Úvodní strana  »  Výzkum  »  Divize udržitelné dopravy a diagnostiky dopravních staveb

Divize udržitelné dopravy a diagnostiky dopravních staveb

Divize zahrnuje čtyři úzce propojené odborné oblasti, které se zabývají problematikou dopravní infrastruktury a vlivy dopravy na životní prostředí.

První oblast je zaměřena na racionalizace návrhů, výstavbu, diagnostiku, údržbu a opravy vozovek a dalších objektů dopravní infrastruktury, uplatnění nových nedestruktivních diagnostických metod, zpracovává podklady pro technickou politiku správců pozemních komunikací, věnuje se rovněž standardizaci a aktualizaci technických předpisů v oboru dopravní infrastruktury.

Druhá oblast se zabývá tvorbou strategických dokumentů v oblasti udržitelné dopravy jak na národní a regionální úrovni, tak i na úrovni jednotlivých měst. Mezi odborné specializace oblasti patří zpracování environmentálních částí Plánů udržitelné městské mobility (SUMP), problematika mitigace a adaptace ve vztahu ke změně klimatu, problematika fragmentace krajiny, modelování a měření emisí z dopravy i environmentální akustika.

Činnost třetí oblasti je zaměřena na dopad dopravy na ovzduší, zeminy, vody, sedimenty a biotu. Dále také na složení stavebních materiálů a možnosti uvolňování škodlivých látek z nich. Zaměřuje se na tvorbu metodických postupů, podkladů pro legislativu a technické předpisy, provádí zakázkový monitoring ukazatelů kvality životního prostředí s vyhodnocením výsledků a návrhem opatření vedoucích ke zlepšení stavu.

Čtvrtá oblast se věnuje vodíkovým technologiím a jejich využití v dopravě. Jedná se především o způsoby výroby vodíku a možnosti jeho efektivní přepravy k uzlům spotřeby. Výzkumný potenciál oblasti se, v těchto raných fázích nasazování vodíku v dopravě, koncentruje na vytváření podkladů pro logické a efektivní budování vodíkové infrastruktury.

Všechny oblasti velmi úzce spolupracují s Laboratoří centra dopravního výzkumu, která je vybavena špičkovou přístrojovou technikou umožňující řešení aktivit na vysoké kvalitativní úrovni.

Divize se rovněž zaměřuje na transfer získaných poznatků do praktických aplikací určených pro veřejnou správu i soukromý sektor. Dalším zaměřením divize jsou zakázky, u kterých je ze strany zadavatele akcentována vysoká odborná způsobilost a nestrannost garantovaná statusem nezávislé veřejné výzkumné instituce. Při řešení výzkumných úkolů spolupracujeme s prestižními národními i zahraničními univerzitami a výzkumnými organizacemi.

Pracujeme v těchto výzkumných oblastech

Kontakt

  • ředitel divize: 
  • výzkumná koordinátorka: 
  • projektový ekonom: