Úvodní strana  »  Tiskové zprávy  »  Světový týden bezpečnosti

Světový týden bezpečnosti

Tisková zpráva u příležitosti Světového týdne bezpečnosti silničního provozu OSN

Brno, 2. května 2017

Nepřiměřená rychlost je nejtragičtější příčinou dopravních nehod. Kdy u nás konečně změníme své chování?

V celonárodním dotazníkovém průzkumu provedeném Centrem dopravního výzkumu (CDV) přiznalo překračování nejvyšší dovolené rychlosti do 10 km v hodině průměrně 86 % respondentů. Těch, kteří jezdí ještě rychleji, bylo 66 %. Z výsledků vyplývá, že většina řidičů faktor nepřiměřené rychlosti stále podceňuje.

Rychlá jízda a nepřehledná dopravní situace

„Obzvlášť nebezpečná je pak nepřiměřená rychlost ve směrových obloucích, to znamená zatáčkách, a v jejich bezprostředním okolí,“ vysvětluje Jiří Ambros z Centra dopravního výzkumu. Tato situace je kritická především na silnicích I. a II. třídy v extravilánu, tedy na území ležícím mimo zastavěné území obce.

Výzkumní pracovníci z Centra dopravního výzkumu se proto v rámci projektu SAMO zaměřili na ty části naší silniční sítě, které jsou z pohledu nehodovosti kritické. Doporučili je zřetelněji označit tak, aby byli řidiči na blížící se riziko včas upozorněni. Příkladem může být silnice u obce Kosov, kde se dlouhá zatáčka „ztrácí“ za horizontem. Je označena pouze vodorovným dopravním značením a směrovými sloupky. „Pro jasnější rozpoznatelnost je v tomto místě vhodné doplnit více vodicích tabulí s jednou šipkou a hustěji rozmístit směrové sloupky. Tato jednoduchá opatření přitom nemusí být vůbec nákladná. Výsledky několika těchto případů jsme předali Ředitelství silnic a dálnic, které s námi po celou dobu spolupracuje,“ doplňuje Radim Striegler z CDV.


Zdroj: GoogleMaps

Riskantní jízda je nejtragičtější příčinou dopravních nehod

Policie ČR uvádí, že nepřiměřená rychlost jako příčina dopravních nehod v roce 2016 sice tvoří zhruba šestinu všech nehod, ale podíl usmrcených při těchto nehodách je až 39 %. Dodržování nejvyšší dovolené rychlosti často rozhoduje mezi životem a smrtí. Každá 73. nehoda končí jistou smrtí. „Nárazová rychlost má markantní vliv na závažnost zranění těch nejzranitelnějších účastníků silničního provozu - chodců, je také rozhodující u nehod s motocyklisty,“ doplňuje Jakub Motl z týmu Národního výzkumu dopravních nehod (CZIDAS) Centra dopravního výzkumu. Obecně lze konstatovat, že se zvyšující se nárazovou rychlostí roste pravděpodobnost těžkého nebo smrtelného zranění.


Tisk: Světový týden bezpečnosti 03
 Zdroj: CZIDAS, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Tisk: Světový týden bezpečnosti 04
 Zdroj: CZIDAS, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Takto vypadá poškozený motocykl po střetu s vozidlem a jeho přívěsným vozíkem. Motorkář se na místě dopravní nehody, kde byla dovolená rychlost 90 km/h, pohyboval rychlostí přes 150 km/h. Při střetu utrpěl devastující zranění, kterému na místě podlehl.

Pohled na poškozený motocykl a jeho tachometr
Zdroj: CZIDAS, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Frajeřina, stres, nuda

Zvláště rizikovou skupinou jsou mladí řidiči. Typickým příkladem jsou muži do 25 let. Chovají se daleko nebezpečněji než jiné skupiny řidičů a způsobují statisticky nejvíce nehod. Příčinou je jednak větší potřeba adrenalinu a vzrušení za volantem a také nedostatek zkušeností spojený s přeceněním vlastních schopností.

K rychlé jízdě řidiče svádějí také rovné a široké silnice. Paradoxně tak zvyšují riziko v dopravním provozu. „Lidé se na přehledných vozovkách začínají nudit a v důsledku toho zvyšují rychlost nebo se věnují dalším, potenciálně rušivým, činnostem. Proto je také na rovných a přehledných úsecích tolik dopravních nehod“. Jindy zase přetížení řidiči spěchají a v takové situaci se pochopitelně chovají rizikověji, než kdyby byli v klidu, uzavírá Veronika Kurečková, psycholožka z CDV.

Překračování dovolené rychlosti mimo obec

Podle zjištění Centra dopravního výzkumu dlouhodobě jezdí nejriskantněji řidiči v Karlovarském kraji. Dokazují to měření za léta 2014 – 2016. Uvedená procenta znázorňují počet překročení rychlosti z celkového počtu projetých vozidel na vybraných místech o více než 10 km/h.


Překračování nejvyšší dovolené rychlosti o více než 10 km/h mimo obec
kraj 2014 2015 2016
Moravskoslezský kraj 7,2% 4,3% 5,9%
Plzeňský kraj 7,6% 5,0% 9,3%
Středočeský kraj 6,0% 7,2% 11,9%
Zlínský kraj 2,7% 6,6% 7,2%
Karlovarský kraj 10,3% 10,6% 9,3%
Královehradecký kraj 5,0% 8,5% 7,3%
Pardubický kraj 3,2% 2,5% 3,5%
Jihomoravský kraj 3,1% 7,9% 6,1%
Liberecký kraj 10,1% 3,3% 5,3%
Vysočina 8,7% 3,6% 5,3%
Ústecký kraj 1,8% 2,2% 3,1%
Jihočeský kraj 8,7% 6,0% 8,9%
Olomoucký kraj 7,7% 4,4% 11,5%

Překračování povolené rychlosti v obcích

V obcích překračují rychlost nejvíce řidiči Moravskoslezského a hned za ním Plzeňského a Středočeského kraje.

Překračování nejvyšší dovolené rychlosti o více než 10 km/h v obci
kraj 2014 2015 2016
Moravskoslezský kraj 5,7% 5,9% 8,2%
Plzeňský kraj 7,8% 3,7% 7,5%
Středočeský kraj 7,8% 3,7% 7,5%
Zlínský kraj 6,2% 6,0% 4,7%
Karlovarský kraj 2,8% 7,2% 6,5%
Královehradecký kraj 2,8% 7,2% 6,5%
Pardubický kraj 2,8% 7,5% 6,5%
Jihomoravský kraj 2,8% 7,2% 6,5%
Liberecký kraj 7,5% 2,7% 5,4%
Vysočina 7,5% 2,7% 5,4%
Ústecký kraj 4,6% 6,1% 4,7%
Jihočeský kraj 3,8% 3,3% 3,9%
Olomoucký kraj 1,8% 1,8% 3,5%

Doporučení Národní strategie bezpečnosti silničního provozu

V posledních letech se ve vývoji závažných následků u nehod zaviněných nepřiměřenou rychlostí projevil velmi příznivý výsledek. Podíl usmrcených u nehod zaviněných nepřiměřenou rychlostí na celkovém počtu usmrcených osob činil v roce 2009 45,5 %, v roce 2015 poklesl na 35,8 %. Hlavní zásluhu na tomto příznivém výsledku má trvalá, systematická a cíleně zaměřená činnost dopravní policie, obecní policie a systematické měření rychlosti prostřednictvím kamerových systémů.

V Revizi a aktualizaci Národní strategie bezpečnosti silničního provozu schválené v roce 2017 byly proto cíle nastaveny ještě ambiciózněji. Je nutno navázat na dosavadní výsledky a zaměřit se více na úsekové měření rychlosti, rozšířit možnost měření vozidel pomocí kamerového systému na dálnicích a snažit se naplnit ambicióznější kvantifikaci dílčích cílů.


Kontakt po odborného stránce:
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel, jindrich.fric@cdv.cz
Ing. Radim Striegler, vedoucí Oblast dopravních průzkumů a navrhování pozemních komunikací
radim.striegler@cdv.cz
Ing. Jiří Ambros, Ph.D., vedoucí Oblasti hodnocení bezpečnosti a strategií, jiri.ambros@cdv.cz
Kontakt po organizační stránce:
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Šárka Želinská, vedoucí úseku marketingu, tel. 778 737 336, e-mail: sarka.zelinska@cdv.cz

Odborné informace k tématu:

CZIDAS – Národní výzkum dopravních nehod

Více informací: www.czidas.cz

Partneři CZIDAS:
TZ: Světový den bezpečnosti CZIDAS

Vývoj překračování rychlosti v jednotlivých krajích v letech 2014 – 2015

Rychlosti byly sledovány v souladu s certifikovanou metodikou1 na základní síti 91 referenčních bodů. V každém ze 13 krajů (kromě Prahy) je umístěno 7 referenčních bodů. V extravilánu se jedná o 2 body na silnících I. tříd a 2 body na silnicích II. tříd. V intravilánu se jedná o 3 body, každý bod je umístěn v obci jiné velikostní kategorie. Rychlosti jsou na těchto referenčních bodech sledovány v období březen – červen nebo září – listopad, v běžný pracovní den2, v délce min. 24 hodin.

DODRŽOVÁNÍ NEJVYŠŠÍ DOVOLENÉ RYCHLOSTI3
Extravilán – mimo obec

Číselný údaj vyjadřuje podíl vozidel překračujících nejvyšší dovolenou rychlost mimo obec k celkovému počtu zaznamenaných vozidel. Vzhledem k výběru referenčních bodů mimo obec je bráno překračování o 10 km/h při rychlosti vozidel vyšší, než 100 km.h-1 pro vozidla do 3,5 t a autobusy. Pro ostatní vozidla 90 km.h-1.

Z pohledu vývoje překračování nejvyšší dovolené rychlosti mimo obec o více než 10 km.h-1 bylo překračování nejvyšší v roce 2016.

Tisk: Světový týden bezpečnosti 06  Mapy: Překračování nejvyšší dovolené rychlostí o více než 10 km.h-1 mimo obec v letech 2014 a 2015

Tisk: Světový týden bezpečnosti 08  Mapa: Překračování nejvyšší dovolené rychlostí o více než 10 km.h-1 mimo obec v roce 2016

Intravilán – v obci

Číselný údaj vyjadřuje podíl vozidel překračujících nejvyšší dovolenou rychlost v obci, k celkovému počtu zaznamenaných vozidel. V obci je bráno překračování o 10 km.h-1 při rychlosti vozidel vyšší než 60 km.h-1 Také pro překračování nejvyšší dovolené rychlosti v obci o více než 10 km.h-1 byl rok 2016 vyšší, ačkoliv hodnoty překračování byly u některých krajů střední.

Tisk: Světový týden bezpečnosti 09  Mapy: Překračování nejvyšší dovolené rychlosti o více než 10 km.h-1 v obci v letech 2014 a 2015

Tisk: Světový týden bezpečnosti 10  Mapa: Překračování nejvyšší dovolené rychlosti o více než 10 km.h-1 v obci v roce 2016

  • 1 Metodika stanovení délky a rozsahu průzkumů chování účastníků silničního provozu s ohledem na efektivní vynakládání finančních prostředků, schválená Ministerstvem dopravy, č. j. 88/2014-710-VV/1.
  • 2 Běžný pracovní den – úterý, středa nebo čtvrtek, pokud jsou pracovními dny a pokud jim předchází i následuje pracovní den.
  • 3 Data pro roky 2014-2015 jsou z projektu Rozšíření datové základny pro rozhodování o politice kampaní ke snížení nehodovosti na pozemních komunikacích, TAČR, program Omega, TD020127 a z dalších měření CDV. Data pro rok 2016 jsou z projektu Systémový nástroj hodnocení ekonomické efektivity a účelnosti projektů a programů (Fond zábrany škod), Česká asociace pojistitelů.
  • Tisková zpráva: Světový týden bezpečnosti  ( 1,33 MB)