Úvodní strana  »  Udržitelné dopravní stavby

Udržitelné dopravní stavby za rozumné ceny

Nabízíme Vám konzultační a poradenské služby zaměřené na stavební materiály a konstrukce dopravních staveb. Doporučíme vám kvalitní materiály a šetrné technologie za rozumné ceny.

Ke stažení: Udržitelné dopravní stavby

Pozemní komunikace jsou kromě vlivu dopravy neustále vystaveny klimatickým vlivům a prostému stárnutí materiálů. V průběhu jejich výstavby a údržby se provádí diagnostika jako základní krok pro zjištění aktuálního stavu a volbu optimálního řešení.
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., při zkoumání stavu komunikací využívá akreditované laboratoře, ve kterých provádí zkoušky betonu, kameniva, malt, zemin apod. Dále provádí diagnostiku vozovek rázovým zařízením FWD a georadarem, které zjistí, co je ukryto pod povrchem, aniž ho naruší. Provádíme i nedestruktivní zkoušky a měření, která nevyžadují omezení provozu na pozemní komunikaci.

Podle výsledků expertízy zjistíme:

 • příčiny vzniku vad,
 • stanovíme možné způsoby řešení,
 • navrhneme přesný technologický postup,
 • doporučíme nejvhodnější řešení.

Výrazně tak zvýšíme efektivitu Vašich investovaných prostředků.

Udržitelné dopravní stavby  ( 1,47 MB)

Vyberte si z naší nabídky služeb:

Služby Laboratoře dopravní infrastruktury a Laboratoře životního prostředí akreditované pod č. 1506

Zajistíme pro Vás:

 • zkoušky čerstvého a ztvrdlého betonu včetně odběru jádrových vývrtů,
 • zkoušky zrnitosti kameniva, ztvrdlých malt, pevnosti potěrových materiálů, měření nerovnosti vozovek,
 • geotechnické laboratorní a terénní zkoušky zemin pro dopravní stavby včetně zatěžovacích zkoušek,
 • měření dopravního hluku,
 • stanovení koncentrací limitovaných škodlivin ve vnějším ovzduší (imise), chemické analýzy.

Laboratoře nabízí provádění dalších zkoušek a měření v neakreditovaném režimu, včetně uplatnění následujících nedestruktivních diagnostických metod:

 • georadar (dvoukanálový GSSI, frekvence antén od 250 MHz do 2,6 GHz),
 • rázové zařízení FWD/HWD RODOS pro měření průhybů vozovek,
 • termokamery FLIR pro statické a kontinuální měření,

Diagnostika vozovek a dalších objektů dopravní infrastruktury (včetně použití nedestruktivních metod)

Diagnostický průzkum zahrnuje:

 • vizuální prohlídku poškozené vozovky,
 • měření průhybů rázovým zařízením FWD/HWD a hodnocení únosnosti,
 • odběr jádrových vývrtů stmelených vrstev vozovky,
 • odběr vrtaných (kopaných) sond nestmelených vrstev a podloží vozovky,
 • měření georadarem,
 • provedení laboratorních zkoušek na odebraných vzorcích konstrukčních vrstev a zeminy z podloží,
 • stanovení příčin poruch vozovky a variantní návrh opravy nebo rekonstrukce vozovky.

Ke stažení: Diagnostika vozovek   ( 4,61 MB)

Pomocí multikriteriální analýzy zjištěných údajů o konstrukci vozovky a jejím podloží provedeme návrh opravy nebo rekonstrukce vozovky, který je založen na technologické a ekonomické optimalizaci.
Při zhotovení návrhu oprav nebo rekonstrukcí vycházíme z technických podmínek pro navrhování údržby a oprav:

 • TP 87, v případě vozovek s asfaltovým krytem,
 • TP 92 a TP 91, v případě vozovek s cementobetonovým krytem.

Systém hospodaření s vozovkami

Zpracování odborných studií zaměřených na systémy hospodaření s objekty dopravní infrastruktury, zejména s vozovkami.

 • posouzení stávajícího systému,
 • návrh optimalizace (vstupy, analýzy, výstupy),
 • asistence při zavádění do praxe a ladění systému pro různé správce.

Technologie výstavby a údržby vozovek s cementobetonovým krytem

Ověření nových řešení, materiálů a technologií. Spolupráce s firmami zabývajícími se pokládkou vozovek s CB krytem a jejich údržbu/opravou/rekonstrukcemi.

Posouzení rizika rozpínavých reakcí v betonech

Posouzení kameniv navržených do betonové směsi z hlediska petrografického a chemického za použití elektronového a optického polarizačního mikroskopu. Dále nabízíme vyhodnocení stavu provozovaných betonových konstrukcí z hlediska rozpínavých reakcí (ASR, síranová, …) a výskytu nebezpečných hornin a minerálů.

Technologie speciálních betonů

 • návrh složení betonových směsí,
 • zkoušky čerstvých a zatvrdlých betonů se zaměřením na trvanlivost a odolnost betonů, malt a betonových konstrukcí,
 • zpracování odborných posudků a studií.

Hodnocení kvality provádění zemních prací

 • zkoušky vlastností podloží a podkladních vrstev vozovek,
 • řešení problematiky drenážních systémů a propustnosti zemin v tělese pozemní komunikace,
 • průkazní, kontrolní a přejímací zkoušky,
 • návrh postupů a opatření pro dosažení požadovaných parametrů zemního tělesa,
 • zpracování odborných posudků a studií.

Hodnocení únosnosti podloží a podkladních vrstev

Posouzení únosnosti navrženého řešení a konstrukčních vrstev, včetně ověření funkčnosti drenážních systémů vozovek pozemních komunikací.

Ke stažení: Spolehlivé dopravní stavby s dlouhou životností (nabídka Laboratorního geotechnického zkušebního pole)

Zajištění prohlídek a posouzení stavu mostů

Nabízíme Vám prohlídky mostů pozemních komunikací dle ČSN 736221.

Dále také posouzení zpracované projektové dokumentace.

Zkoušky stavebních hmot

 • návrh složení betonových směsí,
 • zkoušky čerstvých a zatvrdlých betonů se zaměřením na trvanlivost a odolnost betonů, malt a betonových konstrukcí,
 • zpracování odborných posudků a studií.

Nedestruktivní diagnostika

 • Hodnocení konstrukčních vlastností vozovek a dalších objektů dopravní infrastruktury, které se provádí nedestruktivními metodami. Jde především o hodnocení únosnosti vozovek rázovým zařízením FWD, diagnostiku georadarem a termokamerami.
 • Zpracování odborných studií zaměřených na údržbu a hospodaření s vozovkami.

Posuzování projektové dokumentace z technického, bezpečnostního i ekonomického hlediska

Nabízíme Vám kompletní posouzení Vaší projektové dokumentace dopravních staveb.

Prověříme, jestli byla zvolena vhodná technická řešení a zda je cena za navrhované dílo adekvátní.

Posoudíme, zda pro zvolené řešení byly dostatečné podklady ve formě diagnostického průzkumu, zda nejsou stavby, především vozovky a mosty předimenzovány nebo poddimenzovány a zda nacenění jednotlivých položek odpovídá současným cenám.

Odborný posudek může včas odhalit případné chyby a ušetřit Vaše peníze.

Náš tým auditorů bezpečnosti pozemních komunikací také může posoudit Vaše projekty za účelem prevence vzniku dopravních nehod. Nejde jen o kontrolu dodržení technických podmínek, norem a předpisů, ale hledáme v projektu připravované stavby nebo rekonstrukce bezpečnostní deficity a navrhujeme způsob jejich odstranění. Díky tomuto posouzení jsou zohledněny požadavky všech účastníků silničního provozu a dojde ke zvýšení bezpečnosti celé stavby.

Kontakt

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na e-mailu: nabidka@cdv.cz