Úvodní strana  »  Info Servis  »  Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., se sídlem Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno, které může vystupovat i v pozici organizátora různých konferencí, či jiných poskytovaných služeb, jako provozovatel speciálně vytvořeného webu sloužícímu k prezentaci výstupů CDV nebo dceřiných společností (dále také „My“ nebo „CDV“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.cdv.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména

 • Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
 • Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
 • Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 • Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
 • Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese: gdpr@cdv.cz.

Zpracování osobních údajů dětí

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme mimo případy, kdy tyto údaje vyplývají z povahy projektu, nebo jsou výslovně vyžadovány. V takovém případě CDV postupuje v souladu s platnou právní úpravou za dodržení předepsaných povinností a zásad.

Rozsah zpracování osobních údajů

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

 • Vaše jméno, příjmení a případné akademické tituly
 • obchodní firma,
 • adresa nebo sídlo společnosti
 • identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
 • telefonní číslo,
 • e-mailová adresa anebo další údaje potřebné k zajištění poskytované činnosti s ohledem na její povahu a účel.

Pořízování a zveřejňování fotografií nebo audio a video záznamů

Pořízení a zveřejnění fotografií, audio a video záznamů Vaší osoby je možné pouze v případě, že vyplníte registrační formulář na prezenční nebo online akci pořádanou CDV. Vyplněním registračního formuláře udělujete svůj výslovný souhlas, aby Správce ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zpracovával mé osobní údaje, a to:

 • pořízením fotografií, audio nebo video záznamů mé osoby a zveřejněním osobních údajů na nich zachycených.

Tento svůj souhlas s pořízením a zveřejněním fotografií, audio nebo video záznamů mé osoby uděluji za účelem marketingu a propagace Správce a jím nabízených služeb na webových stránkách Správce a na sociálních sítích, u kterých má Správce zřízený vlastní profil (Facebook, Twitter, Linkedin a Youtube), a to na dobu neurčitou, resp. do okamžiku odvolání tohoto souhlasu.

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění našich smluvních povinností, nebo s ohledem na povahu činnosti, jež CDV vůči Vám vykonává (například životopis uchazeče o zaměstnaní, údaje potřebné pro účast v soutěži, informace potřebné pro vyřízení poptávek apod.). Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování. Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na gdpr@cdv.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování.
Konkrétní seznam zpracovatelů je dostupný na vyžádání na gdpr@cdv.cz, a to z důvodu zajištění jeho aktuálnosti.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu;
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování; a
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal(a) udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese gdpr@cdv.cz

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 23. 5. 2022