Úvodní strana  »  Psychologická laboratoř

Psychologická laboratoř

Psychologická laboratoř slouží k dopravně psychologické diagnostice řidičů a to včetně řidičů profesionálních.
Probíhá na počítači a po ukončení této části následuje rozhovor s dopravním psychologem.
K práci na testování využíváme Vienna test system, který patří k nejmodernějším diagnostickým nástrojům v ČR.

Dopravně psychologické vyšetření

K čemu je potřebné?
Pro vrácení řidičského průkazu (např. po vybodování) je nutné kromě jiného absolvovat i dopravně psychologické vyšetření (tzv. „psychotesty pro řidiče“). Povinnost podrobit se dopravně psychologickému vyšetření ukládá zákon č. 361/2000 Sb. (o provozu na pozemních komunikacích v § 87a odst. 3): Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobit řidič, který žádá o vrácení řidičského oprávnění podle § 123d.

Pro koho je dopravně psychologické vyšetření povinné?

 • Pro účely vrácení řidičského oprávnění,
 • pro „vybodované řidiče“ při žádosti o vrácení řidičského průkazu po 12 měsících o vybodování,
 • od 1. 7. 2013: pro řidiče se zákazem činnosti (řízení),
 • po jakémkoliv zákazu řízení motorových vozidel v rámci trestního řízení (soud),
 • po zákazu činnosti, který byl uložen ve správním řízení nejméně na 6 měsíců, (Jedná se o výměru uloženou v rozhodnutí, nikoli délku fakticky vykonaného zákazu od 1. 7. 2013 pro řidiče „v podmínce“.)
 • při závazku zdržet se řízení motorových vozidel v rámci podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo v rámci podmíněného zastavení trestního stíhání,
 • pro účely výkonu zaměstnání a získání kvalifikace,
 • pro držitele řidičského oprávnění skupin C1E, C, CE, pokud řídí nákladní nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti nad 7500 kg nebo soupravu nákladního či speciálního automobilu a přípojného vozidla, jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7500 kg,
 • držitelé řidičského oprávnění skupin D1E, D nebo DE, pokud řídí motorové vozidlo, zařazené do některé z těchto skupin,
 • profesionální řidiče, kteří se musí podrobit dopravně psychologickému vyšetření před zahájením činnosti, dále nejdříve 6 měsíců před dosažením věku 50 let a pak každých 5 let. (Dopravně psychologické vyšetření musí předložit při pravidelné lékařské prohlídce, viz zákon 361/2000, § 87a odst. 1 a 2).
 • učitele autoškol - před zkouškou pro získání profesního osvědčení učitele autoškoly,
 • pro účely získání řidičského oprávnění,
 • na žádost praktického lékaře - pokud si posuzující lékař takové vyšetření vyžádá.

Kdo dopravně psychologické vyšetření provádí?
Dopravně psychologické vyšetření je od 1. 8. 2012 oprávněn provádět pouze psycholog akreditovaný Ministerstvem dopravy. V České republice působí v tuto chvíli přibližně 260 akreditovaných dopravních psychologů.

Co s sebou na dopravně psychologické vyšetření potřebujete?

 • občanský průkaz,
 • výpis z evidenční karty řidiče,
 • posudek o zdravotní způsobilosti od praktického lékaře (nesmí být starší než 30 dní),
 • naslouchadlo či brýle, pokud je užíváte.

Na vyšetření byste se měli dostavit včas, odpočatí, přiměřeně vyspalí a v dobrém fyzickém a psychickém rozpoložení.

Průběh dopravně psychologického vyšetření
Rozsah, obsah a způsob provádění dopravně psychologického vyšetření upravuje § 18c vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.

Obsahuje:

 • Úvodní rozhovor, při kterém je posuzovaná osoba seznámena s podmínkami, průběhem a účelem dopravně psychologického vyšetření, písemně potvrdí, že její tělesný a psychický stav umožňuje provedení dopravně psychologického vyšetření, a sdělí údaje o případných předchozích provedených dopravně psychologických vyšetřeních.
 • Vyšetření psychické výkonnosti z hlediska kvantity a kvality – intelekt, pozornost (zejména její koncentrace, distribuce a rozsah), senzomotorická reaktivita a koordinace (zejména pokud jde o rychlost a přesnost senzomotorických reakcí na série vizuálních, popřípadě akustických podnětů v situaci časové tísně), rozhodování (zejména pokud jde o rychlost a spolehlivost v časové zátěži), paměti (zejména vizuální) a dalších psychických funkcí v případě potřeby.
 • Vyšetření osobnostních vlastností zahrnující zejména vyšetření emocionální stability, lability a impulzivity, přizpůsobivého chování, tendence k riskování, odolnosti vůči zátěži, psychopatologické symptomatiky a dalších osobnostních vlastností v případě potřeby.

Výsledek vyšetření
Posudek s výsledkem dopravně psychologického vyšetření obdržíte po ukončení vyšetření. Posuzovaná osoba může být:

 • psychicky způsobilá k řízení motorových vozidel,
 • psychicky způsobilá k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo
 • psychicky nezpůsobilá k řízení motorových vozidel.

V případě neúspěchu lze dopravně psychologické vyšetření opakovat nejdříve po 3 měsících. Stejnopisy posudků jsou zasílány na váš úřad (obec s rozšířenou působností dle místa bydliště), kde zůstávají uchovány.

Kontakt: