Plán genderové rovnosti

Plán genderové rovnosti

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. již dlouhodobě podporuje rovnost žen a mužů ve výzkumu i pracovním prostředí instituce. Před vznikem samotného „Plánu genderové rovnosti Centra dopravního výzkumu, v. v. i. na roky 2022-2025“ bylo přijata a realizována řada opatření, která pomáhají této rovnosti dosáhnout. CDV se také stalo držitelem prestižního ocenění HR award za excelenci v péči o lidské zdroje ve vědeckém prostředí.

Plán genderové rovnosti Centra dopravního výzkumu, v. v. i. na roky 2022-2025 si tak klade cíle, které mají toto vstřícné pracovní a sociální prostředí dále rozvíjet. Řídí se doporučením Evropské komise a sleduje následujících pět oblastí:

1. Slaďování osobního a pracovního života a organizační kultura;
2. genderová vyváženost ve vedení a rozhodování;
3. genderová rovnost při náboru a kariérním postupu;
4. začlenění genderové dimenze do obsahu vědy a výzkumu;
5. opatření proti genderově podmíněnému násilí, včetně sexuálního obtěžování.

Jednotlivé cíle a opatření vedoucí k jejich naplnění jsou pak definovány v Akčním plánu GEP, který je součástí tohoto dokumentu.


Plán genderové rovnosti CDV  ( 7,31 MB)