Úvodní strana  »  Výzkum  »  Aktuální projekty

Aktuální projekty

Tematická oblast dopravní infrastruktury a životního prostředí

Národní projekty
H2Doprava Predikce potřeb, plánování a podpora efektivního rozvoje sítě veřejných dobíjecích/tankovacích stanic alternativních pohonů Technologická agentura České republiky 01/2021 12/2023
KLAS Stanovení hodnot klasifikačních stupňů pro hodnocení hlučnosti povrchů vozovek v ČR Technologická agentura České republiky 01/2021 12/2024
EXPAND Expandibilita podkladních vrstev a podloží vozovek Technologická agentura České republiky 05/2021 04/2024
RETROFLEX Bezkontaktní měření retroreflexe svislého dopravního značení z měřícího vozidla Technologická agentura České republiky 02/2021 10/2022
PARKY Městské parky jako kvalitní sociální a přírodní prostředí pro život Technologická agentura České republiky 01.06.2018 31.12.2021
ROZVOZ Rozvoj území s využitím nízkohlučných vozovek Technologická agentura České republiky 01.01.2019  31.12.2022
SENZORY Aplikace nízkonákladových senzorů pro měření kvality ovzduší v souvislosti s dopravními opatřeními Technologická agentura České republiky 01.01.2018 31.12.2020
MEMORESP Rozvoj metodik pro reporting emisí a propadů skleníkových plynů a jejich projekcí, včetně projekcí emisí tradičních polutantů Technologická agentura České republiky 01.05.2019 31.12.2022
VODREZIM Materiály pro optimalizaci vodního režimu v betonu z hlediska prodloužení jeho životnosti Technologická agentura České republiky 01.01.2017 31.12.2020
ALBET Opatření zvyšující životnost vozovek s cementobetonovým krytem v souvislosti s omezením přísunu alkálií z externích zdrojů Technologická agentura České republiky 01.04.2020 31.03.2024
MOST-NDT Nové přístupy při diagnostice stavu výztuže předpjatých mostních nosníků Technologická agentura České republiky 01.04.2020 31.12.2022
HL-PROH Analýza a optimalizace provádění a výstupů hlavních prohlídek na jednotlivých třídách pozemních komunikací Technologická agentura České republiky 01.04.2020 31.12.2021
SKID-LIFE Životnost protismykových vlastností povrchů vozovek, její predikce a skutečný vývoj v čase Technologická agentura České republiky 01.04.2020 31.12.2023
POLYMER Aplikace polymerního povlaku na vybavení pozemních komunikací za účelem zvýšení bezpečnosti provozu s ohledem na vnímání účastníků silničního provozu a prodloužení jejich životnosti Technologická agentura České republiky 01.04.2020 31.03.2022
Zahraniční projekty
SaveGREEN Safeguarding the functionality of transnationally important ecological corridors in the Danube basin Ministerstvo pro místní rozvoj, Interreg 01.07.2020 31.12.2022

Tematická oblast bezpečnosti a dopravního inženýrství

Národní projekty
DEFORMACE Moderní metody dokumentace a analýzy poškození vozidel Technologická agentura ČR 01/2021 12/2023
KOVES Výzkum opatření k zabránění střetů motorových vozidel s velkými savci na silnicích nižších tříd Technologická agentura ČR 01/2021 12/2023
PREPAS Predikce pádu stromů pro zajištění bezpečnosti železničního provozu Technologická agentura ČR 01/2021 12/2023
Dobíjecí body v ČR Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů Technologická agentura ČR 01/2021 12/2022
NSBSP Vytvoření Národní strategie bezpečnosti silničního provozu pro období 2011 - 2020 Ministerstvo dopravy 1. 1. 2009 31. 12. 2020
KATALOG Katalog testovacích oblastí pro autonomní vozidla Státní fond dopravní infrastruktury 21.05.2018 31.12.2020
TELEOP Situační povědomí operátora dálkově řízeného vozidla Technologická agentura České republiky 01.02.2020 31.12.2022
HD-MAPY HD mapové podklady jako prostředek zvyšování odolnosti a bezpečnosti (autonomních) vozidel Technologická agentura České republik 01.03.2020 31.12.2022
MALINKA Humanizací uličního prostoru ke zvýšení kvality života ve městech a obcích Technologická agentura České republik 01.01.2019 31.12.2021
KAMPANĚ Výzkum vlivu dopravně bezpečnostních kampaní na zvýšení bezpečnosti na silnicích Technologická agentura České republik 01.01.2019 31.12.2021
Implementace BESIP Strategické plánování bezpečnosti silničního provozu ve městech a jeho zavádění do praxe Technologická agentura České republik 01.01.2019 31.12.2021
VYKAEDO Výzkum vhodných úprav křižovatek ve vztahu ke kapacitě a environmentálním dopadům Technologická agentura České republik 01.06.2020 31.12.2023
Zahraniční projekty
SHOW Shared automation Operating models for Worldwide Adoption European Commision 01.01.2020 31.12.2023
EnVeROS Environmental Education through Roadkills Observation Systems European Commision 25.09.2018  30.09.2020

Tematická oblast lidského faktoru v dopravě a dopravního modelování

Národní projekty
KOMPLEX Komplexní systém psychologické ponehodové péče v ČR Technologická agentura ČR 04/2021 12/2023
SOMKo Systém diagnostiky stavu a ochrany mostních konstrukcí s využitím WIM Technologická agentura ČR 04/2021 03/2024
GSIDetector Systém detekce rušení signálů družicové navigace pro oblast integrovaných bezpečnostních prvků v silniční dopravě Technologická agentura ČR 01/2021 12/2024
METRIK Nové technologie využívající Big data a IoT systémy pro podporu kontinuálního sledování výkonnosti silniční sítě Technologická agentura ČR 01/2021 12/2023
MaaSPark Systém pro řízení nabídky služeb dostupné parkovací kapacity Technologická agentura ČR 01/2021 11/2023
POKROK Pokročilý regresní odhad kapacity dálničních uzavírek Technologická agentura ČR 01.06.2019 31.05.2021
DISPEČEŘI Tvorba komplexního systému řízení železničního provozu v ČR Technologická agentura ČR 01.02.2018  30.06.2021
DRILL Pokles schopnosti řídit v kontextu autonomní mobility Technologická agentura ČR 1. 11. 2018 31. 12. 2021
SIM_HZS_JmK Zvýšení akceschopnosti jednotek HZS Jihomoravského kraje - využití řidičského simulátoru nákladního vozidla pří výzkumu, výcviku a evaluaci řidičského chování během řízení vozidel HZS s aktivním modrým majákem Technologická agentura ČR 01.01.2019 31.12.2021
PAVAMTIO Podpora implementace technologie autonomních vozidel a inovativních mobilitních služeb v českých městech a regionech Technologická agentura ČR 01.03.2018 31.12.2021
C-ZONE Centrální digitální evidence dopravních omezení na silniční síti ČR Technologická agentura ČR 01.02.2020 31.12.2022
NeuroFlow Systém pro predikce vývoje dynamiky dopravních proudů založené na hluboké neuronové síti Technologická agentura ČR 01.02.2020 31.12.2023
Zahraniční projekty
CLEVERNET Zavádzanie inovatívnych senzorických sietí v cezhraničných regiónech Interreg 01/2021 12/2022
Data4PT Programme Support Action to support Member States in the development and deployment of European public transport data standards Transmodel, NeTEx and SIRI for the provision of Union-wide multimodal travel information services which apply to the TEN-T netw European Commission 01.04.2020 31.03.2024
TRANSREGIO Zlepšení technických a kapacitních parametrů železničního spojení jihomoravského a dolnomoravského regionu. Ministerstvo pro místní rozvoj, Interreg 25.06.2019 31.05.2021

Projekt programu Horizon 2020

Název
BE OPEN European forum and oBsErvatory for OPEN science in transport 1. 1. 2019 30. 6. 2021

Projekty spolufinancované z EU

  Název
1. Dopravní VaV centrum (OP VaVpI)
2. Projekty ochrany vynálezů formou užitných vzorů (OP PI)
3. Užitné vzory a patenty s podporou OP PI (OP PI)
4. Rozvoj aplikačního potenciálu (OP VK)
5. Rozvoj v oboru dopravního inženýrství (OP VK)
6. Rozvoj moderních inteligentních dopravních systémů (OP VK)
7. Zvýšení vědeckovýzkumného potenciálu pracovníků a studentů technických vysokých škol v oblasti dopravy a nových dopravních technologií (OP VK)
8. Centrum transferu technologií v Centru dopravního výzkumu, v. v. i.

 

Projekty, které už proběhly, najdete v archivu projektů.