Úvodní strana  »  Výzkum  »  Ukončené projekty  »  Projekt SUR

Výzkum účinnosti implementace cílů Strategií udržitelného rozvoje do územního plánování

Doba řešení: září 2008 - červenec 2010

Projekt je podpořen z prostředků Fondu pro podporu výzkumu Opatření A, Priorita 5: 5.1 Výzkum a vývoj v problematice tvorby, prosazování a implementace Strategií udržitelného rozvoje.

Cíl projektu

Subprojekt je zaměřen na výzkum v oblasti efektivity prosazování cílů Strategií udržitelného rozvoje a dalších strategických cílů udržitelného rozvoje prostřednictvím územního plánování na základě využití zkušeností ze zahraničí. Cílem subprojektu je pomocí přenosu zahraničních zkušeností zvýšit účinnost implementace strategických cílů udržitelného rozvoje, tj. cílů Strategií udržitelného rozvoje a dalších strategických cílů udržitelného rozvoje obsažených v relevantních národních a krajských dokumentech.

Mezi země s nejrozvinutějším systémem prosazování strategických cílů udržitelného rozvoje v oblasti územního plánování patří Norsko. Zkušenosti z Norska budou využity jako základní východisko pro zvyšování účinnosti implementace strategických cílů udržitelného rozvoje. Prostřednictvím subprojektu zároveň bude podpořeno využívání výše zmíněných strategických cílů udržitelného rozvoje jako jednoho z významných podkladů pro přípravu územně plánovacích dokumentací včetně vyhodnocení jejich vlivů na udržitelný rozvoj území dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a související legislativy.

Aktivity

Aktivita 0: Řízení subprojektu

Pro zajištění efektivní koordinace prací na subprojektu byla navržena struktura řízení subprojektu. Vedoucí subprojektu, resp. projektový manažer je nejvyšším článkem této struktury, a bude řídit a koordinovat aktivity subrojektu, dohlížet na dodržování obsahového zaměření projektu v souladu s projektovou žádostí, dohlížet na čerpání finančních prostředků projektu, komunikovat se Zprostředkovatelem, s expertním týmem (týmem expertů uchazeče a partnerů) se subjekty poskytující konzultace k návrhu metodických doporučení a statutárních zástupců obcí pro zajištění a realizaci pilotních projektů.

Aktivita 1: Analýza implementace strategických cílů udržitelného rozvoje ve vybraných oblastech (doprava, zdraví obyvatel, ovzduší, zaměstnanost) v územně plánovacích dokumentacích a vyhodnocení vlivů územně plánovacích dokumentací na udržitelný rozvoj území v České republice a v Norsku

Subaktivita 1.1: Analýza strategických cílů udržitelného rozvoje v České republice

V rámci této subaktivity budou analyzovány relevantní strategické dokumenty na mezinárodní, národní a regionální úrovni, které definují cíle udržitelného rozvoje v daných oblastech (doprava, zdraví obyvatel, ovzduší a zaměstnanost).

Subaktivita 1.2: Analýza v České republice

Jako výchozí podklad pro dalších aktivity subprojektu bude zpracována analýza vybraných územně plánovacích dokumentací včetně dokumentací vyhodnocení jejich vlivů na udržitelný rozvoj území (cca 30). Analýza bude zaměřena na míru a způsob zohlednění strategických cílů udržitelného rozvoje ve vybraných oblastech (doprava, zdraví obyvatel, ovzduší, zaměstnanost – viz subaktivita 1.1). Analyzovány budou nejen územně plánovací dokumentace, ale obdobným způsobem i dokumentace vyhodnocení jejich vlivů na udržitelný rozvoj území. Cílem analýzy bude zjištění nakolik priority územního plánování (na úrovni státu – tj. Politika územního rozvoje ČR, a na úrovni krajů, tj. příslušné Zásady územního rozvoje, na úrovni obcí – územně plánovací dokumentace) respektují a zohledňují cíle udržitelného rozvoje, a do jaké míry a jakým způsobem je implementují do rozvoje konkrétního území. Na základě analýzy budou definovány stávající problémy v této oblasti a jejich příčiny.

Součástí analýzy bude také analýza z hlediska charakteristik dopravních vazeb v územně plánovacích dokumentacích a vyhodnocení jejich vlivů na udržitelný rozvoj území a analýza využívání dopravních modelů v územně plánovacích dokumentací a vyhodnocení jejich vlivů na udržitelný rozvoj území.

Subaktivita 1.3: Analýza v Norsku

Zároveň s analýzou implementace strategických cílů udržitelného rozvoje ve vybraných oblastech (doprava, zdraví obyvatel, ovzduší, zaměstnanost) v územně plánovacích dokumentacích a vyhodnocení jejich vlivů na udržitelný rozvoj území v České republice, bude výzkumným pracovníkem zahraničního partnera zpracována analýza implementace strategických cílů udržitelného rozvoje do územního plánování v Norsku s cílem zjistit, jakým způsobem je zajištěna implementace cílů Strategií udržitelného rozvoje do územního plánování.. Cílem analýzy je určit klíčové principy pro zajištění efektivní podpory naplňování strategických cílů udržitelného rozvoje prostřednictvím územního plánování, které by mohly být využívány v České republice a pomohly by tak implementaci těchto cílů pomocí klíčového nástroje tj. územního plánování.

Aktivita 2: Určení principů a nástrojů pro efektivní implementaci strategických cílů udržitelného rozvoje používaných v zahraničí s možností přenosu a využití v podmínkách České republiky a jejich ověření z hlediska vazby na identifikované problémy a vhodnost použití v podmínkách České republiky

Na základě subaktivity 1.3 budou identifikovány principy zajišťující implementaci strategických cílů udržitelného rozvoje prostřednictvím nástrojů územního plánování v Norsku, které budou potenciálně vhodné pro aplikaci v podmínkách České republiky.

Tyto principy budou prověřeny z hlediska reálně využitelnosti v České republice s cílem určit nutnost případných modifikací a identifikovat možná rizika jejich aplikace v České republice. Na základě vybraných principů budou dále formulována metodická doporučení pro obce.

Aktivita 3: Návrh metodického postupu pro zajištění úspěšné implementace strategických cílů udržitelného rozvoje do přípravy územně plánovacích dokumentací a vyhodnoceních jejich vlivů na udržitelný rozvoj území na úrovni obcí

Na základě výše uvedených aktivit budou navržena metodická doporučení pro zajištění implementace strategických cílů udržitelného rozvoje v územním plánování včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Metodická doporučení vycházející ze zkušeností ze zahraničí budou doplněna a upravena na podmínky České republiky a budou zohledňovat principy strategického a územního plánování používané v České republice. Metodická doporučení budou formulována tak, aby tvořila podklad pro zpracování praktického metodického postupu pro implementaci udržitelného rozvoje v jednotlivých fáze přípravy územně plánovací dokumentace včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Metodický postup pro implementaci udržitelného rozvoje v rámci územního plánování bude zaměřen na úroveň obcí. Tato cílová skupina byla navržena z důvodu povinnosti obcí, stanovené zákonem č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu, připravit územně plánovací dokumentace dle stavebního zákona v příštích dvou letech. Tato povinnost je příčinou aktuální potřeby obcí metodických návodů pro přípravu územních plánů včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. V současnosti však žádné metodické návody nebo doporučení nejsou k dispozici, ani nejsou odpovědnými institucemi připravovány. Vzhledem k tomu budou navržená metodická doporučení doplněna o návrh postupu, který bude zahrnovat komplexní návrh jednotlivých kroků ve všech fázích přípravy územně plánovací dokumentace a vyhodnocení jejích vlivů na udržitelný rozvoj území včetně zapojení veřejnosti s důrazem na implementaci strategických cílů udržitelného rozvoje. Metodický postup tedy bude komplexním materiálem, který a) naplňuje požadavky stavebního zákona, b) posiluje implementaci cílů udržitelného rozvoje prostřednictvím územně-plánovací dokumentace.

Součástí metodického postupu budou kritéria kvality vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, která budou zpracována na základě zahraničních podkladů (např. britská metodika „Sustainability Appraisal of Regional Spatial Strategies and Local Development Documents“ (2005)“. Metodický postup bude obsahovat i doporučení na zpracování rozboru udržitelného rozvoje území se zaměřením na zkoumané oblasti (doprava, zdraví obyvatel, ovzduší, zaměstnanost) a také na výběr relevantních indikátorů udržitelného rozvoje.

Subaktivita: Příprava metodické příručky

Metodický postup bude zpracován do podoby stručné a srozumitelné tištěné metodické příručky, která přehlednou formou poskytne obcím základní metodickou podporu při přípravě územně plánovacích dokumentací a vyhodnocení jejich vlivů na udržitelný rozvoj území.

Aktivita 4: Ověření metodického postupu v praxi v České republice minimálně na 5 pilotních projektech a projednání metodického postupu s odbornými orgány v oblasti územního plánování

Subaktivita 4.1: Ověření metodického postupu minimálně na 5 pilotních projektech

Metodický postup, navržený v rámci aktivity 4, bude ověřen v praxi na pilotních projektech, tj. v rámci přípravy územně plánovacích dokumentací v několika obcích. Předpokládá se ověření minimálně na 5 pilotních projektech v obcích s rozdílnými charakteristikami. Budou vybrány obce různé velikosti s odlišnými socio-ekonomickými podmínkami a environmentálními charakteristikami tak, aby bylo možné ověřit praktickou aplikaci metodického postupu v různorodých podmínkách. Při výběru obcí bude také přihlédnuto k tomu, zda má daný kraj zpracovanou strategii udržitelného rozvoje (tj. Ústecký či Liberecký kraj) s cílem zahrnout obce z krajů s/bez strategie udržitelného rozvoje. V rámci pilotních projektů bude provedena praktická aplikace navržených metodických doporučení. Každý pilotní projekt bude spočívat v aplikaci navrženého metodického postupu na konkrétní územně-plánovací dokumentaci s cílem integrovat do její přípravy relevantní strategické cíle udržitelného rozvoje. Součástí pilotních projektů dále mimo jiné úvodní analýza míry a způsobu, kterým územně plánovací dokumentace a rozbor udržitelného rozvoje území zahrnují strategické cíle udržitelného rozvoje. Aplikace metodického postupu (tj. procesní kroky, výsledky atd.) bude shrnuta v dokumentu, který bude splňovat požadavky na vyhodnocení vlivů na podmínky udržitelného rozvoje území dle stavebního zákona.

Na základě zkušeností s aplikací metodického postupu budou navrženy jeho úpravy tak, aby bylo možné metodický postup využít v co nejširším spektru obcí s různými sociálně-ekonomickými charakteristikami a environmentálními podmínkami.

Subaktivita 4.2: Projednání metodického postupu s orgány územního plánování a odbornými subjekty

Projednání metodického postupu bude probíhat formou konzultací s příslušnými orgány územního plánování při přípravě návrhu jednotlivých částí územně plánovací dokumentace včetně stanovení priorit udržitelného rozvoje, zpracování rozboru udržitelného rozvoje území a zpracování vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území. Dále budou jednotlivá metodická doporučení konzultována s odbornými subjekty působícími v oblasti územního plánování (např. Ústav územního rozvoje Brno), jejichž připomínky budou zapracovány do jednotlivých návrhů.

Aktivita 5: Publicita subprojektu, šíření výsledků výzkumu

Subaktivita 5.1: Publicita subprojektu

Za účelem průběžné propagace výstupů projektu, bude zřízena internetová stránka projektu, která bude obsahovat informace o projektu včetně průběžného zveřejňování jednotlivých výstupů projektu. Dále budou vydávány tiskové zprávy a publikovány články o výstupech projektu v odborných časopisech (např. Urbanismus a územní rozvoj, Veřejná správa, Doprava atd.).

Subaktivita 5.2: Šíření výsledků výzkumu

Výstupy projektu budou prezentovány na odborných konferencích zaměřených na udržitelný rozvoj nebo územní či strategické plánování (např. Konference Zdraví a životní prostředí, Doprava, zdraví a životní prostředí atd.). V rámci projektu budou předjednány možnosti zařazení příspěvků na relevantní konference tématu, které je předmětem výzkumu. V rámci subprojektu by měly být realizovány minimálně 2 příspěvky na odborných konferencích. Hlavní výstup projektu, tj. metodický postup pro implementaci strategických cílů udržitelného rozvoje bude zpracován do podoby stručné publikace (1000 ks), který bude distribuován do obcí. Dále budou k dané problematice uspořádány akce pro šíření výsledků výzkumu v podobě workshopu a odborné konference s účastí zahraničního partnera. Pro zástupce obcí bude uspořádána odborná konference zaměřená na implementaci strategických cílů udržitelného rozvoje při zpracování územně plánovací dokumentace včetně vyhodnocení jejich vlivů na udržitelný rozvoj území. Na konferenci budou prezentovány příklady dobré praxe ze zahraničí. Konference bude zorganizována tak, aby mohla probíhat diskuse a výměna zkušeností mezi jednotlivými účastníky konference, konference bude rozdělena do jednotlivých odborných sekcích, v rámci kterých bude diskutován určitá problematika.

Konference

V minulosti proběhly tyto konference:

Problémy a možnosti koordinace strategického (regionálního) a územního plánování na úrovni obcí

27. července 2010, 10:00 – 13:00 hod.
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, Brno, zasedací místnost

Cílem workshopu bylo diskutovat problémy a nedostatky plánování na úrovni obcí a možnosti jejich odstranění a posílení koordinace strategického (regionálního) a územního plánování implementací zahraničních zkušeností.

Workshop byl určen zejména zástupcům obcí s rozšířenou působností i ostatních obcí odborníkům zabývajícím se problematikou plánování veřejné správy (urbanistům, akademikům, subjektům zabývajícím se regionálním rozvojem a dalším zájemcům) a procesům s ním souvisejícím (tj. SEA, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, zapojení veřejnosti, EIA atd.).

Prezentace z konference

  1. Problematika veřejného zdraví ve strategických a územně plánovacích dokumentech  ( 162,44 KB)
  2. Plánování na úrovni obcí ve Velké Británii a v Norsku  ( 184,38 KB)
  3. Implementace cílů strategií udržitelného rozvoje v územním plánování na úrovni obcí  ( 127,66 KB)
  4. Koordinace plánování v oblasti dopravy   ( 285,26 KB)


Význam koordinace strategického (regionálního) a územního plánování pro rozvoj území v ČR

29. června 2010, 10:00 – 14:30 hod.
Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží L. Svobody 1222/12, Praha 1, Malé kolegium

Cílem workshopu bylo diskutovat možnosti posílení koordinace strategického (regionálního) a územního plánování v ČR implementací zahraničních zkušeností a využití těchto zkušeností pro novelizaci legislativy v oblasti územního a regionálního plánování za účasti norského experta v oblasti plánování.

Workshop byl určen zejména odborníkům zabývajícím se problematikou plánování veřejné správy (pracovníkům ministerstev, odborů regionálního rozvoje a územního plánování krajských úřadů a obcí s rozšířenou působností, urbanistům, akademikům, subjektům zabývajícím se regionálním rozvojem a dalším zájemcům).

Prezentace z konference

  1. Problematika veřejného zdraví ve strategických a územně plánovacích dokumentech  ( 162,23 KB)
  2. Plánování ve Velké Británii  ( 115,43 KB)
  3. Výzkum účinnosti implementace cílů strategií udržitelného rozvoje v územním plánování – část I.  ( 120,71 KB)
  4. Sustainable planning in Norway   ( 4,41 MB)
  5. Koordinace plánování v oblasti dopravy v ČR - návrhy  ( 265,76 KB)