Úvodní strana  »  Ocenění

Prestižní cenu Evropské charty bezpečnosti 2014 obdrželo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Excellence road safety award to Czech transport research centre

Dne 8. května 2014 převzal ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i., prof. Karel Pospíšil, prestižní cenu Evropské charty bezpečnosti silničního provozu. Cenu předal místopředseda Evropské komise Siim Kallas v rámci setkání ministrů dopravy členských zemí EU v Athénách. Tato cena (Excellence in Road Safety Award) se každoročně uděluje organizaci, která významně a dlouhodobě přispívá ke zvyšování úrovně bezpečnosti silničního provozu. Tentokrát bylo ocenění zaměřeno na téma bezpečného utváření pozemních komunikací.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. obdrželo tuto cenu za dlouhodobou činnost v této oblasti, konkrétně za tvorbu metodických materiálů pro provádění auditu a inspekce bezpečnosti pozemních komunikací, za provádění dopravně bezpečnostních analýz, za organizování školení auditorů bezpečnosti a za provádění osvěty v této oblasti.

Více informací naleznete na:

Evropská charta bezpečnosti silničního provozu

Evropská charta bezpečnosti silničního provozu se od roku 2004 ustálila jako největší platforma občanské společnosti v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Jedná se o iniciativu vedenou Evropskou komisí, která sehrává významnou úlohu v celoevropském úsilí o zvýšení bezpečnosti našich silnic. Charta je též společenství, které dnes čítá více než 3 200 členů, již přispívají ke zlepšování standardů a kultury bezpečnosti silnic tím, že podnikají konkrétní kroky vedoucí ke zvyšování bezpečnosti silničního provozu ve svém poli působnosti. Členové tohoto společenství představují organizace, podniky a instituce, jejichž iniciativy v rámci charty se zaměřují na členy, zaměstnance či širokou veřejnost.

Evropská charta bezpečnosti silničního provozu si klade za cíl podporovat větší zapojení občanské společnosti v úsilí o zlepšení bezpečnosti silničního provozu v Evropě. Její poslání se zakládá na principu společné zodpovědnosti: potřeba spojit úsilí zúčastněných stran a občanské společnosti s cílem převzít společnou odpovědnost za bezpečnost silničního provozu ve svém okolí, regionu či zemi.

Centrum dopravního výzkumu, které je signatářem Evropské charty od roku 2009, navázalo s Evropskou chartou intenzívnější spolupráci. Součástí bude výměna informací o úspěšných a osvědčených postupech či projektech, které byly v České republice uskutečněny, a celkově zvyšování povědomí o Evropské chartě s cílem motivovat organizace, aby se aktivně zapojily a podnikaly konkrétní kroky, které budou mít pozitívní dopad na bezpečnost silničního provozu.

Evropská charta opět vyzývá všechny členy k předkládání osvědčených postupů. (Organizace, které nejsou členy, se mohou zaregistrovat na stránkach charty www.erscharter.eu).

Pojmem osvědčený postup se rozumí aktivita (iniciativa, strategie, metodologie, technika, a jiné), která přinesla konkrétní pozitivní výsledky v oblasti bezpečnosti silničního provozu. V případě zájmu je třeba kontaktovat chartu mailem na adresu charter@paueducation.com nebo telefonicky na čísle +34 933 670 434. Vybrané osvědčené postupy budou oceněny u každoroční příležitosti Evropských cen Excelence v bezpečnosti silničního provozu.

Evropská charta bezpečnosti silničního provozu  ( 138,02 KB)


Jsme hrdými držiteli HR Award

Dne 6. září 2021 byla Centru dopravního výzkumu udělena cena HR Excellence in Research. Získání této ceny udělované Evropskou komisí je známkou kvality v péči o lidské zdroje ve výzkumné a akademické sféře.

Toto ocenění je však zároveň také závazkem pro pokračující rozvoj instituce a vytváření příznivých podmínek pro naše pracovníky. Na začátku projektu bylo od zaměstnanců přes dotazníkové šetření zjištěno, co je třeba v rámci instituce změnit. Následovalo vytvoření analýzy, a po té akčního plánu, který je součástí nynější implementační fáze projektu. Během implementace budou postupně realizovány jednotlivé naplánované změny. Akční plán je zveřejněn na webových stránkách pod záložkou HR Award Mezi plánové aktivity patří např. spolupráce s vysokými školami a dalšími výzkumnými institucemi, zavedení jazykových kurzů a celkové zvýšení a prohloubení jazykové vybavenosti zaměstnanců nebo spuštění programu vědeckého mentoringu.

Po dvou letech od udělení ceny bude provedeno hodnocení instituce, zda se podařilo dosáhnout všech cílů a posléze bude naše Centrum dopravního výzkumu hodnoceno každé tři roky. 


Centrum dopravního výzkumu získalo cenu v soutěži ČDS&T 2016

cena ČDS&T


Za rok 2016 CDV získalo cenu v soutěži ČDS&T za zařízení Mobilní liniové řízení dopravy před dopravním omezením - nasazení na dálnici D5. Cenu vypisuje každý rok Ministerstvo dopravy za podpory ŘSD ČR, SŽDC s SFDI. Cena byla udělena za ověření fungování Mobilního liniového systému v reálných podmínkách, které prokázalo předpokládaný přínos systémů ITS při organizaci dopravního proudu: snížení nehodovosti o cca 40 % před dopravním omezením a snížení zpoždění průjezdu dopravním omezením. Z ekonomického hlediska byla odhadnuta úspora pro uzavírku tohoto dálničního typu až 500.000 Kč/den.


Získali jsme ocenění v soutěži posterů

Pracovníci oblasti geoinformatiky, pobočka Olomouc, se v listopadu 2017 účastnili 26. ročníku konference uživatelů geografických informačních systémů společnosti Esri (USA). Součástí akce byla, jako každoročně, soutěž o nejlepší poster. Poster CDV s názvem „Využití technologie ArcGIS serveru pro analýzu a vizualizaci dopravních nehod“ vytvořen autory Jiřím Sedoníkem, Michalem Bílem, Janem Kubečkem a Richardem Andrášikem byl odbornou porotou, v konkurenci další 35 příspěvků, oceněn prvním místem. Dne 6. února bylo autorům posteru, zástupcem firmy ArcDATA, která společnosti Esri v ČR zastupuje, předáno ocenění.

Příklady dalších aplikací ArcGIS serveru jsou například výstupy projektu Blackspots (http://blackspots.cdvgis.cz/niva/, http://blackspots.cdvgis.cz/pihel/), případně identifikace shluků dopravní nehod pro vybraná území, například stát Montana (http://kdeplus.cdvgis.cz/montana/).

Fotogalerie

Cena poster 2 Cena poster


Medaile prof. Špůrka

Gratulujeme kolegovi Ing. Josefu Strykovi, Ph.D., k bronzové medaili prof. Špůrka udělenou předsednictvem České silniční společnosti.

Hodnocen byl zejména jeho přínos v oblastech:

  • zapojení se do činnosti sekce povrchových vlastností povrchů vozovek při ČSS (České silniční společnosti) - od roku 2011, od roku 2018 jako její předseda,
  • zastupování České republiky v PIARC TC zaměřené na vozovky,
  • zastupování ČR v CEN TC227 WG5: Povrchové vlastnosti vozovek,
  • účast na projednávání technických předpisů, zejména technických podmínek Ministerstva dopravy ČR.

Fotogalerie

Ocenění: Medaile prof. Špůrka

Ocenění European Natura 2000 Award pro projekt TRANSGREEN

Projekt TRANSGREEN, na němž CDV participovalo, získal na základě nominace připravené Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR pod názvem "Joint efforts for safe and wildlife-friendly transportation networks in the Carpathians" prestižní ocenění European Natura 2000 Award v kategorii Cross-border cooperation and Networking. Tyto ceny uděluje Evropská komise vždy jednou za dva roky.

Fotogalerie

Projekt TRANSGREEN certifikát 01
Projekt TRANSGREEN #2
Projekt TRANSGREEN #3