Úvodní strana  »  VIZE NULA

VIZE NULA

VIZE NULA 01

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV), je veřejnou výzkumnou institucí zřízenou podle zákona 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, a jedinou výzkumnou organizací v působnosti Ministerstva dopravy. Bylo založeno rozhodnutím ministra dopravy 1. ledna 1993 jako právní nástupce české části do té doby federálního Výzkumného ústavu dopravního v Žilině. CDV pokračuje v činnosti, která započala v roce 1954. Výzkum a vývoj v oblasti bezpečnosti silniční dopravy je od jejího počátku jedním ze základních pilířů instituce.

1995

CDV bylo organizací, která do České republiky „přinesla“ tzv. švédskou vizi nula. O ambiciózním plánu Švédska z roku 1997 (pozn. poprvé představen již v roce 1995) dosáhnout „nulového počtu usmrcených osob a nulového počtu vážných zranění při silničních dopravních nehodách“ se mj. hovoří v tzv. Bílé knize Komise evropských společenství z roku 2001: „Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout“.

2004-2010

Vzhledem k tomu, že Česká republika vstoupila 1. května 2004 do Evropské unie, bylo nutné přijmout plán ke snižování následků dopravních nehod. Uvedená Bílá kniha byla základním dokumentem pro řadu národních strategických dokumentů, včetně Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2004-2010, jejímž bylo CDV autorem. V dokumentu se mj. uvádí: „Funkční dopravní systém musí poskytovat kvalitní a finančně dostupnou přepravu, aniž by bylo nutné počítat s jeho dosud reálně existujícími negativními účinky. Proto se začínají v zahraničí (Švédsko v r. 1997) prosazovat iniciativy typu "VIZE NULA", což představuje dopravní systém bez usmrcených a těžce zraněných. Ačkoliv se to zdá zatím spíše utopií a doposud jsou i vyspělé státy od tohoto stavu dosti daleko, přece může být jeho dosažení v určitém časovém horizontu reálné. Bezprostředním cílem předkládaného materiálu je zlomit negativní vývoj a nastartovat celospolečenskou změnu v přístupu k problematice bezpečnosti silničního provozu.“ Uvedená iniciativa byla v září 2008 potvrzena také v Revizi a aktualizaci Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období 2008-2010.

CDV se významně podílelo na zavedení bodového hodnocení řidičů v České republice (pozn. od 1. 7. 2006). Bylo odborným partnerem při jeho revizích, data ze systému pravidelně vyhodnocuje.

Od roku 2007 CDV rozvíjí Observatoř bezpečnosti silničního provozu, kde pravidelně přináší poznatky z výzkumu i vývoje nehodovosti v ČR i Evropské unii. Implementovány jsou mj. nepřímé ukazatele bezpečnosti silničního provozu, audity bezpečnosti pozemních komunikací, ankety atd.

V tomto období CDV výrazně přispělo k přijetí a transpozici Směrnice evropského parlamentu a rady 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury. K nástrojům této směrnice CDV vytvořilo všechny metodické pokyny pro jejich provádění, které jsou dostupné na audit-bezpecnosti.cz.

2011-2020

Na VIZI NULA byla postavena také Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020, která je vůdčí vizí také její revize pro období 2017-2020: „Nejvýznamnější strategickou vizí, která je akceptována většinou evropských států a byla rovněž přijata jako oficiální přístup v USA, je VIZE NULA, která považuje výhledově za nepřijatelné, aby v silničním provozu došlo k usmrcení nebo vážnému zranění. Proto je třeba každou nehodu v silničním provozu, při které dojde k usmrcení nebo těžkému zranění, považovat za mimořádnou událost a také na ni adekvátně reagovat. VIZE NULA znamená změnu v chápání odpovědnosti. Nejedná se jen o odpovědnost účastníka silničního provozu, který dopravní nehodu zavinil, ale i spoluodpovědnost těch, kteří se podílejí na vytváření parametrů dopravního systému - projektantech dopravního systému, správcích komunikací, výrobcích automobilů, poskytovatelích služeb pro motoristy, policii, složkách záchranného systému, politicích, zákonodárcích, správních či soudních orgánech, ale i dalších subjektech, které chování v dopravním prostoru svojí činností ovlivňují – např. médiích, učitelích, rodičích apod.“

Od roku 2011 rozvíjí CDV Hloubkovou analýzu dopravních nehod (HADN), která je moderním nástrojem sloužícím k detailnímu poznání mechanismu vzniku nehody i celého jejího průběhu a následků. Podrobná analýza dat, získaná při šetření dopravních nehod, probíhá nezávisle na údajích o nehodách shromažďovaných Policií ČR a jejich statistických výstupech. Podstatou činnosti HADN je zjišťování příčin dopravních nehod a jejich prevence, nikoliv stanovení sankcí či viníka nehody. HADN tak poskytuje nový pohled na příčiny vzniku nehody a může sloužit jako velmi důležité doplnění policejních statistik, které posuzuje příčiny nehod pouze na základě právního zhodnocení jejich zavinění. Data z HADN přináší komplexní pohled na veškeré faktory, které s konkrétní nehodou souvisejí. Rovněž slouží ke zjištění a následné analýze charakteristik vedoucích k jejímu vzniku, ovlivňujících její průběh a následky. Analýza je zaměřena na výzkum z hlediska dopravní infrastruktury, automobilové techniky i psychologického a zdravotního stavu účastníků.

Iniciativu VIZE NULA transponovalo CDV mimo národní strategické dokumenty také do krajských a místních strategií, např. Strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje na období 2012-2020 a Strategie bezpečnosti silničního provozu města Otrokovice na období 2018-2025.

2021-2030

VIZE NULA je potvrzena také v nejnovějším strategickém dokumentu, Strategie BESIP 2021-2030, který na uvedené materiály navazuje: „Základní filozofií Strategie je jednoznačné potvrzení VIZE NULA, ke které se v následující dekádě chce Česká republika významně přiblížit. VIZE NULA považuje za nepřijatelné, aby v silničním provozu došlo k usmrcení nebo vážnému zranění. Pro naplnění této vize je nutné vytvářet bezpečný systém, jehož součástí jsou účastníci provozu, vozidla a dopravní infrastruktura.“

Cíle stanovené touto Strategií jsou v souladu s rámcovou politikou EU v oblasti bezpečnosti silničního provozu 2021-2030 Další kroky směrem k VIZI NULA, Vallettskou deklarací a také se Stockholmskou deklarací. Těmito cíli je snížení počtu usmrcených a těžce zraněných osob v silničním provozu na polovinu mezi roky 2020 a 2030.

Pro účely sledování plnění strategických cílů a klíčových ukazatelů byla vytvořena následující interaktivní sestava. Tato sestava má dvě strany, přičemž první strana obsahuje grafy, které je možné filtrovat dle vybraných filtrů. Druhá strana pak obsahuje tabulky, ve kterých je sledováno plnění strategických cílů a klíčových ukazatelů v rámci ČR i na úrovni jednotlivých krajů. Sestavu je možné pro lepší přehlednost otevřít v samostatném okně kliknutím na ikonu oboustranné šipky v zápatí vpravo doleDetailní informace k charakteristikám klíčových ukazatelů a stanovení předpokladů ke strategii BESIP 2021–2030 jsou k dispozici v následujícím souboru: Předpoklady ke Strategii BESIP 2021–2030  ( 191,67 KB)

2050

Základním cílem VIZE NULA je, aby nejpozději do roku 2050 nebyla na pozemních komunikacích usmrcena nebo těžce zraněna žádná osoba. Původní záměr ze Švédska z roku 1997, že se tak v oblasti fatalit mělo stát již v roce 2020, byl nakonec realisticky posunut o tři dekády, tedy na rok 2050. Nástroje, jak se ke společnému cíli přiblížit, definují v jednotlivých dekádách uvedené Strategie.