Úvodní strana  »  Výzkum  »  Ukončené projekty

Ukončené projekty

Výzkumné a vývojové projekty (VaV)

ČísloNázevDoba řešení
SHOW Shared automation Operating models for Worldwide Adoption 2020-2023
VYKAEDO Výzkum vhodných úprav křižovatek ve vztahu ke kapacitě a environmentálním dopadům 2020-2023
HD-MAPY HD mapové podklady jako prostředek zvyšování odolnosti a bezpečnosti (autonomních) vozidel 2020-2022
TELEOP Situační povědomí operátora dálkově řízeného vozidla 2020-2022
Dobíjecí body v ČR Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů 2021-2022
PREPAS Predikce pádu stromů pro zajištění bezpečnosti železničního provozu 2021-2023
KOVES Výzkum opatření k zabránění střetů motorových vozidel s velkými savci na silnicích nižších tříd 2021-2023
DEFORMACE Moderní metody dokumentace a analýzy poškození vozidel 2021-2023
RFID Dálkový odečet dopravního značení pro autonomní vozidla pomocí technologie RFID 2021-2023
SaveGREEN Safeguarding the functionality of transnationally important ecological corridors in the Danube basin 2020-2022
CLIMASUM Zmírňování klimatických změn prostřednictvím udržitelné městské mobility 2021-2023
KAPOOO Krajský akční plán pro oblast ochrany ovzduší 2021-2023
CLEVERNET Zavádzanie inovatívnych senzorických sietí v cezhraničných regiónech 2021-2022
VERTIMOVE VERTIMOVE 2020-2023
NeuroFlow Systém pro predikce vývoje dynamiky dopravních proudů založené na hluboké neuronové síti 2020-2023
C-ZONE Centrální digitální evidence dopravních omezení na silniční síti ČR 2020-2022
MaaSPark Systém pro řízení nabídky služeb dostupné parkovací kapacity 2021-2023
METRIK Nové technologie využívající Big data a IoT systémy pro podporu kontinuálního sledování výkonnosti silniční sítě 2021-2023
KOMPLEX Komplexní systém psychologické ponehodové péče v ČR 2021-2023
NOx2030 Predikce úspor emisí ze silniční dopravy do roku 2030 dosažených aplikací vybraných daňových a poplatkových nástrojů 2021-2023
RETROFLEX Bezkontaktní měření retroreflexe svislého dopravního značení z měřícího vozidla 2021-2022
ROZVOZ Rozvoj území s využitím nízkohlučných vozovek 2019-2022
MEMORESP Rozvoj metodik pro reporting emisí a propadů skleníkových plynů a jejich projekcí, včetně projekcí emisí tradičních polutantů 2019-2022
MOST-NDT Nové přístupy při diagnostice stavu výztuže předpjatých mostních nosníků 2020-2022
SKID-LIFE Životnost protismykových vlastností povrchů vozovek, její predikce a skutečný vývoj v čase 2020-2023
POLYMER Aplikace polymerního povlaku na vybavení pozemních komunikací za účelem zvýšení bezpečnosti provozu s ohledem na vnímání účastníků silničního provozu a prodloužení jejich životnosti 2020-2022
SPII 1a 10 45/07Komplexní interakce mezi přírodními ději a průmyslem s ohledem na prevenci závažných havárií a krizové řízení2008-2009
1F84C/084/120Expertní informační systém pro rozhodování při správě dopr. infrastruktury na základě bezpečnostní inspekce a informací o stavu pozemních komunikací2008-2009
1F82A/088/130Analýza a návrh opatření pro snížení nehodovosti na železničních přejezdech2008-2009
1F83B/080/910Optimalizace nákladů na ochranu životního prostředí při výstavbě a rekonstrukcích silniční a železniční sítě v ČR2008-2009
1F84C/083/030Zvláštní podmínky pro provádění ochrany, údržby a obnovy na pozemních komunikacích v ČR za krizových stavů a opatření orgánů krizového řízení v dopravě k jejich stanovení prostřednictvím krizového informačního systému MD2008-2009
1F84B/019/120Metodika zavádění a možné varianty vybudování sítě telematických stanic2008-2009
1F81C/073/190Metodika pro stanovení kvality MHD2008-2009
SP/1a3/55/08Morfologie, chemická a toxikologická charakteristika pouličního prachu a suspendovaných prachových částic, včetně určení zdrojů původu2008-2009
 Podpora výkonu funkce člena výboru ve sdružení ELITE2008-2009
LA 08025Podpora účasti zástupce CDV v Evropské radě pro bezpečnost dopravy (ETSC)2008-2009
OC 88033COST C27 - Role dopravních služeb a mobility obyvatel v deprivovaných periferních regionech - SWOT analýza a strategie rozvoje2008-2009
SP/1a1/45/07Zhodnocení dopadů alternativních paliv v dopravě na kvalitu ovzduší a změny klimatu v závislosti na scénářích vývoje dopravy v České republice1-12/2008
SPII4Í1/33/07Analýza životního cyklu fosilních motorových paliv a biopaliv pro tvorbu koncepčních dokumentů zavedení daně z CO2 v oblasti mobilních zdrojů znečišťování1-12/2008
1F84C/079/160Výzkum možností implementace Směrnice Evropského parlamentu a rady 2006/126/ES do českého legislativního a vzdělávacího programu1-12/2008
LA 281Podpora zastoupení ČR v technologické platformě ERTRAC1-12/2008
1F54L/091/160Rizikové chování účastníků silničního provozu a možnosti jeho cílené nápravy1-12/2008
1F54H/099/520Metodika stanovení emisního toku silniční dopravy pro sledování, hodnocení a řízení kvality ovzduší2005-2008
1F44L/046/120Informační systém pro podporu rozhodování v oblasti bezpečnosti silničního provozu2004-2008
1F44K/055/050Informační zátěž dopravního systému a mentální kapacity řidiče2004-2008
CG711-082-910Drenážní systémy vozovek, mostních objektů a tunelů2007-2010
1F43E-045-210Analýza potřeb budování cyklistické infrastruktury v ČR2004-2008
CG712-102-120Optimalizace technických opatření pro snížení hlukové zátěže v okolí pozemních komunikací2007-2010
CG723-071-120SONDA - Stanovení principů a metod rozvoje cyklistické dopravy a infrastruktury2007-2011
CG712-093-520Využití indikátorů pro hodnocení regionálního rozvoje udržitelné dopravy2007-2009
CG712-111-520Kvantifikace externích nákladů dopravy v podmínkách České republiky2007-2011
CG742-084-910Vytvoření systémového prostředí pro evidenci, publikaci a aktualizaci informací o železniční síti2007-2008
CG743-088-120Automatický systém odhalování přestupků a jejich postihování2005-2008
1F54E/089/050Možnosti efektivního řízení dopravního proudu při kongescích na D a R pomocí ITS2005-2008
1F54L/091/160Rizikové chování účastníků silničního provozu a možnosti jeho cílené nápravy2005-2009
1F51B/082/520Koncepce veřejných logistických center v ČR2005-2008
CG711-081-120TEMPO 302007-2011
CG711/078/160Vývoj metodiky hodnocení účinnosti opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích2007-2011
1F44L/058/050Moderní formy doprav.výchovy dětí a mládeže jako prostředek snižování nehodovosti v provozu na PK - ALARM2004-2008
1F44/L048/120Zásady pro projektování a instalaci světelných signálů, dopr.značek, dopr. zařízení a zařízení pro provozní informace na pozem. komunikacích2004-2008
1F54E/088/120Ověření a implementace jednotné metodiky a nástrojů pro přesnou lokalizaci dopr. nehod pro stát. a veřejnou správu a PČR2005-2008
1F42I/059/120Optimalizace návrhových prvků pozem. komunikací mimo zastavěné území2004-2008
1F54H/098/520Prašnost dopravy a její vlivy na imisní zatížení ovzduší suspendovanými částicemi2008-2009
1F54L/093/050Česká observatoř bezpečnosti silničního provozu - inform.systém pro podporu přijímání vhodných opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozem. komunikacích2005-2009
1F55B/090/120Cementobetonové vozovky - nové technologie výstavby, rekonstrukcí a oprav, včetně srovnání AB a CB technologií, vazba na povrchové vlastnosti dlouhodobé sledování2005-2008
1F84C/079/160Výzkum možností implementace Směrnice Evropského parlamentu a rady 2006/126/ES do českého legislativního a vzdělávacího programu2008-2009
1F84C/083/030Zvláštní podmínky pro provádění ochrany, údržby a obnovy na pozemních komunikacích v ČR za krizových stavů a opatření orgánů krizového řízení v dopravě k jejich stanovení prostřednictvím krizového informačního systému MD2005-2008
OC192COST 356 Udržitelná doprava v citlivých oblastech - hodnocení a zavádění1-12/2008
 Zvyšování kvalifikace v oblasti doprava (ESF)1-6/2008
IPO5LA251INGO - Podpora zastoupení CDV v pracovní skupině SEI ,Životní prostředí a doprava'1-12/2008
LA 280INGO - Podpora zastoupení CDV v celoevropském programu doprava, zdraví a životní prostředí (THE PEP)1-12/2008
 Podpora zahr. projektu ASSET1-12/2008
TREN/07/FP6SSP/ S07.6Assessing sensitiveness to transport - ASSET1-12/2008
OK 481Regionální kontaktní organizace Jižní Morava1-12/2008
1P050C005COST 354 - Zhodnocení indexů pro stanovení stavu PK z hlediska významu pro ČR1-12/2008
OE 197E! 2486 LOGCHAIN FOOTPRINT/21-9/2008
25389/04-32 1 PO4OC35COST 352 - Vliv moderních informačních systémů v automobilu na bezpečnost silničního provozu2-12/2008
10074/2005-32 1P05OCOST 355 - Změna chování za účelem trvale udržitelného rozvoje1-12/2008
10074/2005-32 1P05O„COST C20 - Vytváření urbanistických studií Vytváření evropského fóra přeshraniční spolupráce při vytváření urbanistických znalostí a Know-How na komplexní urbanistické problémy“1-12/2008
1715/2007-32 OC195COST 358 - Potřeby chodců vzhledem ke kvalitě života1-12/2008
103/06/1711Defektoskopie železobetonových dílců a konstrukcí metodami nelineární akustické spektroskopie2006-2008
CG743-068-120INFRAST1-12/2008
 VaV URBIDO1-12/2008
 Podpora projektu ENACT1-12/2008
 Morfologie, chemická a toxikologická charakteristika pouličního prachu a suspendovaných prachových částic, včetně určení zdrojů původu3-12/2008
CG722-080-190Podpora standardizace odbavovacích systémů v integrovaných dopravních systémech2007-2008
1F54/097/160Systém přípravy a dalšího vzdělávání řidičů rozvíjející jejich schopnost bezpečně2005-2009
1F84B/019/120Metodika zavádění a možné varianty vybudování sítě telematických stanic2008-2009
1F82A/088/130Metodika zavádění a možné varianty vybudování sítě telematických stanic2008-2009
CZ.1.07/2.3.00/09.0102Rozvoj moderních dopravních inteligentních systémů2009-2011
OKTAEDRpartnerství a sítě stavebnictví2012-2014
CDV PLUSDopravní VaV centrum (CDV PLUS)2011-2014
SYDOSSystém dopravní statistiky a výběrové statistické šetření vozidel v silniční nákladní dopravě2007-2014
CBRONDELOptimalizace návrhu okružních křižovatek s uplatněním vozovky s cementobetonovým krytem2011-2013
FWDMEROptimalizace vyhodnocení výsledků měření rázovým zařízením FWD2011-2013
QANTEMISNové postupy při kvantifikaci emisních zdrojů ve vztahu k dopravě2011-2013
Ochrana půdyNávrh nového systému plošné ochrany půdy v ČR s ohledem na její multifunkční využití – optimalizační model hodnotících kritérií pro prostorové plánování, legislativní a ekonomické nástroje2011-2013
NAKIVýzkum historických cest v oblasti severozápadní Moravy a východních čech2011-2014
TunelyKvantifikace vlivu specifického znečištění na degradaci materiálů a protikorozní ochrany v tunelech2011-2014
PŘEJEZDY-KPMZvýšení bezpečnosti vozidel při přepravě cestujících i nákladů na kritických bodech infrastuktury2012-2014
Kluzné trnySystém sledování a analýzy nových a zavedených technologií v oblasti údržby a oprav vozovek PK z technickoekonomického hlediska2012-2014
PARVOLECOptimalizace procesu návrhu a realizace vozovek nízkokapacitních komunikací2011-2014
evozikVývoj a využití zařízení k odběru vzorků výfukových plynů a měření emisí motorových vozidel za jízdy2012-2014
FaktoryNové metody stanovení emisních faktorů a celkových nákladů za dobu životnosti těžkých vozidel ve smyslu směrnice 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel2012-2014
HLUK-TA 11_14Změna hluku povrchů vozovek v průběhu několika let používání2011-2014
GIROSAFMetodika identifikace kritických úseků pozemních komunikací v ČR pomocí GIS analýz dopravních nehod2011-2014
MELAMetoda LARP v dopravní výchově2012-2014
SVEZAVýzkum použitelnosti a účinnosti tzv. světelné závory na železničních přejezdech v ČR2011-2014
VIRTUVirtuální vzdělávání v dopravě2011-2014
IRTADDatabáze IRTAD2012-2014
MATRIXStres a jeho zvládání u řidičů městské hromadné dopravy2012-2014
DOPIKOTZvýšení efektivity a přesnosti dopravních průzkumů pomocí informačních a komunikačních technologií2012-2014
OPERAOperativní řízení dopravní poptávky při evakuaci obyvatel a mimořádných událostech na dopravní síti2012-2014
Nové metody modelování v dopravě2010-2014
JDVM-APLIKACERozšíření analytických funkcí publikační aplikace "Statistické zobrazení nehod v mapě", provozované na Portálu GIS MD Jednotná dopravní vektorová mapa2012-2015
DOPSITPodpora sítě excelence výzkumných a akademických pracovníků v oblasti dopravy2012-2015
SDT-OISTechnická podpora a metody pro ověřování interoperability odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě2012-2015
SAMOZvýšení samovysvětlitelnosti pozemních komunikací pomocí optimalizace směrových návrhových prvků2014-2016
 Integrace plánování k udržitelnosti na městské úrovni2014-2015
mostProgresivní spřažené mostní konstrukce s přímo pojížděnou mostovkou2012-2015
integdoIntegrovaný systém sledování kontaminace životního prostředí dopravou2012-2015
malá sídlaKvantifikace znečištění ovzduší a z něj vyplývajících zdravotních rizik v malých sídlech České Republiky a systém řešení2012-2015
VAV Omega-2Nástroje pro analýzu a hodnocení environmentálních dopadů hluku vozovek2014-2015
HADNHloubková analýza silničních dopravních nehod2011-2015
IDEKOIdentifikace a řešení kritických míst a úseků v síti pozemních komunikací, které svým uspořádáním stimulují nezákonné nebo nepřiměřené chování účastníků silničního provozu2011-2015
SYKRIKSystém pro komplexní posouzení kritických míst a řízení rizik na pozemních komunikacích z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu pro potřeby Dopravní policie ČR2010-2015
TRISKKvantifikace rizika ohrožení dopravní infrastruktury České republiky přírodními hazardy2010-2015
DATORozšíření datové základny pro rozhodování o politice kampaní ke snížení nehodovosti na PK2014-2015
FLEXIImplementace flexibilních sloupků jako prvků městského inženýrství2013-2015
CHODCIVýzkum nových přístupů k ochraně chodců, řešení střetu vozidla s pohybující se kompletní postavou chodce2013-2015
REPADOSnižování recidivy u pachatelů trestných činů a přestupků v dopravě2010-2015
JSDVJednotný systém dat ve veřejné dopravě s ohledem na aplikaci standardního formátu s možností propojení stávajících systému do jednotné SW platformy2011-2013
BLACKSPOTSMísta křížení zelené a dopravní infrastruktury2016-2017
DOPADVývoj podpůrných nástrojů hodnocení dopadu silniční infrastruktury na bezpečnost2016-2017
AMELIAVýzkum podmínek a návrh opatření pro omezení počtu a zmírnění následků neoprávněných vstupů chodců do prostoru dráhy2014-2017
DATONepřímé ukazatele bezpečnosti2014-2015
GPRVícekanálový georadar jako nástroj pro monitorování poruch pozemních komunikací a mostních konstrukcí2009-2011
MELAMetodika pro metodu LARP v dopravní výchově2012-2014
RAPLUSRozvoj aplikačního potenciálu2011-2014
ROCYBezpečnost návrhových prvků pro cyklistickou dopravu2009-2010
VEOBEZVývoj metodiky hodnocení účinnosti opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích2007-2011
VMUDVzdělávání mládeže k udržitelné dopravě2014-2015
RODOSCentrum pro rozvoj dopravních systémů2012-2018
CAPITALPodpůrná aktivita pro města CIVITAS2013-2016
ENDURANCEZavedení a podpora činnosti národních a evropských sítí pro udržitelnou městskou mobilitu2013-2016
Traffic Snake GameDopravní kampaň pro základní školy, zaměřená na podporu udržitelné mobility2014-2017
SOLEZChytrá řešení podporující nízkoemisní zóny a jiné politiky nízkouhlíkové mobility ve městech EU2016-2019
FRAGMENTACEKomplexní přístup k ochraně fauny terestrických ekosystémů před fragmentací krajiny v ČR2015-2016
GAMAProjekt Gama2014-2019
GPR-COSTVyužití georadaru ve stavebním inženýrství v ČR2014-2017
MOBILITYPřímé stanovení platinových kovů v environmentálních vzorcích metodou indukčně vázaného plazmatu s hmotnostní detekcí2015-2016
NAHEHNástroje pro analýzu a hodnocení environmentálních dopadů hluku vozovek2015-2017
COSTTU1208 Civil Engineering Applications of Ground Penetrating Radar2013-2017
EcoBruVzdělávání ekologie v Bělorusku, Rusku a na Ukrajině2013-2016
FOXForever Open infrastructure across (X) all transport modes2015-2017
TRANSGREENZelená a šedá infrastruktura v Karpatech2017-2019
eGUTSeGUTS2017-2019
BLACKSPOTSMísta křížení zelené a dopravní infrastruktury2016-2017
ESRAE-Survey of Road user‘s Atitudes2015-2017
SOLUTIONSSharing Opportunities for Low Carbon Urban Transportion2013-2016
UDRIVEeUropean naturalistic Driving and Riding for Infrastructure & Vehicle safety and Environment2012-2016
CESTICentrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu2013-2019
PARKYMěstské parky jako kvalitní sociální a přírodní prostředí pro život2018-2021
SENZORYAplikace nízkonákladových senzorů pro měření kvality ovzduší v souvislosti s dopravními opatřeními2018-2020
VODREZIMMateriály pro optimalizaci vodního režimu v betonu z hlediska prodloužení jeho životnosti2017-2020
HL-PROHAnalýza a optimalizace provádění a výstupů hlavních prohlídek na jednotlivých třídách pozemních komunikací2020-2021
NSBSPVytvoření Národní strategie bezpečnosti silničního provozu pro období 2011 - 20202009-2020
KATALOGKatalog testovacích oblastí pro autonomní vozidla2018-2020
MALINKAHumanizací uličního prostoru ke zvýšení kvality života ve městech a obcích2019-2021
KAMPANĚVýzkum vlivu dopravně bezpečnostních kampaní na zvýšení bezpečnosti na silnicích2019-2021
Implementace BESIPStrategické plánování bezpečnosti silničního provozu ve městech a jeho zavádění do praxe2019-2021
POKROKPokročilý regresní odhad kapacity dálničních uzavírek2019-2021
DISPEČEŘITvorba komplexního systému řízení železničního provozu v ČR2018-2021
DRILLPokles schopnosti řídit v kontextu autonomní mobility2018-2021
SIM_HZS_JmKZvýšení akceschopnosti jednotek HZS Jihomoravského kraje - využití řidičského simulátoru nákladního vozidla pří výzkumu, výcviku a evaluaci řidičského chování během řízení vozidel HZS s aktivním modrým majákem2019-2021
PAVAMTIOPodpora implementace technologie autonomních vozidel a inovativních mobilitních služeb v českých městech a regionech2018-2021
SURVýzkum účinnosti implementace cílů Strategií udržitelného rozvoje do územního plánování2008-2010

Mezinárodní spolupráce

AkronymNázevDoba řešení
HUMANISTHuman centred design for Information Society TechnologiesNa člověka zaměřený návrh technologii informačních systémů2004-2008
SAFETYNETThe European Road Safety ObservatorySledování bezpečnosti silničního provozu v Evropě2004-2008
BESTUFS IIBest Urban Freight Solutions IINejlepší řešení v oblasti nákladní dopravy ve městech II2004-2008
TRACKSSTechnologies for Road Advanced Cooperative Knowledge Sharing SensorsKooperace senzorů silniční dopravy2006-2008
PEPPERPolice Enforcement Policy and Programs on European RoadsStrategie policejní kontroly na evropských silnicích2006-2008
CASTImplementing mass media campaigns and evaluating their effect on traffic accidents and other performance indicatorsKampaň v mas. mediích a hodnocení jejich vlivu na dopravní nehodovost a ost. ukazatele2006-2009
PROMITPromoting Innovative Intermodal Freight TransportPodpora novátorské intermodální dopravy2006-2009
SPENSSustainable Pavements for European New member StatesUdržitelné vozovky v nových členských státech EU2006-2009
DRUIDDriving Under the Influence of Drugs, Alcohol and MedicinesŘízení pod vlivem drog, alkoholu a léků2006-2010
FREIGHTWISEManagement Framework for Intelligent Intermodal TransportSystémy řízení pro inteligentní intermodální dopravu2006-2010
CERTAINCentral European Research in Transport InfrastructureVýzkum dopravní infrastruktury ve Střední Evropě2006-2010
TRCExploitation of Transport Research Results via the Web IIVyužití výsledků dopravního výzkumu prostřednictvím web II2007-2009
ARCHESCentral European Highway Structures Assessment and RehabilitationVyhodnocení a obnova dálniční struktury ve Střední Evropě2006-2009
ENACTDesign Appropriate Contractual RelationshipsPlán / návrh příslušných smluvních vztahů2007-2009
ASSETAssessing sensitives to transportHodnocení citlivosti na dopravu2007-2009
ECRPDEnergy Conservation in Road Pavement Design, Maintenance and UtilisationÚspora energie při návrhu, údržbě a využívání vozovek2007-2009
TITAMTransport Infrastructure Technologies and ManagementTechnologie a management dopravní infrastruktury2006–2008
KITEKnowledge Base for Intermodal Passenger Travel in EuropeDatabáze poznatků o intermodální osobní dopravě v Evropě2007–2008
CONSOLCONSOL - Road safety in the ageing societies - CONcerns and SOLutionsBezpečnost silničního provozu v stárnoucí společnosti - problémy a jejich řešení2011-2013
 Central MeetBikeMěsta přátelská cyklistům2011-2014
POLITEPOLITE - Policy Learning in Informatíon Technologies for Public Transport EnhancingPolitika vzdělávání v oblasti informačních technologií pro posílení veřejné dopravy2012-2014
POSSESupport open specifications and standards in EuropePodpora otevřených specifikací a standardů v Evropě2012-2014
SMART RAILCost-optimal improvement of rail transport infrastructureNákladově optimální zlepšení železniční dopravní infrastruktury2011-2014
COST TU0603Grant manager COSTSprávce grantu COST2010-2014
SUPERHUBSustainable human mobility in citiesUdržitelná lidská mobilita ve městech2011-2014
TRANSFORUMTRANSFORUMTRANSFORUM2012-2014
ASAPAppropriate Speed saves All PeopleVhodná rychlost chrání životy všech lidí2013-2014
COST TramPreference of public transport in urban areasPreference veřejné dopravy v Intravilánu2012-2015
TRANSFORUMTRANSFORUMTRANSFORUM2012-2014
ALLTrainProcedures for dealing with risks in the transport infrastructurePostupy pro řešení rizik na dopravní infrastruktuře2013-2015
City-HUBEfficient design of interchangesEfektivní design přestupních uzlů2012-2015
EnVeROSEnvironmental Education through Roadkills Observation Systems2018-2020
TRANSREGIOZlepšení technických a kapacitních parametrů železničního spojení jihomoravského a dolnomoravského regionu.2019-2021

Výzkumná spolupráce

AkronymNázevDoba řešení
METRONOMEMethodology for evaluation of project impacts in the field of transport2008-2009
EUPRORegionální kontaktní organizace Jižní Morava2007-2010
EUREKA OE 197LOGCHAINFOOTPR INT/2 (Footprint II)2006-2008
 Transport Research Knowledge Centre10/2005-6/2010
OBISOptimising Bike Sharing in European Cities9/2008-8/2011
POINTERPOINTER - Support Action for Evaluation and Monitoring of CIVITAS Plus9/2008-2009
KASSETTSKnowledge-enabled Access of Central Europe SMEs to Efficient Transnational Transport Solutions2008-2011
ECRPDEnergy Conservation in Road Pavement Design, Maintenance and Utilisation2007-2009
RANKERSRANKERS2005-6/2008
RIPCORDRoad Infrastructue Safety Protection2005-6/2008
TRACETraffis Accident Causation in Europe2006-2007
RoadPACERoad Partners Central and Eastern Europe10/2007-3/2009
SHLOWShLOW! - Show Me How Slow2007-3/2010
INTERACTIONDifferences and similarities in driver INTERACTION with in-vehicle technologies11/2008-5/2012
eIMPACTSocio-eonomic Impact Assessment of Stand-alone and Co-operative Intelli-gent Vehicle Safety Systems (IVSS) In Europe2006-2007
CASTCampaigns and Awareness-raising Strategies in Traffic safety2/2006-1/2009
EUCHIRES 2008EUCHIRES 200810/2004-6/2008
IN-SAFETYINfrastructure and SAFETY2005-2007
BYPADBYPAD-Platform1/2006-5/2008
ECOSTARSECOSTARS Europe2011-2014
CBRCross Border Rail - Logging of Millage Quality Monitoring2012-2014
Dopravní model AT-CZOP Přeshraniční spolupráce ČR-Rakousko2012-2014
Chytrá slovenská a česká města2013-2014

Projekty programu COST

AkronymNázevDoba řešení
COST 354Performance Indicators for Road Pavements2005-2008
COST 356Towards the definition of a measurable environmentally sustainable transport2007-2009
COST 352Influence of Modern In-vehicle Information Systems on Road Safety Requirements2004-2008
COST 355Changing Behaviour Towards a More Sustainable Transport System2005-2008
COST C20Cooperation at development of urban knowledge and know-how concerning urban tasks2006-2009
COST C27  
COST 358Pedestrian´s Quality Needs2007-2010

Projekty programu INGO

AkronymNázevDoba řešení
INGOPodpora účasti CDV v řídícím výboru ECTRI2007-2010
INGOPodpora zastoupení CDV v pracovní skupině SEI „Životní prostředí a doprava“2005-2008
INGOPodpora zastoupení ČR v technologické platformě ERTRAC2006-2009
INGOPodpora zastoupení CDV v Celoevropském programu doprava, zdraví a životní prostředí (THE PEP)2006-2009

Program Horizon 2020

AkronymNázevDoba řešení
PROSPERITYProsperity through innovation and promotion of Sustainable Urban Mobility Plans2016-2019
BE OPENEuropean forum and oBsErvatory for OPEN science in transport2019-2021

Program CEDR (Conference of European Directors of Roads)

AkronymNázevDoba řešení
PROPERRoad run off pollution management and mitigation of environment risks2017-2019

Programy Evropské územní spolupráce

AkronymNázevDoba řešení
TransgreenIntegrated Transport and Green Infrastructure Planning in the Danube-Carpathian Region for the Benefit of People and Nature2017-2019
eGUTSElectric, Electronic and Green Urban Transport Systems2017-2019
e-FEKTAPosilování městského úřadu Litoměřice a Drážďany v oblasti udržitelné mobility2017-2019
SOLEZSmart Solutions supporting Low Emission Zones and other low-carbon mobility policies in EU cities2016-2019

Výzkumný záměr

Řešení výzkumných záměrů institucionálně financovaných zajišťuje podmínky pro rozvoj příslušných vědních disciplín, rozvoj organizace a podporu účasti v mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráci.

V období let 2004 – 2008 CDV řeší výzkumný záměr Udržitelná doprava – šance pro budoucnost.

Cílem je podpora udržitelného rozvoje dopravy a integrace dopravního výzkumu ČR do evropského kontextu ve vazbě na jeho současný stav a potřeby jeho rozvoje.

Výsledky výzkumného záměru jsou průběžně zveřejňovány v zahraničních i domácích časopisech a sbornících symposií, konferencí a seminářů. Praktického využití výsledků výzkumu je dosaženo prostřednictvím seminářů a školení, publikováním uplatněných metodik, které jsou významným nástrojem pro implementaci výsledků výzkumné činnosti.