Úvodní strana  »  Výzkum  »  Oblast strategií a analýz bezpečnosti (O36)

Oblast strategií a analýz bezpečnosti (O36)

Klíčovým prvkem oblasti je zpracování strategických dokumentů a následná analýza, příp. revize jejich naplňování. Jedná se například o Strategii BESIP 2021-2030, kterou svým usnesením č. 8 ze dne 4. ledna 2021 schválila vláda České republiky. Priority obsažené v materiálu jsou plně v souladu s cíli stanovenými členskými státy Evropské unie a Organizace spojených národů, které si vytyčily za cíl snížit počet usmrcených a těžce zraněných osob na pozemních komunikacích o polovinu (v roce 2030 o 50 % méně vůči výchozímu stavu).

Základní filozofií Strategie je potvrzení VIZE NULA, ke které se v následující dekádě chce ČR významně přiblížit. VIZE NULA považuje za nepřijatelné, aby v silničním provozu došlo k usmrcení nebo vážnému zranění. Pro naplnění této vize je nutné vytvářet bezpečný systém, jehož součástí jsou účastníci provozu, vozidla a dopravní infrastruktura. Právě bezpečné chování účastníků silničního provozu, bezpečné vozidlo a bezpečná infrastruktura tvoří základní pilíře Strategie. Klíčová je provázanost Strategie s dalšími strategickými a resortními dokumenty. Společnost není ochotna akceptovat smrtelné úrazy na pracovištích, v letecké či železniční dopravě – proč by silniční doprava měla být výjimkou?

Naši pracovníci se věnují výzkumu, vývoji a expertní činnosti. Jejich výsledky tvoří podklady pro rozhodování a řízení. Jako příklad lze uvést zpracovaní následujících strategických dokumentů:

 • Strategie BESIP 2021–2030 (dále jen „Strategie“), jedná se o tvorbu a pravidelné vyhodnocení plnění Strategie vč. akčního plánu,
 • tvorba místních/krajských strategií BESIP a průběžné hodnocení jejich plnění,
 • vývoj metodik pro tvorbu strategie bezpečnosti silničního provozu města,
 • vývoj metodik pro implementaci opatření stanovených místní strategií do praxe,
 • vytvoření databáze judikatury k náhradě újmy na zdraví, ve spolupráci s Nejvyšším soudem ČR, sloužící pro podporu a sjednocení rozhodování ohledně nemajetkové újmy na zdraví,
 • dlouhodobé naplňování, rozšiřování a využívání národních i mezinárodních databází nehodových dat jako je IRTAD nebo CARE,
 • reporting z oblasti vozidlového parku a infrastruktury v návaznosti na Národní akční plán čisté mobility,
 • řešení projektu Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů (Technologická agentura České republiky, 2021-2022),
 • vytvoření elektronické evidence dobíjecích stanic pro Ministerstvo průmyslu a obchodu,
 • tematické analýzy z oblasti strategických priorit BESIP,
 • vývoj následků dopravních nehod v ČR a Evropě, srovnání klíčových ukazatelů,
 • odborná a informační podpora s využitím podkladů z ETSC,
 • odborná a informační podpora pracovní skupiny Rady vlády pro bezpečnost silničního provozu,
 • rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů.

V rámci zpracování národní, krajských a místních strategií BESIP spolupracujeme se státní správou a samosprávou, a to zejména na jednáních zastupitelstva kraje, města a na Komisích BESIP. Vydáváme certifikované metodiky, poskytujeme služby a konzultace. S výstupy naší práce se setkáte na stránkách Observatoře bezpečnosti silničního provozu a v dalších médiích, ale také v odborných vědeckých časopisech a na konferencích. Z poslední doby lze například uvést:

 • KADULA, Lukáš, Petr KOUŘIL, 2021. Rozvoj elektromobility v ČR. Silniční obzor. 82(3), 78-81. ISSN 0322-7154.
 • VALENTOVÁ, Veronika, Lukáš KADULA, Alena DAŇKOVÁ, Jindřich FRIČ, 2021. Strategie BESIP 2021-2030 klade důraz na bezpečnou infrastrukturu. Silniční obzor. 82(4), 87-91. ISSN 0322-7154.
 • KADULA, Lukáš, Veronika VALENTOVÁ, Tomáš NEŘOLD, Jiří ZLÝ, Jan STRAKA, 2021. Na silnicích v ČR vyhaslo v uplynulé dekádě téměř 6 600 životů. Silniční obzor. 82(4), 92-96. ISSN 0322-7154.
 • HAVRÁNEK, Pavel, Eva SIMONOVÁ, 2021. Srovnání nepřímých ukazatelů bezpečnosti silničního provozu – chování řidičů a ostatních účastníků silničního provozu. Silniční obzor. 82(4), 97-101. ISSN 0322-7154.
 • KADULA, Lukáš, Veronika VALENTOVÁ, Jiří ZLÝ, Jiří AMBROS, Jan ELGNER, 2021. Bezpečný boční odstup při předjíždění cyklistů. Silniční obzor. 82(4), 106-112. ISSN 0322-7154.
 • Přínosy tvorby místních strategií pro zvýšení bezpečnosti dopravy v obcích Zlínského kraje
 • Chytrá řešení zvyšují kvalitu života (příspěvek na téma Přínosy místních strategií BESIP)
 • Následky dopravních nehod v období nouzového stavu, Dopravní inženýrství 04/2020
 • Následky nehod v roce 2019 dle druhu komunikací, Silniční obzor 04/2020
 • Místní strategie mohou pomoci systematicky snížit nehodovost na území měst, Silniční obzor 04/2020
 • Jak mohou místní strategie BESIP ovlivnit nehodovost na území obcí, Moderní obec 07/2020

Vedoucí:

Odkazy na projektové weby, videa a aplikace