Úvodní strana  »  Výzkum  »  Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií  »  Oblast navrhování pozemních komunikací (O37)

Oblast navrhování pozemních komunikací (O37)

Oblast navrhování pozemních komunikace se zabývá především zvyšováním bezpečnosti na pozemních komunikací z pohledu uspořádání dopravní infrastruktury. Podílíme se na tvorbě technických předpisů a návrhů na změny v legislativně, zejména s ohledem na zvýšení bezpečnosti.

Zvyšování bezpečnosti silniční sítě je jedním ze tří nápravných opatření ke snížení dopravní nehodovosti ve Strategii BESIP 2021-2030. V posledních letech přibývá na našich silnicích nehod chodců a výrazně roste také podíl automobilové dopravy na silnicích. Na to je potřeba reagovat úpravami infrastruktury tak, aby reflektovala současné potřeby společnosti.

Dále se zabýváme problematikou zvyšování bezpečnosti na železničních přejezdech a trespassingem. V návaznosti na měnící se potřeby společnosti a určité typy nehodových lokalit se bude výzkum tohoto tématu ubírat k posouzení vhodnosti některých postupů uvedených v předpisech i v souvislosti např. s dopravními přestupky. Ty jsou často vyvolány nevhodným uspořádáním infrastruktury (např. použití směrového světla) či informačním přetížením řidiče. Nevhodně řešený prostor často také může za nevhodné chování chodců i cyklistů. Při návrhu aktualizace předpisů je potřeba zohlednit i nové dopravní prostředky zejména ve městech, např. elektrokola, Segway či electroboardy.

Dlouhodobě sledujeme vývoj nepřímých ukazatelů bezpečnosti, které jsou často podkladem pro tvoření krajských a místních strategií. Jejich sběr a analýza jsou využity také v rámci vyhodnocování Národní strategie bezpečnosti silničního provozu.

V oblasti bezpečné infrastruktury spolupracujeme na mezinárodní úrovni s organizacemi ETSC a FERSI.V roce 2018 jsme přispěli vlastním návrhem k revizi směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury. V předchozích letech jsme vytvořili postupy pro uplatnění nástrojů této směrnice v ČR a provádíme navazující výzkum a expertní činnost.

Výzkum a vývoj sleduje současné trendy v silniční dopravě u nás i ve světě, ať se jedná o principy zklidňování dopravy, zvyšování bezpečnosti jednotlivých účastníků dopravy či změny organizace dopravy dle současných požadavků (vytvoření parkovacích míst, pruhů či stezek pro cyklisty, apod.). Realizovali jsme nebo se podíleli na řadě VaV projektů, jedná se například o:

 • IDEKO – identifikace a řešení kritických míst a úseků v síti pozemních komunikací, které svým uspořádáním stimulují nezákonné nebo nepřiměřené chování účastníků silničního provozu
 • ARIANA – Výzkum motivace řidičů k porušování pravidel provozu na železničních přejezdech a výzkum dalších možností kamerových systémů pro prevenci a represi
 • AMELIA – Výzkum podmínek a návrh opatření pro omezení počtu a zmírnění následků neoprávněných vstupů chodců do prostoru dráhy
 • EFEKTIV – Výzkum efektivity vhodných úprav na rozlehlých křižovatkách pomocí analýzy dopravně-inženýrských parametrů
 • DATO – Rozšíření datové základny pro rozhodování o politice kampaní ke snížení nehodovosti na pozemních komunikacích
 • CHODCI – Výzkum nových přístupů k ochraně chodců, řešení střetu vozidla s pohybující se kompletní postavou chodce
 • SOLUTIONS – Sharing Opportunities for Low Carbon Urban TransporTION
 • PEPPER – Strategie policejní kontroly na evropských silnicích
 • Akt Syst – Vývoj systému aktivní kapoty automobilu s ohledem na rozmanitost lidské populace a implementace biomechanického modelu lidského těla
 • OPKON – Vliv osvětlení pozemních komunikací na nehodovost
 • BARUZO – Barevná úprava zásahového požárního automobilu

Praktická aplikace zkušeností z oblasti výzkumu a vývoje v komerční činnosti je samozřejmostí. Účastníme se mezinárodních seminářů a školení. Můžeme nabídnout řešení, která v našich podmínkách nejsou běžná, přestože v zahraničí vykazují pozitivní výsledky. Naše služby jsou zaměřeny na:

 • plošné zklidňování nebo organizaci dopravy, tvorbu bezpečné infrastruktury,
 • identifikaci, řešení a návrhy k odstranění míst častých dopravních nehod (tzv. nehodových lokalit),
 • zpracováváme projektové dokumentace na úrovni studie, IZ, DÚR aj.,
 • provádíme kontrolu návrhu dopravního značení na PK,
 • provádíme bezpečnostní audit, inspekci, nebo speciální inspekci pozemních komunikací,
 • jsme schopni provést pasport pozemní komunikace včetně videozáznamu, identifikace jejího vybavení a označení bezpečnostních rizik.

Aktivně se podílíme na tvorbě a úpravách legislativních předpisů. Zabýváme se aplikací nástrojů Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury na komunikacích na síti TEN-T a také na pozemních komunikacích nižších tříd (I., II., III. tříd a místních komunikacích). Jedná se zejména o audity bezpečnosti pozemních komunikací a inspekce, s jejichž prováděním máme dlouholeté zkušenosti. Jsme držiteli akreditace k poskytování školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací.

Významná část naší práce spočívá v publikační činnosti a šíření nejnovějších poznatků. Kromě článků v odborných periodikách nabízíme možnost uspořádání školení a seminářů z oblasti bezpečného utváření pozemních komunikací.

Příklady odborných publikací, které jsme vytvořili v posledních letech:

 • certifikovaná „Metodika bezpečnostní inspekce pozemních komunikací“,
 • certifikovaná „Metodika bezpečnostního auditu“,
 • certifikovaná „Metodika sledování nepřímých ukazatelů bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích“,
 • certifikovaná „Metodika řešení kritických míst na pozemních komunikací v extravilánu“,
 • a mnohé další.

Vedoucí oblasti: