Úvodní strana  »  Výzkum  »  Divize dopravních technologií a lidského faktoru  »  Oblast železniční dopravy (O45)

Oblast železniční dopravy (O45)

Oblast železniční dopravy se zabývá především problematikou související s železniční dopravou a vyvíjí tak koncepční činnost při plánování výzkumu. Pracovníci této oblasti jsou schopni rovněž zpracovat specifické požadavky soukromé sféry, které se týkají železniční tematiky (průzkumy, analýzy).

Odborná činnost se soustředí zejména na následující témata

Zpracování odborných posudků

Jednou z hlavních činností oblasti je zpracování odborných posudků projektové dokumentace investičních akcí na železnici, které slouží pro kontrolu správnosti předložených záměrů projektů především z technického a ekonomického hlediska. Kromě zpracování odborných posudků je oblast schopná zajistit ex-post hodnocení realizovaných železničních staveb především z hlediska ověření účelnosti vynaložení finančních prostředků při splnění požadavků vyplývajících ze strategických dokumentů a technických podmínek pro interoperabilitu.

Elektrická trakce a napájecí soustava

Další specializovaná činnost této oblasti je zaměřena na elektrickou trakci a napájecí soustavu železniční infrastruktury. V této problematice lze zmínit dlouhodobé zkušenosti z provedených analýz a posudků týkajících se možností sjednocení dvou trakčních napájecích soustav na území ČR.

Železniční přejezdy

Významná část výzkumných aktivit se zaměřuje rovněž na problematiku železničních přejezdů, kde existuje snaha eliminovat vysokou nehodovost na železničních přejezdech v ČR. Pracovníci této oblasti provádí množství inspekcí a identifikují tak bezpečnostní rizika, na jejichž základě jsou ve spolupráci se správcem infrastruktury navrženy úpravy z hlediska dráhy i pozemní komunikace (tato navržená opatření jsou podrobně přiblížena ve zpracovaných metodických pomůckách). Oblast železniční dopravy je zároveň členem několika mezinárodních uskupení pod vedením mezinárodní železniční unie, např. ELCF (Evropské fórum železničních přejezdů a ILCAD (práce s veřejností týkající se bezpečnosti na přejezdech). Aktuálně se oblast zaměřuje na zpracování doporučení pro odstranění některých atypických funkcionalit železničních přejezdů a nedílnou součástí je i snaha o sjednocení železničních předpisů na evropské úrovni.

Dopravní technologie

V neposlední řadě se oblast zabývá dopravní technologií. Zejména se jedná o možnosti navýšení počtů vlaků nad rámec stávajícího jízdního řádu, optimalizací tratí, navýšení kapacity tratí a stanic, případně optimalizace výlukových činností. Pro tuto činnost je využíván software OpenTrack, který slouží právě pro simulaci železničního provozu.

Mezinárodní aktivity

Oblast železniční dopravy je také zapojena do mezinárodních projektů Evropské Unie. Aktuálně se jedná např. o přeshraniční spolupráci na projektu TRANSREGIO, jehož cílem je návrh na zlepšení technických a kapacitních parametrů železničního spojení jihomoravského a dolnorakouského regionu.

Vybrané domácí projekty

 • Analýza vzájemného porovnání cenové hladiny v ČR a Rakousku stavby GSM-R
  Zadavatel: Státní fond dopravní infrastruktury
 • Metodika postupu pro stanovení maximální výše kompenzace v návaznosti na vyhlášku č. 296/2010 Sb.
  Zadavatel: Ministerstvo dopravy České republiky
 • Konverze trakčního napájení sítě SŽDC soustavou 25 kV/50 Hz
  Zadavatel: Ministerstvo dopravy České republiky

Vybrané zahraniční projekty

 • TRANSREGIO – Zlepšení technických a kapacitních parametrů železničního spojení jihomoravského a dolnorakouského regionu
  Zadavatel: Evropská unie
 • KASSETTS – Knowledge-enabled Access of Central Europe SMEs to Efficient Transnational Trasnport Solutions
  Zadavatel: Evropská komise
Vedoucí oblasti: