CDV plus

Dopravní VaV centrum (CDV PLUS)

Projekt Dopravní VaV centrum CDV PLUS (dále Centrum), je projektem Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Projekt je financován z prostředků EU a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 2 - Regionální VaV centra, a to ve výši 463 130 480,- Kč, přičemž podíl prostředků Evropské unie přesahuje 393 milionů korun.

Cílem projektu je vybudovat a vytvořit jedinečné výzkumné zázemí, které prostřednictvím svých laboratoří, vybavení a know-how bude poskytovat komplexní prostředí pro výzkum ve vybraných disciplínách dopravních aplikovaných věd, a přispívat tak k optimálnímu rozvoji dopravního sektoru, nejen v regionu. Rozmanitost výzkumu Centra odpovídá potřebám i trendům současného dopravního výzkumu.

Unikátní výzkumná infrastruktura poskytne podporu nejen pro samotný výzkum, ale také pro uživatele z řad státní správy, kde napomůže zefektivnění plánování, výstavby, správy a údržby staveb dopravní infrastruktury, včetně enviromentálních a bezpečnostních aspektů, tuzemských i zahraničních vysokých škol, kterým vytvoří zázemí pro uskutečňování experimentální a poloprovozní činnosti, a u výrobních, dopravních, provozních či stavebních firem u nás i v zahraničí podpoří zavádění nových technologií do praxe.

Projekt byl zahájen 1. 1. 2011, výstavba budov Centra byla započata v listopadu 2011 a má být dokončena v prosinci 2013. Plánovaná akreditace laboratoří připadá na leden 2014 a plný provoz Centra na červenec 2014. Realizace projektu bude ukončena v prosinci 2014.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., (CDV)

je jedinou vědeckovýzkumnou veřejnou institucí v působnosti Ministerstva dopravy (MD). Bylo zřízeno v roce 1992, jako nástupce českých pracovišť VÚD v Žilině a od roku 2007 je veřejnou výzkumnou institucí. Základním posláním CDV, odborně nezávislé organizace, je výzkumná, vývojová a expertní činnost s celostátní působností pro všechny obory dopravy, veřejný i komerční sektor a zajišťování servisních činností pro MD a další orgány a organizace státního, veřejného i soukromého sektoru. Je držitelem certifikátu systému managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001. CDV zaměstnává více než 150 pracovníků, odborníků ze všech oborů dopravy. www.cdv.cz

Výzkumné programy

  • VP 1 – Hloubková analýza dopravních nehod
  • VP 2 – Humánní synergie v dopravě
  • VP 3 – Bezpečnost v silničním provozu
  • VP 4 – Dopravní infrastruktura
  • VP 5 – Doprava a životní prostředí

Výzkumný program: 1. Hloubková analýza dopravních nehod

Vedoucí výzkumného programu:Ing. Josef Andres

Účelem hloubkové analýzy dopravních nehod (dále HADN) na pozemních komunikacích je zjištění jejich skutečných, detailních příčin za účelem jejich postupné eliminace. HADN slouží k objektivní identifikaci, analýze a posléze i k řešení příčin častých dopravních nehod v oblasti infrastruktury, vozidla i lidského faktoru. Podrobnější vyšetřování (hloubková úroveň) nabízí možnost pochopení souvislostí vedoucí k dopravním nehodám, reakce vozidla na náraz a přesný sled událostí, resp. postup, jak účastníci provozu utrpěli zranění. Praktickým sběrem dat o dopravních nehodách na místě, a jejich následnou analýzou bude vytvořena dostatečně velká a průkazná databáze informací. Budou kompletována data týkající se všech tří rozhodujících činitelů, tzn. člověka, resp. účastníků dopravních nehod, technického stavu vozidel a dopravní infrastruktury.

Článek: Bouračky jinýma očima  ( 199,11 KB)

cdvplus-1

Výzkumný program: 2. Humánní synergie v dopravě

Vedoucí výzkumného programu:Ing. Petr Šenk, Ph.D.

Sociologie mobility je moderní vědecký obor, jenž pojednává o kvalitativních i kvantitativních charakteristikách dopravy osob a jejích vazbách na kvalitu života obyvatel. Studuje trendy ve společnosti, které se významně podepisují na sociálním i prostorovém uspořádání světa (land use). Přestože zde je zřetelná vazba na disciplíny jako sociologie, geografie, či urbanismus, není na žádné vysoké škole v ČR sociologie mobility zařazena jako samostatný předmět. CDV je jediným vědeckovýzkumným pracovištěm v ČR, které se tomuto oboru soustavně již několik let věnuje a patří mezi evropskou špičku.

cdvplus-2

tvorba-strategii-snizovani-negativnich-deprivaci-perifernich-oblasti-pomoci-nastroju-planovani-dopravni-infrastruktury-a-obsluznosti  ( 2,01 MB)

Výzkumný program: 3. Bezpečnost v silničním provozu

Vedoucí výzkumného programu:Ing. Pavel Tučka

Úpravou silniční infrastruktury lze kladně ovlivnit dopravní nehodovost. Modernizace pozemních komunikací by měla být v souladu s optimálními potřebami. Z tohoto důvodu je třeba v rámci programu Bezpečnost v silničním provozu zkoumat tento optimální stav.Program řeší: bezpečné utváření pozemních komunikací, systematické řešení nehodovýchl okalit, zpracování technických podmínek a metodických pokynů v oblasti organizace a řízení dopravy, hodnocení efektivnosti realizací bezpečnostního auditu a bezpečnostní inspekce, hodnocení dopadů staveb infrastruktury na bezpečnost silničního provozu a sledování dopravního proudu, modelování dopravy a dopravní značení.

cdvplus-3

Výzkumný program: 4. Dopravní infrastruktura

Vedoucí výzkumného programu: Ing. Josef Stryk, Ph.D.

Dopravní infrastruktura je základním kamenem dopravního sektoru. Kvalitní a trvanlivé vozovky, mosty a tunely jsou nezbytným předpokladem pro zajištění plynulé a bezpečné dopravy. Výzkum dosud používaných i nových materiálů a uplatnění nových laboratorních zkoušek a diagnostických metod v oblasti dopravní infrastruktury je proto nezbytný. Mezi cíle výzkumného programu patří v první řadě vybudování laboratoří a střediska pro výzkum progresivních a nových materiálů používaných při výstavbě a údržbě objektů dopravní infrastruktury, včetně uplatnění recyklace. Dále budou využívány nové technologie a metody používané při nedestruktivní diagnostice těchto objektů a následném hodnocení jejich technického stavu. Dílčí cíle povedou k vytvoření efektivního systému hospodaření s vozovkami pozemních komunikací.

cdvplus-4

Výzkumný program: 5. Doprava a životní prostředí

Vedoucí výzkumného programu: RNDr. Jiří Huzlík

Prudký nárůst přepravních výkonů a množství osobních i nákladních vozidel na našich komunikacích se odráží ve zvyšující se zátěži životního prostředí. Tento vývoj si vyžaduje komplexní přístup k řešení vznikajících problémů, proto je nutné prohloubit vzájemnou spolupráci odborných pracovišť mezi sebou i s vysokými školami. Strategickým záměrem v oblasti problematiky dopravy a životního prostředí je soustředit pozornost na hluk z dopravy, znečištění ovzduší, znečištění podzemních i povrchových vod, půdy, bioty, atd. Dalšími negativními prvky, které jsou předmětem výzkumu, jsou zábor půdy dopravní infrastrukturou a fragmentace krajiny. Výzkum je založen na špičkovém vybavení pracoviště, mezi něž patří například vyspělá vzorkovací technika pro ovzduší, moderní vybavení jak hardwarové, tak softwarové v oblasti měření hluku a přístroje pro organickou chemickou analýzu – plynový chromatograf s hmotnostní detekcí. V rámci programu bude soustředěna hlavní pozornost na dovybavení laboratoří zařízením pro anorganickou alýzu (ICP/MS), terénní analýzu plynů a rozšíření hlukoměrné techniky. Cílem tohoto zkvalitnění vybavenosti pracoviště je rozšíření možností dalšího výzkumu tak, aby vyústil v certifikované metodiky kvantifikace dopadů různých aspektů dopravy na životní prostředí.

cdvplus-5