Úvodní strana  »  Přehled našich nejvýznamnějších projektu  »  Komplexní přístup k ochraně fauny terestrických ekosystémů před fragmentací krajiny v ČR

Komplexní přístup k ochraně fauny terestrických ekosystémů před fragmentací krajiny v ČR

Název projektu: Komplexní přístup k ochraně fauny terestrických ekosystémů před fragmentací krajiny v ČR
poskytovatel dotace: EHP fondy, program CZ02 – Biodiverzita a ekosystémové služby /Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
termín realizace: 1. 1. 2015 – 30. 4. 2017
partneři projektu:

  • Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
  • EVERNIA, s.r.o.
  • Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

Anotace

Fragmentace krajiny a populací patří k nejzávažnějším procesům ohrožujícím terestrickou biodiverzitu, což je zohledněno i ve strategických dokumentech ČR. V rámci ČR byla přijata řada dílčích metodických přístupů a opatření, ale je třeba konstatovat, že jejich účinnost je nedostačující. Hlavním problémem je roztříštěnost pojetí metodik z hlediska různých skupin organismů. Neméně významný problém je i nedostatečná provázanost těchto metodických přístupů a opatření s územním plánováním, které patří k hlavním nástrojům ochrany přírody a krajiny před fragmentací.

Základním cílem projektu bylo zpracování návrhu komplexního metodického přístupu k ochraně konektivity krajiny pro hlavní relevantní skupiny terestrických živočichů. Výstupy jsou koncipovány tak, aby byly prakticky použitelné v územním plánování, především jako územně-analytické podklady. Realizace tohoto cíle má zásadní vliv na ochranu biodiverzity v ČR a je zcela v souladu se zaměřením celého programu CZ02.

Cílem osvětové části projektu bylo přispět k ochraně konektivity naší krajiny jednak upozorňováním širší veřejnosti na tuto problematiku a jednak zlepšením rozhodovacích procesů díky prezentaci a zpřístupňování výsledných metodických materiálů odborné veřejnosti a státní správě.

mapa biotopu vybraných zvláště chráněných druhů