Úvodní strana  »  Výzkum  »  Aktuální projekty

Aktuální projekty

Tematická oblast dopravní infrastruktury a životního prostředí

Národní projekty
NOx2030 Predikce úspor emisí ze silniční dopravy do roku 2030 dosažených aplikací vybraných daňových a poplatkových nástrojů Technologická agentura České republiky 02/2021 12/2023
H2Doprava Predikce potřeb, plánování a podpora efektivního rozvoje sítě veřejných dobíjecích/tankovacích stanic alternativních pohonů Technologická agentura České republiky 01/2021 12/2023
KLAS Stanovení hodnot klasifikačních stupňů pro hodnocení hlučnosti povrchů vozovek v ČR Technologická agentura České republiky 01/2021 12/2024
EXPAND Expandibilita podkladních vrstev a podloží vozovek Technologická agentura České republiky 05/2021 04/2024
RETROFLEX Bezkontaktní měření retroreflexe svislého dopravního značení z měřícího vozidla Technologická agentura České republiky 02/2021 10/2022
ROZVOZ Rozvoj území s využitím nízkohlučných vozovek Technologická agentura České republiky 01.01.2019  31.12.2022
MEMORESP Rozvoj metodik pro reporting emisí a propadů skleníkových plynů a jejich projekcí, včetně projekcí emisí tradičních polutantů Technologická agentura České republiky 01.05.2019 31.12.2022
ALBET Opatření zvyšující životnost vozovek s cementobetonovým krytem v souvislosti s omezením přísunu alkálií z externích zdrojů Technologická agentura České republiky 01.04.2020 31.03.2024
MOST-NDT Nové přístupy při diagnostice stavu výztuže předpjatých mostních nosníků Technologická agentura České republiky 01.04.2020 31.12.2022
SKID-LIFE Životnost protismykových vlastností povrchů vozovek, její predikce a skutečný vývoj v čase Technologická agentura České republiky 01.04.2020 31.12.2023
POLYMER Aplikace polymerního povlaku na vybavení pozemních komunikací za účelem zvýšení bezpečnosti provozu s ohledem na vnímání účastníků silničního provozu a prodloužení jejich životnosti Technologická agentura České republiky 01.04.2020 31.03.2022
Zahraniční projekty
PAUPZKO Detailní monitoring polycyklických aromatických uhlovodíků v návaznosti na zpřesnění PZKO zóny Jihovýchod CZ06Z 2020+ Státní fond životního prostředí, Norské fondy 05/2021 04/2024
KAPOOO Krajský akční plán pro oblast ochrany ovzduší Státní fond životního prostředí, Norské fondy 04/2021 12/2023
CLIMASUM Zmírňování klimatických změn prostřednictvím udržitelné městské mobility EUKI – Evropská iniciativa na ochranu klimatu 10/2021 09/2023
SaveGREEN Safeguarding the functionality of transnationally important ecological corridors in the Danube basin Ministerstvo pro místní rozvoj, Interreg 01.07.2020 31.12.2022

Tematická oblast bezpečnosti a dopravního inženýrství

Národní projekty
RFID Dálkový odečet dopravního značení pro autonomní vozidla pomocí technologie RFID Ministerstvo průmyslu a obchodu (OPPIK) 06/2021 03/2023
FRPSloup Bezpečné sloupy v dopravě Technologická agentura ČR 01/2022 12/2024
RoTAS RoboTouch – virtuální realita a robotická rukavice pro telenavigaci autonomních dopravních systémů Technologická agentura ČR 01/2022 12/2024
VIRTUAL Využití virtuálních kolejí pro zvýšení bezpečnosti, spolehlivosti a efektivity autonomních vozidel Technologická agentura ČR 02/2022 05/2025
DEFORMACE Moderní metody dokumentace a analýzy poškození vozidel Technologická agentura ČR 01/2021 12/2023
KOVES Výzkum opatření k zabránění střetů motorových vozidel s velkými savci na silnicích nižších tříd Technologická agentura ČR 01/2021 12/2023
PREPAS Predikce pádu stromů pro zajištění bezpečnosti železničního provozu Technologická agentura ČR 01/2021 12/2023
Dobíjecí body v ČR Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů Technologická agentura ČR 01/2021 12/2022
TELEOP Situační povědomí operátora dálkově řízeného vozidla Technologická agentura České republiky 01.02.2020 31.12.2022
HD-MAPY HD mapové podklady jako prostředek zvyšování odolnosti a bezpečnosti (autonomních) vozidel Technologická agentura České republik 01.03.2020 31.12.2022
VYKAEDO Výzkum vhodných úprav křižovatek ve vztahu ke kapacitě a environmentálním dopadům Technologická agentura České republik 01.06.2020 31.12.2023
SNAM Systematizace neřidičských aktivit při řízení v autonomním módu Technologická agentura České republik 01.01.2022 31.12.2024
Zahraniční projekty
SHOW Shared automation Operating models for Worldwide Adoption European Commision 01.01.2020 31.12.2023
AUGMENTED Augmenting and Evaluating the Physical and Digital Infrastructure for CCAM deployment Commission of the European Communities 01.09.2022 31.12.2025

Tematická oblast lidského faktoru v dopravě a dopravního modelování

Národní projekty
KOMPLEX Komplexní systém psychologické ponehodové péče v ČR Technologická agentura ČR 04/2021 12/2023
SOMKo Systém diagnostiky stavu a ochrany mostních konstrukcí s využitím WIM Technologická agentura ČR 04/2021 03/2024
GSIDetector Systém detekce rušení signálů družicové navigace pro oblast integrovaných bezpečnostních prvků v silniční dopravě Technologická agentura ČR 01/2021 12/2024
METRIK Nové technologie využívající Big data a IoT systémy pro podporu kontinuálního sledování výkonnosti silniční sítě Technologická agentura ČR 01/2021 12/2023
MaaSPark Systém pro řízení nabídky služeb dostupné parkovací kapacity Technologická agentura ČR 01/2021 11/2023
C-ZONE Centrální digitální evidence dopravních omezení na silniční síti ČR Technologická agentura ČR 01.02.2020 31.12.2022
NeuroFlow Systém pro predikce vývoje dynamiky dopravních proudů založené na hluboké neuronové síti Technologická agentura ČR 01.02.2020 31.12.2023
VERTIMOVE VERTIMOVE Technologická agentura ČR 01/2022 12/2023
Zahraniční projekty
CLEVERNET Zavádzanie inovatívnych senzorických sietí v cezhraničných regiónech Interreg 01/2021 12/2022
Data4PT Programme Support Action to support Member States in the development and deployment of European public transport data standards Transmodel, NeTEx and SIRI for the provision of Union-wide multimodal travel information services which apply to the TEN-T netw European Commission 01.04.2020 31.03.2024

Projekty spolufinancované z EU

  Název
1. Dopravní VaV centrum (OP VaVpI)
2. Projekty ochrany vynálezů formou užitných vzorů (OP PI)
3. Užitné vzory a patenty s podporou OP PI (OP PI)
4. Rozvoj aplikačního potenciálu (OP VK)
5. Rozvoj v oboru dopravního inženýrství (OP VK)
6. Rozvoj moderních inteligentních dopravních systémů (OP VK)
7. Zvýšení vědeckovýzkumného potenciálu pracovníků a studentů technických vysokých škol v oblasti dopravy a nových dopravních technologií (OP VK)
8. Centrum transferu technologií v Centru dopravního výzkumu, v. v. i.

 

Projekty, které už proběhly, najdete v archivu projektů.