Úvodní strana  »  FEHRL – Sdružení evropských výzkumných silničních výzkumných ústavů a Big Data

FEHRL – Sdružení evropských výzkumných silničních výzkumných ústavů a Big Data

Karel Pospíšil

Vznik a první kroky FEHRL

Article: FEHRL – Sdružení evropských výzkumných silničních výzkumných ústavů a Big Data 02

FEHRL, Forum of European National Highway Research Laboratories, je organizace, která vznikla v roce 1989 z iniciativy ředitelů třinácti evropských výzkumných silničních ústavů, které se zabývaly zejména výzkumem v oblasti technologií výstavby a diagnostiky dopravní infrastruktury. Do FEHRL se postupně včleňovaly další národní výzkumné ústavy. Hned v 90. letech zásluhou tehdejšího ředitele CDV, Ing. Josefa Mikulíka, CSc., se součástí FEHRL stalo i Centrum dopravního výzkumu. CDV se tak stalo integrální součástí evropského výzkumného prostoru v jeho jedné z nejvýznamnějších dopravních oblastí. Mohlo tak začít získávat informace o výzkumu, který vznikal na špičkových evropských pracovištích, a osvojovat si zkušenosti s přípravou i řešením evropských projektů. I tyto zkušenosti přispěly k tomu, že se CDV účastnilo projektu již 4. rámcového programu, evropského programu, o jehož existenci neměla řada i jinak významných českých institucí ani ponětí.

FEHRL dnes

Zatímco u založení FEHRL bylo výše zmíněných 13 institucí, dnes má FEHRL na 28 členských výzkumných institucí z téměř všech zemí EU i některých zemí mimo EU. Do se FEHRL se asociovaly také výzkumná složka FHWA (Federal Highway Administration – americké „ŘSD“) a izraelský Netivei. Paralelně s tím se zaměření FEHRL rozšiřovalo a dnes již vůbec není orientováno jen „stavařsky“. FEHRL připravuje, organizuje i koordinuje programy i projekty téměř ve všech silničně zaměřených oborech dopravního výzkumu.

Zatímco na počátku se ve vedení FEHRL střídali prezidenti v půlročních intervalech a šlo tak spíše o funkci spojenou s hostitelstvím příslušného zasedání, dnes je prezident volen na tříleté období. Prezident FEHRL tak má nyní dostatečný prostor na realizaci svých vizí a záměrů. Dnes má FEHRL prezidentku, je jí dr. Maria de Lurdes Antunes z portugalského členského ústavu LNEC.

Zatímco ještě na začátku tisíciletí organizace měla ve svém bruselském centru jen jednoho zaměstnance, generálního tajemníka, skvělého Roda Addise, z počátku jen na půl úvazku, po jeho náhlém úmrtí nástupce, Steve Phillips, navázal na jeho práci a rozvinul kompetence sekretariátu tak, že dnes má na deset profesionálů, kteří jsou s to administrovat projekty i organizovat účast FEHRL jako zastřešující organizace v rozsáhlých evropských projektech.

V roce 2020 se členové FEHRL i jeho sekretariát podíleli na přípravě návrhů posledních výzev evropského programu H2020 a výzev CEDR (organizace sdružující národní správce silnic a dálnic = sdružení evropských „ŘSD“, včetně toho našeho). FEHRL se také angažuje ve zkoumání možností, jak přispět k inovačním výzvám otevřeným v rámci Green Deal. FEHRL prosazuje potřebu podporovat výzkum dopravní infrastruktury v programu Horizont Evropa (2021-2027). Byl také připraven Strategický program evropského silničního výzkumu (SERRP 2021-2024) a uvedena v život iniciativa Big Data for Pavement Management (BD PAVE).

Iniciativa BD Pave

Article: FEHRL – Sdružení evropských výzkumných silničních výzkumných ústavů a Big Data 01

Iniciativa BD Pave má za sebou rok své činnosti. Akcentuje potřebu získávání a využívání tzv. big dat v silniční infrastruktuře. V rámci iniciativy je sledován výzkum v různých oblastech, jsou činěny pokusy o jeho koordinaci a jsou rozvíjena partnerství mezi výzkumnými organizacemi a koncovými uživateli v Evropě a USA.

V jednotlivých členských institucích byly již v minulosti položeny základy, ze kterých dnes iniciativa čerpá. Například již před dvaceti lety německý členský ústav BASt vytvořil pracovní místo pro zaměstnance, který měl za úkol posoudit možnosti strojového učení a umělé inteligence při vytěžování různých zdrojů dat. Švédský členský ústav VTI provedl identifikaci dat, která jsou o stavu vozovky běžně shromažďována apod.

Ke koordinaci činností iniciativy byl během roku 2020 vytvořen řídicí výbor, ve kterém jsou zastoupeni zástupci evropských správců silnic a dálnic z Anglie, Dánska, Portugalska a Švédska a také zástupce FEHRL, který činnost výboru řídí (Dirk Jansen z německého členského ústavu BASt). Řídicí výbor dohlíží na program a bude se snažit koordinovat různé národní projekty za účelem vytvoření klíčových částí programu BD Pave. Přítomnost čtyř správ silnic v projektu zajistí, že prováděný výzkum bude užitečný pro konečné koncové uživatele. Všechny čtyři správcovské organizace navíc mají nebo připravují projekty v tématech, která se zabývají oblastmi souvisejícími s BD Pave, jako jsou data z vozidel, umělá inteligence, strojové učení a data z mobilních telefonů.

Program BD Pave má klasickou strukturou pracovních balíčků:

WP1: Osvědčené postupy pro správu vozovky:

  • Analyzujme procesy „jak jsou“ a definujme „jaké mají být

WP2: Identifikace souborů dat:

  • Posuďme, co potřebujeme a co můžeme mít

WP3: Přístupnost dat z více zdrojů:

  • Přidejme datům strukturu a vizualizaci, sestavme seznam přání

WP4: Režimy selhání a kritické faktory na provozní úrovni:

  • Stanovme indikátory a způsob jejich měření

WP5: Využití a analýza velkých dat:

  • Otevírejme datové sady a prozkoumávejme analytické nástroje

WP6: Testování a demonstrace

  • Zpětnovazebnou smyčkou k procesům jednotlivých WP prokažme, že užití big dat má přidanou hodnotu

WP7: Řídicí výbor projektu:

  • Propojujme projekty a sdílejme zkušenosti, definujme budoucí „co-kdyby“ scénáře

WP8: Řízení publikace výstupů programu a administrativní úkony:

  • Šiřme informace o programu interně i externě

V rámci iniciativy se úspěšně rozvíjí spolupráce také s americkou FHWA. V této souvislosti se lednu 2020 v rámci 99. výroční konference TRB ve Washingtonu konalo zasedání iniciativy BD Pave, přičemž další setkání bylo plánováno v rámci konference TRA v Helsinkách. Ta se však již neuskutečnila z důvodu pandemie koronaviru. Nadále však probíhaly online diskuse, jejichž cílem bylo sladit alespoň některé přístupy v Evropě i USA.

Program BD Pave je tak jedním z programů koordinovaných FEHRL, který má nadnárodní přesah a je užitečné jej sledovat, aktivně se do něho zapojovat a sdílet jeho informace. Při formulaci národních projektů pak využitím poznatků BD Pave se bude navazovat na jinde získané zkušenosti a zabrání se tak duplicitám při formulaci a řešení výzkumných projektů.

Odkazy:

Tento článek vznikl v rámci projektu č. LTV19025 „Zastoupení ČR v řídících orgánech FEHRL (Forum of European National Highway Research Laboratories)“ programu INTER-EXCELLENCE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.