Úvodní strana  »  Tiskové zprávy  »  8. Vědecká rada BIC Brno

8. Vědecká rada BIC Brno

Tisková zpráva BIC Brno

Brno, 30. října 2017

„Udržitelné financování VaVaI se bez zvýšení prostředků ze soukromého sektoru neobejde“

Již poosmé se ve čtvrtek 26. října 2017 sešla Vědecká rada BIC Brno, tentokrát v prostorách společnosti SIEMENS v Brně. Hlavním hostem zasedání byl náměstek místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Arnošt Marks, který se členy rady a přítomnými hosty diskutoval především o dlouhodobé strategii financování systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR. Na úvod účastníky přivítal hostitel, technický ředitel společnosti Siemens s.r.o., pan Petr Hill a představil přítomným jak historii, tak i současnost firmy. Brněnský závod ročně vyrobí kolem 30 turbín a drtivá většina z nich je exportována. Největší konkurenční výhodou firmy je především její zaměření na kvalitu, a to jak v oblasti výroby, tak také v doprovodných službách a servisu.

Zefektivnění spolupráce podnikatelského a veřejného sektoru jako klíč

Hlavním bodem programu bylo vystoupení a následná diskuse s náměstkem místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Arnoštem Marksem. Nejvíce diskutovaným tématem byl budoucí scénář vývoje výdajů na VaVaI, který náměstek Marks představil úvodem svého vystoupení. „Ve srovnání s vyspělými zeměmi je naše věda podfinancována. Většina ekonomicky silných zemí investuje do výzkumu a vývoje kolem 3 % HDP (Německo, Rakousko, Dánsko, Švýcarsko, Finsko, Švédsko), nebo i více (Japonsko přes 3,5 %, Korea a Izrael přes 4%). V ČR tvoří výdaje na výzkum a vývoj pouze přibližně 2 % HDP, navíc za výrazného přispění prostředků ze strukturálních fondů EU“, sdělil přítomným účastníkům náměstek Marks.

Aktuální výzvou finanční udržitelnosti systému VaV v ČR je zabezpečení dostatku finančních prostředků po ukončení programového období 2014–2020, kdy je očekáván výpadek veřejných prostředků až o 0,3 % HDP. „Tento výpadek však nebude možné pokrýt pouze výdaji ze státního rozpočtu, ale významnou roli budou muset hrát výdaje firem. Ve srovnání s ostatními státy je v ČR relativně nízký poměr mezi výdaji na VaV pocházejícími ze soukromých zdrojů a výdaji ze zdrojů veřejných – činí pouze cca 1:1“, popsal situaci Arnošt Marks.

V zemích jako je Německo, Švédsko, Švýcarsko, převažují u výdajů na VaV podnikatelské zdroje nad veřejnými. V Německu, Švédsku, Švýcarsku nebo Irsku činí jejich vzájemný poměr více než 2:1, v Izraeli, Jižní Koreji nebo Slovinsku přibližně 3:1, v Číně téměř 4:1, v Japonsku 5:1. „Proto především do této oblasti bychom měli soustředit naše úsilí. K tomu je ale třeba zefektivnit spolupráci podnikatelského a veřejného sektoru, a to zejména v aplikovaném výzkumu“, dodal náměstek Marks. Konkrétní opatření jsou podrobněji popsána v materiálu „Dlouhodobé strategické financování systému výzkumu, vývoje a inovací“, který jeho resort zpracoval a je k dispozici k nahlédnutí na webu.

Nový program MPO na podporu projektů aplikovaného výzkumu „TREND“

Dalším bodem programu byla prezentace ředitele odboru výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva průmyslu a obchodu Martina Švolby, který představil priority ministerstva v oblasti VaVaI. Stěžejní pro resort průmyslu do dalších let bude především zvyšování konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím přechodu k produkci s vysokou přidanou hodnotou. Ministerstvo bude také podporovat zvyšování inovační výkonnosti podniků, intenzivnější využívání výsledků výzkumu a vývoje v inovacích, lepší provázání veřejného výzkumu s potřebami hospodářství a kvalitní infrastrukturu a dostupné služby pro realizaci VaVaI. Pomoci by tomu měl například také nově připravovaný program TREND, který se soustředí na podporu projektů aplikovaného výzkumu.

Inovace v NEJinovativnější firmě na jižní Moravě

Velmi inspirativní byla též prezentace ředitelky společnosti Strojírna Oslavany Aleny Lubasové nazvaná „Včera, dnes a zítra“. Firma, která vyrábí tlumiče pro veškerá kolejová vozidla, se před několika lety vydala vstříc nové vizi „Zanechat po sobě stopu úspěšné, společensky odpovědné firmy rodinného typu“. A na naplňování této vize se krom inovativního přístupu vedení společnosti velkou měrou podílejí také dotační prostředky z EU. Zhruba 200 mil. Kč bylo investováno do různých oblastí firmy, od rekonstrukcí objektů, modernizace technologického a strojního vybavení, ICT, až po vývoj nových produktů. Součástí koncepce firmy je také vybudovaný zábavní park „Permonium“, který za 6 let provozu navštívilo více než 130 000 návštěvníků.

Inovativní je ve společnosti také práce s lidskými zdroji. Firma má propracovanou metodiku rozvoje zaměstnanců, systém kreditového vzdělávání, benefity a sociální program v souladu se současnými trendy a potřebami zaměstnanců, ale také třeba nabízí placené odborné praxe učňů a studentů středních i vysokých škol. Proto se také nelze divit, že společnost sbírá jedno prestižní ocenění za druhým: Vodafone firma roku, NEJinovátor Jihomoravského kraje či Odpovědná firma Jihomoravského kraje.

Závěrem zasedání odhlasovali členové vědecké rady zavedení statusu „čestného člena vědecké rady“ a obratem prvním čestným členem schválili pana Jaroslava Chaloupku, zakladatele společnosti BIC Brno a jejího dlouholetého ředitele.

BIC Brno spol. s r.o.
Podnikatelské a inovační centrum
Adresa: Purkyňova 648/125, 612 00 Brno
Telefon: +420 511 156 228, bicbrno@bicbrno.cz, www.bicbrno.cz
IČO: 41601670, DIČ:CZ41601670


Tisková zpráva: 8. Vědecká rada BIC Brno  ( 149,05 KB)
Tisková zpráva: 8. Vědecká rada BIC Brno 01 Tisková zpráva: 8. Vědecká rada BIC Brno 02