Projekt DOPAD

Projekt DOPAD

Číslo projektu: TD03000171

O PROJEKTU

Proč?

 • Doprava má řadu přínosů, avšak i negativních externalit jako jsou dopravní nehody nebo dopady na životní prostředí. Zatímco však dopady na životní prostředí jsou důkladně analyzovány (pomocí EIA), pro hodnocení dopadů na bezpečnost (RSIA – road safety impact assessment) neexistuje jednotný postup.
 • RSIA je jedním z nástrojů evropské Směrnice 2008/96/ES, transponované v roce 2011 do českého právního řádu (jako „hodnocení dopadů na bezpečnost silničního provozu u vyhledávacích studií“). Na rozdíl od ostatních nástrojů (např. bezpečnostního auditu nebo inspekce) se však doposud systematicky nepoužívá. Důvodem může být i neexistence podkladů pro jeho kvalifikované provedení.

Jak?

 • Výsledkem RSIA je variantní analýza dopadů nových pozemních komunikací nebo významných změn stávajících komunikací na bezpečnost ovlivněné silniční sítě. RSIA umožňuje výběr varianty (např. obchvatu obce), která bude z hlediska bezpečnosti optimální.
 • Narozdíl od jednoduchých postupů, používaných např. v HDM-4, je postup inovativní v aplikaci predikčních modelů nehodovosti a hodnot účinnosti opatření.

Projekt DOPAD vytvořil nástroje, které umožňují efektivní provádění RSIA v praxi. 

ŘEŠENÍ

Etapa 1 (2016): Příprava dat a podkladů

 • Byla shromážděna data pro statistický základ hodnocení – predikční modely nehodovosti a hodnoty účinnosti opatření. K vývoji byla využita data z plošných databází: nehodová data (Policie ČR), data o silniční síti (Silniční databanka ŘSD ČR), dopravní data (intenzita z Celostátního sčítání dopravy; dále doplňkové dopravní průzkumy).
 • Vytvořené podklady umožnily kvantifikaci bezpečnosti na zvolených konfiguracích prvků (křižovatkách, úsecích…) a na okolní síti.

Etapa 2 (2017): Vytvoření on-line aplikace a metodiky

Data a podklady byly využity k vytvoření on-line aplikace a metodiky:

 • On-line aplikace obsahuje dopravně-inženýrská a statistická data a podklady; umožní zobrazení tras v mapě a zjednoduší výpočet RSIA.
 • Metodika obsahuje popis (návod) k provádění RSIA, včetně implementace do stávajících postupů EIA a Směrnice pro dokumentaci staveb PK. Dále obsahuje vzorový příklad RSIA z praxe. Metodika byla certifikována Ministerstvem dopravy.

VÝSTUPY

 

SOUVISEJÍCÍ PUBLIKACE

Články v impaktovaném časopise

 • AMBROS, J., TUREK, R., BRICH, M., KUBEČEK, J. (2019). Safety assessment of Czech motorways and national roads. European Transport Research Review, roč. 11, č. 1 (odkaz)
 • AMBROS, J., JUREWICZ, C., TURNER, S., KIEĆ, M. (2018). An international review of challenges and opportunities in development and use of crash prediction models. European Transport Research Review, roč. 10, č. 2 (odkaz)

Články v recenzovaných časopisech

 • AMBROS, J. (2018). Hodnocení bezpečnosti sítě dálnic a silnic I. třídy. Silniční obzor, roč. 79, č. 7–8, s. 217–219 (so-2018  ( 2,31 MB) )
 • AMBROS, J. (2018). Hodnocení dopadu silniční infrastruktury na bezpečnost dopravy. Evaluační teorie a praxe, roč. 6, č. 1, s. 1–23 (etap  ( 8,39 MB) )
 • AMBROS, J., SEDONÍK, J., KŘIVÁNKOVÁ, Z. (2018). How to simplify road network safety screening? Advances in Transportation Studies, č. 44, s. 151–158 (ats2018  ( 259,67 KB) )
 • AMBROS, J., SEDONÍK, J. (2016). A feasibility study for developing a transferable accident prediction model for Czech regions. Transportation Research Procedia, roč. 14, s. 2054–2063 (trpro  ( 218,00 KB) )
 • AMBROS, J., TUREK, R., JANOŠKA, Z. (2016). Safety evaluation of Czech roundabouts. Advances in Transportation Studies, č. 40, s. 111–122 (ats2016  ( 300,66 KB) )

Příspěvky na konferencích

 • AMBROS, J. (2018). Hodnocení bezpečnosti sítě dálnic a silnic I. třídy. In Konference Dopravní infrastruktura 2018, Litomyšl (kdi18  ( 297,77 KB) )
 • AMBROS, J. (2018). From reactive to proactive: Czech examples of development and application of alternative road safety assessment approaches. In 7th Transport Research Arena, Vídeň (tra18-paper  ( 282,89 KB)tra18-poster  ( 332,34 KB) )
 • AMBROS, J., TUREK, R., BRICH, M., MIKŠOVÁ, D. (2018). Safety screening of Czech core road network. In TRB 97th Annual Meeting, Washington (trb18-poster  ( 1,79 MB) )
 • AMBROS, J., TUREK, R., BRICH, M. (2017). Are traffic safety decisions based on evidence? In 30th ICTCT Workshop, Olomouc (ictct17  ( 328,92 KB) )
 • AMBROS, J., JUREWICZ, C., TURNER, S. (2017). Research vs. practice: An international review of challenges and opportunities in development and use of crash prediction models. In 2017 Australasian Road Safety Conference, Perth (arsc17  ( 251,58 KB) )
 • AMBROS, J. (2017). Development of Czech road safety impact assessment guidelines. In XV. European Transport Congress, Budapešť (etc17  ( 259,38 KB) )
 • SIMONOVÁ, E., AMBROS, J. (2017). Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES – stávající a nové metodiky. In Konference Dopravní infrastruktura 2017, Litomyšl (kdi17  ( 2,06 MB) )
 • AMBROS, J., SEDONÍK, J., KŘIVÁNKOVÁ, Z. (2017). How to simplify road network safety screening: Two case studies. In TRB 96th Annual Meeting, Washington (trb17-poster  ( 1,98 MB) )
 • AMBROS, J., SEDONÍK, J. (2016). A feasibility study for developing a transferable accident prediction model for Czech regions. In 6th Transport Research Arena, Varšava (tra16-paper  ( 345,07 KB)tra16-poster  ( 908,36 KB) )

ODKAZY

 

Předchozí související projekty Centra dopravního výzkumu, v. v. i.:

 • VEOBEZ (Vývoj metodiky hodnocení účinnosti opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích)
 • IDEKO (Identifikace a řešení kritických míst a úseků v síti pozemních komunikací, které svým uspořádáním stimulují nezákonné nebo nepřiměřené chování účastníků silničního provozu)
 • ISPROFOND 5006210255 (Predikční modely nehodovosti – nástroj systematické identifikace kritických míst silniční sítě)

 

Příklady zahraničních systémů hodnocení dopadu silniční infrastruktury na bezpečnost:

 

Zahraniční databáze hodnot účinnosti opatření:

ŘEŠITELSKÝ TÝM

 

Oblast hodnocení bezpečnosti a strategií
Ing. Jiří Ambros, Ph.D. (tel. 541 641 362, e-mail jiri.ambros@cdv.cz)

Autorem webu je Bc. Tomáš Režňák, aplikaci vyvinul Ing. Ivo Zahradníček. Animaci na titulní straně vytvořila Sabina Jánošíková z ortofot zakoupených od Zeměměřického úřadu.