Plán genderové rovnosti

Plán genderové rovnosti

Rámcový program Horizont Evropa přinesl nové kritérium způsobilosti pro žadatelské instituce, a to povinnost mít od roku 2022 implementován tzv. plán genderové rovnosti (Gender Equality Plan, zkráceně „GEP“). Jedná se o je strategický dokument či program, který má za cíl analyzovat rovné příležitosti mužů a žen ve výzkumu a realizovat taková opatření, která by pomohla dosáhnout zlepšení této situace.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. již dlouhodobě podporuje rovnost žen a mužů ve výzkumu i pracovním prostředí instituce. Před vznikem samotného „Plánu genderové rovnosti Centra dopravního výzkumu, v. v. i. na roky 2022-2025“ byla přijata a realizována řada opatření, která pomáhají této rovnosti dosáhnout. CDV se také stalo držitelem prestižního ocenění HR award za excelenci v péči o lidské zdroje ve vědeckém prostředí.

Plán genderové rovnosti Centra dopravního výzkumu, v. v. i. na roky 2022-2025 si tak klade cíle, které mají toto vstřícné pracovní a sociální prostředí dále rozvíjet. Řídí se doporučením Evropské komise a sleduje následujících pět oblastí:

1. Slaďování osobního a pracovního života a organizační kultura;
2. genderová vyváženost ve vedení a rozhodování;
3. genderová rovnost při náboru a kariérním postupu;
4. začlenění genderové dimenze do obsahu vědy a výzkumu;
5. opatření proti genderově podmíněnému násilí, včetně sexuálního obtěžování.

Jednotlivé cíle a opatření vedoucí k jejich naplnění jsou pak definovány v Akčním plánu GEP, který je součástí tohoto dokumentu.

V prvním čtvrtletí roku 2024 byla zpracována průběžná Monitorovací zpráva k Plánu genderové rovnosti Centra dopravního výzkumu, v. v. i. za rok 2023, jejíž přílohou byly rovněž genderově segregované statistiky za rok 2023 a aktualizovaný Akční plán GEP.

Členové pracovní skupiny GEP:

Ing. Helena Bojanovská – garantka pro genderovou rovnost / personalistka
Mgr. Jana Mazálková, MBA – vedoucí oddělení personalistiky
Ing. Iveta Pešková – personalistka
Mgr. Tomáš Rosenberg – výzkumný pracovník
Mgr. David Červinka – výzkumný pracovník


Plán genderové rovnosti CDV  ( 7,31 MB)

Gender - statistiky 2023  ( 313,67 KB)

Akční plán GEP - aktualizace 2024  ( 233,05 KB)