Úvodní strana  »  Výzkum  »  Laboratoře centra dopravního výzkumu  »  Laboratoř dopravní infrastruktury

Laboratoř dopravní infrastruktury

Je akreditována pro zkoušení těchto materiálů:

  • betony v čerstvém i ztvrdlém stavu, včetně zkoušek na staveništi a odběru jádrových vývrtů,
  • malty v čerstvém a ztvrdlém stavu,
  • potěrové materiály,
  • zeminy - laboratorní a terénní zkoušky,
  • kameniva - zrnitost,

a pro provádění vybraných zkoušek stavebních konstrukcí, povrchů a konstrukčních vrstev vozovek pozemních komunikací.

Další zkoušky a měření probíhají v neakreditovaném režimu. Nabízíme také konzultační a poradenské služby zaměřené na problematiku materiálů a konstrukcí staveb dopravní infrastruktury.

Akreditované zkoušky

Seznam akreditovaných zkoušek naleznete níže:

Osvědčení o akreditaci  ( 3,82 MB)
Osvědčení o akreditaci_AJ  ( 3,64 MB)

kontakt:

Další zkoušky a měření

Nedestruktivní diagnostika


Provádíme vizuální prohlídku, měření průhybů vozovky rázovým zařízením FWD, případně měření georadarem a odběr vývrtů a sond pro provedení laboratorních zkoušek.

Osvědčení o akreditaci_AJ  (Diagnostický průzkum a návrh opravy vozovky 3,64 MB)

kontakt: Ing. Ilja Březina, ilja.brezina@cdv.cz – vozovky s asfaltovým krytem
Ing. Jiří Grošek, Ph.D., jiri.grosek@cdv.cz – vozovky s cementobetonovým krytem

Nabízíme měření průhybů vozovky, výpočet modulů pružnosti vrstev a návrh zesílení vozovek. Používáme rázové zařízení FWD/HWD firmy RODOS.

Oprávnění Ministerstva dopravy k měření průhybů vozovek pozemních komunikací  ( 51,90 KB)

kontakt: Ing. Ilja Březina, ilja.brezina@cdv.cz – vozovky s asfaltovým krytem
Ing. Jiří Grošek, Ph.D., jiri.grosek@cdv.cz – vozovky s cementobetonovým krytem

Provádíme kontinuální měření tlouštěk vrstev, polohy zabudované výztuže, vyhledávání nehomogenit a další aplikace. Pro měření rychlostí chůze až rychlostí 80 km/h používáme dvoukanálový systém firmy GSSI a antény s frekvencí od 250 MHz do 2,6 GHz (hloubkový dosah až do 5 m).

kontakt: Ing. Michal Janků, michal.janku@cdv.cz

Realizujeme statické a kontinuální měření infračervenými termokamerami značky FLIR. Termosnímky z ruční termokamery jsou běžně doplněny digitálními fotografiemi měřeného objektu. Souběžně s kontinuálním záznamem se pořizuje digitální videozáznam sledovaných objektů spolu s informacemi o poloze měření.

kontakt: Ing. Michal Janků, michal.janku@cdv.cz

Nabízíme měření nerovnosti povrchu vozovky a měření deformace desek cementobetonového krytu vozovky valivým profilometrem firmy Stradis, s.r.o. Přesnost měření je 0,01 mm a zařízení umožňuje výpočet parametru IRI.

kontakt: Ing. Jiří Grošek, Ph.D., jiri.grosek@cdv.cz

Provádíme kontinuální monitorování výškových změn při deformaci cementobetonových desek vozovek, při pohybu mostních konstrukcí, pohybu násypů silničního tělesa apod. Používáme zařízení vyvinuté společně s Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým, v. v. i., které umožňuje sledovat změny se směrodatnou odchylkou σ ≤ 0,05 mm. Používají se dvě sondy - jedna referenční a jedna měřicí.

kontakt: Ing. Jiří Grošek, Ph.D., jiri.grosek@cdv.cz

Osazujeme sledované konstrukce a prvky tenzometry (na povrchu či zabudované) a zajišťujeme odečítání hodnot napětí v průběhu jejich užívání/zatěžování. Pro sběr dat používáme 16-ti kanálovou ústřednu QuantumX MX1615B

kontakt: Ing. Jiří Grošek, Ph.D., jiri.grosek@cdv.cz

Zkoušky betonu a jeho složek


Provádíme analýzy na vývrtech a vzorcích odebraných z betonových konstrukcí. Stanovujeme výskyt alkalických silikagelů (ASR), sekundárního síranového rozpínání (ettringitu a thaumasitu), portlanditu atd. Pomocí skenovacího elektronového mikroskopu Tescan Vega (SEM) vyhodnocujeme míru zaplnění pórů/kapilár těmito produkty, ve vazbě na vznik expanzních/kontrakčních mikrotrhlin. Pomocí energiově-disperzní rentgenové spektroskopie (EDX) stanovujeme procentuální obsah K2O, Na2O, SO3, Cl- apod. i hlavní oxidy v reliktech slínku portlandského cementu.

kontakt: Ing. Aleš Frýbort, ales.frybort@cdv.cz

Provádíme mikro-petrografické analýzy jednotlivých frakcí kameniva odebraných z posuzovaných lomů; na připravených výbrusech se stanovuje procentní zastoupení přítomných hornin a minerálů pomocí petrografického (optického polarizačního) mikroskopu Olympus BX53

kontakt: Ing. Aleš Frýbort, ales.frybort@cdv.cz

Nabízíme předběžnou identifikaci výskytu alkalických silikagelů, která se provádí na lomové či řezné ploše betonu (laboratorně nebo v terénu). Používáme dva reagenty: nejdříve se nanáší hexanitrokobaltitan sodný Na3Co(NO2)6 a v druhé fázi rhodamin B. Výsledný barevný odstín souvisí s obsahem prvků K, Na a Ca. Metoda se někdy označuje Los Alamos.

kontakt: Ing. Jana Štulířová, jana.stulirova@cdv.cz

Geotechnické zkoušky


Provádíme dlouhodobé cyklické zatěžovací zkoušky souvrství vozovky v řízených podmínkách v laboratorním geotechnickém zkušebním poli (LGZP: 9 x 3 m, hl. 2,2 m), s možností řízení vodního režimu ve sledované konstrukci v průběhu testu.

Laboratorní geotechnické zkušební pole (LGZP)  ( 1,19 MB)

kontakt:

kontakt:

Zkoušku realizujeme v laboratoři nebo in-situ.

kontakt:

Zkoušku realizujeme s hmotností beranu 10 kg.

kontakt:

Mimo statické zatěžovací zkoušky či zkoušky lehkou dynamickou deskou provádíme hodnocení tuhosti/modulu pružnosti podloží a podkladních vrstev vozovky v terénu zařízením GeoGauge od firmy Humboldt Mfg. Co. (ASTM D6758). Výhodou je rychlost - cca 20 zkušebních míst za hodinu.

kontakt: