Úvodní strana  »  Snižování nehodovosti a bezpečná infrastruktura

Snižování nehodovosti a bezpečná infrastruktura

Jak předcházet vzniku dopravních nehod a zmírňovat jejich následky? Snížení následků nehod na životech, zdraví a hmotném majetku můžeme dosáhnout více způsoby:

 • identifikací potenciálních bezpečnostních nedostatků komunikace s návrhem na jejich odstranění,
 • řešením problematických křižovatek a přechodů,
 • úpravou organizace provozu,
 • zvýšením přehlednosti lokality,
 • výchovou a vzděláváním.

 

Snižování nehodovosti a bezpečná infrastruktura

Využijte naše odborné analýzy a účinná opatření:

 

Strategie bezpečnosti silničního provozu – snižování nehodovosti

Nabízíme Vám zpracování strategických materiálů týkajících se bezpečnosti silničního provozu na mezinárodní, národní, krajské a místní úrovni. Jsme autory Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (NSBSP).

Vytvořili jsme Strategii bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje a připravujeme další strategie „na míru“ pro města i obce.

Kromě samotné přípravy strategie Vám můžeme nabídnout také hodnocení jejího plnění a případné aktualizace a úpravy. Zpracování akčních plánů pro realizaci opatření NSBSP 2020 v krajích, městech a obcích v ČR.

Snižování nehodovosti a bezpečná infrastruktura  ( 2,13 MB)

Zhotovení projektové dokumentace:

Nabízíme Vám kompletní projekční služby ve všech stupních projektové dokumentace včetně autorských dozorů:

 • Technická studie (TS),
 • Studie proveditelnosti,
 • Investiční záměr (IZ),
 • Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR),
 • Dokumentace pro stavební povolení (DSP).

Analýza dopravních nehod

Pro návrh nejvhodnějšího a nejefektivnějšího opatření, které bude tím správným řešením pro nehodovou lokalitu, je nutné provést podrobnou analýzu dopravních nehod, konkrétně nehodového děje, abychom mohli odhalit skutečnou příčinu problémů. Na větším územním celku však nemusí být patrné, které lokality patří mezi nehodové. Je proto nutné tato místa nejdříve identifikovat a stanovit, které lokality je nutné řešit prioritně.

Identifikace rizikových míst na komunikacích

Riziková místa můžete identifikovat pomocí projektu IDEKO nebo Metody KDE+.

Projekt IDEKO se zabývá identifikací a řešením kritických míst a úseků v síti pozemních komunikací, které svým uspořádáním stimulují nezákonné a nepřiměřené chování účastníků silničního provozu – křižovatky a mezikřižovatkové úseky.

Cílem projektu je vytvořit a aplikovat metodu identifikace kritických míst na silniční síti založenou na využití predikčních modelů nehodovosti a porovnat její přesnost se stávajícími metodami používanými v ČR.

Metoda KDE+ slouží k objektivní identifikaci problémových míst na mezikřižovatkových úsecích. Její výhodou je objektivita a rychlé výsledky. Výstupem je elektronická mapa, díky níž získáte přehled, kde se dopravní nehody ve Vaší síti koncentrují a jak jsou závažné. Můžete si tak lépe naplánovat jejich prohlídky.

Posudky a odborné studie k problematice snižování nehodovosti

Nabízíme Vám:

 • zpracování managementu bezpečnostní silniční sítě,
 • zpracování auditů bezpečnosti pozemních komunikací,
 • zpracování bezpečnostních inspekcí pozemních komunikací,
 • zpracování dopravně-inženýrských posudků,
 • návrh organizace dopravy a zklidňování dopravy,
 • řešení problematiky bezpečnosti na železničních přejezdech,
 • řešení dopravy v klidu, pěší a cyklistické,
 • posouzení reklam a billboardů z pohledu bezpečnosti účastníků silničního provozu.

Řešení nehodových lokalit

Řešení nehodových lokalit zahrnuje identifikaci míst častých dopravních nehod, jejich analýzu a následný návrh opatření na jejich odstranění.

Základním principem eliminace příčin dopravních nehod je poznání faktu, že dopravní nehodovost se velmi často koncentruje na určitá místa nebo úseky silniční sítě.

Takovým místem může být například křižovatka, přechod pro chodce nebo jiný úsek komunikace. Snížení dopravní nehodovosti v těchto místech lze přitom často dosáhnout i jednoduchými nízkonákladovými opatřeními. K dosažení úspěchu při realizaci jednoduchých opatření je však nezbytné podrobné poznání zákonitostí nehodového děje.

Identifikaci a sanaci nehodových lokalit provádíme v několika krocích:

 • identifikace a dokumentace místa,
 • analýza rizikových faktorů, posouzení stavebních a dopravních charakteristik,
 • nalezení příčiny,
 • návrh dopravně-bezpečnostních opatření.

Školení, vzdělávání a poradenství

Nabízíme Vám:

 • školení bezpečnostních auditorů a inspektorů podle evropské směrnice 2008/96/EC,
 • akreditované vzdělávání státní správy v oblasti dopravního značení,
 • poradenství v oblasti pěší dopravy a úprav veřejných prostranství,
 • poradenství v oblasti dopravního plánování s vazbou na funkční prostorovou strukturu měst, obcí a krajů,
 • poradenství v rámci výchovy a vzdělávání v dopravě včetně tvorby didaktických a metodických materiálů a námětů pro implementaci dopravní výchovy do vzdělávacích programů,
 • návrh optimálních vzdělávacích a výukových metod v autoškolství s cíleným zaměřením na žadatele.

Audit bezpečnosti

Audit bezpečnosti je systematická procedura, která vnáší do celého procesu dopravního plánování a projektování nejnovější znalosti o bezpečném utváření pozemních komunikací za účelem prevence vzniku dopravních nehod. Zabývá se tedy hledáním bezpečnostních deficitů v projektu připravované stavby, nespočívá však pouze v kontrole dodržení technických podmínek, norem a předpisů.

 • Auditoři analyzují projekt z pohledu jeho budoucích uživatelů – tedy řidičů, cyklistů, chodců, osob s omezenou schopností pohybu a orientace a dalších účastníků provozu.
 • Identifikují bezpečnostní problémy, které by mohly nastat za různých dopravních, povětrnostních, světelných a jiných podmínek.
 • Auditor bezpečnosti vypracovává zprávu o bezpečnostních rizicích hodnoceného projektu, ve které jsou předkládány návrhy na jejich odstranění, případně zmírnění.

V týmu certifikovaných auditorů provádíme audity ve všech fázích přípravy dopravně-inženýrských staveb, tj. od návrhu dokumentace záměru výstavby, přes různé fáze projektové dokumentace, po uvedení stavby do zkušebního provozu, a u dokončené stavby provádíme audit pro získání kolaudačního souhlasu.

Dopravní výchova a vzdělávání

Divize bezpečnosti a dopravního inženýrství má dlouholeté zkušenosti v oblasti vzdělávání a výchovy od nejmenších dětí až po výuku žadatelů o řidičské oprávnění.

Naše reference:

Pro vzdělávání dětí od mateřské školy až po studenty středních škol v oblasti dopravní výchovy zaměřený na prevenci dopravních nehod v dopravě je tu projekt Dopravní alarm.

Pro zapojení žáků do procesu výchovy a vzdělávání na základní škole hravou formou je navržen ucelený systém her eduLARPu*, který umožňuje prožití dopravních situací hrou v roli. Každý z hráčů je aktivně zapojen do hry a učí se to, co nezná a zároveň umožňuje učení se navzájem. Pro učitele jsou připraveny metodické materiály, které umožňují implementaci her ve vzdělávacím procesu.

Pro moderní formu zkoušky žadatele o řidičské oprávnění jsme připravili první elektronicky prováděné testy v souvislosti s novelou zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Umíme připravit vzdělávací materiály a programy pro žáky základních škol v oblasti dopravní výchovy v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.


* LARP je hra, ve které si hráči prostřednictvím role ve hře mohou vyzkoušet to, s čím by se v životě nemohli (nechtěli) setkat, např. zranění při dopravní nehodě.

LARP v edukační podobě, tzv. eduLARPu, má jasně daný příběh, ve kterém každý z hráčů hraje svoji roli. Prostřednictvím „hry v postavě“ jedinec prožívá a zároveň se učí to, co ještě nezná a nové poznatky se učí aplikovat i na ostatní hráče. Tak se hráči vlastně učí jeden od druhého.

Bezpečnostní inspekce

Spočívá v identifikování potenciálních rizik a bezpečnostních nedostatků stávající komunikace a jejího bezprostředního okolí pomocí systematické kontroly, která je prováděna vyškoleným týmem akreditovaných auditorů bezpečnosti. Cílem je předcházet vzniku dopravních nehod, popřípadě zmírňovat jejich následky.

Výsledkem inspekce je zpráva se seznamem identifikovaných rizik a problémů a návrh doporučení k jejich odstranění či zmírnění.

V praxi se často vyskytuje požadavek na provedení jednorázové bezpečnostní inspekce konkrétního úseku komunikace, lokality nebo specifické části nebo zvláštních aspektů silniční sítě a provozu. Provádíme i tyto inspekce, ty se pak nazývají speciální bezpečnostní inspekce.

Bezpečnostní inspekce  ( 917,42 KB)

Řešení dopravních nehod  ( 937,21 KB)

Kapacitní posouzení komunikací a křižovatek

Kapacitní posouzení komunikace či křižovatky je důležitým podkladem při rozhodování o úpravách komunikací nebo křižovatek, jejímž cílem má být zvýšení propustnosti komunikace. K posouzení se využívá stupňů úrovně kvality dopravy, které hodnotí komunikaci v závislosti na jejím dopravním významu. Vlastnímu posouzení kapacity předchází zjištění intenzit vozidel a v případě křižovatky i rychlosti na hlavní komunikaci.

Výpočet kapacity je velkou pomocí při rozhodování o typu uspořádání křižovatky, počtu jízdních pruhů, existenci odbočovacích a připojovacích pruhů, zřízení světelné signalizace apod.

Kapacitní posouzení komunikace je důležité pro volbu kategorie komunikace a návrhové rychlosti při rekonstrukci komunikace či při přípravě obchvatu.

Úroveň kvality dopravy se dělí na šest stupňů A-F, kde stupeň A znamená, že řidič není nijak omezován ostatními účastníky, stupeň F představuje dopravní kongesci. Navržená úprava má zajistit požadovanou ÚKD pro výhledové intenzity dopravy dané komunikace/ křižovatky.

Kapacitní posouzení komunikací a křižovatek  ( 1,19 MB)

Měření rychlostí, časových odstupů a dalších charakteristik dopravního proudu

Měření rychlostí slouží ke zjištění skutečných rychlostí vozidel. Vyhodnocuje se zpravidla průměrná rychlost, V85, Vmax, Vmin a další. Měření rychlosti může být součástí širšího dopravního průzkumu a může na ně navazovat zjišťování intenzit vozidel a jejich kategorie, posouzení kapacity komunikací či křižovatek, projekční příprava stavebních úprav (např. návrh na snížení rychlosti, zvýšení kapacity) apod.

Měření rychlosti dopravy provádíme několika způsoby podle konkrétního účelu:

 • Kontinuální měření – je vhodné pro sledování účinnosti opatření vedoucí k omezení rychlosti dopravní značkou, tavebním prvkem či pro sledování rychlostí vozidel v křižovatce. Umožňuje rovněž kategorizaci vozidel podle typu (osobní vozidla, nákladní vozidla, aj.).
 • Úsekové měření – pro tento typ měření je nutný kamerový systém s rozpoznáváním RZ, pro tento systém CDV vlastní užitný vzor. Slouží k výpočtu průměrné rychlosti na daném úseku komunikace pomocí známé délky trasy a doby, kterou projetí této trasy vozidlem trvalo. Tento systém také provádí kategorizaci vozidel dle typu.
 • Profilové měření – nejčastější způsob měření, rychlost se zaznamenává pomocí radarů pracujících na základě Dopplerova jevu. CDV vlastní radary Falcon Plus II/III a radary typu Sierzega SR4. Kromě měření rychlosti v daném profilu je zaznamenávána i intenzita vozidel, časové odstupy a vozidla jsou kategorizována podle typu.

Měření rychlostí, časových odstupů a dalších charakteristik dopraního proudu  ( 830,37 KB)

Organizace dopravy - zklidňování

Zklidňování dopravy jsou taková opatření, která mají vést ke zvýšení bezpečnosti chodců, cyklistů i motorové dopravy, s ohledem na potřeby jednotlivých druhů doprav v dané loklaitě. Opatření by měla také snížit dopad na životní prostředí a zvýšit kvalitu života obyvatel.

Zklidnění dopravy lze dosáhnout buď psychologickými prvky (dopravním značením), nebo fyzickými prvky (vložení ostrůvků, zúžení komunikace apod.). Základem zklidňování je však organizace dopravy jako taková a přetvoření uličního prostoru tak, aby byl využíván pouze těmi účastníky, pro které je určen. Znamená to tedy mj. vytvoření pěších zón, obytných zón, Zón 30 apod.

Organizace dopravy - zklidňování  ( 752,11 KB)

Organizace dopravy – parkování

Mnohá města i obce se potýkají s nedostatečným počtem parkovacích míst. V některých případech lze pomocí organizačních opatření (ať psychologických nebo fyzických) dosáhnout požadovaných výsledků při zachování nebo zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů.

Organizaci dopravy v klidu (parkování) provádíme na základě znalostí potřeb obyvatel v daném místě. Před vlastními návrhem zpracováváme dopravně-inženýrské analýzy (směrové průzkumy, zjišťování intenzit dopravy, měření rychlostí vozidel, analýzu dopravních nehod, zpracování dopravních konfliktů apod.). Na základě analýzy oblasti pak provádíme dopravně-inženýrské studie organizace dopravy v klidu. Provádíme také konzultační činnost a zpracováváme různé stupně projektové dokumentace.

Organizace dopravy - parkování  ( 796,86 KB)

Projektová dokumentace dopravních staveb

Projektová dokumentace je zaměřena na základní o kruhy problémů, které je třeba řešit v rámci přípravy realizace stavby, jako jsou: vyhledání vhodné polohy trasy pozemní komunikace, prověření proveditelnosti a účelnosti uvažované stavby, podrobné řešení technických parametrů a určení dopravní prognózy dotčeného území.

Jsme schopni řešit tyto okruhy problémů dopravních staveb efektivně a na základě znalostí výzkumu a praktických znalostí účelně zpracovat různé stupně projektové dokumentace:

 • studie (územní, vyhledávací, proveditelnosti, technická, dopravní …),
 • investiční záměr (IZ),
 • dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR),
 • dokumentace pro stavební povolení (DSP),
 • zadávací dokumentace stavby (DZS),
 • realizační dokumentace stavby (RDS),
 • dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS).

Zpracováváme projektovou dokumentaci dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací vydanou Ministerstvem dopravy, Odbor silniční infrastruktury a dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace se zabývá grafickým a technickým zpracováním dopravních staveb. Řešíme problematiku silničních komunikací, typových ale i nestandardních křižovatek, rozsáhlých zpevněných ploch (průmyslové, obchodní, soukromé objekty, obytné a zklidněné lokality). Vše řešíme na základě znalostí vývoje moderních trendů v dopravním stavitelství a praktických zkušeností.

Projektová dokumentace dopravních staveb  ( 809,00 KB)

Videopasport pozemních komunikací a dopravní značení s využitím inspekčního vozidla

Videopasport pozemní komunikace je hodnotným nástrojem digitální dokumentace při provádění pasportu pozemních komunikací za použití kamerového systému na plovoucím vozidle v reálném provozu za jízdy. Tento pasport může být prováděn jak v intravilánu, tak v extravilánu. Slouží zejména ke zjišťování stavu dopravního značení, vybavení PK, nebezpečných překážek u komunikací, mýtných bran nebo k lokalizaci jiných problémových jevů či uživatelsky definovaných událostí na pozemních komunikacích.

Inspekční vozidlo využíváme především pro:

 • zjištění kontroly umístění a stavu svislého a vodorovného dopravního značení,
 • zjištění směrového a výškového vedení trasy,
 • zjištění podélného a příčného sklonu pozemní komunikace,
 • virtuální prohlídky pozemní komunikace,
 • vyhledávání potenciálně nebezpečných míst,
 • podklad analýzy nehodových lokalit,
 • umístění reklamních poutačů a billboardů v okolí pozemní komunikace,
 • umístění pevných překážek (mostní sloupy, propustky, zábradlí, …),
 • zjištění délky trasy,
 • záznam pozemní komunikace pomocí videokamer,
 • předběžné zhodnocení rozhledových poměrů,
 • zjištění stavu vegetace u komunikace.

Videopasport pozemních komunikací a dopravního značení  ( 821,51 KB)

Poradenská činnost

Máme dlouholeté zkušenosti v oblasti zklidňování dopravy, s organizací dopravy v klidu, s řešením problematiky chodců a cyklistů, utvářením bezpečných pozemních komunikacích, s generely dopravy, s bezpečnostními inspekcemi a audity bezpečnosti, pasporty pozemních komunikacích, měření vlastností dopravního značení apod.

Jsme autory technických podmínek a metodik, ve svých výstupech zohledňujeme současné poznatky a výsledky zahraničních studií.

Náš tým se skládá z certifikovaných bezpečnostních auditorů a autorizovaných inženýrů.

Nabízíme vám služby v těchto oblastech:

Dopravní inženýrství

 • dopravně-inženýrské analýzy a studie,
 • zklidňování dopravy (zóny 30, obytné zóny, aj.),
 • organizace dopravy v klidu,
 • problematika nechráněných účastníků dopravy.

Průzkumy v dopravě, statistiky a analýzy dopravních nehod

 • celostátní sčítání dopravy,
 • statistické zpracování výsledků dopravních průzkumů,
 • analýza dopravních nehod a dopravních konfliktů.

Projektování pozemních komunikací

 • geometrické řešení typových křižovatek a mezikřižovatkových úseků,
 • specializace na řešení nestandardních prvků pozemních komunikací,
 • bezpečnostní audit a bezpečnostní inspekce.

Poradenská činnost  ( 759,65 KB)

Kontakt

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na e-mailu: nabidka@cdv.cz

 

 


 

Fotogalerie