Úvodní strana  »  O nás  »  Profil společnosti

Centrum dopravního výzkumu je veřejná výzkumná instituce.

Oficiální název: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Zkratka názvu: CDV

Vize

 • být špičkovým národním výzkumným, expertním a konzultačním ústavem v oblasti dopravy,
 • být respektovaným partnerem pro zahraniční subjekty při řešení výzkumných, ale i komerčních projektů,
 • být spolehlivým nestranným partnerem státní správě a místní samosprávě při řešení dopravních problémů.

Poslání a cíl

Našim posláním je:

 • poskytovat výzkumnou a vývojovou činnost ve specifikovaných oblastech dopravy,
 • být odborně nezávislou expertní a servisní podporou pro ministerstva (zejména dopravy, vnitra, životního prostředí), krajské, městské a obecní orgány státní správy a samosprávy pro jejich strategické taktické rozhodování,
 • podílet se na transferu technologií v dopravním sektoru,
 • zastupovat resort dopravy v mezinárodních organizacích a být aktivní i na poli vzdělávacím,
 • poskytovat expertní a servisní činnost také pro soukromý sektor.

Naším cílem je být špičkovým evropským vědeckovýzkumným ústavem komplexně zabezpečujícím potřeby dopravního systému v ČR plně integrovaného do evropského výzkumného prostoru.

Historie a současnost

Naše instituce byla založena Ministerstvem dopravy v roce 1992.
Je právním nástupcem českých částí Výzkumného ústavu dopravného v Žilině, který vznikl v roce 1954.

Od roku 2007 působíme jako veřejná výzkumná instituce.

Od roku 2014 jsme také znaleckým ústavem a to v oborech:

 • doprava městská a doprava silniční,
 • dopravní psychologie,
 • vliv dopravy na kvalitu a čistotu ovzduší,
 • ochrana ovzduší před vlivy způsobenými dopravou,
 • stavby dopravní, stavby inženýrské, stavební materiál,
 • měření a vyhodnocování hlukové zátěže z dopravy.
Excellence road safety award to Czech transport research centre


Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., je držitelem evropské Ceny bezpečnosti silničního provozu 2014.

Tato cena (Excellence in Road Safety Award) se každoročně uděluje organizaci, která významně a dlouhodobě přispívá ke zvyšování úrovně bezpečnosti silničního provozu.Logo Laboratoře dopravní infrastruktury a životního prostředí (průhledné pozadí)


Pro naši výzkumnou práci využíváme vlastní akreditované laboratoře:
Laboratoř centra dopravního výzkumu (LCDV)

Ve vlastním školicím středisku pořádáme akreditované kurzy.

Všestrannost (multioborovost) v dopravním sektoru

Z jednoho místa poskytujeme služby v celé řadě oborů, od jejího plánování, používání inteligentních systémů a dalších moderních technologií v dopravě přes vliv dopravy na životní prostředí, tvorbu systémů hospodaření i diagnostiku dopravní infrastruktury, dopravní inženýrství, bezpečnost silničního provozu až k humánním aspektům v dopravě, dopravní psychologii a sociologii.
Naše činnost se týká dopravy osobní, nákladní, cyklistické, pěší i kombinované a to na pozemních komunikacích i na železnicích.

Kvalita a odborná způsobilost

Disponujeme odborným personálem na vysoké profesionální úrovni.
V našich řadách jsou autoři mnoha vynálezů, které jsou chráněny patenty a užitnými vzory, soudní znalci a výzkumníci, kteří publikují své poznatky v prestižních publikacích.
Zajišťujeme koncepční, metodický a informační servis pro Ministerstvo dopravy, spolupracujeme s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem vnitra a místního rozvoje.
Výzkumné projekty řešíme v kooperaci s mnoha zahraničními výzkumnými ústavy a vysokými školami.
Naši všestrannost doplňují dlouholeté zkušenosti v oblasti výchovy a vzdělávání v dopravě.

Nestrannost

Kromě vysoké odborné způsobilosti nabízíme také nestrannost garantovanou statusem nezávislé veřejné výzkumné instituce se zahraničním renomé. Jsme autoři nezávislých expertíz, znaleckých posudků a revizních znaleckých posudků. Pokud jsme osloveni médii, naším cílem je podávat aktuální, objektivní a nezkreslené informace.

Mezinárodní spolupráce

Centrum dopravního výzkumu je významně zapojeno do mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce a je uznávaným členem mnoha mezinárodních institucí.

 • členství v mezinárodních sdruženích - ECTRI, FERSI, FEHRL, POLIS, ICTCT, ETSC, ELITE, THE PEP, HUMANIST VCE, SAE, ERTRAC, ASCE, TRB, ASTM, ELCF, FGSV, ICADTS - Seznam zkratek  ( 46,95 KB)
 • Zastupování ČR resp. podpora ústředních orgánů státní správy v mezinárodních organizací - JTRC OECD, IRTAD, ISO, CEN, PIARC
 • multilaterální spolupráce s obdobnými výzkumnými evropskými ústavy a subjekty činnými v dopravním sektoru je uskutečňována v rámci členství v mezinárodních sdruženích, např. FEHRL, FERSI, ECTRI, ETSC, POLIS
 • bilaterální smlouvy o spolupráci, např.: TRL (Velká Británie), TOI (Norsko), RIOH (Čínská lidová rep.), VÚD (Slovenská republika), BASt (Německo)

Spolupráce v rámci České republiky

Centrum dopravního výzkumu je členem těchto odborných organizací nebo platforem:

 • Asociace dopravních psychologů,
 • Asociace elektromobilového průmyslu,
 • Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s.,
 • Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků,
 • Česká společnost pro nedestruktivní testování,
 • Česká silniční společnost,
 • Komora projektových manažerů,
 • Regionální hospodářská komora Brno,
 • Sdružení pro dopravní telematiku ČR,
 • Sdružení pro výstavbu silnic,
 • Společnost pro projektové řízení,
 • Technologická platforma silniční doprava.