Úvodní strana  »  Výzkum  »  Výstupy výzkumu  »  Články a oznámení  »  Povinnosti související s přepravou nebezpečných věcí dle dohody ADR – seminář pro KÚ

Povinnosti související s přepravou nebezpečných věcí dle dohody ADR – seminář pro KÚ

Ve dnech 30. a 31. října 2012 se v prostorách Centra dopravního výzkumu, v. v. i. uskutečnil pravidelný akreditovaný seminář zaměřený na kontrolu povinností dopravce a řidiče při silniční přepravě nebezpečných věcí. Semináře se zúčastnili pracovníci většiny krajských úřadů, do jejichž pracovní náplně spadá Státní odborný dozor v silniční dopravě.

Hlavní část oborné problematiky prezentoval pracovník Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Ing. Krejčí, který výklad rozdělil do čtyř částí. Úvodní část byla věnována silniční kontrole při přepravě nebezpečných věcí. V následující byly představeny problémové ustanovení dohody ADR, včetně relevantní fotodokumentace. Účastníci následně nad jednotlivými případy diskutovali a měli možnost ujednotit své stanovisko k jednotlivým problematickým případům.

Mezi významné body programu patřila i novelizace zákona o silniční dopravě č. 111/1994 Sb., která proběhla v letošním roce a přímo se dotýkala i ustanovení o přepravě nebezpečných věcí. Byly postupně probrány povinnosti odesilatele, dopravce i příjemce při přepravě nebezpečných věcí. Účastníci semináře si opět mohli utvořit jednotné stanovisko při výkladu legislativních změn, které je pro jejich správnou činnost zásadní.

V neposlední řadě byly v rámci semináře představeny připravované změny v mezinárodní dohodě ADR od roku 2013.

V rámci semináře dále vystoupil Ing. Mikolin z krajského úřadu Pardubického kraje s prezentací věnovanou projednávaným správním deliktům v problematice přepravy nebezpečných věcí příslušným krajským úřadem. Byla prezentována nejčastější provinění proti předepsaným povinnostem subjektů zapojených do přepravního procesu. Dále při zachování anonymity účastníků správního řízení prezentoval problematické případy, které byly projednávány.

Pro následující den připravil prezentaci statistiky kontrol provedených Policií ČR pplk. Bc. Nosek. V jeho zastoupení prezentaci provedl Mgr. Kovář, který vystoupil taktéž s prezentací zaměřenou na novelizaci zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě ve vztahu k silničním kontrolám. Dále se věnoval technickým kontrolám, kontrolnímu vážení a dopravním nehodám.

Na semináři následně vystoupil kpt. Mgr. Martin Tázler z Generálního ředitelství cel. Kromě obecných informací o činnosti Celní správy a připravovaných organizačních změnách bylo hlavním cílem prezentace seznámit účastníky s činností Celní správy v problematice kontrol při přepravě nebezpečných věcí. Byly vysvětleny specifické postupy při výkonu kontrolní činnosti v této oblasti i s ohledem na postavení Celní správy jako správce spotřební daně. Následně byla představena technologická výbava, kterou Celní správa disponuje. Na závěr byly představeny náměty pro zlepšení efektivity kontrol.

Seminář uzavřel Ing. Novotný z Centra dopravního výzkumu, v. v. i., který prezentoval závěry z kulatého stolu věnovanému kontrolám v dopravě a zmínil taktéž technologické novinky ve vývoji tachografů.

Semináře využili pracovníci krajských úřadů k výměně zkušeností. Účastníci ocenili především možnost prodiskutovat některé problematické oblasti a ujednotit svůj postup při kontrole řidičů, dopravců, odesilatelů a bezpečnostních poradců. Jak vyplynulo z anonymních dotazníků, účastníci semináře byli spokojeni jak s formou, tak obsahovou náplní semináře. Vzhledem k tomu, že ze strany pracovníků krajských úřadů je zájem o pokračování těchto tematicky zaměřených seminářů, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. připraví a uspořádá obdobné semináře i v roce 2013.

Organizátoři semináře by touto cestou chtěli poděkovat všem externím přednášejícím, kteří se zásadní měrou zasloužili o vysokou odbornou úroveň uspořádaného semináře.

Seminář: Povinnosti související s přepravou nebezpečných věcí dle dohody ADR #1 Seminář: Povinnosti související s přepravou nebezpečných věcí dle dohody ADR #2
Seminář: Povinnosti související s přepravou nebezpečných věcí dle dohody ADR #3 Seminář: Povinnosti související s přepravou nebezpečných věcí dle dohody ADR #4