Úvodní strana  »  Výzkum  »  Výstupy výzkumu  »  Články a oznámení  »  Výpočet ekonomických ztrát z dopravní nehodovosti za rok 2010

Výpočet ekonomických ztrát z dopravní nehodovosti za rok 2010

Vyčíslení ztrát z dopravní nehodovosti je důležitou stránkou v oblasti ekonomiky dopravy. Doprava způsobuje řadu negativních externalit, a to jak formou dopravních nehod, zranění účastníků, psychické újmy, tak i škodách na majetku a finančních ztrátách. Právě tyto ekonomické ztráty představují cca 1,5 % z HDP v ČR*.

V současné době se počet usmrcených osob snižuje. Důvodem může být lepší úroveň zdravotnické péče, vyšší podíl moderních vozidel s lepšími bezpečnostními prvky, v neposlední řadě i legislativní změny a dopravně bezpečnostní kampaně.

Ekonomické ztráty jsou počítány každoročně počínaje rokem 2001. Pro výpočet byla použita forma propočtového ocenění ekonomických důsledků dopravní nehodovosti se snahou o docílení pokud možno maximální objektivity oceňování jednotlivých komponentů škod. Dosažitelné statistické údaje byly doplněny odbornými odhady příslušných odborníků v oblasti zdravotnictví, soudního lékařství, dopravní policie, soudů, pojišťovnictví a sociální péče. Kvantifikace nákladů a ztrát byla provedena technikou přímého zjišťování nákladů na zdravotní péči, administrativu (policie, soudy, pojišťovny), vyšší sociální výdaje a hmotných škod. Pro ocenění ztrát na produkci bylo použito tzv. hrubého výnosu, tj. výše hrubého domácího produktu na obyvatele.

Jednotkové ztráty (výše ztrát na 1 osobu)

Aktuální výpočet ztrát za rok 2010 byl proveden na základě Metodiky výpočtu ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR (CDV, v.v.i., Daňková, Koňárek, Brno, 2004). V letech 2005 – 2009 byly ekonomické ztráty počítány přepočtem dle změny cenové hladiny (inflace). Přehled jednotkových ztrát na osobu podle závažnosti zranění je uveden v tabulce:

 

Tabulka 1: Jednotkové náklady

  Jednotkové náklady v tisících Kč
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Smrtelné zranění 7 375 8 100 9 014 9 251 9 427 9 662 9 933 10 558 10 653 17 645
Těžké zranění 2 625 2 797 2 864 3 106 3 165 3 244 3 335 3 545 3 577 4 863
Lehké zranění 300 301 335 349 356 365 375 398 402 668
Jen hmotné škody 92 88 93 96 98 100 102 108 109 271

Zdroj: CDV, v.v.i.

 

Z tabulky jsou patrné vyšší čísla za rok 2010. Je to způsobeno změnou metodiky výpočtu. Lze usoudit, že výše ztrát z dopravní nehodovosti se zvyšuje.

Celkové ztráty z dopravní nehodovosti

Pro srovnání je v následujícím grafu uveden vývoj celkových ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích od roku 2002.

 

Vývoj celkových ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích od roku 2002
Obrázek 1: Vývoj celkových ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích od roku 2002
Zdroj: CDV, v.v.i.

 

Výrazná změna ve vývoji ztrát z dopravní nehodovosti je patrná v průběhu roku 2009, kdy oproti předchozímu roku došlo k poklesu výše ztrát z dopravní nehodovosti, zejména u dopravních nehod s hmotnou škodou. Příčinou je novela zákona 361/2000 sb. O provozu na pozemních komunikacích, §47 (4), která vstoupila v platnost od 1. 1. 2009 a zvýšila hranici ohlašovací povinnosti u dopravních nehod z 50 000,- Kč na 100 000,- Kč. Zejména tato skutečnost vedla ke snížení celkových ztrát z dopravní nehodovosti.

V roce 2010 došlo k podstatnému zvýšení ztrát z dopravní nehodovosti. Hlavní příčinou byla již výše zmíněná změna metodiky výpočtu, která více zohledňuje aktuální ekonomickou situaci a zpřesňuje dílčí výpočty.

 

* Údaj za rok 2010