Úvodní strana  »  Výzkum  »  Výstupy výzkumu  »  Metodiky

Metodiky CDV

Oblast dopravní psychologie - terapie a poradenství v dopravě

Metodika průzkumu dopravního chování pro potřeby plánu udržitelné městské mobility
P. Kouřil, Z. Dytrt, M. Šimeček
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Metodika implementace autonomní mobility ve městech a regionech
M. Tögel, P. Zámečník, S. Klečková, L. Vondráčková, P. Děcký
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Metodika pro odesilatele nebezpečných věcí v cisternách
L. Krejčí, J. Novotný, V. Bártů
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Zjišťování prostorové deformace koleje železniční trati
H. Krejčiříková, Z. Hřebíček
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Legislativní podmínky pro různé typy zpoplatnění ve městech, regionech, speciálních zónách apod.
I. Rýc, B. Dokoupil, M. Ščerba
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

SW platforma pro sdílení implementaci dat ve veřejné osobní dopravě v reálném čase přes softwarovou aplikaci CISReal
Z. Švédová, M. Ščerba, T. Chlebničan
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Metodika nové modely financování dopravní infrastruktury
I. Rýc, B. Dokoupil
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Metodika kontroly dodržování sociálních předpisů v silniční dopravě
J. Novotný, Š. Doleželová
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Metodika práce s řidiči, jimž bylo odebráno řidičské oprávnění pro opakované páchání závažných dopravních přestupků
V. Kurečková, P. Zámečník, P. Řezáč, L. Daňková, L. Peterková, E. Ferencová, B. Sulíková, I. Žížalová
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Metodika práce s řidiči, kteří jsou ve výkonu trestu odnětí svobody za trestnou činnost v dopravě
L. Daňková, E. Ferencová, L. Peterková, Z. Strnadová, B. Sulíková, P. Zámečník
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Metodika pro dynamické měření rozměrů vozidel
V. Zelený, E. Doupal
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Metodika pro navržení a provoz systémů kontrolního vážení vozidel za pohybu (WIM)
E. Doupal, J. Novotný
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

METODIKA individuální práce s řidiči MHD po účasti na dopravní nehodě
L. Daňková, K. Paráková, K. Böhmová, M. Snopek a P. Řezáč
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Metodika pro preferenci veřejné dopravy
J. Spousta, M. Váňa, J. Vašíček
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Metodika zavádění inovativních senzorových sítí s výstupem do dopravních informačních a řídicích
M. Ščerba, D. Bárta, Z. Švédová, R. Ličbinský
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Metodika JSDV – propojení informací do distribučních kanálů - palubní informační systémy
Z. Švédová, M. Ščerba
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Postup žadatele o ověření měřidel pro kontrolní vážení vozidel za pohybu (WIM)
E. Doupal, J. Novotný
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Metodika protistresového skupinového programu pro řidiče MHD
P. Zámečník, V. Kurečková, P. Řezáč, M. Snopek, L. Daňková, K. Paráková, L. Winklerová
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Metodika hodnocení účinnosti opatření ke-zvýšení bezpečnosti v provozu na pozemních komunikacích
P. Šenk, A., Daňková, J. Ambros
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Metodika dopravní výchovy pro školní družiny a mimoškolní zarízení
Tereza Šustrová, Ivana Parízková, Veronika Valentová, Alena Vyskocilová
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Metodika dopravní výchovy pro materské školy
Tereza Šustrová, Zuzana Strnadová, Jan Tecl
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Metodika jednotné výuky na dopravním hřišti
Zuzana Strnadová a kol.
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Kontroly přepravy nebezpečných věcí po silnici
Ing. Libor Krejčí
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Metodika pro přípravu plánů udržitelné mobility měst České republiky
Mgr. Radomíra Jordová, Ing. Zbyněk Sperat, PhD., Ing. Mgr. Hana Brůhová Foltýnová, PhD., Ing. Jaroslav Martínek
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Zavádění preference veřejné hromadné dopravy.
Spousta J.,Vašíček J.

Metodika pro tvorbu a hodnocení makroskopických dopravních modelů
Ondráčková J., Hofhansl P., Melzer Z., Dufek J., Volek J., Valta J., Čampula R., Tögel M.
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Metodika aktivně-cestovního průzkumu
Biler S., Kouřil P., Rusý P., Staněk M., Šenk P.
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Metodika získání údajů o nadmořské výšce pro vybrané body kolejišť
Brich M.

Metodika práce s řidiči, kteří jsou ve výkonu trestu odnětí svobody za trestnou činnost v dopravě.
Daňková L., Ferencová E., Peterková L., Strnadová Z., Sulíková B., Zámečník P.

Metodika práce s řidiči, jimž bylo odebráno řidičské oprávnění pro opakované páchání závažných dopravních přestupků.
Kurečková V., Zámečník P., Řezáč P., Daňková L., Peterková L., Ferencová E., Sulíková B., Žížalová I.

Metodika práce s řidiči, jež páchali trestnou činnost v dopravě, ale jsou podmínečně propuštěni na svobodu.
Řezáč P., Kurečková V., Zámečník P., Hrušková K.

Metodika protistresového skupinového programu pro řidiče MHD
Zámečník P., Kurečková V., Řezáč P., Snopek M., Daňková L., Paráková K., Winklerová L.

Metodika individuální práce s řidiči MHD po účasti na dopravní nehodě
Daňková L., Paráková K., Bohmová K., Snopek M., Řezáč P.

Obě metodiky jsou přístupné na internetových stránkách projektu MATRIX (www.centrumproridice.cz), TA02030170, který byl financovaný za podpory Technologické agentury ČR.

Manuál doporučených psychodiagnostických pro vyšetřování a posuzování psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel
Certifikovaná metodika Ministerstvem dopravy
Zaoral A., Šucha M.

V případě zájmu kontaktujte:

Divize udržitelné dopravy a diagnostiky dopravních staveb

Provádění a výstupy hlavních prohlídek pozemních komunikací pro jednotlivé úrovně správců
M. Janků, J. Stryk, J. Grošek, I. Tesař, M. Filakovská
Stáhnout metodiku z e-shopu CDV

Dlouhodobé dopady změn hluku nízkohlučných vozovek pro územní plánování
V. Křivánek, B. Hablovičová, P. Marková, J. Machanec, K. Effenberger, D. Potužníková
Stáhnout metodiku z e-shopu CDV

Geokompozitní drenáž pro účely odvodnění na objektech dopravní infrastruktury
CDV: T. Macan, P. Zedník, J. Stryk, GEOMAT s.r.o.: O. Vodáček, M. Kašpar, P. Hubík
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Systémy kontinuálního monitorování stavu objektů dopravní infrastruktury - zavádění do praxe
CDV: J. Stryk, J. Grošek, E. Doupal (příloha 2), ČVUT v Praze: V. Šmilauer (příloha 1)
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Metody laserového skenování objektů dopravní infrastruktury a jejich blízkého okolí
J. Pazdera, B. Kouřim, J. Stryk, R. Matula
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Metodika hodnocení stavu vozovek kombinací rázového zařízení FWD a georadaru
Josef Stryk, Ilja Březina, Radek Matula, Jiří Grošek, Michal Janků
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Analýza mikrostruktury materiálů skenovacím elektronovým mikroskopem a EDX analyzátorem - uplatnění na cementovém betonu
Aleš Frýbort, Jana Štulířová, Miroslava Gregerová, Josef Stryk
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Uplatnění termografie při diagnostice objektů dopravní infrastruktury
Ing. Michal Janků, Ing. Josef Stryk, Ph.D.
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Aplikace nových a progresivních diagnostických metod na stavbách dopravní infrastruktury - postup při zavádění do praxe
Ing. Josef Stryk, Ph.D., Ing. Ilja Březina, Ing. Radek Matula, Ph.D., Ing. Michal Janků, Ing. Jiří Grošek, Ph.D.
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Environmentální požadavky pro využití recyklovaných asfaltových směsí v silničním stavitelství
Ing. Vilma Jandová, RNDr. Jiří Huzlík, Ph.D., Mgr. Jitka Hegrová, Ph.D., Mgr. Martina Bucková, Mgr. Roman Ličbinský, Ing. Jan Valentin, Ph.D., Ing. Zuzana Čížková, Ph.D.
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Monitorování kvality ovzduší v místech s vysokou dopravní zátěží
Mgr. Roman Ličbinský, RNDr. Jiří Huzlík, Ph.D., Mgr. Jitka Hegrová, Ph.D.
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Dlouhodobé hodnocení hlučnosti povrchů vozovek
Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D., Ing. Petra Marková, Ing. Josef Stryk, Ph.D., Ing. Jiří Jedlička, Ing. et Ing. Libor Špička, Karel Effenberger
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Monitoring vlivu pozemních komunikací na životní prostředí
Mgr. Roman Ličbinský, Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D., RNDr. Jiří Huzlík, Ing. Jiří Jedlička
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Metodika identifikace zdrojů pevných částic a pouličního prachu statistickými metodami
Huzlík J., Ličbinský R., Adamec V.

Metodický pokyn Ministerstva dopravy: Zásady pro hodnocení výhod a nevýhod asfaltových a cementobetonových technologií z hlediska jejich použití na dálnicích, rychlostních silnicích a silnicích I. Třídy
Pospíšil K., Stryk J.

Monitoring procesu přirozené atenuace ropných látek ve vertikálním profilu: Metodika uplatnění výsledků výzkumu
Jandová V., Huzlík J., Ličbinský R.

Stanovení časové dostupnosti s využitím dopravního modelování
Dostál I., Jedlička J., Huzlík J.

Výpočty úspor emisí skleníkových plynů během životního cyklu biopaliv
Špička L.

Metodika k měření pomocí statistické metody při průjezdu a metody malé vzdálenosti
Křivánek V., Cholava R., Jedlička J.

Metodika pro odesilatele nebezpečných věcí v kusech
Ličbinský R.

Kvantifikace emisí
Huzlík J., Kupka K.

Metodika pro hodnocení významu funkcí půdy
Sáňka M., Vrubel J., Dostál I.

Metodika pro měření a hodnocení komunikací z hlediska hlukové zátěže
Křivánek, V., a kol.

Drenážní systémy vozovek a mostních objektů
Zedník P., Matula R., Zavřel T.

Metody laserového skenování objektů dopravní infrastruktury a jejich blízkého okolí
Stryk J., Matula R., Pazdera J.

Měření a hodnocení polohy kluzných trnů a kotev ve spárách cementobetonových krytů vozovek
Stryk J., Matula R., Chupík V.

Okružní křižovatky s cementobetonovým krytem
Stryk J., Frýbort A.

Měření průhybů a hodnocení únosnosti vozovek rázovým zařízením FWD
Stryk J., Herrmann P., Chupík V.

Metodika stanovení emisních faktorů a celkových provozních nákladů těžkých vozidel
Špička, L. Huzlík, J., Jedlička J. et al.

Metodika pro stanovení emisních faktorů motorových vozidel v provozu
Huzlík, J., Jedlička J. Červinka O. et al.

Stanovení emisí látek znečišťujících ovzduší z dopravy
Dufek J., Huzlík J., Adamec V.

Metodický průvodce návrhem a realizací vozovek nízkokapacitních komunikací
Ševelová L., Hauser J., Zedník P., Lažek D., Matula R., Kozumplíková A., Florian A.
Cena: 300 Kč

K metodice lze zakoupit i Software pro posouzení a výpočet nízkokapacitní vozovky a zjištění návrhu optimálního řešení
Matula R., Zedník P., Ševelová L., Hauser J., Lažek D. dtto
Cena SW a metodiky: 5 000 Kč/rok

V případě zájmu kontaktujte:

Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií

Metodika návrhu, realizace a hodnocení dopravněbezpečnostních kampaní
Jiří Ambros, Jan Elgner, Petr Kouřil, Eva Šragová, Alena Daňková, Ondřej Valach, Jindřich Frič

Metodika pro hodnocení přesných digitálních mapových podkladů
M. Vanžura, Š. Křehlík, J. Martínek, O. Kútik
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Metodika rozvoje dobíjecí infrastruktury v ČR
L. Kadula, L. Špička, J. Sedoník, J. Elgner, V. Cícha
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Doplněk metodiky Stanovení délky a rozsahu průzkumu chování účastníku silničního provozu s ohledem na efektivní vynakládání finančních prostředku
Eva Simonová, Radim Striegler, Roman Borek, Pavel Havránek, Lucie Vyskočilová
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Metodika užití preventivních opatření proti vzniku nehod v důsledku neoprávněných vstupů do prostoru dráhy
Pavlína Skládaná, Pavel Tučka, Pavel Skládaný, Miroslav Bidovský, Jan Perůtka
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Online identifikace kritických úseků pozemních komunikací pomocí síťových analýz
Michal Bíl, Rostislav Vodák, Jan Kubeček, Tomáš Svoboda, Richard Andrášik, Jiří Sedoník, Zuzana Křivánková, Martina Bílová
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Metodika pro montáž, provozování a údržbu světelné závory pro železniční přejezdy
Tomáš Krenželok, Tomáš Soural, Pavel Skládaný
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Metodika sběru parametrů dopravního prostoru pozemní komunikace pomocí měřicího vozidla
Jiří Ambros, Ondřej Gogolín
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Metodika komplexní analýzy střetu vozidla s chodcem
Novák J., Křenek J., Kaniová K., a spol.
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Metodika sběru a analýzy dat pro vyhodnocení zranění účastníků DN s ohledem na aktivní prvky ve vozidlech
Gogolín O., Novák J., Motl. J., Striegler R., a spol.
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Metodika pro vyhodnocení souvislostí přímých a nepřímých ukazatelů a aktivit národní strategie
Havránek P., Simonová E., Striegler R., Frič J.
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Metodika stanovení délky a rosahu průzkumů pro získávání dat s ohledem na efektivní vynakládání finančních prostředků
Havránek P., Lipl M., Simonová E., Striegler R., Frič J.
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Metodika provedení a vyhodnocení dopravních průzkumů
Striegler R., Simonová E., Havránek P. a spol.
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Metodika popisující postup pro úpravu neřízených křižovatek
Striegler R., Valentová V., Vyskočilová L., Novák J., Frič J.
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Identifikace kritických míst na pozemních komunikacích v extravilánu
Janoška Z., Šenk P., Striegler R., Ambros J., Pokorný P., Valentová V.
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Řešení kritických míst na pozemních komunikacích v extravilánu
Striegler R., Havránek P., Lipl M., Novák J., Pokorný P., Simonová E., Valentová V., Vyskočilová L.
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Multifaktorová analýza dopravní nehodovosti
Ambros J., Valentová V., Striegler R., Havránek P., Simonová E., Lipl M., Vyskočilová L., Pokorný P., Novák J., Kyselý M., Janoška Z., Gogolín O., Frič J.
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Metodika navrhování flexibilních regulačních sloupků
Ing. Jan Novák, Ing. Veronika Valentová, Ing. Lucie Vyskočilová, Ing. Radim Striegler, Ing. Karel Hofman
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Metodika úprav železničních přejezdů pro snížení míry páchání přestupků
Tučka P., Skládaný P., Bidovský M. Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Metodika užití kamerového systému na železničních přejezdech pro prevenci a represi
Skládaný P., Tučka P., Bidovský M.
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Metodika sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů
Ambros J., Kocourek J.
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Metodika výpočtu ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích
Vyskočilová A., Tecl J., Valach O., Frič J.
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Aktualizovaná metodika výpočtu ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích
Alena Vyskočilová, Jan Tecl, Ondřej Valach, Jiří Ambros
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Bezpečnostní inspekce pozemních komunikací
Pokorný P. a spol.
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Audit bezpečnosti pozemních komunikací
Pokorný P.
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Implementace ochranného systému pro motocyklisty před účinky nárazu do ocelových svodidel
Tučka P., Skládaný P., Simonová E. Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Metodika montáže a údržby ochranného systému pro motocyklisty
Tučka P., Skládaný P., Bidovský M.

Metodika hodnocení účinnosti opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
Šenk P., Ambros J., Vyskočilová A.

Metodika zvýšení samovysvětlitelnosti pozemních komunikací pomocí optimalizace směrových návrhových prvků
Ambros J., Valentová V., Gogolín O., Andrášik R., Kubeček J., Bíl M.
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Metodika hodnocení dopadu silniční infrastruktury na bezpečnost
Ambros J., Turek R., Havránek P., Novák J., Valentová V.
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Preventivní hodnocení bezpečnosti s využitím dat z plovoucích vozidel
Ambros J., Altmann J.
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

Metodika užití světelné závory na železničních přejezdec
Pavel Skládaný, Pavel Tučka, Pavlína Skládaná, Miroslav Bidovský, Jindřich Frič
Stáhnout metodiku z eshopu CDV

V případě zájmu kontaktujte: