Úvodní strana  »  Výzkum  »  Oblast dopravního inženýrství (O35)

Oblast dopravního inženýrství (O35)

Oblast dopravního inženýrství se zabývá především dopravními průzkumy, analýzou dat, vizualizací, modelováním a prognózami dopravy. Naším cílem je vytvářet podklady pro řízení a regulaci dopravy, pro příbuzné obory jako je projektování komunikací a dopravní plánování, pro obory zabývající se dopady dopravy na hluk a imise apod. Přinášíme do problematiky dopravního inženýrství nové poznatky, technologie, know-how ze zahraničí s cílem zvyšovat bezpečnost a kapacitu stávajících i nově budovaných pozemních komunikací, a to na základě výzkumných projektů různých poskytovatelů a zkušeností z komerčních zakázek. Výsledky jsou diseminovány v rámci publikační činnosti oblasti.

Dopravní průzkumy (ručně i automaticky), měření a sledování dopravně-inženýrských charakteristik

 • směrové průzkumy (vč. kordonových průzkumů), příp. s využitím kamerových systémů,
 • průzkumy intenzit (profilové), podílu tranzitní dopravy atd.,
 • průzkumy pěších, cyklistického provozu, veřejné hromadné dopravy, statické dopravy (parkování),
 • měření rychlosti (profilové, kontinuální, úsekové),
 • měření odstupů a dalších charakteristik dopravního proudu,
 • provádění křižovatkových dopravních průzkumů.

Dopravně-inženýrské analýzy

 • kapacitní posouzení komunikací a křižovatek,
 • analýzy účinnosti dopravně-inženýrských opatření,
 • návrhy optimalizace dopravní sítě,
 • analýzy současného stavu a návrhy zlepšení dopravní situace,
 • dopravně-inženýrská opatření ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy.

Posudky a odborné studie

 • zpracování dopravně-inženýrských posouzení,
 • zpracování organizace dopravy,
 • řešení dopravy v klidu, pěší a cyklistické.

V rámci výzkumných aktivit jsme se v minulosti podíleli/podílíme např. na těchto projektech VaV:

Hlavní řešitelé

 • TEMPO 30 – Metodika plošného zklidňování dopravy,
 • IDEKO – Identifikace a řešení kritických míst a úseků v síti pozemních komunikací, které svým uspořádáním stimulují nezákonné nebo nepřiměřené chování účastníků silničního provozu,
 • EFEKTIV – Výzkum efektivity vhodných úprav na rozlehlých křižovatkách pomocí analýzy dopravně-inženýrských parametrů,
 • OPKON – Vliv osvětlení pozemních komunikací na nehodovost,
 • BARUZO – Barevná úprava zásahového požárního automobilu,
 • FLEXI – Implementace flexibilních sloupků jako prvků městského inženýrství,
 • Kritická analýza dat vstupujících do hodnocení bezpečnosti dopravy v silničním provozu,
 • Katalog testovacích oblastí pro autonomní vozidla,
 • Křižovatky – Výzkum vhodných úprav křižovatek ve vztahu ke kapacitě a environmentálním dopadům".

Spoluřešitelé

 • CHODCI – Výzkum nových přístupů k ochraně chodců, řešení střetu vozidla s pohybující se kompletní postavou chodce,
 • Akt Syst – Vývoj systému aktivní kapoty automobilu s ohledem na rozmanitost lidské populace a implementace biomechanického modelu lidského těla.

Vedoucí: