Úvodní strana  »  Snižování nehodovosti a bezpečná infrastruktura

Snižování nehodovosti a bezpečná infrastruktura

Jak předcházet vzniku dopravních nehod a zmírňovat jejich následky? Snížení následků nehod na životech, zdraví a hmotném majetku můžeme dosáhnout více způsoby:

 • identifikací potenciálních bezpečnostních nedostatků komunikace s návrhem na jejich odstranění,
 • řešením problematických křižovatek a přechodů,
 • úpravou organizace provozu,
 • zvýšením přehlednosti lokality,
 • výchovou a vzděláváním.

Snižování nehodovosti a bezpečná infrastruktura

Využijte naše odborné analýzy a účinná opatření:

Strategie bezpečnosti silničního provozu – snižování nehodovosti

Nabízíme Vám zpracování strategických materiálů týkajících se bezpečnosti silničního provozu na mezinárodní, národní, krajské a místní úrovni. Jsme autory Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (NSBSP).

Vytvořili jsme Strategii bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje a připravujeme další strategie „na míru“ pro města i obce.

Kromě samotné přípravy strategie Vám můžeme nabídnout také hodnocení jejího plnění a případné aktualizace a úpravy. Zpracování akčních plánů pro realizaci opatření NSBSP 2020 v krajích, městech a obcích v ČR.

Snižování nehodovosti a bezpečná infrastruktura  ( 2,84 MB)

Zhotovení projektové dokumentace:

Nabízíme Vám kompletní projekční služby ve všech stupních projektové dokumentace včetně autorských dozorů:

 • Technická studie (TS),
 • Studie proveditelnosti,
 • Investiční záměr (IZ),
 • Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR),
 • Dokumentace pro stavební povolení (DSP).

Analýza dopravních nehod

Pro návrh nejvhodnějšího a nejefektivnějšího opatření, které bude tím správným řešením pro nehodovou lokalitu, je nutné provést podrobnou analýzu dopravních nehod, konkrétně nehodového děje, abychom mohli odhalit skutečnou příčinu problémů. Na větším územním celku však nemusí být patrné, které lokality patří mezi nehodové. Je proto nutné tato místa nejdříve identifikovat a stanovit, které lokality je nutné řešit prioritně.

Identifikace rizikových míst na komunikacích

Riziková místa můžete identifikovat pomocí projektu IDEKO nebo Metody KDE+.

Projekt IDEKO se zabývá identifikací a řešením kritických míst a úseků v síti pozemních komunikací, které svým uspořádáním stimulují nezákonné a nepřiměřené chování účastníků silničního provozu – křižovatky a mezikřižovatkové úseky.

Cílem projektu je vytvořit a aplikovat metodu identifikace kritických míst na silniční síti založenou na využití predikčních modelů nehodovosti a porovnat její přesnost se stávajícími metodami používanými v ČR.

Metoda KDE+ slouží k objektivní identifikaci problémových míst na mezikřižovatkových úsecích. Její výhodou je objektivita a rychlé výsledky. Výstupem je elektronická mapa, díky níž získáte přehled, kde se dopravní nehody ve Vaší síti koncentrují a jak jsou závažné. Můžete si tak lépe naplánovat jejich prohlídky.

Posudky a odborné studie k problematice snižování nehodovosti

Nabízíme Vám:

 • zpracování managementu bezpečnostní silniční sítě,
 • zpracování auditů bezpečnosti pozemních komunikací,
 • zpracování bezpečnostních inspekcí pozemních komunikací,
 • zpracování dopravně-inženýrských posudků,
 • návrh organizace dopravy a zklidňování dopravy,
 • řešení problematiky bezpečnosti na železničních přejezdech,
 • řešení dopravy v klidu, pěší a cyklistické,
 • posouzení reklam a billboardů z pohledu bezpečnosti účastníků silničního provozu.

Řešení nehodových lokalit

Řešení nehodových lokalit zahrnuje identifikaci míst častých dopravních nehod, jejich analýzu a následný návrh opatření na jejich odstranění.

Základním principem eliminace příčin dopravních nehod je poznání faktu, že dopravní nehodovost se velmi často koncentruje na určitá místa nebo úseky silniční sítě.

Takovým místem může být například křižovatka, přechod pro chodce nebo jiný úsek komunikace. Snížení dopravní nehodovosti v těchto místech lze přitom často dosáhnout i jednoduchými nízkonákladovými opatřeními. K dosažení úspěchu při realizaci jednoduchých opatření je však nezbytné podrobné poznání zákonitostí nehodového děje.

Identifikaci a sanaci nehodových lokalit provádíme v několika krocích:

 • identifikace a dokumentace místa,
 • analýza rizikových faktorů, posouzení stavebních a dopravních charakteristik,
 • nalezení příčiny,
 • návrh dopravně-bezpečnostních opatření.

Školení, vzdělávání a poradenství

Nabízíme Vám:

 • školení bezpečnostních auditorů a inspektorů podle evropské směrnice 2008/96/EC,
 • akreditované vzdělávání státní správy v oblasti dopravního značení,
 • poradenství v oblasti pěší dopravy a úprav veřejných prostranství,
 • poradenství v oblasti dopravního plánování s vazbou na funkční prostorovou strukturu měst, obcí a krajů,
 • poradenství v rámci výchovy a vzdělávání v dopravě včetně tvorby didaktických a metodických materiálů a námětů pro implementaci dopravní výchovy do vzdělávacích programů,
 • návrh optimálních vzdělávacích a výukových metod v autoškolství s cíleným zaměřením na žadatele.

Dopravní výchova a vzdělávání

Divize bezpečnosti a dopravního inženýrství má dlouholeté zkušenosti v oblasti vzdělávání a výchovy od nejmenších dětí až po výuku žadatelů o řidičské oprávnění.

Naše reference:

Pro vzdělávání dětí od mateřské školy až po studenty středních škol v oblasti dopravní výchovy zaměřený na prevenci dopravních nehod v dopravě je tu projekt Dopravní alarm.

Pro zapojení žáků do procesu výchovy a vzdělávání na základní škole hravou formou je navržen ucelený systém her eduLARPu*, který umožňuje prožití dopravních situací hrou v roli. Každý z hráčů je aktivně zapojen do hry a učí se to, co nezná a zároveň umožňuje učení se navzájem. Pro učitele jsou připraveny metodické materiály, které umožňují implementaci her ve vzdělávacím procesu.

Pro moderní formu zkoušky žadatele o řidičské oprávnění jsme připravili první elektronicky prováděné testy v souvislosti s novelou zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Umíme připravit vzdělávací materiály a programy pro žáky základních škol v oblasti dopravní výchovy v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.


* LARP je hra, ve které si hráči prostřednictvím role ve hře mohou vyzkoušet to, s čím by se v životě nemohli (nechtěli) setkat, např. zranění při dopravní nehodě.

LARP v edukační podobě, tzv. eduLARPu, má jasně daný příběh, ve kterém každý z hráčů hraje svoji roli. Prostřednictvím „hry v postavě“ jedinec prožívá a zároveň se učí to, co ještě nezná a nové poznatky se učí aplikovat i na ostatní hráče. Tak se hráči vlastně učí jeden od druhého.

Kontakt

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na e-mailu:


Fotogalerie