Úvodní strana  »  Produkty a služby  »  Udržitelné dopravní stavby

Udržitelné dopravní stavby za rozumné ceny

Nabízíme Vám konzultační a poradenské služby zaměřené na stavební materiály a konstrukce dopravních staveb. Doporučíme vám kvalitní materiály a šetrné technologie za rozumné ceny.

Pozemní komunikace jsou kromě vlivu dopravy neustále vystaveny klimatickým vlivům a prostému stárnutí materiálů. V průběhu jejich výstavby a údržby se provádí diagnostika jako základní krok pro zjištění aktuálního stavu a volbu optimálního řešení.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., při zkoumání stavu komunikací využívá akreditované laboratoře, ve kterých provádí zkoušky betonu, kameniva, malt, zemin apod. Dále provádí diagnostiku vozovek tradičními i novými způsoby, včetně nedestruktivních zkoušek a měření, která nevyžadují omezení provozu na pozemní komunikaci.


Podle výsledků expertízy zjistíme:

 • příčiny vzniku vad,
 • stanovíme možné způsoby řešení,
 • navrhneme přesný technologický postup,
 • doporučíme nejvhodnější řešení.

Výrazně tak zvýšíme efektivitu Vašich investovaných prostředků.

Laboratoř dopravní infrastruktury a Laboratoř životního prostředí akreditované pod č. 1506

 • zkoušky čerstvého a ztvrdlého betonu včetně odběru jádrových vývrtů,
 • zkoušky zrnitosti kameniva, ztvrdlých malt, pevnosti potěrových materiálů, měření nerovnosti vozovek,
 • geotechnické laboratorní a terénní zkoušky zemin pro dopravní stavby včetně zatěžovacích zkoušek,
 • měření dopravního hluku,
 • stanovení koncentrací limitovaných škodlivin ve vnějším ovzduší (imise), ekotoxikologické zkoušky.

Laboratoře nabízí provádění dalších zkoušek a měření v neakreditovaném režimu, včetně uplatnění následujících nedestruktivních diagnostických metod:

 • georadar (dvoukanálový GSSI, frekvence antén od 250 MHz do 2,6 GHz),
 • rázové zařízení FWD/HWD RODOS pro měření průhybů vozovek,
 • termokamery FLIR pro statické a kontinuální měření,

Diagnostika vozovek a dalších objektů dopravní infrastruktury (včetně použití nedestruktivních metod)

Diagnostický průzkum zahrnuje:

 • vizuální prohlídku poškozené vozovky,
 • měření průhybů rázovým zařízením FWD/HWD a hodnocení únosnosti,
 • odběr jádrových vývrtů stmelených vrstev vozovky,
 • odběr vrtaných (kopaných) sond nestmelených vrstev a podloží vozovky,
 • měření georadarem,
 • provedení laboratorních zkoušek na odebraných vzorcích konstrukčních vrstev a zeminy z podloží,
 • stanovení příčin poruch vozovky a variantní návrh opravy nebo rekonstrukce vozovky.

Ke stažení: Diagnostika vozovek   ( 5,81 MB)

Návrh opravy nebo rekonstrukce vozovky

Pomocí multikriteriální analýzy zjištěných údajů o konstrukci vozovky a jejím podloží provedeme návrh opravy nebo rekonstrukce vozovky, který je založen na technologické a ekonomické optimalizaci.

Při zhotovení návrhu oprav nebo rekonstrukcí vycházíme z technických podmínek pro navrhování údržby a oprav:

 • TP 87, v případě vozovek s asfaltovým krytem,
 • TP 92 a TP 91, v případě vozovek s cementobetonovým krytem.

Ke stažení: Diagnostika vozovek   ( 5,81 MB)

Systém hospodaření s vozovkami

Zpracování odborných studií zaměřených na systémy hospodaření s objekty dopravní infrastruktury, zejména s vozovkami.

 • posouzení stávajícího systému,
 • návrh optimalizace (vstupy, analýzy, výstupy),
 • asistence při zavádění do praxe a ladění systému pro různé správce.

Technologie výstavby a údržby vozovek s cementobetonovým krytem

Ověření nových řešení, materiálů a technologií. Spolupráce s firmami zabývajícími se pokládkou vozovek s CB krytem a jejich údržbu/opravou/rekonstrukcemi.

Posouzení rizika rozpínavých reakcí v betonech

Posouzení kameniv navržených do betonové směsi z hlediska petrografického a chemického za použití elektronového a optického polarizačního mikroskopu. Dále nabízíme vyhodnocení stavu provozovaných betonových konstrukcí z hlediska rozpínavých reakcí (ASR, síranová, …) a výskytu nebezpečných hornin a minerálů.

Technologie speciálních betonů

 • návrh složení betonových směsí,
 • zkoušky čerstvých a zatvrdlých betonů se zaměřením na trvanlivost a odolnost betonů, malt a betonových konstrukcí,
 • zpracování odborných posudků a studií.

Hodnocení kvality provádění zemních prací

 • zkoušky vlastností podloží a podkladních vrstev vozovek,
 • řešení problematiky drenážních systémů a propustnosti zemin v tělese pozemní komunikace,
 • průkazní, kontrolní a přejímací zkoušky,
 • návrh postupů a opatření pro dosažení požadovaných parametrů zemního tělesa,
 • zpracování odborných posudků a studií.

Hodnocení únosnosti podloží a podkladních vrstev

Posouzení únosnosti navrženého řešení a konstrukčních vrstev, včetně ověření funkčnosti drenážních systémů vozovek pozemních komunikací.

Ke stažení: Spolehlivé dopravní stavby s dlouhou životností (nabídka Laboratorního geotechnického zkušebního pole)

Zajištění prohlídek a posouzení stavu mostů

Nabízíme Vám prohlídky mostů pozemních komunikací dle ČSN 736221.

Dále také posouzení zpracované projektové dokumentace.

Kontakt

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na e-mailu: