Historie CDV
logo-pf
historie-pf

Zkušební úsek netuhých vozovek v Tišnově


Zatěžovací most na měření únosnosti podloží a netuhých vozovek

1954–1971

1. 8. 1954 – vznikl Vědeckovýzkumný ústav dopravní v Praze (1954–1971) zaměřený na řešení komplexních dopravních problémů, železniční a neželezniční dopravy a dopravní infrastruktury. Jeho založením se začala psát historie centrálně řízeného a koncepčně orientovaného dopravního výzkumu v Československu.

Brněnské pracoviště navázalo na činnost Silniční výzkumné stanice KNV v Brně, založené v roce 1949, v oblasti zkoušení materiálů a postupně vyvinulo zkušební metody a zařízení pro stavby silnic, železnic a letištních ploch.

1972–1979

1. 1. 1972 – založen byl Výskumný ústav dopravný v Žilině jako vedoucí pracoviště vědeckotechnického rozvoje pro oblast komplexních dopravních problémů ČSSR.

Dislokované pracoviště v Brně významně rozšířilo svou činnost v oblastech: pozemní komunikace, letecká doprava, měřicí technika a vývoj měřicích zařízení pro diagnostiku materiálů a vozovek, posuzování ekonomiky výstavby komunikací, hodnocení dopadů dopravy na životní prostředí, prognóz a intenzit dopravy, stanovení výkonnosti komunikací a hodnocení energetické spotřeby při výstavbě komunikací.

Započala výstavba laboratoří v Tišnově.


Laboratoře tišnovského pracoviště VÚD (1977)


Zařízení VÚD-2 pro měření drsnosti vozovek


Areál Botanická 68, nyní Fakulta informatiky Masarykovy univerzity


Zařízení pro měření drsnosti povrchu vozovek TATRA RUNWAY TESTER

1980–1989

1986 – šest brněnských pracovišť bylo přemístěno do nového areálu Botanická 68.

Dynamicky se rozvíjely dopravněinženýrské činnosti a také výzkum bezpečnosti silničního provozu. Zároveň byla dokončena první metodika týkající se řešení nehodových lokalit.

V tomto období postupně vznikala nová zařízení: funkční vzor plovoucího vozidla pro měření stavebních a provozních charakteristik komunikací, TATRA RUNWAY TESTER pro měření povrchu komunikací, přenosné tenzometrické váhy pro měření zatížení vozovek nákladními vozidly.

Vytvořeny byly technické podmínky pro provádění a kontrolu zemních prací, podkladních vrstev, cementobetonových a asfaltobetonových vozovek.

1990–1995

31. 12. 1992 – vzniklo Centrum dopravního výzkumu (CDV), státní příspěvková organizace se sídlem v Brně. Od tohoto okamžiku začínáme psát naši vlastní historii s jasnou vizí: Vybudovat objektivní, komerčně nezávislou a systémově fungující výzkumnou organizaci poskytující odbornou podporu Ministerstvu dopravy a ostatním orgánům státní správy i dalším subjektům ve všech oborech dopravy v České republice.

Ředitelem CDV byl jmenován Ing. Josef Mikulík, CSc., který byl iniciátorem jeho vzniku.

V tomto období jsme rozšířili spolupráci s klíčovými odbory Ministerstva dopravy, navázali kontakty s předními výzkumnými ústavy v Evropě a vstoupili do mezinárodních výzkumných sdružení. Zapojili jsme se do mezinárodních výzkumných projektů (4. Rámcový program EU a program COST). Dále jsme kupříkladu zpracovali a do praxe zavedli sadu zásad pro osazování dopravních značek a zařízení, které se používají dodnes.

Pracovali jsme v těchto výzkumných oblastech: pozemní komunikace, civilní letectví, měřicí technika, bezpečnost silničního provozu, dopravní politika a ekonomika, silniční a městská doprava, plavba a vodní cesty.


Josef Mikulík


Ředitel nizozemského SWOV Mathijs Koornstra a Josef Mikulík při podpisu memoranda o spolupráci


Budova CDV na ulici Vinohrady v Brně


Budova CDV na ulici Líšeňská v Brně

1995–2000

1. 7. 1996 – Centrum dopravního výzkumu (CDV) se stává jedinou příspěvkovou organizací vědecko-výzkumného charakteru v působnosti Ministerstva dopravy a současně přebírá vybrané činnosti z Dopravního rozvojového střediska ČR a Dopravního střediska Brno.

Sídlo CDV jsme přesunuli na ulici Vinohrady 10.

Mezi naše hlavní úkoly patřilo: komplexní řešení ekologie dopravy, dopravní plánování a modelování dopravy, sociální a humánní problémy v dopravě, dopravní telematika, legislativa v dopravě, ekonomika a marketing, silniční, kombinovaná a integrovaná doprava.

Zahájili jsme každoroční hodnocení ekonomických ztrát z dopravní nehodovosti a studie o vývoji dopravy z hlediska životního prostředí v ČR. Zpracovali jsme první návrh na zavedení bezpečnostního auditu

Zapojili jsme se do dalších mezinárodních sdružení a projektů mezinárodní spolupráce, zejména v Rámcových programech EU. V 5. Rámcovém programu jsme se již podíleli na řešení 22 projektů.

V červnu 1999 jsme ukončili výstavbu nové budovy v Brně na ulici Líšeňská.

2000–2005

2001 – zavedli jsme systém jakosti dle standardů ČSN EN ISO 9001:1995 a zřídili detašované pracoviště v Olomouci zaměřené na cyklistickou a pěší dopravu.

Zprovoznili jsme Laboratoře dopravní infrastruktury a nové laboratorní geotechnické zkušební pole v Tišnově.

Mezi další významné činnosti tohoto období patří vytvoření Národní strategie bezpečnosti silničního provozu, rozvoj prognóz dopravy a dělby přepravní práce, vznik Jednotné dopravní vektorové mapy, technických podmínek a zásad utváření bezpečné silniční infrastruktury, systému hospodaření s pozemními komunikacemi. Zaměřili jsme se také na řešení problematiky cementobetonových vozovek a zajištění dopravní obslužnosti.

V oblasti vzdělávání jsme se věnovali dopravní výchově.


Předávání certifikátu firmou Qualiform


Laboratorní geotechnické zkušební pole v Tišnově


Předání vedení ústavu, Karel Pospíšil (uprostřed), Josef Mikulík (vpravo)


Zřizovací listina

2006–2010

1. 6. 2006 – provedli jsme transformaci právní formy CDV na veřejnou výzkumnou instituci. 1. 7. 2007 – do funkce ředitele byl jmenován doc. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA.

V tomto období jsme zavedli divizní organizační uspořádání ústavu a nechali akreditovat laboratoře dopravní infrastruktury a životního prostředí (2007).

Vznikla Observatoř bezpečnosti silničního provozu. Do praxe jsme zavedli hodnocení účinnosti bezpečnostních opatření. Poprvé jsme vyhodnotili plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu a dále rozvíjeli dopravní výchovu dětí.

Mezi další významné úkoly patřilo uplatňování nových informačních technologií v dopravě, hodnocení dopadů dopravy na životní prostředí a Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy. Zaměřili jsme se na problematiku řízení pod vlivem návykových látek a vytvořili eTesty (v souvislosti se změnou zákona č. 361/2000 Sb.). Úspěšně jsme provedli celostátní sčítání dopravy (2010).

2011–2015

2011–2014 – proběhla výstavba Dopravního VaV centra s moderním výzkumným zázemím a laboratořemi.

Současně s výstavbou jsme v rámci Centra realizovali 5 výzkumných programů: Hloubková analýza dopravních nehod, Humánní synergie v dopravě, Bezpečnost v silničním provozu, Dopravní infrastruktura, Doprava a životní prostředí.

V roce 2014 jsme byli zařazeni mezi znalecké ústavy. Získali jsme oprávnění zpracovávat znalecké posudky v dopravě, dopravních stavbách a příbuzných oborech. Ve stejném roce jsme obdrželi evropskou Cenu bezpečnosti silničního provozu. Úspěšně jsme se rozvíjeli v oblastech telematiky, dopravního chování, modelování a dopravní psychologie. Naši odborní pracovníci připravili Strategii bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje.

Opravdovou výzvou v tomto období pro nás bylo vytvoření územního dopravního generelu hlavního města Bratislavy.


Poklepání základního kamene stavby Dopravního VaV centra 11. 2. 2011


Nová budova ve výstavbě


Ředitel CDV Jindřich Frič, Měření kvality ovzduší systémem Airpointer


Vozidlo hloubkové analýzy dopravních nehod

2016–2020

2016–2020 – získali jsme projekt v rámci Národního programu udržitelnosti na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. 4. 4. 2016 – do funkce ředitele byl jmenován Ing. Jindřich Frič, Ph.D.

V tomto období jsme proškolili pracovníky Vězeňské služby ČR a rozvíjeli inteligentní systémy dopravy v klidu. Vytvořili jsme plány udržitelné mobility pro několik měst.

V roce 2017 započalo budování Centra transferu technologií CDV (2017–2020) zaměřeného na efektivní komercializaci výsledků výzkumu. V roce 2018 vznikla Oblast autonomního řízení, která se od roku 2020 zapojila do mezinárodní projektu SHOW (SHared automation Operating models for Worldwide adoption). V roce 2020 odstartovalo Celostátní sčítání dopravy.

Naše další úspěšné projekty: Katalog testovacích oblastí pro autonomní vozidla, Celostátní průzkum dopravního chování Česko v pohybu a projekt Alkálie týkající se opatření pro prodloužení životnosti vozovek s cementobetonovým krytem v souvislosti s omezením přísunu alkálií z externích zdrojů.

Dne 11. března 2020 prohlásila WHO šíření koronaviru COVID-19 za pandemii.

2021–2025

Začátek tohoto období poznamenala pokračující pandemie koronavirového onemocnění COVID-19. Zaměstnanci i vedoucí pracovníci si museli zvyknout na práci z domova. 1. 2. 2021 – do funkce ředitele byl opět jmenován Ing. Jindřich Frič, Ph.D. 6. 9. 2021 – získali jsme cenu HR Excellence in Research, která je známkou kvality v péči o lidské zdroje ve výzkumné a akademické sféře.

V této etapě jsme pokračovali v rozvoji automatizace v dopravě a věnovali se i dalším technologiím. V lednu 2021 vznikla Oblast vodíkových technologií zaměřená na využití vodíku v dopravě. O rok později její pracovníci založili Národní centrum vodíkové mobility (NAHYC-m). Od začátku roku 2022 započala svou činnost Oblast Metodického centra – terapie a poradenství v dopravě, která se zaměřila na nápravu problematických řidičů. Mezi významné projekty z oblasti životního prostředí patřil Detailní monitoring PAU v ovzduší (Norské fondy 2021–2024).

V roce 2022 byla dokončena dvouletá rekonstrukce hlavní budovy sídla v Brně. Střechy budov jsme využili k umístění solárních panelů.


Autonomní minibus na veletrhu URBIS ocenili i zástupci Evropské komise


Monitoring polycyklických aromatických uhlovodíku v ovzduší (2021–2024)