Úvodní strana  »  Je lepší středová čára nebo vodicí čáry?

Je lepší středová čára nebo vodicí čáry?

Cílem studie bylo zjištění, který typ dopravního značení je vhodnější s ohledem na rychlost a příčnou polohu vozidla ve směrovém oblouku malého poloměru. Za tímto účelem bylo provedeno měření na 68 obloucích (bez vodorovného dopravního značení, s vyznačenou dělící čárou a s vyznačenými dělícími proužky). Byla provedena analýza rychlosti, překračování osy vozovky a lineární regresivní modely: byl prokázán statisticky významný vliv druhu typu vodorovného dopravního značení i dalších proměnných. V rámci okrajových podmínek studie se jeví jako bezpečnější použití dělící čáry.
https://www.silnicnispolecnost.cz/casopis/