před rokem 1989 byl motocykl především dopravním prostředkem pro přesun z místa na místo, zvláště v menších městech a obcích. Hlavním důvodem byly poměrně nízké provozní náklady a finanční dostupnost motocyklů. Dnes se stává jednostopé vozidlo, především motocykly s vyšším obsahem motoru, zdrojem zábavy, relaxace, životního stylu a v neposlední řadě i adrenalinovým zážitkem. Chování řidičů jednostopých vozidel, resp. nedodržování zákonů, lze snadno dokázat na statistikách počtu dopravních nehod se smrtelnými následky, ať pro řidiče motocyklu nebo i pro další účastníky dopravní nehody. Proto je jedním z klíčových úkolů všech činitelů v oblasti dopravy najít nástroje pro snížení dopravní nehodovosti nejen řidičů motocyklů, eliminovat agresivní chování v dopravě a další příčiny, které vyplývají z nedostatku výcviku a výuky v autoškole. A to je úkolem dobré přípravy budoucího řidiče v autoškole. 

Dopravní nehody s usmrcením dle viníka DN
Dopravní nehody s usmrcením dle viníka DN
Zdroj dat: Ministerstvo vnitra – Policie České republiky

Statistiky dopravních nehod motocyklistů v České republice přinesly za rok 2011 tato čísla:
Počet dopravních nehod zaviněných řidiči motocyklistů dle objemu:

 • 202 nehod do 150 cm3,
 • 193 nehod motocyklů od 160 – 450 cm3,
 • 565 nehod motocyklů 460 – 850 cm3,
 • 386 nehod motocyklů v objemu 860 – 1 250 cm3,
 • 100 nehod motocyklů – nad 1 260 cm3

Následky dopravních nehod mají hodnotu 28 usmrcených/1 000 nehod. Je to více než dvojnásobek počtu usmrcených u dopravních nehod zaviněných řidiči osobních vozidel.

Při dopravních nehodách zaviněných řidiči motocyklů zemřelo celkem 45 osob (vč. malých motocyklů). Ale usmrcených řidičů motocyklů, vč. řidičů malých motocyklů bylo 69 a 1 řidič mopeduSpolujezdců na těchto motocyklech zahynulo celkem 8. V roce 2011 se zvýšil počet dopravních nehod zaviněných řidiči motocyklů o 10,2 % a malých motocyklů o 36,8 %.

Tabulka 1 Členění počtu nehod a usmrcených při DN zaviněných řidiči motocyklu dle objemu motoru v roce 2011

objem motocyklu počet nehod *rozdíl v počtu nehod počet usmrcených *rozdíl v usmrcených závažnost nehod
do 150 cm3 202 -48 5 0 24,8
160 - 450 cm3 193 +61 4 -1 20,7
460 - 850 cm3 565 +72 14 -11 24,8
860 - 1250 cm3 386 +61 16 -6 41,5
nad 1260 cm3 100 +10 2 -3 20,0
celkem 1 446 +156 41 -21 28,4

*Rozdíl v počtu nehod a usmrcených je vztažen k roku 2010

 

Tabulka 2 Ukazatel počtu usmrcených osob na 1 000 DN se specifikací druhu vozidla v roce 2011

druh vozidla počet usmrcených/1 000 nehod
motocykl 28,1 usmrcených osob
motocykl do 50 cm3 25,6 usmrcených osob
osobní automobil 11,7 usmrcených osob
autobus 11,2 usmrcených osob
nákladní automobil s návěsem 10,1 usmrcených osob

Průměrná hodnota ukazatele počtu usmrcených na 1 000 nehod je v České republice 9,41 osob.

Problematika nárůstu smrtelných dopravních nehod s účastí řidiče motocyklu je řešena v rámci zemí Evropské unie. I v těchto státech je rozdílný počet fatálních dopravních nehod s účastí řidiče motocyklu – např. pro řidiče motocyklů je nejbezpečnějším státem Norsko.

Jak trend ve vývoji počtu dopravních nehod motocyklistů zvrátit?

Nabízí se celá škála možných řešení:

Policejní dozor:

Zpřísnění a vyšší frekvence dozoru nad řidiči motocyklů. Především nad dodržováním zákonů a předpisů provozu na pozemních komunikacích, zejména dodržování nejvyšší povolené rychlosti.

 • Kontrola důsledného používání ochranné přílby schváleného typu a její správné upevnění s důrazem na kvalitu a vhodnost přilby (nevhodná je přilba nechránící spodinu lebeční, apod.). Na silný motocykl by měla být integrovaná, která má pevný chránič brady a otevíratelné hledí. 
 • Vybavení řidiče motocyklu – vhodné oblečení a obuv.

Autoškola: 

 • Při základním výcviku seznamovat žadatele o řidičské oprávnění všech skupin se specifiky a riziky jízdy na motocyklu, budování respektu ke zranitelnějším účastníkům provozu na pozemních komunikacích – motocyklistů a opačně. 
 • Umět vysvětlit rizika pro řidiče motocyklu a naučit jak předcházet jejich vzniku. 
 • Výuku a výcvik rozšířit o dovednosti v ovládání motocyklu v mezních situacích, resp. o bezpečnou jízdu.

Bezpečná infrastruktura:

Přizpůsobit potřebám jízdy motocyklů povrch stávajících i nových vozovek, zvláště v krizových místech – protiskluzný povrch.

Legislativa: 

V současné době je přijata novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v pozdějším znění, kde je ustanoveno zvýšení věku pro získání řidičského oprávnění pro skupinu A a je zavedena podskupina A2, v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES, v přepracovaném znění.

Prevence

 • Hledat metodu, jak ve společnosti dosáhnout „respektování zákona je povinnost řidiče, nikoli hrdinství při jeho překračování“, především při dodržování rychlostních limitů.

Vzhledem k tomu, že se v blízké době předpokládá, že zkouška žadatele o řidičské oprávnění bude prováděna na motocyklu s radiopovelovým zařízením, nikoliv na motocyklu s dvojím řízením, bude zkouška z praktických dovedností, resp. první část, naprosto nezbytná pro zjištění úrovně přípravy žadatele, už jen s ohledem na bezpečnost všech účastníků provozu na pozemních komunikacích. Bude také dávat částečnou záruku, že žadatel zvládl základní dovednosti v řízení motocyklu a ovládá jej.

Zákon č. 247/2000 Sb, o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, v pozdějším znění, resp. prováděcí vyhláška č. 298/2006 Sb. k tomuto zákonu, přesně popisuje úkony nezbytné pro provedení zkoušky z odborné způsobilosti. 

Metodiku provádění první části zkoušky z odborné způsobilosti zpracovalo CDV, v.v.i. již v roce 2009. Metodika byla schválena Ministerstvem dopravy a ověřena v autoškolách. Zásadním problémem provádění výcviku i vykonání zkoušky je v nedostatku vhodných cvičných a zkušebních ploch.

Skladba z první části zkoušky pro žadatele o řidičské oprávnění pro skupinu A a její podskupiny

Předpokladem úspěšného složení zkoušky je schopnost uchazeče samostatně ovládat motocykl: 

 • postavení motocyklu a jeho sejmutí ze stojanu – prostředního a bočního stojanu,
 • vedení motocyklu bez zapnutí motoru, 
 • nastartování motocyklu (s elektrickým i ručním startérem).

Úkon č. 1: Vedení motocyklu bez spuštěného motoru

Vedení motocyklu bez spuštěného motoru

V této úloze žadatel prokazuje, zda vůbec dokáže manipulovat s motocyklem – zda není pro něj příliš těžký.

Uchazeč sejme motocykl ze stojanu, vede jej po přímé linii po dráze délky 10 m, poté provede dostatečné „nadjetí“ a couváním umístí sebe i motocykl do obrysu vymezeného kužely (3 x 2 m). Poté uchazeč vyvede motocykl opět do původního směru a pokračuje po přímce dalších 10 m k hraničnímu kuželu. Zde postaví motocykl na hlavní (parkovací) stojan. 

CHYBY: Schopnost k samostatnému ovládání není dána, pokud uchazeč nepostaví motocykl na stojan nebo neumí motocykl sejmout ze stojanu, nebo v případě pokud mu motocykl spadne.

Úkon č. 2: Projetí zatáčky ve tvaru U

Projetí zatáčky ve tvaru U

Další úkon spočívá v provedení obrátky o 180º vhodnou rychlostí (rychleji než krokem – zkušební komisař sleduje úkon) ve vymezeném prostoru. 

Maximální poloměr otáčky jsou 4 m. 

Žadatel musí při průjezdu zatáčkou provést potřebné naklonění do středu otáčení. 

CHYBY: Nízká rychlost při průjezdu zatáčkou – žadatel neprovede naklonění, vyjetí z prostoru vymezeného kužely, převrhnutí některého kužele, sejmutí chodidel z opěrek.

Úkon č. 3: Slalom při nízké rychlosti

Slalom při nízké rychlosti

Uchazeč projede slalomem rychlostí chůze (cca 4 km.h-1) při udržení rovnováhy. Rychlost udržuje vhodným ovládáním spojky, plynu a brzd.

CHYBY: Překročení rychlosti chůze, vynechání kužele, převrhnutí některého kužele, sejmutí chodidel z opěrek.

Úkon č. 4: Slalom při rychlosti 50 km.h-1

Slalom při rychlosti 50 km/h

Uchazeč se rozjede (v přímém směru, na ose kuželů) na rychlost 50 km.h-1 a poté nezměněnou rychlostí projede slalom.

CHYBY: Nízká rychlost při průjezdu slalomem, vynechání kužele, převrhnutí některého kužele, sejmutí chodidel z opěrek. 

Úkon č. 5: Vyhnutí se překážce při rychlosti 50 km.h-1

Vyhnutí se překážce při rychlosti 50 km/h

V rychlosti 50 km.h-1 (u skupiny AM 45 km.h-1) musí uchazeč provést vyhnutí z přímého směru vlevo o cca 0,9 m od podélné osy dráhy. V průběhu vyhýbacího manévru nesmí uchazeč brzdit.

CHYBY: Nedosažení předepsané rychlosti před zahájením vyhýbání, dřívější nebo nedostatečné vyhnutí se, brzdění při vyhýbacím manévru, není přibližně dosaženo původní jízdní osy, sejmutí chodidel z opěrek, převrhnutí některého kužele. 

Úkon č. 6: Brzdění s nejvýše možným zpomalením

Brzdění s nejvýše možným zpomalením

Uchazeč se na dostatečně dlouhém úseku rozjede na rychlost 50 km.h-1 (u skupiny AM na 45 km.h-1). Po průjezdu mezi dvojicí řídících kuželů (předním kolem) začne uchazeč brzdit s největším možným zpomalením.

CHYBY: Nedosažení předepsané rychlosti před zahájením brzdění, nedosažení potřebného zpomalení, nezastavení před příčnou souvislou čárou, použití jen jedné brzdové páky, podstatné odchýlení od jízdní osy, zhasnutí motoru

Úkon č. 7: Stop and go

Stop and go

Žadatel provede z pomalé jízdy několikanásobné zastavení a rozjetí se. Zastavení provede celkem 4x. Při prvních dvou zastaveních se opře o zem pravou nohou, poté dvakrát levou nohou, druhá noha zůstává na opěrce. 

Při tomto úkonu by měl uchazeč dokázat, že náklon motocyklu na jednu nebo druhou stranu je vědomý a že má motocykl plně pod kontrolou.

CHYBY: Rozjezd na špatný rychlostní stupeň, zhasnutí motoru, nohy nejsou při jízdě na stupačkách. Nesprávné pořadí kladení nohou na zem.

Úkon č. 8: Sestava manévrů prováděných při jízdě krokem

Sestava manévrů prováděných při jízdě krokem

CHYBY: Rozjezd na špatný rychlostní stupeň, zhasnutí motoru, nohy nejsou při jízdě na stupačkách, nesprávné pořadí kladení nohou na zem.

Úkon č. 9: Sestava manévrů prováděných při rychlosti 50 km.hod-1

Sestava manévrů prováděných při rychlosti 50 km/h

Hodnocení první části zkoušky z praktických dovedností – základní úkony

Nejvýše tři jízdní úkony mohou být jednou opakovány:

 • vedení motocyklu bez spuštěného motoru
 • jízdní úkony při jízdě krokem
 • jízdní úkony při běžné rychlosti
 • manévr nouzového brzdění.

Praktická zkouška není splněna, pokud uchazeč:

neprovede opakování základní úlohy jízdy bezchybně, najede na osobu, vozidlo nebo na jiný objekt (kromě řídícího kuželu) nebo spadne.

Hodnocení základních úloh jízdy

Pokud uchazeč vykoná všechny předepsané jízdní úkony, je zkouška považována za úspěšně ukončenou a uchazeč je připuštěn k dalšímu ověřování odborné způsobilosti – jízda v provozu.

Závěr

V návrhu na legislativní řešení problematiky snížení dopravní nehodovosti ve zvýšení věku pro žadatele o řidičské oprávnění vidíme jisté řešení. Ovšem bude pouze samoúčelné, pokud nebude řešeno v celém komplexu problematiky, včetně zpřísnění závěrečné zkoušky žadatele o řidičské oprávnění a zkvalitnění přípravy žadatele o řidičské oprávnění. Postupné zdokonalování řidičů motocyklů v praxi, tedy povinnými intervaly mezi získáváním oprávnění pro vyšší skupiny i pro začátečníky vyššího věku. Stejně tak by mohlo efektivně pomoci povinné školení „ovládání motocyklu při vyšších rychlostech“ před získáním ŘO skupiny A.