Úvodní strana  »  Výzkum  »  Výstupy výzkumu  »  Metodiky

Metodiky CDV

Divize dopravních technologií a lidského faktoru

Kontroly přepravy nebezpečných věcí po silnici
Ing. Libor Krejčí
Metodika i s přílohami ke stažení zde.

Kontroly dodržování sociálních předpisů v silniční dopravě
Ing. Jiří Novotný, Ing. Štěpánka Doleželová
Metodika i s přílohami ke stažení zde.

Metodika pro přípravu plánů udržitelné mobility měst České republiky
Mgr. Radomíra Jordová, Ing. Zbyněk Sperat, PhD., Ing. Mgr. Hana Brůhová Foltýnová, PhD., Ing. Jaroslav Martínek
Metodika ke stažení zde

Zavádění preference veřejné hromadné dopravy.
Spousta J.,Vašíček J.

Metodika pro tvorbu a hodnocení makroskopických dopravních modelů
Ondráčková J., Hofhansl P., Melzer Z., Dufek J., Volek J., Valta J., Čampula R., Tögel M.
Metodika ke stažení zde

Metodika aktivně-cestovního průzkumu
Biler S., Kouřil P., Rusý P., Staněk M., Šenk P.
Metodika ke stažení zde

V případě zájmu kontaktujte:

Metodika získání údajů o nadmořské výšce pro vybrané body kolejišť
Brich M.

Metodika práce s řidiči, kteří jsou ve výkonu trestu odnětí svobody za trestnou činnost v dopravě.
Daňková L., Ferencová E., Peterková L., Strnadová Z., Sulíková B., Zámečník P.

Metodika práce s řidiči, jimž bylo odebráno řidičské oprávnění pro opakované páchání závažných dopravních přestupků.
Kurečková V., Zámečník P., Řezáč P., Daňková L., Peterková L., Ferencová E., Sulíková B., Žížalová I.

Metodika práce s řidiči, jež páchali trestnou činnost v dopravě, ale jsou podmínečně propuštěni na svobodu.
Řezáč P., Kurečková V., Zámečník P., Hrušková K.

Metodika protistresového skupinového programu pro řidiče MHD
Zámečník P., Kurečková V., Řezáč P., Snopek M., Daňková L., Paráková K., Winklerová L.

Metodika individuální práce s řidiči MHD po účasti na dopravní nehodě
Daňková L., Paráková K., Bohmová K., Snopek M., Řezáč P.

Obě metodiky jsou přístupné na internetových stránkách projektu MATRIX (www.centrumproridice.cz), TA02030170, který byl financovaný za podpory Technologické agentury ČR.

Manuál doporučených psychodiagnostických pro vyšetřování a posuzování psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel
Certifikovaná metodika Ministerstvem dopravy
Zaoral A., Šucha M.

V případě zájmu kontaktujte:

Divize udržitelné dopravy a diagnostiky dopravních staveb

Uplatnění termografie při diagnostice objektů dopravní infrastruktury
Ing. Michal Janků, Ing. Josef Stryk, Ph.D.
Metodika je ke stažení zde.

Aplikace nových a progresivních diagnostických metod na stavbách dopravní infrastruktury - postup při zavádění do praxe
Ing. Josef Stryk, Ph.D., Ing. Ilja Březina, Ing. Radek Matula, Ph.D., Ing. Michal Janků, Ing. Jiří Grošek, Ph.D.
Metodika je ke stažení zde.

Environmentální požadavky pro využití recyklovaných asfaltových směsí v silničním stavitelství
Ing. Vilma Jandová, RNDr. Jiří Huzlík, Ph.D., Mgr. Jitka Hegrová, Ph.D., Mgr. Martina Bucková, Mgr. Roman Ličbinský, Ing. Jan Valentin, Ph.D., Ing. Zuzana Čížková, Ph.D.
Metodika i s přílohami ke stažení zde.

Monitorování kvality ovzduší v místech s vysokou dopravní zátěží
Mgr. Roman Ličbinský, RNDr. Jiří Huzlík, Ph.D., Mgr. Jitka Hegrová, Ph.D.
Metodika je ke stažení zde.

Dlouhodobé hodnocení hlučnosti povrchů vozovek
Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D., Ing. Petra Marková, Ing. Josef Stryk, Ph.D., Ing. Jiří Jedlička, Ing. et Ing. Libor Špička, Karel Effenberger
Metodika je ke stažení zde.

Monitoring vlivu pozemních komunikací na životní prostředí
Mgr. Roman Ličbinský, Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D., RNDr. Jiří Huzlík, Ing. Jiří Jedlička
Metodika je ke stažení zde.

Metodika identifikace zdrojů pevných částic a pouličního prachu statistickými metodami
Huzlík J., Ličbinský R., Adamec V.

Metodika stanovení finančních kritérií na výběr horní stavby vozovek v silničním stavitelství
Pospíšil K., Stryk J.

Monitoring procesu přirozené atenuace ropných látek ve vertikálním profilu: Metodika uplatnění výsledků výzkumu
Jandová V., Huzlík J., Ličbinský R.

Stanovení časové dostupnosti s využitím dopravního modelování
Dostál I., Jedlička J., Huzlík J.

Výpočty úspor emisí skleníkových plynů během životního cyklu biopaliv
Špička L.

Doporučení pro využívání zatěžovacích zkoušek - statické zatěžovací zkoušky (SZZ) a zkoušky lehkou dynamickou deskou (LDD) a jejich korelace při výstavbě PK
Zedník P.

Metodika k měření pomocí statistické metody při průjezdu a metody malé vzdálenosti
Křivánek V., Cholava R., Jedlička J.

Metodika pro odesilatele nebezpečných věcí v kusech
Ličbinský R.

Kvantifikace emisí
Huzlík J., Kupka K.

Metodika pro hodnocení významu funkcí půdy
Sáňka M., Vrubel J., Dostál I.

Metodika pro měření a hodnocení komunikací z hlediska hlukové zátěže
Křivánek, V., a kol.

Drenážní systémy vozovek a mostních objektů
Zedník P., Matula R., Zavřel T.

Metody laserového skenování objektů dopravní infrastruktury a jejich blízkého okolí
Stryk J., Matula R., Pazdera J.

Měření a hodnocení polohy kluzných trnů a kotev ve spárách cementobetonových krytů vozovek
Stryk J., Matula R., Chupík V.

Okružní křižovatky s cementobetonovým krytem
Stryk J., Frýbort A.

Měření průhybů a hodnocení únosnosti vozovek rázovým zařízením FWD
Stryk J., Herrmann P., Chupík V.

Metodika stanovení emisních faktorů a celkových provozních nákladů těžkých vozidel
Špička, L. Huzlík, J., Jedlička J. et al.

Metodika pro stanovení emisních faktorů motorových vozidel v provozu
Huzlík, J., Jedlička J. Červinka O. et al.

Stanovení emisí látek znečišťujících ovzduší z dopravy
Dufek J., Huzlík J., Adamec V.

Metodický průvodce návrhem a realizací vozovek nízkokapacitních komunikací
Ševelová L., Hauser J., Zedník P., Lažek D., Matula R., Kozumplíková A., Florian A.
Cena: 300 Kč

K metodice lze zakoupit i Software pro posouzení a výpočet nízkokapacitní vozovky a zjištění návrhu optimálního řešení
Matula R., Zedník P., Ševelová L., Hauser J., Lažek D. dtto
Cena SW a metodiky: 5 000 Kč/rok

V případě zájmu kontaktujte:

Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií

Metodika komplexní analýzy střetu vozidla s chodcem
Novák J., Křenek J., Kaniová K., a spol.
Metodika je přístupná zde.

Metodika sběru a analýzy dat pro vyhodnocení zranění účastníků DN s ohledem na aktivní prvky ve vozidlech
Gogolín O., Novák J., Motl. J., Striegler R., a spol.
Metodika je přístupná zde.

Metodika pro vyhodnocení souvislostí přímých a nepřímých ukazatelů a aktivit národní strategie
Havránek P., Simonová E., Striegler R., Frič J.
Metodika je přístupná zde.

Metodika stanovení délky a rosahu průzkumů pro získávání dat s ohledem na efektivní vynakládání finančních prostředků
Havránek P., Lipl M., Simonová E., Striegler R., Frič J.
Metodika je přístupná zde.

Metodika provedení a vyhodnocení dopravních průzkumů
Striegler R., Simonová E., Havránek P. a spol.
Metodika je přístupná zde.

Metodika popisující postup pro úpravu neřízených křižovatek
Striegler R., Valentová V., Vyskočilová L., Novák J., Frič J.
Metodika je přístupná zde.

Identifikace kritických míst na pozemních komunikacích v extravilánu
Janoška Z., Šenk P., Striegler R., Ambros J., Pokorný P., Valentová V.
Metodika je přístupná zde.

Řešení kritických míst na pozemních komunikacích v extravilánu
Striegler R., Havránek P., Lipl M., Novák J., Pokorný P., Simonová E., Valentová V., Vyskočilová L.
Metodika je přístupná zde.

Multifaktorová analýza dopravní nehodovosti
Ambros J., Valentová V., Striegler R., Havránek P., Simonová E., Lipl M., Vyskočilová L., Pokorný P., Novák J., Kyselý M., Janoška Z., Gogolín O., Frič J.
Metodika je přístupná zde.

Metodika navrhování flexibilních regulačních sloupků
Ing. Jan Novák, Ing. Veronika Valentová, Ing. Lucie Vyskočilová, Ing. Radim Striegler, Ing. Karel Hofman
Metodika je přístupná zde.

Metodika úprav železničních přejezdů pro snížení míry páchání přestupků
Tučka P., Skládaný P., Bidovský M.

Metodika užití kamerového systému na železničních přejezdech pro prevenci a represi
Skládaný P., Tučka P., Bidovský M.

Metodika sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů
Ambros J., Kocourek J.
Metodika je přístupná zde.

Metodika výpočtu ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích
Vyskočilová A., Tecl J., Valach O., Frič J.

Bezpečnostní inspekce pozemních komunikací
Pokorný P. a spol.
Metodika je přístupná zde.

Audit bezpečnosti pozemních komunikací
Pokorný P.
Metodika je přístupná zde.

Implementace ochranného systému pro motocyklisty před účinky nárazu do ocelových svodidel
Tučka P., Skládaný P., Simonová E.

Metodika montáže a údržby ochranného systému pro motocyklisty
Tučka P., Skládaný P., Bidovský M.

Metodika hodnocení účinnosti opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
Šenk P., Ambros J., Vyskočilová A.

Metodika zvýšení samovysvětlitelnosti pozemních komunikací pomocí optimalizace směrových návrhových prvků
Ambros J., Valentová V., Gogolín O., Andrášik R., Kubeček J., Bíl M.
Metodika je přístupná zde.

Metodika hodnocení dopadu silniční infrastruktury na bezpečnost
Ambros J., Turek R., Havránek P., Novák J., Valentová V.
Metodika je přístupná zde.

Preventivní hodnocení bezpečnosti s využitím dat z plovoucích vozidel
Ambros J., Altmann J.
Metodika je přístupná zde.

V případě zájmu kontaktujte: