Úvodní strana  »  Výzkum  »  Divize udržitelné dopravy a diagnostiky dopravních staveb

Divize udržitelné dopravy a diagnostiky dopravních staveb

Divize zahrnuje dvě úzce propojené odborné oblasti, které se zabývají problematikou dopravní infrastruktury a vlivy dopravy na životní prostředí.

První oblast je zaměřena na racionalizace návrhů, výstavbu, diagnostiku, údržbu a opravy vozovek a dalších objektů dopravní infrastruktury, uplatnění nových nedestruktivních diagnostických metod, zpracovává podklady pro technickou politiku správců pozemních komunikací, věnuje se rovněž standardizaci a aktualizaci technických předpisů v oboru dopravní infrastruktury.

Druhá oblast se zabývá hodnocením dopadů dopravy na životní prostředí se zaměřením na komunikace s intenzivní dopravou, městské aglomerace a území se zvláštním režimem ochrany, provádí systematický výzkum a monitoring zátěže životního prostředí dopravou, zpracovává metodické postupy a návrhy konkrétních realizačních opatření vedoucích ke snížení zátěže na jednotlivé složky životního prostředí a zdraví člověka, včetně stanovení hodnot vybraných indikátorů a vyhodnocení jejich trendů.

Součástí divize jsou Laboratoř dopravní infrastruktury a Laboratoř životního prostředí.

Laboratoř dopravní infrastruktury je akreditovaná pro provádění souboru zkoušek betonů a malt v čerstvém i ztvrdlém stavu, geotechnických zkoušek, zkoušek podloží a podkladních vrstev vozovek a měření vybraných proměnných parametrů vozovek.

Laboratoř životního prostředí je akreditovaná pro měření dopravního hluku, ekotoxikologické zkoušky a stanovení koncentrací škodlivin ve vnějším ovzduší (imise), vč. realizace měření koncentrací škodlivých látek v ovzduší uvedených v zákoně č. 201/2012 Sb. autorizovaná Ministerstvem životního prostředí.

Divize se rovněž zaměřuje na transfer získaných poznatků do praktických aplikací určených pro veřejnou správu i soukromý sektor, na zakázky, u kterých je ze strany zadavatele akcentována vysoká odborná způsobilost a nestrannost garantovaná statusem nezávislé veřejné výzkumné instituce. Při řešení výzkumných úkolů spolupracujeme s prestižními národními i zahraničními univerzitami a výzkumnými organizacemi.

Pracujeme v těchto výzkumných oblastech

Kontakt

  • ředitel divize: 
  • výzkumná koordinátorka: 
  • projektový ekonom: