Úvodní strana  »  FAQ- často kladené dotazy

FAQ- často kladené dotazy

Dotaz 1
Pokud jezdí naši řidiči tzv. kolem komína, je nutnost vypisovat potvrzení o činnostech podle nařízení (ES) č. 561/2006 nebo podle evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)? Někdo říká, že stačí, když budou mít u sebe jen stazky 28 dní zpětně. Řidiči se pohybují jen ve městě působení a okolních přilehlých obcích.
Zobrazit odpověď

Zdroj

 • zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě
 • nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
 • nařízení (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85
 • nařízení (EU) č. 165/2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy
 • nařízení (EU) č. 581/2010 o stanovení maximálních časových úseků pro stahování příslušných údajů z přístroje ve vozidle a z karty řidiče

Odpověď:

Z Vašeho dotazu není zcela zřejmé, zda vaši řidiči podléhají nařízení (ES) č. 561/2006, nebo jsou z působnosti nařízení vyjmuti s odvoláním na článek 3 písmeno aa) anebo se na ně vztahuje některá výjimka uvedená v článku 13 odstavec 1. Z těchto důvodů jsou v odpovědi zapracovány všechny uvedené možnosti.

I Řidiči podléhají nařízení (ES) č. 561/2006
Zákon č. 111/1994 Sb. uvádí v §3a odst. (1) Tuzemský dopravce provozující silniční dopravu velkými vozidly, na kterou se v plném rozsahu použije přímo použitelný předpis Evropské unie upravující harmonizaci předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy (nařízení (ES) č. 561/2006), je povinen
a) zajistit, aby řidič dodržoval požadavky na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku stanovené tímto přímo použitelným předpisem Evropské unie (nařízení (ES) č. 561/2006),
b) zajistit, aby v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím tachografy v silniční dopravě (nařízení (EU) č. 165/2014) řidič řádně vedl záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, tento záznam měl u sebe a předložil jej při kontrole, a
c) uchovat záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku v souladu s tímto přímo použitelným předpisem Evropské unie a přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím tachografy v silniční dopravě (nařízení (ES) č. 561/2006).

To znamená, že záznam o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku musí být veden analogovým, nebo digitálním tachografem a musí být splněny požadavky na dobu řízení, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku stanovené nařízením (ES) č. 561/2006.

II Nařízení (ES) č. 561/2006 se nevztahuje na silniční dopravu uvedenou v článku 3 písmeno aa)
vozidly nebo jejich kombinacemi s maximální přípustnou hmotností nepřekračující 7,5 tun, které jsou používány pro:
i) přepravu materiálu, zařízení nebo strojů, jež řidič při výkonu
svého povolání potřebuje, nebo
ii) doručování zboží vyrobeného řemeslným způsobem,
pouze na tratích v okruhu do 100 km od provozovny dopravce a za podmínky, že řízení vozidla nepředstavuje řidičovu hlavní činnost a že doprava není prováděna na cizí účet a za úplatu;

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. v příloze č. 1 stanoví další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování silniční dopravy obsahují v bodě 3 povinnost zaměstnavatele zajistit, aby řidič
a) nepřekročil maximální dobu řízení, která činí 4,5 hodiny; za dobu řízení se považuje i přerušení řízení na dobu kratší než 15 minut. Nejpozději po uplynutí maximální doby řízení musí být řízení přerušeno bezpečnostní přestávkou3) v trvání nejméně 30 minut, nenásleduje-li nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu. Bezpečnostní přestávka může být rozdělena do dvou částí v trvání nejméně 15 minut zařazených do doby řízení,
b) během bezpečnostní přestávky nevykonával žádnou činnost vyplývající z jeho pracovních povinností, kromě dozoru na vozidlo a jeho náklad. Bezpečnostní přestávky a přestávky na jídlo a oddech se mohou slučovat; přestávky se neposkytují na začátku a na konci pracovní doby,
c) vedl v listinné formě nebo technickým zařízením denní evidenci o době řízení dopravního prostředku a o čerpání bezpečnostních přestávek.

III Výjimky týkající se řidičů zajišťujících přepravy uvedené v článku 13 odstavec 1 nařízení (ES) č. 561/2006
Zákon č. 111/1994 Sb. v §3a odstavec 3, 4 a 6 uvádí
„(3) Články 5 až 7 přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího harmonizaci předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy (nařízení (ES) č. 561/2006) se nepoužijí na přepravu vymezenou v článku 13 tohoto přímo použitelného předpisu Evropské unie.
(4) Při přepravě prováděné podle odstavce 3 je řidič povinen přerušit řízení vozidla po uplynutí nejvýše 4,5 hodin řízení bezpečnostní přestávkou v trvání nejméně 45 minut, nenásleduje-li nepřetržitý odpočinek mezi 2 směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu. Bezpečnostní přestávka může být rozdělena do několika částí, činí-li každá z nich nejméně 15 minut. Během bezpečnostní přestávky může řidič vykonávat pouze dozor nad vozidlem a jeho nákladem.
(6) Při přepravě prováděné podle odstavce 3
a) je řidič povinen vést záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku
1. prostřednictvím tachografu v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím tachografy v silniční dopravě, jde-li o přepravu prováděnou vozidlem vybaveným tachografem, nebo
2. prostřednictvím jiného záznamového zařízení nebo ručně, jde-li o přepravu prováděnou vozidlem, které není vybaveno tachografem; v takovém případě se přímo použitelný předpis Evropské unie upravující tachografy v silniční dopravě (nařízení (EU) č. 165/2014) nepoužije,
b) musí mít řidič u sebe záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku z právě probíhajícího dne a ze 7 dnů, které tomuto dni bezprostředně předchází, a kartu řidiče, byla-li mu vydána, a předložit je při kontrole,
c) je dopravce povinen zajistit, aby řidič dodržoval požadavky na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku, v souladu s písmenem a) vedl záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku a v souladu s písmenem b) měl tento záznam u sebe a předložil jej při kontrole, a
d) je dopravce povinen uchovat záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku po dobu 1 roku od ukončení přepravy.“

Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě v §1a uvádí:
„(1) Při vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku podle § 3a odst. 6 písm. a) bodu 1 zákona se u vozidla vybaveného digitálním tachografem podle čl. 2 písm. h) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího tachografy v silniční dopravě (dále jen „digitální tachograf“) využije režim mimo působnost (OUT), který se zadá do digitálního tachografu před zahájením přepravy.
(2) Při vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku podle § 3a odst. 6 písm. a) bodu 1 zákona se u vozidla vybaveného analogovým tachografem podle čl. 2 písm. g) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího tachografy v silniční dopravě (dále jen „analogový tachograf“) na záznamový list před zahájením přepravy ručně uvede režim mimo působnost (OUT) s uvedením času zahájení této přepravy. Bezprostředně po ukončení přepravy v režimu mimo působnost (OUT) se na záznamový list ručně uvede čas ukončení této přepravy.
(3) Při vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku podle § 3a odst. 6 písm. a) bodu 2 zákona ručně nebo jiným záznamovým zařízením se uvede:
a) před zahájením přepravy
1. jméno, popřípadě jména, a příjmení řidiče vozidla,
2. státní poznávací značka vozidla, kterým je zajišťována přeprava, a
3. místo, datum a stav počítadla kilometrů vozidla na počátku záznamu,
b) po ukončení přepravy místo, datum a stav počítadla kilometrů vozidla na konci záznamu,
c) při každé změně režimu činnosti údaj o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách nebo době odpočinku.“

Shrnutí:

Postup, podle kterého určíte předpis, kterým jsou řidiči povinni se řídit:
a) zjistit zda neprovozujete dopravu uvedenou ve výjimkách článku 13 odst. 1 nařízení (ES) 561/2006, případně zda se nejedná o dopravu uvedenou v článku 3 písmeno aa).
b) pokud neprovozujete dopravu uvedenou ve výjimkách, případně v článku 3 písmeno aa), budete postupovat podle výše uvedeného bodu I.
c) pokud provozujete dopravu uvedenou v článku 3 písmeno aa) bude řidič dodržovat požadavky uvedené v nařízení vlády
d) pokud se na vaše řidiče vztahuje, některá z výjimek uvedených v článku 13 odst. 1, budete postupovat podle výše uvedeného bodu III.

Dotaz 2
Řidič nákladního automobilu o celkové hmotnosti nad 3,5 t zaparkoval v noci na dálniční odpočívku.
Po cca 3 hodinách, kdy stále ještě trvá jeho odpočinek, je požádán jiným řidičem o popojetí vozidla tak, aby tento řidič mohl odpočívku opustit. Řidič však má obavu, že poruší ustanovení o odpočinku (přeruší ho) a může být při následné kontrole sankcionován.
Jak by měl správně řidič takového vozidla postupovat, aby mu za to nehrozil postih?

Zobrazit odpověď

Zdroj

 • Pokyn č. 3 Přerušení přestávky nebo odpočinku řidiče v případě nouze https://ec.europa.eu/transport/modes/road/social_provisions/driving_time/guidance_notes_en

Odpověď:

K podobným situacím na odstavných parkovištích dochází často. Důvodem je nedostatek parkovacích míst. Z těchto důvodů vydala Evropská Komise Pokyn č. 3, který se týkal přerušení přestávku nebo denní nebo týdenní odpočinek za účelem přeparkování
vozidla na konečné zastávce, na parkovištích nebo v pohraničních oblastech. V Pokynu je uvedeno: „Na jiných místech (např. parkovištích, hraničních přechodech nebo v naléhavých případech), pokud existují objektivní naléhavé důvody k přeparkování vozidla nebo když policie
nebo jiný orgán (např. požární sbor, orgány silniční správy, celní úředník atd.) nařídí vozidlo přeparkovat, musí řidič přerušit přestávku nebo odpočinek na několik minut a v takovém případě by neměl být za přerušení postižen.
Pokud taková situace vznikne, musí kontrolní orgány členského státu poskytnout určitou
přípustnou odchylku na základě posouzení konkrétní situace.“

Z výše uvedeného vyplývá, že je možné z důvodů, které uvádíte přeparkovat vozidlo a umožnit tak průjezd jinému řidiči na dálniční odpočívce. Je však potřeba v případě digitálního tachografu po přeparkování vozidla provést denní výtisk z karty řidiče a na zadní straně výtisku uvést důvod přerušení bezpečnostní přestávky, nebo odpočinku. V daném případě „přeparkování vozidla z důvodů umožnění průjezdu jinému řidiči“. Obdobný postup je i v případě analogového tachografu. Zdůvodnění je v tomto případě potřeba uvést na zadní straně tachografického kotoučku.

Dotaz 3
Provozuji dopravu s vozidlem Avii do 7,5 tuny, v kterém není instalován tachograf. Podnikám v zemních pracích a nákladní vozidlo používám k přepravě bagru. Musím být ve vozidle tachograf?
Zobrazit odpověď

Zdroj

 • Nařízení (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (dále jen nařízení č. 561/2006).
 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (dále jen zákon o silniční dopravě).

Odpověď:

Nařízení (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se
silniční dopravy, … v článku 3 písmeno aa) uvádí, že se nevztahuje na silniční dopravu „vozidly nebo jejich kombinacemi s maximální přípustnou hmotností nepřekračující 7,5 tun, které jsou používány pro přepravu materiálu, zařízení nebo strojů, jež řidič při výkonu svého povolání potřebuje, pouze na tratích v okruhu do 100 km od provozovny dopravce a za podmínky, že řízení vozidla nepředstavuje řidičovu hlavní činnost a že doprava není prováděna na cizí účet a za úplatu;“
Nařízení (EU) č. 165/2014 o tachografech v silniční dopravě, … v článku 3 odst. 1 uvádí. „Tachografy musí být namontovány a používány ve vozidlech, která jsou registrována v členských státech a používána pro silniční přepravu cestujících nebo zboží a na která se vztahuje nařízení (ES) č. 561/2006.
Pokud splňujete podmínky týkající se provozování silniční dopravy v okruhu 100 km od provozovny, řízení nepředstavuje vaši hlavní činnost (v pracovní smlouvě není uvedeno, že jste zaměstnán jako řidič, ale například strojník) a dopravu neprovádíte za úplatu nemusí být ve vámi uváděném vozidle tachograf.

Dotaz 4
Jsem zaměstnán jako řidič MHD na lince do 50 km. Musím vkládat kartu řidiče do tachografu? Zaměstnavatel DP vyžaduje jízdu v režimu OUT, ale s vloženou kartou.
Zobrazit odpověď

Zdroj

 • Nařízení (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (dále jen nařízení č. 561/2006).
 • Nařízení (ES) č. 165/2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení (ES) č. 561/2006.
 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (dále jen zákon o silniční dopravě).

Odpověď:

V nařízení (ES) 561/2006, článku 3 písmeno a) je uvedeno, že:
Toto nařízení se nevztahuje na silniční dopravu vozidly používanými pro přepravu cestujících v linkové dopravě, jestliže délka spoje této linky nepřesahuje 50 km.
V nařízení (EU) č. 165/2014 v článku 3 odst. 1 je uvedeno, že:
Tachografy musí být namontovány a používány ve vozidlech, která jsou registrována v členských státech a používána pro silniční přepravu cestujících nebo zboží a na která se vztahuje nařízení (ES) č. 561/2006.
Z výše uvedeného vyplývá, že ve vašem případě nemusí být ve vozidle tachograf a pokud je, tak není uložena povinnost ho používat. Nařízení ale také nezakazuje dopravci ho používat. Tato skutečnost není ani v rozporu s ustanovením § 3a odst. 6 písmeno a) zákona č. 111/1994 Sb., které uvádí, že „řidič je povinen vést záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku

 • prostřednictvím tachografu v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím tachografy v silniční dopravě, jde-li o přepravu prováděnou vozidlem vybaveným tachografem, nebo
 • prostřednictvím jiného záznamového zařízení nebo ručně, jde-li o přepravu prováděnou vozidlem, které není vybaveno tachografem; v takovém případě se přímo použitelný předpis Evropské unie upravující tachografy v silniční dopravě nepoužije,“

Nařízení nevyžaduje (nestanoví povinnost) v daném případě používat k záznamu činnosti řidiče digitální tachograf. Zůstává na dopravci, zda uloží řidiči povinnost používat tachograf (vložit kartu řidiče do tachografu). V tomto případě je povinnost vložit do tachografu OUT, který signalizuje, že řidič nepodléhá nařízení (ES) č. 561/2006. Někteří dopravci na těchto linkách využívají záznam na kartě ke kontrole dodržování vzorového rozpisu anebo k vedení odchylky skutečného dopravního výkonu od vzorového záznamu o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, což ukládá výše uvedená vyhláška.

Dotaz 5
Při rozvozu našeho zboží používají naši obchodní zástupci automobily kategorie N2 do 7 500 kg. Nemají řízení jako hlavní činnost výkonu povolání. Denní nájezd je cca 100 až 130 km. Jsou povinni používat záznamové zařízení-tachograf?
Zobrazit odpověď

Zdroj

 • Nařízení (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (dále jen nařízení č. 561/2006).
 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (dále jen zákon o silniční dopravě).

Odpověď:

Nařízení (ES) č. 561/2006 v článku 3 vyňalo mimo jiné ze své působnosti silniční dopravu uvedenou pod písmenem aa) odstavcem ii). „Jedná se o dopravu provozovanou vozidly nebo jejich kombinacemi s maximální přípustnou hmotností nepřekračující 7,5 tun, které jsou používány pro ii) doručování zboží vyrobeného řemeslným způsobem, pouze na tratích v okruhu do 100 km od provozovny dopravce a za podmínky, že řízení vozidla nepředstavuje řidičovu hlavní činnost a že doprava není prováděna na cizí účet a za úplatu;“
Vzhledem k tomu, že váš dotaz neobsahuje další požadavky pro možnost použití výjimky považuje za nutné na ně upozornit. Jedná se o požadavky, aby

 • doprava nebyla prováděna za úplatu,
 • doručované zboží bylo vyrobeno řemeslným způsobem (nařízení podrobně tento pojem nedefinuje) a
 • doprava byla prováděna v okruhu 100 km od provozovny dopravce (tzn. počet denně najetých km není omezen).
Dotaz 6
Jak dlouho a v jakém režimu přestávek může vozidlo řídit osádka dvou řidičů?
Zobrazit odpověď

Zdroj

Odpověď:

Z dotazu vyplývá, že se jedná o provoz s více řidiči, v daném případě o dva řidiče. Nařízení č. 561/2006 v článku č písmeno o) charakterizuje „provoz s více řidiči“ jako stav, „kdy jsou během doby řízení mezi dvěma po sobě následujícími denními dobami odpočinku nebo mezi denní dobou odpočinku a týdenní dobou odpočinku ve vozidle přítomni nejméně dva řidiči, aby je řídili. Během první hodiny provozu s více řidiči není přítomnost dalšího řidiče nebo řidičů povinná, ve zbývající době však povinná je.“
Článek 8 odstavec 5 stanoví následující požadavek na odpočinek „jsou-li ve vozidle přítomni nejméně dva řidiči, musí mít každý z nich denní odpočinek nejméně 9 hodin za každé období 30 hodin od skončení denní nebo týdenní doby odpočinku“.
Článek 7 v posledním odstavci uvádí, že „Řidič, který se zapojuje do provozu s více řidiči, může čerpat přestávku v řízení v délce 45 minut ve vozidle řízeném jiným řidičem, pokud
tomuto řidiči právě nepomáhá.“
To znamená, že část pobytu na sedadle druhého řidiče (minimálně 45 minut) se uznává jako bezpečnostní přestávka, přesto-že tachograf ho označí symbolem pohotovost. V platnost zůstává požadavek, že po čtyřech a půl hodinách musí mít řidič nepřerušenou přestávku nejméně 45 minut. Zbylá část pobytu řidiče na sedadle spolujezdce (3 hodiny a 45 minut je posuzována jako pohotovost.
Komise EU na tuto skutečnost znovu upozornila ve svém Pokynu č. 2 kde je uvedeno „když je vozidlo řízeno více než jedním řidičem, přičemž druhý řidič sedí vedle řidiče a není aktivně nápomocen řidiči při řízení vozidla, lze dobu 45 minut pracovní pohotovosti uvedeného člena osádky považovat za přestávku.“
Pokud se jedná o dobu řízení, zůstává i nadále v platnosti požadavek uvedený v článku 6 odstavec 1. „Denní doba řízení nesmí přesáhnout 9 hodin. Nejvýše dvakrát za týden může být prodloužena na 10 hodin.“
Prakticky provoz s více řidiči umožňuje dvěma řidičům, aby v intervalu 30 hodin měli minimálně 9 hodin odpočinek a nejpozději po čtyřech a půl hodinách provedli vzájemnou výměnu pozic prvého a druhého řidiče, včetně výměny kotoučku, nebo karet řidiče v tachografu. Pokud nečerpali v kalendářním týdnu prodlouženou dobu řízení mohou celkem řídit 20 hodin s přerušením vždy nejpozději po 4 a půl hodinách pro vystřídání pozic prvého a druhého řidiče a karet řidiče v tachografu.

Dotaz 7
Řidič zajišťuje s vozidlem zimní údržbu komunikací – odstraňování sněhu a posyp komunikací. Musí řidič tohoto vozidla používat k vedení záznamu o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku digitální tachograf, když je jím vozidlo vybaveno?
Zobrazit odpověď

Zdroj

 • Nařízení (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 ((dále nařízení č. 561/2006).
 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (dále jen zákon o silniční dopravě)

Odpověď:

Nařízení (ES) č. 561/2006 v článku 13 odstavec (1) nabídlo členským státům na jejich území možnost udělit výjimku z článků 5 až 9 a stanovit individuální podmínky vztahující se na přepravy uvedené v článku. Česká republika v rámci novely zákona v roce 2020 (zákon č. 337/2020 Sb.) této možnosti využila následovně. V §3a v odstavci (3) je uvedeno „Články 5 až 7 přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího harmonizaci předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy se nepoužijí na přepravu vymezenou v článku 13 tohoto přímo použitelného předpisu Evropské unie“. Mezi uvedenými přepravami je také zařazena v článku 13 odstavec (1) písmeno h) „údržba a kontrola silnic“.
Současně v zákoně o silniční dopravě v §3a odstavci (6) písmeno a) je uvedeno, že v tomto případě je „řidič povinen vést záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku prostřednictvím tachografu v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím tachografy v silniční dopravě, jde-li o přepravu prováděnou vozidlem vybaveným tachografem,“.

Dotaz 8
Jakým způsobem je řidič povinen vést záznam o době řízení, přestávek a odpočinku v případě, že řídí vozidlo spadající do článku 3, nařízení (ES) 561/2006?
Zobrazit odpověď

Zdroj

 • Nařízení (EU) č. 165/2014, o tachografech v silniční dopravě
 • Nařízení (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85
 • Nařízení vlády 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

Odpověď:

Článek 3 Odst. 1 nařízení č.165/2014 vyjímá z povinnosti instalace a používání tachografu vozidla, která:

 1. nejsou v působnosti nařízení 561/2006 a zároveň
 2. jsou registrovaná v členských státech a zároveň
 3. jsou používána pro silniční přepravu cestujících nebo zboží

Článek 3 nařízení 561/2006 pak specifikuje, které přepravy ze své působnosti vyjímá. Na tyto přepravy tedy není stanovena povinnost:

 1. mít nainstalovaný tachograf
 2. jeho používání.

Odpověď je tedy nutné hledat ve vnitrostátních právních předpisech, a to v nařízení vlády 168/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, které v Příloze č.1 bod 3, písm. c) říká, že u zaměstnance, který řídí dopravní prostředek, a na kterého se nevztahuje zvláštní právní předpis, je zaměstnavatel povinen zajistit, aby vedl denní evidenci o době řízení dopravního prostředku a o čerpání bezpečnostních přestávek v listinné formě nebo technickým zařízením. Technickým zařízením lze rozumět např. výstup z fleetového vozidlového systému, nebo případně i tachograf.

Dotaz 9
Jakým způsobem je řidič povinen vést záznam o době řízení, přestávek a odpočinku v případě, že řídí vozidlo spadající do článku 13, nařízení (ES) 561/2006?
Zobrazit odpověď

Zdroj

 • Zákon 111/1994 Sb. o silniční dopravě
 • Nařízení (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85

Odpověď:

Nejprve je nutno uvést, že článek 13 vyjímá z působnosti nařízení pouze článků 5 až 9 a Česká republika, s odvoláním na ustanovení článku 13 odstavec 1, udělila výjimku pouze z užšího rozsahu článků, a to z článků 5 až 7 pro všechny uvedené druhy přeprav.

Vedení záznamu o době řízení, přestávek a odpočinku u vozidel specifikovaných v čl. 13 nařízení č. 561/2006 je stanoveno v zákoně 111/1994 Sb. §3a, odst. 6. Řidič je tak povinen vést záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku:

 1. prostřednictvím tachografu v souladu s nařízením 165/2014, jde-li o přepravu prováděnou vozidlem vybaveným tachografem, nebo
 2. prostřednictvím jiného záznamového zařízení nebo ručně, jde-li o přepravu prováděnou vozidlem, které není vybaveno tachografem; v takovém případě se nařízení 165/2014 nepoužije.

Řidič dle zmíněného zákona 111/1994 musí mít u sebe záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku z právě probíhajícího dne a ze 7 dnů, které tomuto dni bezprostředně předchází, a kartu řidiče, byla-li mu vydána, a předložit je při kontrole,

Dopravce je povinen zajistit, aby:

 • řidič dodržoval požadavky na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku, v souladu s uvedenými způsoby výše,
 • vedl záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku a
 • v souladu s výše uvedeným měl tento záznam u sebe a předložil jej při kontrole,

Dále je dopravce povinen uchovat záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku po dobu 1 roku od ukončení přepravy.

Dotaz 10
Kdy může řidič využívat režim OUT „mimo působnost“?
Zobrazit odpověď

Zdroj

 • Zákon 111/1994 Sb. o silniční dopravě
 • Nařízení (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85

Odpověď:

Režim OUT, je funkčním režimem tachografu, kdy tachograf namísto doby řízení zaznamenává jízdu jako činnost „jiná práce“. Využije se výhradně v případech, kdy se na danou jízdu nevztahuje nařízení 561/2006. Jedná se o případy:

 • výjimka přepravy daná článkem 3 nařízení 561/2006
 • výjimka přepravy daná článkem 13 nařízení 561/2006
 • přeprava, která dle článku 2 nařízení 561/2006, nespadá do působnosti tohoto nařízení (tzn. je mimo teritoriální působnost, nebo mimo určené hmotnostní parametry vozidla, nebo pohyb vozidla nespadá pod definovaný pojem “silniční doprava” (přeprava zcela mimo veřejné pozemní komunikace)).

Režim OUT, tak nelze využít například:

 • při obchodní přepravě soupravou složenou z vozidla a přívěsu, kdy celková hmotnost převyšuje 3500 kg
 • při přepravě prováděné pouze částečně mimo veřejné pozemní komunikace
 • při přepravě v lese/ na poli, pokud je část směny řidiče vykonána na veřejné pozemní komunikaci
 • Při jízdě vozidla do 3,5t bez přípojného vozidla, pokud toto vozidlo během směny řidiče bude řidičem připojeno
 • při přepravě z oblasti AETR?
Dotaz 11
Kdy lze odeslat vozidlo při silniční kontrole do autorizovaného metrologického střediska?
Zobrazit odpověď

Zdroj

 • Zákon 111/1994 Sb. o silniční dopravě

Odpověď:

Tuto problematiku řeší §35i zákona 111/1994 Sb. a umožňuje vozidlo odeslat orgánu Policie České republiky nebo osobě pověřené výkonem státního odborného dozoru do autorizovaného metrologického střediska a podrobení vozidla kontrole instalovaného tachografu. Řidič je při tom povinen řídit se pokyny osoby, která kontrolu tachografu nařídila nebo ji provádí.
Náklady na provedení kontroly tachografu hradí autorizovanému metrologickému středisku ten, kdo ji nařídil. Pokud bylo kontrolou tachografu zjištěno jeho nesprávné fungování nebo nalezeno zařízení určené k neoprávněné změně údajů vedených tachografem, uhradí dopravce náklady na provedení této kontroly tomu, kdo ji nařídil;

Dotaz 12
Jaký typ tachografu musím mít ve vozidle, když celková hmotnost vozidla převyšuje 2,5t, ale nepřevyšuje 3,5t?
Zobrazit odpověď

Zdroj

 • Nařízení (EU) č. 165/2014, o tachografech v silniční dopravě
 • Nařízení (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85

Odpověď:

Instalace tachografu záleží na provozování vozidla:

 1. Vozidlo vykonává obchodní přepravy v rámci mezinárodní dopravy a kabotáže:
  1. od 1.7.2026 povinnost vybavení vozidla tachografem splňující požadavky uvedené v příloze IC prováděcího nařízení 2016/799
  2. Do 1.7.2026 Není povinnost instalovat tachograf, nutné je však dodržet vnitrostátní předpisy daného státu
 2. Vozidlo vykonává neobchodní přepravy v rámci mezinárodní dopravy nebo kabotáže + vozidlo vykonává vnitrostátní přepravy:
  1. není povinnost vybavení vozidla tachografem
Dotaz 13
Lze odměňovat řidiče za rychlost dodání zásilky?
Zobrazit odpověď

Zdroj

 • Nařízení (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85

Odpověď:

Nařízení 561/2006 v článku 10 uvádí:
„Dopravce nesmí odměňovat řidiče, jež zaměstnává nebo jejichž služeb využívá, a to ani prémiovým zvýhodněním nebo příplatky, za ujetou vzdálenost, rychlost dodání nebo objem přepravovaného zboží, pokud by tyto odměny mohly vést k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo by podněcovaly k porušování tohoto nařízení.“

Nutné je zdůraznit, podmínku spočívající v možném ohrožení bezpečnosti nebo podpory porušování nařízení 561/2006. Pokud tedy nebude tato podmínka splněna, lze odměňovat za uvedené parametry výkonu činností řidiče (rychlost, objem, vzdálenost).
Dodržování článku 10 lze zkontrolovat při kontrole v provozovně dopravce.

Dotaz 14
Kdy a jak se zaznamenává poloha vozidla prostřednictvím tachografu?
Zobrazit odpověď

Zdroj

 • Nařízení (EU) č. 165/2014, o tachografech v silniční dopravě

Odpověď:

Polohu v definovaných okamžicích zaznamenávají pouze tachografy splňující přílohu IC prováděcího nařízení 2016/799. Jedná se tedy o inteligentní tachografy 1. a 2. verze.
Záznam probíhá v okamžicích:

 • na začátku denní pracovní doby,
 • pokaždé, když vozidlo překračuje hranice některého členského státu, (IT 2. verze)
 • při každé nakládce či vykládce vozidla (IT 2. verze)
 • každé tři hodiny celkové doby řízení a
 • na konci denní pracovní doby.

Záznam polohy je na výtisku vyjádřený symbolem „GNSS“ a zeměpisnými souřadnicemi.

Symbol GNSS:

AQ- často kladené dotazy 01
Dotaz 15
Jak se pozná závada nebo událost související s modulem GNSS?
Zobrazit odpověď

Zdroj

 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/799 ze dne 18. března 2016, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014, kterým se stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy tachografů a jejich součástí

Odpověď:

Značení závady nebo události související s GNSS je definováno v dodatku 4 prováděcího nařízení 2016/799.

Závada:

FAQ- často kladené dotazy 02

Událost:

FAQ- často kladené dotazy 03

Při výskytu se doporučuje navštívit autorizované metrologické středisko ke zjištění a odstranění příčiny.

Dotaz 16
Kde lze nalézt informace o bezpečných a chráněných parkovacích plochách?
Zobrazit odpověď

Zdroj

 • Nařízení (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85

Odpověď:

Do 31.12. 2024 bude zveřejněn seznam parkovacích ploch, které budou odpovídat parametrům stanoveným Evropskou komisí.

Dotaz 17
Kdy se jako sankce za přestupek užije zákaz činnosti řízení velkého vozidla?
Zobrazit odpověď

Zdroj

 • Zákon 111/1994 Sb. o silniční dopravě

Odpověď:

Zákaz činnosti spočívající v zákazu výkonu činnosti řidiče velkého vozidla osobou, která je dopravcem nebo je v základním pracovněprávním vztahu k dopravci lze uložit podle §34e odst.6 a odst. 7 zákona 111/1994 Sb. a to když řidič nevede záznam o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku stanoveným způsobem nebo tento záznam nepředloží při kontrole, a to byl-li tento přestupek spáchán:

 • „paděláním, potlačením, zničením nebo jinou neoprávněnou změnou údajů o době řízení, bezpečnostních přestávkách nebo době odpočinku,
 • užitím padělané karty řidiče,
 • užitím karty řidiče, která byla vydána jiné osobě, nebo
 • užitím karty řidiče, která byla nahlášena jako ztracená nebo odcizená.“

Stejný postih pak také řidiči hrozí když:

 • „neumožní přístup k tachografu, nebo
 • neuposlechne příkazu jízdy do autorizovaného metrologického střediska nebo se neřídí pokyny osoby, která nařídila nebo provádí kontrolu tachografu.“
Dotaz 18
Od kdy bude povinnost mít v poprvé registrovaných vozidlech inteligentní tachografy 2. verze?
Zobrazit odpověď

Zdroj

 • nařízení (EU) č. 165/2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1228, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/799, pokud jde o požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy inteligentních tachografů a jejich součástí

Odpověď:

Povinnost instalace inteligentního tachografu 2. verze do poprvé registrovaných vozidel je stanovena v nařízení (EU) č. 165/2014, které se odvolává v čl. 8 na vstup v platnost prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1228. Instalace je tedy povinná u těchto vozidel od 23. srpna 2023

Dotaz 19
Od kdy bude povinnost výměny analogových tachografů za inteligentní tachograf 2. verze?
Zobrazit odpověď

Zdroj

 • nařízení (EU) č. 165/2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1228, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/799, pokud jde o požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy inteligentních tachografů a jejich součástí

Odpověď:

Povinnost výměny analogového tachografu za inteligentní tachograf 2. verze se vztahuje na vozidla provozována v jiném členském státě než ve kterém jsou registrována. Povinnost je stanovena v nařízení (EU) č. 165/2014, které se nastavenými časovými úseky odvolává v čl. 3, odst. 4 na vstup v platnost prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1228. Výměna je tedy povinná u těchto vozidel v mezinárodní dopravě do 31.12.2024.

Dotaz 20
Od kdy bude povinnost výměny digitálních tachografů za inteligentní tachograf 2. verze?
Zobrazit odpověď

Zdroj

 • nařízení (EU) č. 165/2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1228, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/799, pokud jde o požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy inteligentních tachografů a jejich součástí

Odpověď:

Povinnost výměny digitálního tachografu za inteligentní tachograf 2. verze se vztahuje na vozidla provozována v jiném členském státě, než ve kterém jsou registrována. Povinnost je stanovena v nařízení (EU) č. 165/2014, které se nastavenými časovými úseky odvolává v čl. 3, odst. 4 na vstup v platnost prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1228. Výměna je tedy povinná u těchto vozidel v mezinárodní dopravě do 31.12.2024.

Dotaz 21
Od kdy bude povinnost výměny inteligentních tachografů 1. verze za inteligentní tachograf 2. verze?
Zobrazit odpověď

Zdroj

 • nařízení (EU) č. 165/2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1228, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/799, pokud jde o požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy inteligentních tachografů a jejich součástí

Odpověď:

Povinnost výměny inteligentního tachografu 1.verze za inteligentní tachograf 2. verze se vztahuje na vozidla provozována v jiném členském státě, než ve kterém jsou registrována. Povinnost je stanovena v nařízení (EU) č. 165/2014, které se nastavenými časovými úseky odvolává v čl. 3, odst. 4a na vstup v platnost prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1228. Výměna je tedy povinná u těchto vozidel v mezinárodní dopravě nejpozději do 19.8.2025.

Dotaz 22
Jaké jsou změny u inteligentních tachografů 2. verze a kde je najdu?
Zobrazit odpověď

Zdroj

 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1228, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/799, pokud jde o požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy inteligentních tachografů a jejich součástí

Odpověď:

Inteligentní tachograf 2. verze reaguje na vývoj v legislativě a zahrnuje řadu změn:

 • Záznam operace nakládky/vykládky;
 • Záznam překročení hranic (vložena digitální mapa);
 • Záznam druhu přepravy – osobní / nákladní (zadání při kalibraci(ověření) tachografu);
 • Kapacita karty řidiče na 56 dní záznamů činností;
 • Kapacita karty řidiče na více událostí a závad
 • Aktualizační rozhraní;
 • Povinnost výbavy rozhraním ITS (inteligentní dopravní systémy);
 • Úprava RTM (Remote Tachogaph Monitoring) zpráv pro vzdálenou komunikaci s kontrolními složkami;
 • Zabezpečené GNSS zprávy;
 • Uvnitř celku ve vozidle musí být alespoň jeden jiný nezávislý zdroj pohybu vozidla, aniž by bylo nutné vnější rozhraní;
 • Výpočet maximální časové odchylky.
Dotaz 23
Co jsou to ITS data?
Zobrazit odpověď

Zdroj

 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1228, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/799, pokud jde o požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy inteligentních tachografů a jejich součástí
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/799, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014, kterým se stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy tachografů a jejich součástí

Odpověď:

Odpověď lze nalézt v příloze IC prováděcího nařízení 2016/799 ve znění prováděcího nařízení 2021/1228. Dle požadavku ITS_02 je rozhraní ITS umožňuje externím zařízením získávat údaje z tachografu, používat služby tachografu a rovněž tachografu poskytovat údaje.
Data odesílaná z tachografu se dělí na osobní a neosobní. U osobních dat je potřeba souhlas řidiče. Seznam přenášených dat je poměrně rozsáhlý a jeho jednotlivé položky včetně rozlišení na osobní a neosobní data naleznete ve zmíněné příloze IC, přesněji dodatku 13, oddílu 4.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1228&from=CS

Dotaz 24
Mohu jako řidič v menu tachografu neudělit souhlas s komunikací DSRC?
Zobrazit odpověď

Zdroj

 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1228, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/799, pokud jde o požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy inteligentních tachografů a jejich součástí
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/799, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014, kterým se stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy tachografů a jejich součástí
 • nařízení (EU) č. 165/2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy

Odpověď:

Nařízení 165/2014 stanovuje povinnost výbavy vozidla zařízením pro komunikaci s kontrolními orgány s využitím technologie DSRC. Funkce DSRC komunikace nelze vypnout nebo pozastavit.
Další specifikace přenosu dat lze nalézt v dalších uvedených předpisech.

Dotaz 25
Musí předcházet náhradě, která následuje po čerpání 2 zkrácených týdenních dob odpočinku, denní doba odpočinku 9 nebo 11 hodin?
Zobrazit odpověď

Zdroj

Odpověď:

S odkazem na vydané „Otázky a odpovědi“ Evropské komise a s odkazem na čl.8 (zejména odst. 3) nařízení 561/2006 není povinnost čerpat před náhradami předešlých dvou zkrácených týdenních odpočinků denní dobu odpočinku. Uvedené „Otázky a odpovědi“ vyjadřují pouze nezávazný názor Evropské komise.

Dotaz 26
Právě mi končí platnost karty řidiče a jsem na nakládce v zahraničí. Můžu pokračovat v jízdě?
Zobrazit odpověď

Zdroj

 • Zákon 111/1994 Sb. o silniční dopravě
 • nařízení (EU) č. 165/2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy

Odpověď:

Bez platné karty řidiče nelze řídit vozidlo, které má právními předpisy stanovenou povinnost instalace a využívání tachografu.

Dotaz 27
Od kdy bude povinnost instalace tachografu do dodávek v rozmezí 2,5 až 3,5?
Zobrazit odpověď

Zdroj

 • nařízení (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85
 • nařízení (EU) č. 165/2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy

Odpověď:

Na vozidla přepravující zboží v mezinárodní dopravě nebo v kabotáži vozidly, jejichž maximální přípustná hmotnost včetně návěsu nebo přívěsu překračuje 2,5 tuny se bude nařízení 561/2006 vztahovat od 1. července 2026. Tato povinnost s sebou přináší i povinnost instalace tachografu. Povinnost instalace tachografu na vnitrostátní přepravu neexistuje (stav k 10/2021).

Dotaz 28
Od kdy je povinný záznam překročení hranic u digitálních a inteligentních tachografů?
Zobrazit odpověď

Zdroj

 • nařízení (EU) č. 165/2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy

Odpověď:

Řidič vozidla vybaveného digitálním nebo inteligentním tachografem je dle nařízení 165/2014 povinen zaznamenat překročení hranic od 1. února 2022. Řidič nemusí záznam provést v případě, že tachograf tento záznam provede automaticky (např. u některých inteligentních tachografů.).

Dotaz 29
Co za informace se posílá při přenosu s kontrolním orgánem přes DSRC?
Zobrazit odpověď

Zdroj

 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/799, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014, kterým se stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy tachografů a jejich součástí

Odpověď:

Přesnou specifikaci RTM zpráv, které se přenáší při komunikaci s kontrolním orgánem přes DSRC lze nalézt v prováděcím nařízení 2016/799 případně v úpravě provedenou nařízením 2021/1228. Tato problematika se nachází v dodatku 14.
Celkem se může přenášet celkem 25 typů RTM zpráv, např. informace o překročení denní doby řízení, řízení s neplatnou kartou řidiče nebo informace o vložení karty během pohybu.

Dotaz 30
Od kdy je povinný záznam překročení hranic u analogových tachografů?
Zobrazit odpověď

Zdroj

 • nařízení (EU) č. 165/2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy

Odpověď:

Pro analogové tachografy nebylo stanoveno odložení tak jak pro digitální tachografy.
Pro analogové tachografy tedy dle nařízení 165/2014 platí, že povinnost zaznamenat překročení hranic platí od 20.8.2020.