Problematika kvality ovzduší

Výzkumné projekty a zakázky zabývající se problematikou kvality ovzduší z dopravy jsou zaměřeny na stanovení koncentrací různých sledovaných znečišťujících látek ve vzorcích ovzduší a následně pak dopadem tohoto znečištění na kvalitu okolního prostředí a zdraví obyvatel. Zjištěné poznatky slouží k návrhům možných řešení vedoucích zejména ke zlepšení stavu prostředí.

K řešení této problematiky využíváme následující vybavení:

 • k odběrům vzorků a stanovení koncentrací aerosolových částic (PM) využíváme především středněobjemová čerpadla Leckel MVS 6 a SEQ 47/50, dále také vysokoobjemová čerpadla PS-1 a maloobjemová čerpadla Aircheck 2000;
 • pro stanovení hmotnostních koncentrací PM máme k dispozici klimatizovanou váhovnu s mikrováhami MX5/A;
 • k určení velikostní distribuce PM využíváme přístroj EnvironCheck 107, který umožňuje jak sledování počtu částic s rozměry od 0,2 µm po 30 µm, tak současné stanovení hmotnostních koncentrací PM1.0, PM2.5 a PM10;
 • přístroj ELPI + umožňuje stanovení početních koncentrací pevných částic ve velikostním intervalu 6 nm až 10 µm včetně odběru vzorků 14 velikostních frakcí v uvedeném intervalu tzn. včetně nanočástic;
 • koncentrace těkavých organických látek (benzen, toluen, ethylbenzen, xyleny, 1,3-butadien) v ovzduší určujeme analyzátorem VOC71M-PID;
 • koncentrace plynných škodlivin v ovzduší (CO, O3, SO2, H2S, oxidy dusíku, CO2, uhlovodíky) měříme prostřednictvím kompaktního systému pro měření kvality ovzduší Airpointer®;
 • sledování meteorologických ukazatelů (teplota, vlhkost, směr a rychlost větru) provádíme s využitím přenosných meteostanic vybavených čidly Gill Instruments Limited, tyto parametry měříme rovněž přístrojem Airpointer®;
 • morfologii pevných částic vč. prvkového složení jednotlivých částic hodnotíme pomocí SEM Vega LSU II ve spojení s EDX Quantax 200.

Garant problematiky:

Projekty

 • Aplikace nízkonákladových senzorů pro měření kvality ovzduší v souvislosti s dopravními opatřeními – VaV TAČR,
 • Monitoring znečištění ovzduší v malých sídlech – VaV TAČR,
 • Kvantifikace znečištění ovzduší a z něj vyplývajících zdravotních rizik v malých sídlech České republiky a systém řešení – VaV TAČR,
 • Měření kvality ovzduší Město Břeclav – město Břeclav,
 • Vývoj a využití zařízení k odběru vzorků výfukových plynů a měření emisí motorových vozidel za jízdy – VaV TAČR,
 • Nové postupy při kvantifikaci emisních zdrojů ve vztahu k dopravě – VaV TAČR,
 • Vývoj a využití zařízení k odběru vzorků výfukových plynů a měření emisí motorových vozidel za jízdy – VaV TAČR,
 • Měřicí kampaň kvality ovzduší v Jihomoravském kraji – JmK,
 • Nové postupy při kvantifikaci emisních zdrojů ve vztahu k dopravě – VaV TAČR,
 • Měření kvality ovzduší – JmK,
 • Emise persistentních organických polutantů z dopravy – VaV MD,
 • Prašnost dopravy a její vlivy na imisní zatížení ovzduší suspendovanými částicemi – VaV MD,
 • Pevné částice produkované dopravou – COST 633 MŠMT,
 • Pevné částice ve vnitřním prostředí automobilu – COST 633 MŠMT,
 • Stanovení podílu dopravy ve frakcích polétavého prachu: PM10, PM2,5 a PM1 v průběhu roku na základě chemického složení – KONTAKT AIP ČR,
 • Složení prachových částic ve frakci PM10 a určení podílu zdrojů na jeho složení v obci Braňany – zakázka ČHMÚ,
 • Vypracování zprávy k emisím perzistentních organických polutantů produkovaných dopravou – zakázka MD ČR.

Služby

 • Měření autorizovaná MŽP podle §32 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší  ( 238,43 KB)
 • Akreditovaná a autorizovaná měření kvality ovzduší (PM10, PM2.5, CO, SO2, NO2, O3, benzen),
 • měření koncentrací a velikostní distribuce jednotlivých frakcí pevných částic v ovzduší (PM10, PM2.5, PM1.0),
 • měření koncentrací PAU v ovzduší (16 PAU dle US EPA, 15+1 EU prioritních PAU, koronen apod.),
 • měření koncentrací TOL v ovzduší (benzen, toluen, ethylbenzen, xyleny, 1,3-butadien),
 • měření koncentrací H2S, oxidů dusíku, CO2, uhlovodíků v ovzduší,
 • statistické zpracování výsledků a jejich interpretace, hodnocení zdravotních rizik na základě provedených měření.