Úvodní strana  »  Snižování zátěže životního prostředí

Snižování zátěže životního prostředí

Jedním z nejzávažnějších problémů dopravy měst a obcí je znečištění ovzduší emisemi, které mají rizikový vliv na zdraví člověka. Dopravní provoz produkuje velké množství znečišťujících látek a zatěžuje obyvatele nadměrným hlukem.


Ke stažení: Snížení zátěže životního prostředí

Nabízíme Vám proto komplexní řešení tohoto problému:

 • Provádíme systematický výzkum, monitoring a vyhodnocení zátěže životního prostředí dopravou včetně možných zdravotních rizik.
 • Stanovíme a vyhodnotíme vybrané indikátory zátěže životního prostředí, a to včetně jejich trendů.
 • Zpracujeme pro Vás metodické postupy či odborné studie vč. návrhu opatření vedoucích ke snížení zátěže životního prostředí dopravou.

Vyberte si z naší nabídky služeb:

Měření kvality ovzduší v rozsahu zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

Provádíme měření koncentrací škodlivých látek v ovzduší uvedených v zákoně č. 201/2012 Sb. autorizovaná MŽP a akreditovaná ČIA: oxid dusičitý, oxid uhelnatý, oxid siřičitý, troposférický ozón, benzen, pevné částice PM10 a PM2.5, arsen, kadmium, nikl, olovo a benzo[a]pyren.

Součástí mohou být měření dalších škodlivin:

 • sulfan, oxid dusný, oxidy dusíku, oxid uhličitý, těkavé organické látky (celkové)
  Měření provádíme přístrojem Airpointer® (Recordum Messtechnik GmbH, Rakousko). Může být prováděno současně ve dvou lokalitách. Délka měření probíhá dle požadavků zadavatele, lze dohodnout různá schémata měření.
 • aromatické uhlovodíky (toluen, etylbenzen, o-xylen, m,p-xyleny) a 1.3 – butadien
  Měření provádíme přístrojem VOC71M (ENVIRONMENT SA, Francie). Měřit můžeme kontinuálně v 15minutových intervalech.
 • měření velikostní distribuce pevných částic frakcí PM1.0, PM2.5 a PM10, měření početních koncentrací částic ve 32 velikostních frakcích od 250 nm po 32 µm
  Měření provádíme přístrojem EnvironCheck 107 (Grimm aerosol technik, Německo).
 • měření velikostní distribuce částic s aerodynamickým průměrem od 6 nm po 10 µm tzn. vč. nanočástic, početních koncentrací částic ve 14 velikostních frakcích od 6 nm do 10 µm tzn. vč. nanočástic
  Měření provádíme přístrojem ELPI®+ (Dekati Ltd., Finsko).
 • odběry vzorků pevných částic frakcí PM1.0, PM2.5 a PM10
  Měření provádíme přístroji Leckel MVS6 (Sven Leckel Ingenierbüro GmbH, Německo) a TSP – přístroje PS-1 (Graseby-Andersen, USA).
 • odběry vzorků pevných částic s aerodynamickým průměrem od 15 nm po 10 µm ve 13 velikostních intervalech tzn. vč. nanočástic
  Měření provádíme přístrojem ELPI®+ (Dekati Ltd., Finsko)
 • sledování morfologie pevných částic vč. prvkového složení jednotlivých částic
  Požíváme skenovací elektronový mikroskop (SEM) VEGA TS 5136 LSU (Tescan s.r.o., ČR) s energiově disperzním analyzátorem (EDX) Quantax XFlash® 6 (Bruker Nano GmbH, Německo).
 • stanovení koncentrací prvků ve vzorcích pevných částic vč. těžkých a platinových kovů
  Měření provádíme přístrojem 8800 ICP-QQQ-MS (Agilent Technologies, Japonsko).
 • stanovení koncentrací polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) ve vzorcích pevných částic
  Měření provádíme přístroje QP 2010 GC/MS (Shimadzu, Japonsko) a systém GC MS/MS Triple Quadrupole 7000C a GC 7890B (Agilent Technologies, Japonsko).
 • stanovení koncentrací těkavých aromatických uhlovodíků (BTEX) v ovzduší s využitím termodesorpce
  Používáme systém GC MS/MS Triple Quadrupole 7000C, GC 7890B a Mini Thermal Desorber7667A (Agilent Technologies, Japonsko).

Měření může být prováděno současně na dvou lokalitách, délka měření dle požadavků, lze dohodnout i jiná schémata měření.

Měření kvality ovzduší v městských parcích

Principy měření znečištění ovzduší můžeme využít v jakékoliv lokalitě, například i v městských parcích. Informace o kvalitě ovzduší vám pomůže při plánování, budování a údržbě těchto významných zelených ploch ve městech.

Poskytujeme komplexní službu, která zahrnuje:

 • rozmístění měřicích přístrojů,
 • odběr vzorků na filtry,
 • analýzu odebraných vzorků v naší akreditované laboratoři a
 • zpracování výsledků do koncentračních růžic umístěných v mapě.

Více informací najdete i v tomto produktovém listu.

Pokud chcete znát kvalitu ovzduší ve vašem parku nebo jiné lokalitě, kontaktujte nás pro nezávaznou nabídku realizace měření škodlivin.

Orientační cena: 1 800 – 6 500 Kč/den podle rozsahu požadovaného měření a vzdálenosti od Brna.

Hodnocení kontaminace životního prostředí

Nabízíme jak komplexní hodnocení kontaminace životního prostředí na určité lokalitě, tak jednotlivých složek životního prostředí. Využíváme vlastní laboratoře vybavené špičkovou přístrojovou technikou pro odběry environmentálních vzorků. K jejich zpracování a přípravě k chemickým a toxikologickým analýzám a následnému kvalitativnímu i kvantitativnímu stanovení široké škály organických i anorganických látek včetně jejich stopových a ultrastopových koncentrací.

Hodnocení kontaminace ovzduší:
Informace jsou v kapitole Měření kvality ovzduší v rozsahu zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.

Hodnocení kontaminace půd:

 • homogenizace vzorků, příprava vodných výluhů pomocí analytického sítovacího stroje AS 300 Control, čelisťového drtiče BB 50, děliče vzorků PT 100 a oscilačního mlýna MM 400 (vše Retsch, Německo),
 • extrakce a rozklad vzorků mikrovlnným zařízením Speed Wave four (Berghoff GmbH, Německo),
 • stanovení koncentrací prvků vč. těžkých a platinových kovů přístrojem 8800 ICP-QQQ-MS (Agilent Technologies, Japonsko),
 • extrakce vzorků zemin s využitím extrakčního systému pro extrakce pevná látka-kapalina na principu „fluidized bed extraction“ (extraktor IKA RET control – VISC),
 • stanovení koncentrací polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) přístrojem QP 2010 GC/MS (Shimadzu, Japonsko) a systém GC MS/MS Triple Quadrupole 7000C a GC 7890B (Agilent Technologies, Japonsko),
 • stanovení kationtové výměnné kapacity - titračně, pH - laboratorní pH/konduktometrem Orion (Thermo Fisher Scientific Inc., USA),
 • testy toxicity vodných výluhů vzorků půd:
  Zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas,
  Zkouška inhibice pohyblivosti korýše Daphnia magna,
  Zkouška inhibice klíčivosti Sinapis alba – vše dle platných normovaných postupů přístroji spektrofotometr INFINITE M 200 Pro Nanoquant (Tecan Group Ltd., Švýcarsko), laboratorní pH/konduktometr Orion (Thermo Fisher Scientific Inc., USA), digitální luxmetr Testo 545 (TESTO, ČR), termostatovaná skříň TS 606/2-Var (WTW instruments, GmbH, Německo) a další vybavením.

Hodnocení stavebních materiálů, druhotných surovin a odpadů:

 • homogenizace vzorků, příprava vodných výluhů analytickým sítovacím strojem AS 300 Control, čelisťovým drtičem BB 50, děličem vzorků PT 100, oscilačním mlýnem MM 400 (vše Retsch, Německo),
 • rozklad vzorků mikrovlnným zařízením Speed Wave four (Berghoff GmbH, Německo),
 • stanovení koncentrací prvků vč. těžkých a platinových kovů přístrojem 8800 ICP-QQQ-MS (Agilent Technologies, Japonsko),
 • extrakce vzorků zemin s využitím extrakčního systému pro extrakce pevná látka-kapalina na principu „fluidized bed extraction“ (extraktor IKA RET control – VISC),
 • stanovení koncentrací polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) přístrojem QP 2010 GC/MS (Shimadzu, Japonsko) a systémem GC MS/MS Triple Quadrupole 7000C a GC 7890B (Agilent Technologies, Japonsko),
 • testy toxicity vodných výluhů vzorků materiálů a odpadů:
  zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas,
  zkouška inhibice pohyblivosti korýše Daphnia magna,
  zkouška inhibice klíčivosti Sinapis alba – vše dle platných normovaných postupů přístroji: spektrofotometr INFINITE M 200 Pro Nanoquant (Tecan Group Ltd., Švýcarsko), laboratorní pH/konduktometr Orion (Thermo Fisher Scientific Inc., USA), digitální luxmetr Testo 545 (TESTO, ČR), termostatovaná skříň TS 606/2-Var (WTW instruments, GmbH, Německo) a další vybavení.

Hodnocení kontaminace vod:

 • měření pH a konduktivity v terénu (při odběru vzorků – pH) konduktometrem Ysi Professional Plus (Ysi Inc., USA),
 • stanovení koncentrací prvků vč. těžkých a platinových kovů přístrojem 8800 ICP-QQQ-MS (Agilent Technologies, Japonsko),
 • stanovení koncentrací polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) – přístrojem QP 2010 GC/MS (Shimadzu, Japonsko) a systémem GC MS/MS Triple Quadrupole 7000C a GC systém 7890B (Agilent Technologies, Japonsko),
 • testy toxicity vodných vzorků:
  zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas,
  zkouška inhibice pohyblivosti korýše Daphnia magna,
  zkouška inhibice klíčivosti Sinapis alba – vše dle platných normovaných postupů přístrojem spektrofotometr INFINITE M 200 Pro Nanoquant (Tecan Group Ltd., Švýcarsko), laboratorní pH/konduktometr Orion (Thermo Fisher Scientific Inc., USA), digitální luxmetr Testo 545 (TESTO, ČR), termostatovaná skříň TS 606/2-Var (WTW instruments, GmbH, Německo) a další vybavení.

Měření emisí vozidel v reálném provozu

Měření emisí vozidel v reálném provozu zahrnuje: kontinuální měření koncentrací plynných emisí O2, CO, CO2, HC a NOx, izokinetický odběr vzorku tuhých částic, izokinetický odběr vzorku plynů vč. nelimitovaných škodlivých látek do vaků pro podrobnou laboratorní analýzu s možností rozšíření o přístroje pro měření dalších, výše nespecifikovaných plynných emisí, odběr vzorků pro dva různé režimy jízdy, měření průtoku výfukových plynů, měření tlaku a teploty výfukových plynů.
Vše provádíme na zařízení vyvinutém Centrem dopravního výzkumu a SEKO spol. s.r.o.

Výhodou zařízení je: sloučení signálů z měřicích přístrojů se signálem GPS, snadná a rychlá montáž k měřenému vozidlu (vybavenému tažným zařízením), možnost přenesení aparatury, umístěné na paletě, na/do měřeného vozidla (bez tažného zařízení – nákladní vozidla, lokomotivy apod.), možnost použití samostatných modulů pro měření koncentrací plynných emisí (pro automobily nevybavené tažným zařízením), měření na válcovém dynamometru, na uzavřené testovací trati a ve skutečném provozu, měření silničních vozidel i nesilničních vozidel a strojů.

Zpracování dat obsahuje:

 • výpočet emisí a spotřeby z kompletního vzorku dat,
 • výpočet emisí a spotřeby dle procedury PEMS (selektivní, srovnatelné s homologačním cyklem, slouží pro stanovení faktoru konformity – přípustná odchylka za dobu životnosti vozidla).

Jízdní cykly:

 • předem definované (standardizované, vlastní),
 • silniční provoz:
  • standardní trasa – srovnávací měření
  • dle procedury PEMS – nahodilá trasa, stanoven poměr městského, mimoměstského a dálničního provozu.

Nabídka služeb mobilní laboratoře pro měření emisí  ( 1,99 MB)

Problematika paliv a maziv

Nabídka obsahuje:

 • zpřesnění interpretace výsledků měření emisí,
 • zdůvodnění anomálií v emisních charakteristikách vozidel,
 • vliv na emisní faktory vozidel,
 • zpřesnění vstupů pro emisní modelování (scénáře rozvoje AP),
 • vliv alternativních paliv na degradaci motorového oleje,
 • posouzení technického stavu vozidel na základě motorového oleje.

Využití přístroje Nicolet iS5 - Thermo Fisher Scientific Inc., USA

Výpočty emisních bilancí z dopravy

Nabídka zahrnuje: bilance emisí mobilních zdrojů ze silniční dopravy (včetně emisí TZL z otěrů a emisí VOC z odparů palivového systému benzínových vozidel), železniční, letecké a vodní dopravy a dále emise z nesilničních zdrojů (zemědělské, lesní a stavební stroje, vozidla armády, stavební stroje, údržba zeleně, apod.).

Výpočet emisí z dopravy zajišťujeme dle vlastní metodiky. Používaný modelový výpočet využívá podkladů dopravních statistik, údajů o prodeji pohonných hmot, o skladbě vozového parku a odhadech ročních proběhů jednotlivých kategorií vozidel. Emise jsou stanoveny pomocí vypočítaného podílu na spotřebě pohonných hmot jednotlivých kategorií vozidel a příslušných emisních faktorů. V souladu s metodikou pro stanovení emisí v rámci směrnice o emisních stropech jsou z provozu letadel zahrnuty pouze emise vnitrostátní a mezinárodní dopravy ze vzletové a přistávací fáze (tzv. LTO cyklus) a emise letové fáze a emise letadel pouze přelétávajících bilance zahrnuty nejsou.

Modelování hluku

Provádíme modelování hluku pro účely strategického hlukového mapování a tvorbu akčních plánů (v souladu s 2002/49/ES). Dále tvorbu podkladů pro územní plánování, generely dopravy a projektování protihlukových opatření (v souladu Z. č. 258/2000 Sb., NV 272/2011 Sb.). Akreditované měření a modelování hluku z dopravy provádíme dle metod ČSN ISO 1996, NMPB-Routes-1996, NMPB-Routes-2008, RLS 90, Schall 03, ISO 9613, CNOSSOS-EU. Hlukové modely nabízíme také investorům, za účelem hodnocení a plánování nových developerských projektů a záměrů.

Modelování emisí z dopravy a příspěvků dopravy k imisním koncentracím

Nabídka zahrnuje modelování emisních toků z dopravy na daném území a tvorbu rozptylových studií (modelování příspěvků dopravy k imisním koncentracím). Vstupem pro tato modelování je multimodální dopravní model. Pokud objednatel dopravní model nemá k dispozici, může být jeho tvorba součástí nabídky.

Konkrétní cena se odvíjí od velikosti území, množství a náročnosti prováděných dopravně-organizačních analýz, počtu scénářů a množství hodnocených polutantů. Zásadní vliv na cenu má také potřeba tvorby dopravního modelu a jeho podrobnost.

Modelování imisních koncentrací z dopravy (Rozptylová studie)

Provádíme výpočet imisních koncentrací jak plynných, tak pevných znečisťujících látek z dopravy podle metodiky SYMOS´97. Primárně jsou hodnoceny látky, které mají dané limity podle zákona o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. Po dohodě je možné modelovat i další znečišťující látky.

Rozptylová studie vyhodnocuje:

 • maximální imisní krátkodobé koncentrace,
 • průměrné roční koncentrace,
 • intervaly imisních hodinových koncentrací,
 • zohlednění pozaďového znečištění,
 • vyhodnocení pro obzvláště citlivá místa, jako jsou okolí škol, sportovišť, rezidenční čtvrti atd.,
 • srovnání modelových koncentrací s imisními limity,
 • doby překročení limitních hodnot,
 • srovnání se staničním měřením poskytovaným ČHMÚ.

Cena závisí na velikosti modelovaného území, podle něhož se odvíjí délka přípravy dat a výpočtový čas.

Měření akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru stavby

Provádíme měření, které je realizováno dle normy ISO 1996-1 a 1996-2 v akreditovaném režimu - ověření dodržování hlukových limitů v chráněném venkovním prostoru budov (soulad s NV 272/2011 Sb.). V případě hluku z dopravy cena zahrnuje i sčítání vozidel.

Konzultační činnost v problematice hlukové zátěže a boje s nadměrným hlukem z dopravy

Nabídka zahrnuje konzultační činnost, návrhy možných řešení, návrhy opatření, dílčí měření a simulace (viz akustické studie, modelování hluku, měření hlučnosti) atd.

Zpracování akustických studií

Hlukové mapy, akční plány, simulace problémových míst, simulace protihlukových opatření, výpočty zasažených obyvatel nadměrným hlukem a peněžní vyjádření externalit z hlukové zátěže, ověření hlukových map měřením v akreditovaném režimu, aj.

Nabídka zahrnuje:

 • zpracování hlukových map,
 • akčních plánů,
 • simulace problémových míst,
 • simulace protihlukových opatření,
 • výpočty zasažených obyvatel nadměrným hlukem, peněžní vyjádření externalit z hlukové zátěže.

Měření hlučnosti povrchu vozovky v celé její délce metodou CPX

Nabídka zahrnuje akreditované měření hlučnosti libovolného povrchu vozovky dle metody CPX (Close-ProXimity), ověření účinnosti nízkohlučných povrchů např. dle TKP 7, srovnání hlučnosti jednotlivých typů povrchů v různé době životnosti.

Analýzy pro zavádění alternativních paliv a pohonů ve vozových parcích

Provádíme provedení analýzy ekonomické i neekonomické (technické, organizační, apod.) povahy pro manažerské rozhodování o zavedení vozidel provozovaných na alternativní paliva a vozidel s alternativními pohony ve vozovém parku.

Výše ceny se odvíjí od množství a náročnosti prováděných analýz.

Optimalizace rozmístění infrastruktury pro alternativní pohony v daném území

Nabízíme zpracování návrhu na optimální umístění čerpacích stanic alternativních paliv a dobíjecí infrastruktury v definovaném území.

Systémy podpory čistých vozidel ve městech

Navrhujeme koncepce podpory čistých vozidel s využitím nástrojů spadajících do kompetence samosprávních územních celků, které mohou být využity pro zkvalitnění životního prostředí ve městech a vyšších územně správních celcích.

Kromě využití čistých vozidel ve veřejných službách jsou součástí produktu mimo jiné návrhy nástrojů podpory, které by měly motivovat uživatele k provozování environmentálně šetrných vozidel zvýhodněními během doby jejich užívání. Produkt je zároveň zaměřen na definování požadavků na infrastrukturu.

Konkrétní cena se odvíjí od velikosti území, množství a náročnosti prováděných analýz (dopravně-organizační, ekonomické, technologické), množství hodnocených opatření a dopadů na kvalitu ovzduší (počet scénářů a polutantů). Zásadní vliv na cenu má také potřeba tvorby dopravního modelu.

Problematika fragmentace krajiny dopravní infrastrukturou

Poradenská činnost zahrnuje zejména vyhodnocení potenciální průchodnosti dopravní infrastruktury pro volně žijící živočichy, identifikaci kritických míst, návrhy možných opatření ke zlepšení průchodnosti apod.

Cena je závislá na rozsahu řešených komunikacích a dalších požadavků v rámci individuálního zadání.

SRAŽENÁ ZVĚŘ – webová aplikace slouží k lepšímu pochopení úhynu živočichů na dopravních komunikacích

Každým dnem jsou na silnicích a železnicích v České republice usmrcovány desítky až stovky zvířat. Naše aplikace přináší celostátní přehled o druhovém složení sražené zvěře a místech, kde ke srážkám nejčastěji dochází. Pomáháme tím k lepšímu pochopení okolností, za kterých dochází k těmto dopravním nehodám.

Údaje využívají odbory zodpovědné za myslivost na různých úrovních samospráv, hospodáři mysliveckých sdružení, okresní myslivecké spolky, ale též zájemci o bezpečnost dopravy a ochranu přírody.

Pokud máte informace o zvířatech usmrcených vlivem srážky s motorovými vozidly, vložte je do databáze také. Stačí se pouze zaregistrovat.

Podrobná mapa srážek se zvěří ZDE.

Kontakt

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na e-mailu: nabidka@cdv.cz


Fotogalerie