Úvodní strana  »  Výzkum

Výzkum

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., svým výzkumným zaměřením pokrývá klíčové potřeby rozvoje dopravy v České republice, a to na celostátní, regionální i místní úrovni. Zabývá se jednak klasickými obory, jako jsou bezpečnost silničního provozu, technologie výstavby, údržby, oprav a rekonstrukcí dopravní infrastruktury včetně geotechnických aspektů a diagnostiky dopravních staveb, dopady dopravy a její infrastruktury na životní prostředí, ale také ekonomikou dopravy, multimodální dopravou, dopravní psychologií, vzděláváním v dopravě, modelováním dopravní poptávky, systémy hospodaření, geografickými informačními systémy, odbavovacími a parkovacími systémy, telematickými řídicími systémy atp.

Výstupy z uskutečňovaného výzkumu jsou přímo aplikovány různými cestami do praxe. U většiny projektů je hlavním výstupem metodika, která má jednotlivým uživatelům dát návod, jak efektivně řešit konkrétní dopravní témata, např. jak efektivně vést dopravní výchovu na školách, jak efektivně provádět diagnostiku dopravních staveb, jak předvídat únosnost zemní pláně ještě před jejím zbudováním, jak navrhnout svislé a vodorovné dopravní značení, jak by měl vypadat plán udržitelné mobility či územní generel dopravy apod. Výsledky výzkumné práce se daří stále více publikovat v prestižních světových časopisech a prezentovat na mezinárodních konferencích. Tím CDV získává důležitou zpětnou vazbu.

Struktura výzkumných témat řešených v CDV dává možnost postihnout komplexně problematiku dopravy a její infrastruktury tak, že krom čistě vědeckých výstupů mohou být výsledky výzkumné práce aplikovány v konkrétních zakázkách navazujících na výzkum. Jsou to například již zmíněné plány udržitelné mobility, územní generely dopravy, modely dopravního chování, hodnocení dopadů dopravy na životní prostředí a další strategické či operativní dokumenty využívané státem, kraji, městy i obcemi, ale i různé typy měření, laboratorních zkoušek a analýz, stejně jako bezpečnostní inspekce a audity či konkrétní telematická řešení pro dálnice, silnice i místní komunikace. Není bez zajímavosti, že na základě výsledků výzkumu CDV vytvořilo otázky pro testování pravidel silničního provozu, které jsou obsaženy v tzv. e-testech. S těmi se setkávají například všichni, co chtějí získat řidičský průkaz.

CDV se prakticky již od svého vzniku zapojilo do evropského výzkumného prostoru. Jako jedna z prvních organizací v ČR se CDV účastnilo řešení projektu již v rámci 4. rámcového programu EU, tzn. ještě v devadesátých letech, kdy Česká republika teprve začala uvažovat o vstupu do EU. Potom pokračoval rozvoj této spolupráce. CDV se stalo součástí celé řady mezinárodních organizací zabývajících se dopravním výzkumem. To přineslo navýšení počtu evropských projektů. Například podle zprávy prezentované Úřadem vlády ČR bylo CDV institucí umístěnou mezi deseti nejúspěšnějšími v ČR co do počtu řešených projektů 6. a 7. rámcového programu EU, a to vedle nepoměrně větších institucí.

Spolupráce při řešeních mezinárodních projektů i v dalších programech a účast v nejrůznějších mezinárodních komisích a výborech významně přispívají k rozvoji poznání v oboru dopravy a představují klíčové činnosti pro zapojení českého dopravního výzkumu i rezortu dopravy do mezinárodního kontextu.