Úvodní strana  »  O nás  »  Akreditace laboratoří a systém managementu kvality

Akreditace vzdělávací instituce a programů

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., je akreditovanou vzdělávací institucí a nabízí deset akreditovaných vzdělávacích programů.

Již v roce 2005 nám byla udělena akreditace vzdělávací instituce od Ministerstva vnitra. Aktuálně poskytujeme akreditované vzdělávání úředníkům územních samosprávných celků dle zákona o úřednících v osmi akreditovaných programech, z toho jeden vyučujeme online formou:

  • Doprava, zdraví a životní prostředí
  • Dopravní značení na pozemních komunikacích
  • Integrované městské dopravní plánování k udržitelné mobilitě
  • Kontrolní vážení vozidel pohledem správních orgánů
  • Plánování pěší a cyklistické dopravy v městském prostředí
  • Povinnosti dopravce a řidiče při dodržování ustanovení týkajících se doby řízení, doby bezpečnostních přestávek a doby odpočinku
  • Povinnosti související s přepravou nebezpečných věcí po silnici dle dohody ADR
  • Webinář Dopravní značení na pozemních komunikacích

V roce 2022 jsme získali také akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona o pedagogických pracovnících. Současně byly akreditovány dva programy:

  • Výuka dopravní výchovy pro mateřské školy
  • Pohyb organizované skupiny dětí v dopravním prostředí

Akreditované kurzy pro pedagogické pracovníky z mateřských škol, asistenty pedagoga a dále pedagogy volného času pořádáme od roku 2023.

Integrovaný systém managementu v CDV

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. má zaveden a certifikován systém managementu kvality (QMS) dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 spolu se způsobilostí k zajištění kvality prováděných průzkumných a diagnostických prací v systému jakosti pozemních komunikací MD ČR dle metodického pokynu MD ČR, obor pozemních komunikací.

Dále pak zavedený a certifikovaný systém environmentálního managementu (EMS) dle normy ČSN EN ISO 14001:2016.

V roce 2022 byl zaveden další systém řízení, a to systém hospodaření s energií (EnMS) dle normy ČSN EN ISO 50001:2018. Systémy řízení jsou zavedeny pro výzkumnou, vývojovou a technickou činnost pro potřeby rozvoje a optimalizace dopravní soustavy jako celku, tak i jednotlivých druhů dopravy, včetně dopravních cest a dále pak na průzkumné a diagnostické práce.

Plnění požadavků všech zavedených norem zajišťuje optimální fungování integrovaného systému managementu.

Vedení CDV vyhlásilo Politiku integrovaného systému managementu, odpovídající celkové strategii instituce a působnosti a funkčnímu zaměření instituce jako celku.