Úvodní strana  »  Produkty a služby  »  Externí bezpečnostní poradenství pro přepravu nebezpečných věcí po silnici (ADR) a železnici (RID)

Externí bezpečnostní poradenství pro přepravu nebezpečných věcí po silnici (ADR) a železnici (RID)

Podniky, jejichž činnosti zahrnují odeslání nebo přepravu nebezpečných věcí, nebo s tím související balení, nakládku, plnění nebo vykládku, musí ustanovit bezpečnostního poradce.Povinnost se týká všech, kteří se podílejí na přepravním procesu nebezpečných věcí jako jsou odesilatelé, dopravci anebo příjemci, s výjimkami uvedenými dále.

Nabízíme vám externí bezpečnostní poradenství pro přepravu nebezpečných věcí po silnici (ADR) a železnici (RID).

Co tím získáte?

 • Splnění právní povinnosti pro podniky zapojené do přepravy nebezpečných věcí,
 • nastavení správných postupů při přepravě v souladu s platnými předpisy a tím minimalizace možnosti sankce v souvislosti s přepravou nebezpečných věcí,
 • konzultační a poradenská činnost ve všech oblastech manipulace s nebezpečnými věcmi,
 • zpracování povinné výroční zprávy,
 • proškolení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí,
 • případné zpracování plánu pro vysoce rizikové nebezpečné věci,
 • případné zpracování zprávy o nehodě při přepravě nebezpečných věcí
 • a další podporu v oblasti nakládání s nebezpečnými věcmi v závislosti na konkrétním zaměření vašeho podniku.

Zdarma vám nabízíme telefonickou a e-mailovou konzultaci, na základě které posoudíme, zda máte povinnost ustanovit bezpečnostního poradce.
Poté provedeme úvodní audit ve vašem podniku,podle kterého stanovíme rozsah potřebnýchslužeb a nabídneme vám externí zajištění služby bezpečnostního poradce.

Proč spolupracovat s námi?

 • V oblasti silniční přepravy nebezpečných věcí jsme zpracovali metodiky pro kontrolní orgány i odesilatele nebezpečných věcí,
 • máme zkušenosti z akreditovaných školení pro úředníky krajských úřadů vykonávající státní odborný dozor v silniční dopravě nebezpečných věcí
 • a také zkušenosti z odborných seminářů pro Policii ČR zaměřených na tuto problematiku,
 • máme znalosti v oblasti testování obalů (certifikace obalů ve vlastní zkušebně CIMTO, s. r. o.),
 • bohaté zkušenosti z aktivního výkonu externího bezpečnostního poradenství ADR – již 10 let,
 • naše služby v oblasti silniční dopravy jsou komplexní, včetně specializované třídy 1 – Výbušné látky a předměty a třídy 7 – Radioaktivní látky,
 • provádíme také poradenství pro přepravu nebezpečných věcí po železnici (RID).

Kdo je bezpečnostní poradce?

Bezpečnostní poradce je osoba znalá právních podmínek přepravy ebezpečných věcí:

 • silniční doprava – dohoda ADR,
 • železniční doprava – řád RID.

Kdo může tuto funkci vykonávat?

Bezpečnostní poradce musí mít platné osvědčení vydávané Ministerstvem dopravy pro příslušný druh dopravy a tzv. třídy nebezpečných věcí.

Může to být:

 • interní zaměstnanec podniku,
 • externí zaměstnanec, kupříkladu ve spolupráci s námi.

Kdo kontroluje plnění povinnosti mít bezpečnostního poradce?

 • V silniční dopravě dopravní úřady, tj. pracovníci krajských úřadů vykonávající státní odborný dozor na základě plánu kontrolní činnosti v provozovnách či na základě zjištění ze silničních kontrol.
 • V železniční dopravě je státním odborným dozorem pověřen Drážní úřad, který může provést i neohlášenou kontrolu.

Co hrozí, pokud tato povinnost není splněna?

 • V silniční dopravě je sankce až do výše 700 000 Kč podle zákona č. 111/1994 Sb., § 35, odst. 6, písm. d).
 • V železniční dopravě je sankce až do výše 1 000 000 Kč podle zákona č. 266/1994 Sb., § 52, odst. 13, písm. a).

Kolik naše služba stojí?

Cena bude stanovena na základě úvodního auditu ve Vašem podniku, při kterém bude zjištěn rozsah vaší činnosti v této oblasti a veškeré povinnosti, jež ve spolupráci s námi zajistíte.

Problematika není tak jednoduchá ...

Právní předpisy v oblasti přepravy nebezpečných věcí mají svá úskalí. Kromě mezinárodních předpisů musí bezpečnostní poradce sledovat i relevantní vnitrostátní předpisy. I v povinnosti ustanovit bezpečnostního poradce jsou výjimky.

 • V silniční dopravě se tato povinnost netýká podniků provádějících přepravy pouze v tzv. „podlimitním množství“, či přepravy nebezpečných věcí balených v omezeném množství (Vyhláška č. 478/2000 Sb., § 17, odst. 1).
 • V železniční dopravě se tato povinnost netýká podniků, pokud celkový objem přepravovaných nebezpečných věcí nepřesahuje 50 tun za kalendářní rok (Nařízení vlády č. 1/2000 Sb., § 14). V železniční dopravě má navíc v této oblasti jisté povinnosti i provozovatel dráhy (Zákon č. 266/1994 Sb., § 52, odst. 10 a 11).

Pokud si nejste jistí, zeptejte se nás.

Často kladené dotazy

„Vozím nebezpečné věci jen jednou za čas.“

Tato skutečnost není podstatná. Pokud jste účastníkem silniční přepravy nebezpečných věcí, byť jen jednou do roka, bezpečnostního poradce ADR mít musíte. V případě železniční přepravy až pokud celkový objem přepravovaných nebezpečných věcí přesáhne 50 tun za rok.

„Vozím v jednom autě jen málo nebezpečných věcí.“

Záleží, co je ve vašem případě „málo“. Pokud jste účastníkem pouze přeprav kusů s nebezpečnými věcmi v tzv. „podlimitním množství“ podle pododdílu 1.1.3.6 ADR, nebo přepravujete pouze kusy balené v omezeném množství podle kapitoly 3.4 ADR či vyňatém množství podle kapitoly 3.5 ADR, bezpečnostního poradce mít nemusíte. V opačném případě však ano a při přepravě v cisternách či ve volně loženém stavu vždy, pokud se jedná o přepravu nebezpečných věcí.

„Vozím jen nebezpečné věci v maloobchodním balení pro svoji potřebu.“

Bezpečnostního poradce mít nemusíte, pokud splňujete všechny podmínky ustanovení pro vynětí z platnosti v pododdílu 1.1.3.1 a) ADR či RID (např. v případě hořlavých kapalin přepravovaných v opakovaně plnitelných nádobách naplněných soukromými osobami nebo pro tyto osoby, nesmí celkové množství překročit 60 litrů na nádobu a 240 litrů na dopravní jednotku).

„Mám už bezpečáka...“

Bezpečnostní technik, případně technik BOZP a PO může vykonávat i bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí, pokud má pro příslušný druh přepravy a třídu nebezpečných věcí platné osvědčení vydané Ministerstvem dopravy a vy ho k činnosti bezpečnostního poradce jmenujte. Pokud toto osvědčení nemá, můžete zajistit vaši povinnost ve spolupráci s námi.

„Manipuluji s odpady – mám odpadového hospodáře.“

Záleží, jestli se jedná o odpady, které jsou klasifikované jako nebezpečné podle mezinárodní dohody ADR či řádu RID. Pokud ano, musíte mít při splnění dalších kritérií i bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí.

„Jsme čerpací stanicí pohonných hmot.“

Pokud je čerpací stanice pohonných hmot v přepravním řetězci vedena jako příjemce a je také takto uvedena v přepravním dokladu, pak podle stanoviska Ministerstva dopravy mít musí ustanovenou osobu bezpečnostního poradce podle dohody ADR.

Kontakt

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na e-mailu: nabidka@cdv.cz

Fotogalerie

Externí bezpečnostní poradenství pro přepravu nebezpečných věcí po silnici (ADR) a železnici (RID) 01
Externí bezpečnostní poradenství pro přepravu nebezpečných věcí po silnici (ADR) a železnici (RID) 04
Externí bezpečnostní poradenství pro přepravu nebezpečných věcí po silnici (ADR) a železnici (RID) 05
Externí bezpečnostní poradenství pro přepravu nebezpečných věcí po silnici (ADR) a železnici (RID) 06