Úvodní strana  »  Audit bezpečnosti pozemních komunikací  »  Školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací

 

Pravidelné školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací

V současné době není žádný termín pravidelného školení vypsaný.

Kontaktní osoba:

Provádět audit bezpečnosti je možné pouze s povolením Ministerstva dopravy ČR, které má platnost 3 roky. Tato tříletá lhůta platnosti se počítá ode dne vydání povolení. Prodloužení platnosti povolení k výkonu činnosti Auditora bezpečnosti pozemních komunikací podle § 18h zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se vydává na základě absolvování pravidelného školení podle § 18j odst. 4 uvedeného zákona do konce třetího roku ode dne vydání povolení (nebo konání předchozího pravidelného školení). Pravidelné školení mohou provádět instituce, kterým byla Ministerstvem dopravy udělena akreditace k provozování této činnosti podle § 18l výše uvedeného zákona. Rozsah školení je dán 16 hodin.

 

Akreditované školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací

V současné době není žádný termín akreditovaného školení vypsaný.

Kontaktní osoba:

Absolvování tohoto školení je jednou z podmínek prokázání odborné způsobilosti pro možnost složení zkoušek auditorů bezpečnosti pozemních komunikací. Školení mohou provádět instituce, kterým byla Ministerstvem dopravy udělena akreditace k provozování této činnosti podle § 18l zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Po absolvování tohoto školení a úspěšném složení zkoušky na Ministerstvu dopravy ČR, je možné provádět práce související s udělením Povolení k výkonu činnosti Auditora bezpečnosti pozemních komunikací, které vydává Ministerstvo dopravy ČR.

pravidelne_skoleni_auditoru_obr2

 

Akreditace Centra dopravního výzkumu, v.v.i.

 

Jak se stát auditorem bezpečnosti pozemních komunikací

Abyste se stali auditorem, je nutné absolvovat Akreditované školení nových auditorů bezpečnosti pozemních komunikací a následně zkoušku na Ministerstvu dopravy ČR.

Školení může absolvovat každý, kdo má zájem si prohloubit znalosti v problematice týkající se zvyšování bezpečnosti na silniční síti, nejen ti, kteří chtějí získat povolení o výkonu činnosti „Auditora bezpečnosti pozemních komunikací“.

Pokud u nás absolvujete akreditované školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací a následně složíte zkoušku na Ministerstvu dopravy, budete oprávněni provádět jak audity bezpečnosti pozemních komunikací na dokumentaci ve všech jejích fázích, ale také může provádět bezpečnostní inspekce a další nástroje bezpečné infrastruktury dané směrnicí.

Proč se stát auditorem bezpečnosti pozemních komunikací

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES vymezuje pravidla jejich provádění pouze na transevropské silniční síti TEN-T, a to ve všech fázích — projektování, výstavby i provozu. Jednotlivé evropské státy mají možnost v rámci svého právního řádu zavést postupy a nástroje uvedené ve směrnici i na ostatní silniční síť (přesahující transpozici). České zákony nijak neomezují a neodebírají státu, krajům a obcím možnost provádět nástroje směrnice také u staveb pozemních komunikací, které jsou v jejich vlastnictví.

Vzhledem k tomu, že právě na silnicích nižších kategorií je úroveň bezpečnosti několikanásobně nižší než u silnic v síti TEN-T, je na nich provádění nástrojů žádoucí a Evropskou komisí doporučené. Provádění těchto nástrojů na všech typech komunikací v ČR má podporu také v Národní strategii bezpečnosti silničního provozu 2011 — 2020. Provádět některé nástroje směrnice je dle zákona 13/1997 Sb. a vyhlášky 104/1997 oprávněn pouze auditor bezpečnosti pozemních komunikací (certifikovaný Ministerstvem dopravy ČR).

Audit bezpečnosti pozemních komunikací je systematická procedura, která vnáší do procesu dopravního plánování a projektování nejnovější znalosti o bezpečném utváření pozemních komunikací za účelem prevence vzniku dopravních nehod. Je to formální prověrka dopravních projektů, v jejímž rámci nezávislý a kvalifikovaný auditor vypracovává zprávu o bezpečnostních rizicích hodnoceného projektu a předkládá návrhy na jejich odstranění.

Bezpečnostní inspekce je systematická prohlídka pozemní komunikace prováděná v dostatečných časových intervalech na ucelené síti pozemních komunikací za účelem identifikace rizikových míst a návrhu vhodných nápravných opatření.

Další informace o auditu bezpečnosti pozemních komunikací můžete zjistit na www.audit-bezpecnosti.cz.

Informace o rozsahu, způsobu a ukončení školení

Rozsah školení

Rozsah školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací je minimálně 40 hodin. Školení je zaměřeno na:

 • Teorii nehodovosti a bezpečnost silničního provozu.
 • Utváření komunikací bezpečných pro účastníky silničního provozu.
 • Právní a technické normy upravující bezpečnost silničního provozu a provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací.

Způsob školení

Školení pro nové uchazeče o zkoušku odborné způsobilosti bude sestávat:

 • Teoretická výuka - 24 hodin.
 • Praktická výuka - 16 hodin, včetně zpracování případové studie.

Certifikát o absolvování školení

Absolvent kurzu obdrží certifikát o absolvování školení, který bude podkladem pro přihlášení se na zkoušku na Ministerstvu dopravy ČR.

Vydání Povolení k výkonu činnosti auditora bezpečnosti pozemních komunikací

Auditorem bezpečnosti pozemních komunikací se může stát žadatel, který je bezúhonný a prokázal odbornou způsobilost podle § 18i, zákona o pozemních komunikacích. Povolení provádět audit bezpečnosti pozemních komunikací vydává Ministerstvo dopravy ČR na základě absolvovaného školení, dostatečné praxe a úspěšného složení zkoušky.

 • Uchazeč musí prokázat odbornou způsobilost dle § 18i, odst. 1 zákona 152/2011 sbírky
  • absolvováním bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu v oblasti technických věd a technologií nebo ukončeným vyšším odborným vzděláním nebo středním vzděláním s maturitní zkouškou v oborech souvisejících s prováděním auditu bezpečnosti pozemních komunikací,
  • praxí v oblasti bezpečnosti silničního provozu v délce
   • 3 roky, pokud absolvoval bakalářský, magisterský nebo doktorský studijní program,
   • 4 roky, pokud absolvoval vyšší odborné vzdělání, nebo
   • 5 let, pokud absolvoval střední vzdělání s maturitní zkouškou, a
  • absolvování kurzu – doloženo certifikátem.
 • Složení zkoušky skládající se z písemného testu a ústního pohovoru v souladu s vyhláškou.
 • Zkouška je zakončena povolením o výkonu „Auditora bezpečnosti pozemních komunikací“