Úvodní strana  »  Tiskové zprávy  »  Každý týden zemře na silnicích EU tolik osob, jako při haváriích dvou osobních letadel

Každý týden zemře na silnicích EU tolik osob, jako při haváriích dvou osobních letadel

Tisková zpráva Evropské rady pro bezpečnost dopravy (ETSC)

19. 06. 2018, Brusel

Nová zpráva Evropské rady pro bezpečnost dopravy ukazuje, že pokrok v oblasti bezpečnosti silničního provozu v EU za poslední čtyři roky stagnoval. Vlády potřebují silnou politickou vůli, jsou nezbytná naléhavá opatření a významné investice do bezpečné infrastruktury, aby každoročně došlo ke snížení o 500 usmrcených na silnicích EU.

Týdenní počet usmrcených na silnicích v EU je roven dvěma typickým osobním letadlům, které narazily a zabily každého na palubě.

Nejnovější zpráva o bezpečnosti silničního provozu ukazuje, že členské státy EU se potýkají s problémy: v roce 2017 bylo na silnicích EU usmrceno 25 250 osob. Přestože v minulém roce došlo k poklesu počtu usmrcených na silnicích o 2 %, za celé čtyři roky (od roku 2013) poklesl počet usmrcených o pouhá 3 %. Aby byl splněn vytyčený cíl (snížení počtu usmrcených osob o polovinu v průběhu dekády do roku 2020), je nutné roční snížení o 6,7 %. Estonsko a Řecko jsou jediné země EU, které k dosažení tohoto cíle směřují.

Poprvé za 12 let, kdy ETSC zahájil svůj program Index bezpečnosti silničního provozu, nebude organizace udělovat každoroční ocenění za pokrok a vedoucí postavení v oblasti bezpečnosti silničního provozu.

Evropská komise v nedávné době přijala významný balíček právních předpisů (pozn. tvrdší normy pro vozidla a infrastrukturu), týkající se bezpečnosti silničního provozu, který by mohl zabránit více než 2 000 úmrtí ročně do konce příštího desetiletí. Členské státy EU a Evropský parlament však musí návrhy ještě schválit a v blízké budoucnosti bude zapotřebí řada dalších bezodkladných opatření.

Antonio Avenoso, výkonný ředitel Evropské rady pro bezpečnost dopravy, uvedl: „Pokud by v Evropě každý týden havarovala dvě osobní letadla, veřejná a politická reakce by byla bezodkladná. A zlepšení bezpečnosti letectví v Evropě za posledních padesát let bylo právě o tomto. Nyní potřebujeme odpovídající systémový přístup k bezpečnosti silničního provozu. Minulý měsíc Evropská komise oznámila opatření na záchranu životů na evropských silnicích (bezpečná vozidla a bezpečná infrastruktura). Tato opatření však vyžadují od členských států politickou podporu. Je nutné se intenzivně zaměřit na hlavní příčiny vedoucí k usmrceným a těžce zraněným osobám v důsledku nehod, jmenovitě překročení rychlosti, řízení pod vlivem alkoholu, nevěnování se řízení a nepoužívání bezpečnostních pásů."

Detailní informace jsou k dispozici zde.

Komentář Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

Média: Každý týden zemře na silnicích EU tolik osob, jako při haváriích dvou osobních letadel 01

Každý den je na silnicích v EU v důsledku dopravních nehod usmrceno téměř 70 osob. V období 2013-2017 byla na silnicích EU zaznamenaná téměř stagnace počtu usmrcených osob, resp. velmi mírný pokles v uplynulých dvou letech.

Z pohledu vytyčeného cíle (snížení usmrcených osob v roce 2020 na 50 % vůči roku 2010) se však situace rok od roku zhoršuje. Aby byl stanovený cíl splněn, předpokládalo se, že v období 201 - 2017 nebude na silnicích v EU usmrceno více než 170 000 osob, realita je o více než 19 000 vyšší, tj. + 11,2 %. Prakticky totožný rozdíl (11,3 %) oproti stanoveným předpokladům byl evidován také v České republice, tento vývoj řadí Českou republiku na 16. místo v rámci EU. Vytýčené cíle v uvedeném období splnily jen 4 země EU: Řecko, Portugalsko, Španělsko a Dánsko.

Meziročně (2017 - 2016) došlo v EU k 2% poklesu počtu usmrcených osob, v České republice pak došlo ke snížení o 6 %. Nejvyšší relativní pokles byl evidován v Estonsku (- 32 %), Lucembursko (- 22 %) a Slovinsko (- 20 %); nejvyšší nárůst pak na Kypru (+ 15 %), v Portugalsku (+ 11 %) a v Chorvatsku (+ 8 %). V dlouhodobém srovnání (2017 - 2010) byl zaznamenán pokles usmrcených o 20 %, v České republice pak o 28 %. Nejvyšší relativní pokles byl evidován v Řecku (- 41 %), v Estonsku (- 39 %) a v Lotyšsku (- 38 %). Spojené království, Švédsko a Nizozemsko dosáhly nejpomalejšího pokroku v dalším snižování počtu usmrcených na silnicích od roku 2010. Na Maltě, jediné zemi v EU, byl počet usmrcených v roce 2017 vyšší než v roce 2010.

Norsko – země mimo EU – inspirace pro Českou republiku? Norsko snížilo od roku 2010 počet usmrcených na silnicích o 49 %. V uplynulých letech provedli významné investice do bezpečné silniční infrastruktury (mj. výstavby čtyřproudých dálnic, instalace středových překážek na nových i stávajících silnicích s vysokým dopravním proudem), pozornost věnovali čelním srážkám, mladým řidičům a překročení rychlosti. Nový národní plán pro dopravu 2018 - 2029 stanovuje Vision Zero jako konečný dlouhodobý cíl, jehož cílem je snížit počet usmrcených a vážně zraněných osob na silnicích ze 771 v roce 2017 na méně než 350 do roku 2029. Došlo k vylepšení systému vzdělávání spolu s odbornou přípravou řidičů a byla také zahájená kampaň zaměřená na mladé řidiče. Počet usmrcených mladých účastníků silničního provozu (16 – 24 let) poklesl o 73 %, ze 49 v roce 2010 na 13 v roce 2017.

Norsko je premiantem také v relativním srovnání usmrcených na miliardu ujetých vozokilometrů. Z 19 zemí byla porovnána data za poslední 3 roky (pozn. v některých dle dostupných průměrů). Zatímco průměr EU19 činil 5,9 usmrcených na mld. Vozokm, v Norsku 2,7 a v České republice pak 10,1. Česká republika tak v tomto srovnání překročila evropský průměr o 71 %.


Média: Každý týden zemře na silnicích EU tolik osob, jako při haváriích dvou osobních letadel 02
Média: Každý týden zemře na silnicích EU tolik osob, jako při haváriích dvou osobních letadel 03
Média: Každý týden zemře na silnicích EU tolik osob, jako při haváriích dvou osobních letadel 04