Úvodní strana  »  Školení auditorů

Školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací

Akreditace k poskytování školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací byla CDV udělena dne 27. 6. 2012, pod č. j. 144/2012-120-ORG2/2, č. akreditace: 002.

Akreditované školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací

Abyste se stali auditorem, je nutné absolvovat akreditované školení nových auditorů bezpečnosti pozemních komunikací a následně zkoušku na Ministerstvu dopravy ČR.

Pokud u nás absolvujete akreditované školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací a následně složíte zkoušku na Ministerstvu dopravy, budete oprávněni provádět audity bezpečnosti pozemních komunikací na dokumentaci ve všech jejich fázích, ale také může provádět bezpečnostní inspekce a další nástroje bezpečné infrastruktury dané směrnicí.

Školení může absolvovat každý, kdo má zájem si prohloubit znalosti v problematice týkající se zvyšování bezpečnosti na silniční síti.

Termín a místo konání:

27. 5 - 31. 5. 2024

Více informací naleznete zde

Kontaktní osoba: , tel.: 723 281 368

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, Brno

Délka školení: 40 hodin

Cena: 24.500,- Kč

Pravidelné školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací

Provádět audit bezpečnosti je možné pouze s povolením Ministerstva dopravy ČR. Toto povolení má platnost 3 roky ode dne vydání.

Prodloužení platnosti povolení k výkonu činnosti Auditora bezpečnosti pozemních komunikací podle § 18h zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se vydává na základě absolvování pravidelného školení podle § 18j odst. 4 uvedeného zákona do konce třetího roku ode dne vydání povolení (nebo konání předchozího pravidelného školení).

Pravidelné školení mohou provádět instituce, kterým byla Ministerstvem dopravy udělena akreditace k provozování této činnosti podle § 18l výše uvedeného zákona.

Termín a místo konání:

12. 6. 2024

Více informací naleznete zde

Kontaktní osoba: , tel.: 723 281 368

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, Brno

Délka školení: 16 hodin

Cena: 10.000,- KčAudit bezpečnosti pozemních komunikací je systematická procedura, která vnáší do procesu dopravního plánování a projektování nejnovější znalosti o bezpečném utváření pozemních komunikací za účelem prevence vzniku dopravních nehod. Je to formální prověrka dopravních projektů, v jejímž rámci nezávislý a kvalifikovaný auditor vypracovává zprávu o bezpečnostních rizicích hodnoceného projektu a předkládá návrhy na jejich odstranění.

Bezpečnostní inspekce je systematická prohlídka pozemní komunikace prováděná v dostatečných časových intervalech na ucelené síti pozemních komunikací za účelem identifikace rizikových míst a návrhu vhodných nápravných opatření.

Proč se stát auditorem bezpečnosti pozemních komunikací?

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2019/1936 vymezuje pravidla jejich provádění pouze na transevropské silniční síti TEN-T, a to ve všech fázích - projektování, výstavby i provozu. Jednotlivé evropské státy mají možnost v rámci svého právního řádu zavést postupy a nástroje uvedené ve směrnici i na ostatní silniční síť (přesahující transpozici). České zákony nijak neomezují a neodebírají státu, krajům a obcím možnost provádět nástroje směrnice také u staveb pozemních komunikací, které jsou v jejich vlastnictví.

Vzhledem k tomu, že právě na silnicích nižších kategorií je úroveň bezpečnosti několikanásobně nižší než u silnic v síti TEN-T, je na nich provádění nástrojů žádoucí a Evropskou komisí doporučené. Provádění těchto nástrojů na všech typech komunikací v ČR má podporu také v Národní strategii bezpečnosti silničního provozu 2021– 2030.

Provádět některé nástroje směrnice je dle zákona 13/1997 Sb. a vyhlášky 104/1997 oprávněn pouze auditor bezpečnosti pozemních komunikací (certifikovaný Ministerstvem dopravy ČR).

Akreditované školení nových auditorů bezpečnosti pozemních komunikací

ROZSAH ŠKOLENÍ - 40 hodin.

Školení je zaměřeno na:

  • teorii nehodovosti a bezpečnost silničního provozu,
  • utváření komunikací bezpečných pro účastníky silničního provozu,
  • právní a technické normy upravující bezpečnost silničního provozua provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací.

ZPŮSOB ŠKOLENÍ - školení pro nové uchazeče o zkoušku odborné způsobilosti bude sestávat z:

  • teoretické výuky - 24 hodin,
  • praktické výuky - 16 hodin, včetně zpracování případové studie.

CERTIFIKÁT O ABSOLVOVÁNÍ ŠKOLENÍ – absolvent kurzu, obdrží certifikát o absolvování školení, který bude podkladem pro přihlášení se na zkoušku na Ministerstvu dopravy ČR.


Ke stažení: Školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací  ( 1,43 MB)