Úvodní strana  »  Výzkum  »  Divize udržitelné dopravy a diagnostiky dopravních staveb

Divize udržitelné dopravy a diagnostiky dopravních staveb

Divize zahrnuje tři úzce propojené odborné oblasti, které se zabývají problematikou dopravní infrastruktury a vlivy dopravy na životní prostředí.

První oblast je zaměřena na racionalizace návrhů, výstavbu, diagnostiku, údržbu a opravy vozovek a dalších objektů dopravní infrastruktury, uplatnění nových nedestruktivních diagnostických metod, zpracovává podklady pro technickou politiku správců pozemních komunikací, věnuje se rovněž standardizaci a aktualizaci technických předpisů v oboru dopravní infrastruktury.

Druhá oblast se zabývá tvorbou strategických dokumentů v oblasti udržitelné dopravy jak na národní a regionální úrovni, tak i na úrovni jednotlivých měst. Mezi odborné specializace oblasti patří zpracování environmentálních částí Plánů udržitelné městské mobility (SUMP), problematika mitigace a adaptace ve vztahu ke změně klimatu, problematika fragmentace krajiny, modelování a měření emisí z dopravy i environmentální akustika.

Činnost třetí oblasti je zaměřena na dopad dopravy na ovzduší, zeminy, vody, sedimenty a biotu. Dále také na složení stavebních materiálů a možnosti uvolňování škodlivých látek z nich. Zaměřuje se na tvorbu metodických postupů, podkladů pro legislativu a technické předpisy, provádí zakázkový monitoring ukazatelů kvality životního prostředí s vyhodnocením výsledků a návrhem opatření vedoucích ke zlepšení stavu. Specializací oblasti je úzká spolupráce s Laboratoří centra dopravního výzkumu, která je vybavena špičkovou přístrojovou technikou umožňující řešení problematiky na vysoké kvalitativní úrovni.

Součástí divize jsou Laboratoř dopravní infrastruktury a Laboratoř životního prostředí.

Laboratoř dopravní infrastruktury je akreditovaná pro provádění souboru zkoušek betonů a malt v čerstvém i ztvrdlém stavu, geotechnických zkoušek, zkoušek podloží a podkladních vrstev vozovek a měření vybraných proměnných parametrů vozovek.

Laboratoř životního prostředí je akreditovaná pro měření dopravního hluku, ekotoxikologické zkoušky a stanovení koncentrací škodlivin ve vnějším ovzduší (imise), vč. realizace měření koncentrací škodlivých látek v ovzduší uvedených v zákoně č. 201/2012 Sb. autorizovaná Ministerstvem životního prostředí.

Divize se rovněž zaměřuje na transfer získaných poznatků do praktických aplikací určených pro veřejnou správu i soukromý sektor. Dalším zaměřením divize jsou zakázky, u kterých je ze strany zadavatele akcentována vysoká odborná způsobilost a nestrannost garantovaná statusem nezávislé veřejné výzkumné instituce. Při řešení výzkumných úkolů spolupracujeme s prestižními národními i zahraničními univerzitami a výzkumnými organizacemi.

Pracujeme v těchto výzkumných oblastech

Kontakt

  • ředitel divize: 
  • výzkumná koordinátorka: 
  • projektový ekonom: