Úvodní strana  »  O nás  »  Profil společnosti

Profil Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV), je veřejnou výzkumnou institucí zřízenou podle zákona 341/2005 Sb., a jedinou výzkumnou organizací v působnosti Ministerstva dopravy. Bylo založeno rozhodnutím ministra dopravy k 1. lednu 1993 jako právní nástupce českých částí do té doby federálního Výzkumného ústavu dopravního v Žilině. CDV pokračuje v činnosti, která započala v roce 1954 a má tedy již více než šedesátiletou tradici.

Náš podrobný profil ke stažení

Profil CDV

DOPRAVA PRO BUDOUCNOST - profilové video CDV (kratší)

DOPRAVA PRO BUDOUCNOST - profilové video CDV (delší)

Posláním, misí CDV je

 • uskutečňovat výzkumnou a vývojovou činnost v oblasti dopravy,
 • poskytovat odborně nezávislou expertní a servisní podporu pro ministerstva (zejména dopravy, vnitra a životního prostředí), krajské, městské a obecní orgány státní správy a samosprávy pro jejich strategické a taktické rozhodování,
 • být oporou a nástrojem transferu znalostí komerčním subjektům s cílem posílit jejich konkurenceschopnost v domácím i evropském měřítku,
 • zastupovat resort dopravy v mezinárodních organizacích a být aktivní i na poli vzdělávacím.

Ocenění, certifikáty

 • Vítěz evropské ceny bezpečnosti silničního provozu - Excellence in Road Safety Award
 • Držitel certifikátu systému managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001 a systému environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001 ve výzkumné, vývojové a technické činnosti pro potřeby rozvoje a optimalizace dopravní soustavy jako celku, tak i v jednotlivých druzích dopravy, včetně dopravních cest.

Profil činnosti

Centrum dopravního výzkumu svým výzkumným zaměřením pokrývá klíčové potřeby rozvoje dopravy v České republice, a to na celostátní, regionální i místní úrovni.

 • Zabývá se obory, jako jsou bezpečnost silničního provozu, technologie výstavby, údržby, oprav a rekonstrukcí dopravní infrastruktury včetně geotechnických aspektů a diagnostiky dopravních staveb.
 • Dále řeší dopady dopravy a její infrastruktury na životní prostředí, ale také ekonomiku dopravy, multimodální dopravu, dopravní psychologii, vzdělávání v dopravě, modelování dopravní poptávky, geografické informačními systémy, odbavovací a parkovací systémy a telematické řídicí systémy.
 • Zaměřuje se také na smart mobilitu a nové technologie, jako jsou kupříkladu autonomní systémy a další výzvy dopravy pro budoucnost.
 • DOPRAVA PRO BUDOUCNOST se stala (od loňského roku) ústředním sloganem CDV pro komunikaci s odbornou i laickou veřejností.
 • Za poslední tři roky CDV uspořádalo 21 odborných konferencí, v dopravní výchově spolupracuje s 87 základními školami, 34 mateřskými školami, několika středními a vysokými školami.
 • Disponuje 7 akreditovanými vzdělávacími programy.

Profil CDV obrázek 1

Znalecký ústav

Od roku 2014 je CDV znaleckým ústavem, v současné době v následujících oborech znalecké činnosti:

Doprava

 • Doprava drážní
 • Posuzování technologie drážního provozu

 • Doprava silniční
 • Posuzování otázek v oblasti dopravního inženýrství

  Posuzování provozu na pozemních komunikacích

  Posuzování technických příčin nehod

Psychologie

 • Neklinická psychologie
 • Psychologie dopravy

  Psychologie práce

Speciální technické obory

 • Akustika (mimo akustiky staveb)

Stavebnictví

 • Dopravní stavby - stavby nekolejové dopravy

Životní prostředí včetně přírody a krajiny

 • Emise a vliv na životní prostředí
 • Kvalita ovzduší (mimo kvalitu ovzduší v interiéru staveb)

Metodické centrum

V roli Metodického centra zajištuje CDV koordinaci systému terapeutických programů pro řidiče a jejich dostupnost v rámci celé České republiky. Tyto programy jsou prováděny na základě ustanovení §§ 102a - 102e zákona 361/2000 Sb., o silničním provozu, jenž od 1. 4. 2024 stanovuje pro řidiče novou povinnost, aby mohli získat zpět odebrané řidičské oprávnění.

CDV provozuje vlastní laboratoře

Pro oblast výzkumu i pro komerční účely poskytujeme akreditované zkoušky betonu včetně zkoušek nedestruktivních a odběru vývrtů, zkoušky kameniva, ztvrdlých malt a potěrových materiálů, měření nerovnosti vozovek, měření vlastností vozovek georadarem, geotechnické laboratorní a terénní zkoušky zemin, měření hluku, měření kvality vnějšího ovzduší (imise), stanovení ukazatelů kvality vzorků životního prostředí a zkoušky dopravních značek a dopravního značení.

Nabídku služeb laboratoří dále doplňuje řada prováděných zkoušek v neakreditovaném režimu jak z oblasti dopravní infrastruktury, tak z oblasti životního prostředí.

Bližší informace na stránce Laboratoř Centra dopravního výzkumu.

Mezinárodní spolupráce

Centrum dopravního výzkumu je významně zapojeno do mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce a je uznávaným členem mnoha mezinárodních institucí. Výsledky své výzkumné práce publikuje v prestižních světových časopisech a prezentuje na mezinárodních konferencích. Tím získává důležitou zpětnou vazbu pro další práci i vývoj.

Je členem mezinárodních odborných sdružení

 • členství v mezinárodních sdruženích - ECTRI, FERSI, FEHRL, POLIS, ICTCT, ETSC, ELITE, THE PEP, HUMANIST VCE, SAE, ERTRAC, ASCE, TRB, ASTM, ELCF, FGSV, ICADTS
 • zastupování ČR resp. podpora ústředních orgánů státní správy v mezinárodních organizacích - JTRC OECD, IRTAD, ISO, CEN, PIARC
 • multilaterální spolupráce s obdobnými výzkumnými evropskými ústavy a subjekty činnými v dopravním sektoru je uskutečňována v rámci členství v mezinárodních sdruženích, např. FEHRL, FERSI, ECTRI, ETSC, POLIS
 • bilaterální smlouvy o spolupráci, např.: TRL (Velká Británie), TOI (Norsko), RIOH (Čínská lidová rep.), VÚD (Slovenská republika), BASt (Německo)

Spolupráce v rámci České republiky

Centrum dopravního výzkumu je členem těchto odborných organizací nebo platforem:

 • Asociace dopravních psychologů,
 • Asociace elektromobilového průmyslu,
 • Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s.,
 • Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků,
 • Česká společnost pro nedestruktivní testování,
 • Česká silniční společnost,
 • Komora projektových manažerů,
 • Regionální hospodářská komora Brno,
 • Sdružení pro dopravní telematiku ČR,
 • Sdružení pro výstavbu silnic,
 • Společnost pro projektové řízení,
 • Technologická platforma silniční doprava.

Profil CDV obrázek 2