Úvodní strana  »  Audit bezpečnosti pozemních komunikací  »  Přínosy a účinnost

Přínosy a účinnost auditu bezpečnosti pozemních komunikací

Jaké jsou důvody pro provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací? Lze je možné shrnout do jedné věty - „prevence je vždy výhodnější než léčba“. Cílem auditu bezpečnosti pozemních komunikací je maximálně omezit či nejlépe vyloučit možnost vzniku nebezpečných prvků v dopravním projektu. Toho se dosáhne aplikací nejaktuálnějších informací a znalostí z oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích již do fáze navrhování a projektování pozemních komunikací. Hlavním cílem auditu bezpečnosti pozemních komunikací je tedy to, aby celá síť pozemních komunikací fungovala tak bezpečně, jak je to jen možné. Z toho vyplývají další cíle a přínosy:

  • Minimalizace rizika nehod na navrhované komunikaci stejně jako na přilehlé silniční síti
  • Snížení celospolečenských ztrát
  • Snížení nákladů na dodatečné odstraňování nebezpečných prvků nebo nehodových lokalit
  • Zvýšení významu bezpečnosti na pozemních komunikacích z pohledu jejich uživatele
  • Přenos poznatků z provedených auditů bezpečnosti pozemních komunikací do ČSN, TP
  • Výměna zkušeností mezi dopravními odborníky
  • Příspěvek ke splnění cílů Národní strategie bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
  • Zkvalitnění znalostí o problematice bezpečnosti dopravy
  • Ochrana nejzranitelnějších účastníků provozu na pozemních komunikacích
  • Zkvalitnění celého systému managementu bezpečnosti

Je třeba mít na zřeteli, že cíle auditu bezpečnosti pozemních komunikací a cíle auditovaného projektu dopravní stavby mohou být ve vzájemném rozporu (například návrh kapacitní komunikace může přinést problémy chodcům a cyklistům). Záleží pouze na zodpovědném přístupu investora, popř. projektanta, zda výsledky auditu bezpečnosti pozemních komunikací jsou do návrhu projektu zapracovány a projekt se tak stane bezpečnějším a kvalitnějším.

Výhodnost provádění auditů bezpečnosti pozemních komunikací

Stanovení finanční výhodnosti provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací je komplikovaný proces. Audit bezpečnosti pozemních komunikací je totiž poměrně nový nástroj a je nesnadné najít dostatek dopravních projektů, ve kterých by byly přesně vyhodnoceny náklady a zároveň také přínosy zrealizovaných auditů bezpečnosti pozemních komunikací. Zatímco náklady na provedení auditu bezpečnosti pozemních komunikací je celkem snadné zjistit, u finančního vyjádření přínosů je to složitější. Vyjádření přínosů znamená totiž odhadnout, jak se změnila nehodovost lokality podrobené auditu bezpečnosti pozemních komunikací v porovnání se situací, kdy by lokalita nebyla zauditována.

Snížení nehodovosti je nejdůležitějším přínosem auditu bezpečnosti pozemních komunikací. Existují však ještě další, dlouhodobější přínosy: zkvalitnění inženýrsko - bezpečnostních postupů, rozpoznání bezpečnostních potřeb všech kategorií účastníků provozu na pozemních komunikacích, vylepšení projekčních norem z hlediska bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích atd.

Co se týká finančního vyjádření okamžitých přínosů auditu bezpečnosti pozemních komunikací, existuje několik studií provedených ve Velké Británii, Dánsku, Austrálii a Novém Zélandu, které dokazují výhodnost provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací. V roce 1994 byla v Anglii vypracována studie, ve které byly porovnávány dvě skupiny velmi podobných dopravních projektů. První skupina byla podrobena auditu bezpečnosti pozemních komunikací, druhá nebyla (Surrey County Council, 1994). Z výsledků vyplynulo, že na auditované lokalitě dochází v průměru o 1 nehodu se zraněním ročně méně než na neauditované lokalitě.

Jednou z možností, jak při nedostatku objektivních dat o změně nehodovosti vyhodnotit finanční výhodnost provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací, je tedy porovnání nákladů na provedení auditu bezpečnosti pozemních komunikací s finančními ztrátami vzniklými jedním zraněním při silniční nehodě. Touto metodou je možné zjistit, jak velká redukce nehodovosti by musela nastat, aby bylo výhodné audit bezpečnosti pozemních komunikací provádět. Průměrná cena provedení auditu bezpečnosti pozemních komunikací se v České republice pohybuje řádově v desítkách tisíc Kč (záleží samozřejmě na velikosti projektu). Při pohledu na hodnoty uvedené v tabulce 1 je zřejmé, že za předpokladu, že audit bezpečnosti pozemních komunikací zabrání 1 nehodě ročně, se provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací určitě vyplatí.

Tabulka 1: Celkové ekonomické ztráty v roce 2010 – přehled

  Počet osob Ztráta v Kč na 1 osobu Celkové ztráty (Kč)
Výše ztrát na lidských životech (zemřelí do 30 dnů po DN) 802 17 644 586 14 150 957 972
Výše ztrát v důsledku těžkých zranění 2 774 4 863 336 13 490 894 064
Výše ztrát v důsledku lehkých zranění 21 610 668 170 14 439 153 700
Škody z nehod jen s hmotnou škodou 55 846 270 618 15 112 932 828
Rok 2010 celkem     57 193 938 564

Ve zprávě o provádění auditů bezpečnosti pozemních komunikací, kterou vydal Institution of Highways and Transportation - IHT společně s University of Southampton (Crafer, 1995) jsou uvedeny tyto zajímavé hodnoty: průměrná doba zpracování auditu bezpečnosti pozemních komunikací je 25 hodin práce, 21% auditů bezpečnosti pozemních komunikací je vypracováno za méně než 10 hodin práce, 7% auditů bezpečnosti pozemních komunikací za více než 40 hodin. Cena auditu bezpečnosti pozemních komunikací se pohybuje v rozmezí 100 - 6000 liber (ceny z roku 1993). Náklady na 1 zranění při silniční nehodě byly ve Velké Británii 55 650 liber (rok 1994), takže cena za provedení rozsáhlého auditu je pouhým zlomkem této částky.

Je nutné si uvědomit, že do ceny za provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací je nutno započíst i další výdaje, které mohou z výsledků auditu vyplynout. Jedná se zejména o cenu možných stavebních úprav posuzované lokality, vzniklých na základě výsledků auditu. Rozsah a cena těchto úprav jsou závislé na kvalitě původního návrhu. Ve výše zmíněné zprávě IHT se uvádí, že výsledkem více než poloviny provedených auditů je nutnost provedení určité stavební úpravy. Náklady na tyto úpravy jsou značně rozdílné, je ale možné odhadnout, že se pohybují od 0,5% ceny u rozsáhlých projektů do 3% ceny u menších projektů. Zkušenosti z Austrálie a Nového Zélandu ukazují, že provedení auditu a potenciální úpravy projektu navýší cenu projektu přibližně o 4% (ITE, 1994). I se zahrnutím těchto dodatečných nákladů je však cena za provedení auditu v naprosté většině případů nižší než finanční vyjádření hodnoty jednoho zranění při dopravní nehodě a je možné konstatovat, že provádění auditu pozemních komunikací se určitě vyplatí celé společnosti.